Przepisy prawa budowlanego
Download
1 / 16

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO. Wrocław, kwiecień 2006. Elżbieta Gąsior. Etapy procesu inwestycyjnego i budowlanego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO' - arnaud


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Przepisy prawa budowlanego

PRZEPISYPRAWA BUDOWLANEGO

Wrocław, kwiecień 2006

Elżbieta Gąsior


Etapy procesu inwestycyjnego i budowlanego
Etapy procesuinwestycyjnego i budowlanego


Przepisy prawa budowlanego

Proces inwestycyjny w budownictwieto zespół działańzwiązany z ponoszeniem nakładów, zmierzający do wytworzenia (lub powiększenia) majątku trwałego,jakim jest obiekt budowlany,począwszy od identyfikacji potrzeby, aż do zakończenia użytkowania tego obiektu.


Przepisy prawa budowlanego

Proces budowlanyto zespół działań i czynnościzwiązanych z wykonywaniem (lub rozbiórką)obiektu budowlanego,począwszy od projektowania,poprzezprzygotowanie robót budowlanych,budowę (lub rozbiórkę)i oddawanie obiektu do użytkowania(lub fizyczną likwidację).


Identyfikacja potrzeby za o enia programowe
Identyfikacja potrzebyZałożenia programowe

 • Identyfikacja potrzeby wynika z analizy:

  • rynku i jego oczekiwań (popytu),

  • stanu posiadanego majątku trwałego,

 • Założenia programowe zawierają:

  • cele inwestycji,

  • standardy realizacji,

  • inne szczegółowe uwarunkowania(terminy, etapowanie robót,metody realizacji,poziom finansowania,spójność z innymi przedsięwzięciami, itp.)


Studium wykonalno ci
Studium wykonalności

zawiera:

 • część ogólną– opis zamierzenia inwestycyjnego,

 • opis stanu istniejącego,

 • analizę możliwości realizacji inwestycji,

 • wstępne warianty realizacji inwestycji,

 • analizę oddziaływania inwestycji na środowisko,

 • analizę strategiczną (np. SWOT),dla przedsięwzięcia,

 • ustalenie strumieni kosztów i korzyści,

 • analizę finansową i ekonomiczną (np. metodą CBA),

 • rekomendacje dla wybranego wariantu,

 • ew. wskazania sposobu finansowania.


Koncepcje i prace przedprojektowe
Koncepcje i prace przedprojektowe

 • Prace przedprojektowe to:

  • aktualizacje map geodezyjnych,

  • badania geologiczno-inżynierskie,

  • inwentaryzacje istniejących obiektów,

  • ekspertyzy techniczne

  • analiza warunków terenowych budowy.

 • Koncepcja zawiera ustalone:

  • lokalizację inwestycji w terenie,

  • główne parametry geometryczne obiektu (- ów),

  • konstrukcje obiektów,

  • warunki zabezpieczenia dostaw mediów,

  • sposoby ochrony środowiska,

  • koszty szacunkowe inwestycji.


Projekt budowlany
Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania:

 • ustawy – Prawo budowlane i rozporządzeń do ustawy,a w szczególności co do formy i zakresu,

 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,a w szczególności ustaleńm.p.z.p., decyzji o w.z. lub o u.l.i.c.p.

 • innych ustaw – stosownie do rodzaju inwestycji.


Przepisy prawa budowlanego

Projekt budowlany powinien spełniać warunki, określone w przepisach szczegółowych, w zakresie:

 • warunków technicznychdla określonych obiektów budowlanych,

 • bezpieczeństwa konstrukcji i prowadzenia robót,

 • ochrony środowiska i warunków korzystania z wód.


Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy powinien być zgodny z projektem budowlanymi zawierać:

 • szczegółowe dane ilościowei zestawienia materiałowe,

 • szczegółowe rysunki konstrukcyjne,

 • opis technologii budowy,

 • rysunki montażowe,

 • instrukcje i informacje dla wykonawcy robót budowlanych.


Przygotowanie budowy
Przygotowanie budowy

Przygotowanie budowy polega na:

 • pozyskaniu prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,

 • uzyskaniu pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót,

 • wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych,

 • przekazaniu placu budowy,

 • założenie dziennika budowy,

 • opracowanie planu „bioz”.


Budowa
Budowa

 • Prace przygotowawcze:

  • wytyczenieobiektów w terenie(lokalna osnowa geodezyjna i robocze repery),

  • wykonanie zaplecza budowy,

  • niwelacja i wydzielenie terenu budowy,

  • wykonanie przyłączydo sieci infrastruktury technicznej.

 • Wykonywanie obiektów budowlanych:

  • zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanymi kontraktem,

  • przez uprawnione osoby,

  • w sposób udokumentowany,

  • zgodnie z prawem i sztuką budowlaną.


Oddawanie obiektu budowlanego do u ytku
Oddawanie obiektu budowlanego do użytku

Po zakończeniu budowyobiekt budowlany może być oddanydo użytkowania po:

 • dokonaniu odbioru ostatecznegorobót budowlanych,

 • sporządzeniu dokumentacji powykonawczej,

 • jeżeli wymagane jest pozwolenie na użytkowanieto powiadomienie: IOŚ, PIS, PIP, PSP,

 • uzyskaniu pozwolenia na użytkowanielubpo zawiadomieniu organu nadzoru budowlanegoo zakończeniu robót budowlanych,

 • założeniu książki obiektu budowlanego.


U ytkowanie
Użytkowanie

 • zgodnie z przeznaczeniem,

 • we właściwym stanie technicznym,

 • z zachowaniem warunków bezpieczeństwa,

 • z zachowaniem okresowej kontroli,

 • z dokumentowaniem historii(danych, zdarzeń, kontroli)obiektu budowlanego.


Rozbi rka
Rozbiórka

 • Ostatnim etapem procesu inwestycyjnegojest rozbiórkawyeksploatowanego obiektu budowlanego.

 • Rozbiórka obiektu budowlanegomoże być wykonana tylko zgodniez wymogami prawa budowlanego.

 • W odniesieniu do niektórych metod rozbiórek(np. metodą wybuchową)obowiązują szczególne przepisyprawa budowlanego.