przepisy prawa budowlanego l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35
maire

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation
PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRZEPISYPRAWA BUDOWLANEGO Wrocław, kwiecień 2006 Elżbieta Gąsior

 2. Pojęcia i unormowania w procesie inwestycyjnym i budowlanym.

 3. Proces inwestycyjny w budownictwieto zespół działańzwiązany z ponoszeniem nakładów, zmierzający do wytworzenia (lub powiększenia) majątku trwałego,jakim jest obiekt budowlany,począwszy od identyfikacji potrzeby, aż do zakończenia użytkowania tego obiektu.

 4. Proces budowlanyto zespół działań i czynnościzwiązanych z wykonywaniem (lub rozbiórką)obiektu budowlanego,począwszy od projektowania,poprzezprzygotowanie robót budowlanych,budowę (lub rozbiórkę)i oddawanie obiektu do użytkowania.

 5. Prawo budowlaneto zbiór norm prawnych regulujących działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i nadzoru, użytkowania, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

 6. Prawo budowlaneto równieżustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlanetekst jednolity opublikowanyw:Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016z późniejszymi zmianami zawartymi w:Dz. U. z 2004 r. nr 6, poz. 41,Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881,Dz. U. z 2004 r. nr 93, poz. 888,Dz. U. z 2004 r. nr 96, poz. 959,Dz. U. z 2005 r. nr 113, poz. 954,Dz. U. z 2005 r. nr 163, poz. 1362,Dz. U. z 2005 r. nr 163, poz. 1364.

 7. art. 4 ustawy – Prawo budowlaneKażdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomościąna cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

 8. 1 Ustawa – Prawo budowlanedefiniuje w art. 3 pojęcia:(między innymi) obiektu budowlanego budynku budowli obiektu małej architektury budowy robót budowlanych przebudowy remontu urządzeń budowlanych

 9. 2 Ustawa – Prawo budowlanedefiniuje w art. 3 pojęcia:(między innymi) terenu budowy prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pozwolenia na budowę dokumentacji budowy terenu zamkniętego właściwego organu organu samorządu zawodowego obszaru oddziaływania obiektu

 10. art. 3 pkt 1ustawy – Prawo budowlaneObiekt budowlanyto budynek lub budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a także obiekt małej architektury.

 11. art. 3 pkt 2ustawy – Prawo budowlane Budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanychoraz posiada fundamenty i dach.

 12. art. 3 pkt 3ustawy – Prawo budowlane Budowla to obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, taki jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne ..., a także części budowlane urządzeń technicznych ..., jako odrębnepod względem technicznymczęści przedmiotów składających sięna całość użytkową.

 13. art. 3 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane Obiekt małej architekturyto niewielki obiekt, jak: obiekt kultu religijnego(kapliczka, krzyż przydrożny, figura) posąg, wodotrysk,obiekt architektury ogrodowej obiekt służący codziennej rekreacjii utrzymania porządku(piaskownica, huśtawka, drabinka, śmietnik)

 14. art. 3 pkt 6ustawy – Prawo budowlane Budowa to wykonywanieobiektu budowlanegow określonym miejscu,a takżeodbudowa, rozbudowa, nadbudowaobiektu budowlanego.

 15. art. 3 pkt 7ustawy – Prawo budowlane Roboty budowlane to budowa,a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncielub rozbiórceobiektu budowlanego.

 16. art. 3 pkt 7austawy – Prawo budowlane Przebudowato wykonywanie robót budowlanych,w wyniku których następuje zmianaparametrów użytkowych lub technicznychistniejącego obiektu budowlanego,z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

 17. art. 3 pkt 8ustawy – Prawo budowlane Remont to wykonywaniew istniejącym obiekcie budowlanymrobót budowlanych polegającychna odtworzeniu stanu pierwotnego,a nie stanowiącychbieżącej konserwacji,przy czym dopuszcza sięstosowanie wyrobów budowlanychinnych niż użyto wstanie pierwotnym.

 18. art. 3 pkt 10ustawy – Prawo budowlane Teren budowy to przestrzeń,w której prowadzone sąroboty budowlanewraz z przestrzeniązajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

 19. art. 3 pkt 11ustawy – Prawo budowlane Prawo do dysponowania nieruchomościąna cele budowlaneto tytuł prawny wynikający z prawa własności,użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowegoalbo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnieniado wykonywania robót budowlanych.

 20. art. 3 pkt 12ustawy – Prawo budowlane Pozwolenie na budowęto decyzja administracyjnazezwalająca na rozpoczęcie robóti prowadzenie budowylub wykonywanie robót budowlanychinnych niżbudowa obiektu budowlanego.

 21. art. 3 pkt 13ustawy – Prawo budowlane Dokumentacja budowy to: pozwolenie na budowę- projekt budowlany dziennik budowy protokoły odbiorów częściowych i końcowych rysunki i opisy realizacyjne operaty geodezyjne książki obmiarów ew. dziennik montażu.

 22. art. 3 pkt 15ustawy – Prawo budowlane Teren zamknięty, to teren zdefiniowany w art. 2 pkt 9 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 (Dz.U. 00.100.1086.), jako teren o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.

 23. art. 3 pkt 17ustawy – Prawo budowlane Właściwy organ(w rozumieniu prawa budowlanego)to organ administracjiarchitektoniczno-budowlaneji nadzoru budowlanego,stosownie do właściwości określonej przepisamiustawy – Prawo budowlane

 24. art. 3 pkt 19ustawy – Prawo budowlane Organ samorządu zawodowegoto organ określonyw ustawie o samorządzie zawodowym architektów,inżynierów budownictwaoraz urbanistówz 15.12.2000(Dz.U. 01.5.42. z późn. zm.)

 25. Prawo budowlane reguluje sprawy:-ochrony środowiska podczas wykonywania robót budowlanych, rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów, ich użytkowania i utrzymania, - miejsca realizacji inwestycji,- uzyskiwania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,- oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, - uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i ich odpowiedzialnością karną i zawodową.

 26. Ważniejsze akty prawaw procesie budowlanymUstawa Prawo Budowlane z 7.07.1994. (Dz.U. 03.202.2016. z późn. zm.)Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003 (Dz.U. 03.80.717. z późn. zm.)Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001. (Dz.U. 01.62.627. z późn. zm.)Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004. (Dz.U. 04.92.881.)Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14.06.1960. (Dz.U. 00.98.1071. z późn. zm.) 1

 27. Ważniejsze akty prawaw procesie budowlanymüUstawa Prawo Wodne z 18.07.2001. (Dz.U. 01.115.1229. z późn. zm.)üUstawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17.05.1989. (Dz.U. 00.100.1086. z późn. zm.)üUstawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z 15.12.2000. (Dz.U. 01.5.42. z późn. zm.)üUstawa Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004. (Dz.U. 04.19.177. z późn. zm.)üUstawa Kodeks Cywilny z 23.04.1964. (Dz.U. 64.16.93. z późn. zm.) 2

 28. Ważniejsze akty prawaw procesie budowlanymüUstawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3.02.1995. (Dz.U. 04.121.1226. z późn. zm.)üUstawa o ochronie przyrody z 16.04.2004. (Dz.U. 04.92.880 z późn. zm.)üUstawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003. (Dz.U. 03.162.1568.)üUstawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991. (Dz.U. 02.147.1229. z późn. zm.)üUstawa o administracji rządowej w województwie z 5.06.1998. (Dz.U. 01.80.872. z późn. zm.) 3

 29. Na podstawie delegacji ustawowych(upoważnienia zawartego w treści ustawy)Rada Ministrów lub właściwi Ministrowiewydają Rozporządzenia(prawo „wykonawcze”).Wydane zostały między innymirozporządzenia na podstawie n/wartykułów Prawa budowlanego: art.7, art.12c, art.16 ust.1, art.19 ust.2, art.21a ust.4, art.32 ust. 5, art.34 ust.6 pkt1, art.34 ust.6 pkt2, art.43 ust.4, art. 45 ust.4, art.59d ust.3, art.64 ust.4, art.72 ust.1, art.72 ust.2, art.82b ust.4, art.84 ust.3, art.84 ust.5, art.84b ust.4, art.88a ust.3, art.88b ust.2

 30. Harmonizacjaz prawem wspólnotowymodbywa się poprzezakty prawne przyjętew ramach Wspólnot Europejskich:- rozporządzenia- dyrektywy- decyzje

 31. Metody harmonizacji prawaze wspólnotowym:üunifikacja – zastąpienie prawa wewnętrznegoprawem wspólnotowymüzbliżenie –przybliżenie bezkolizyjne rozwiązańüupodobnienie – szczególny rodzaj zbliżenia.

 32. obszary szczególnie ważne w harmonizacjiprawa polskiego z unijnym(w procesie budowlanym):üprzepisy i normy techniczne ütransport üśrodowisko naturalne

 33. Prawo Ochrony Środowiskapo zmianie 18.05.2005 wdrożyło 37 dyrektyw WE,w tym dyrektywy związane zEuropejską Siecią Ekologiczną – Natura 2000:üDyrektywa Siedliskowa.Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21.05.1992 o ochronie siedlisk przyrodniczychoraz dziko żyjącej fauny i flory(zmieniona Dyrektywą 97/62/EWG)üDyrektywa Ptasia.Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2.04.1979o ochronie dziko żyjących ptaków (zmieniona Dyrektywą 91/244/EWG).

 34. PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGONA STRONACH WWW(Polska Izba Inżynierów Budownictwa)http://www.piib.org.pl/(Internetowy Serwis Architektoniczny)http://www.ronet.pl/(Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)http://www.gunb.gov.pl/(Polski Serwer Prawa)http://www.prawo.lex.pl/(INFOR.pl)http://www.infor.pl/

 35. Dziękuję za uwagę