Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

182 Views Download Presentation
Download Presentation

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 6 Aralık 2013 Cuma İnt. Dr. Anar Alizade

 2. VAKA SUNUMU06.12.2013 • DR.Anar Alizade

 3. 9 yaşında erkek hasta • ŞİKAYETİ:Ateş ,diz ağrısı

 4. ÖYKÜSÜ: Hasta,3 gün önce başlayan belinde ağrı tarifliyor.Ağrı ile birlikte ateş de olmuş.Bel ağrısından sonra bu 3 gün içinde önce sağ dizinde ,sonra da sol dizinde olmak üzere her iki dizde ağrı başlamış.Dizlerde şişlik,ısı artışı,hareketle ağrı olduğunu belirtiyor. • Hasta son bir ay içerisinde 1-2 kez burun akıntısı,öksürük,ateş şikayetleri gözlenmiş, 4-5 gün sürmüş,herhangibir tedavi almamış.

 5. Kusma,kabızlık,ishal,üşüme,titreme şikayetleri olmamış.Hasta bu yakınmalarla KOU Çocuk ACİL SERVİSİNE başvurmuş.

 6. Özgeçmişi: • Prenatal:Annenin 4. gebeliği.Gebeliği sırasında annede hastalık ,ameliyat, ilaç kullanımı hikayesi yok • Natal:3700 gram,38 hf.lık ,hastanede ,normal vaginal yolla doğum olmuş • Postnatal:Doğar doğmaz ağlamış.İkter,siyanoz yok,küvezde kalmamış. • Beslenme: 18 ay boyunca anne sütü kullanmış • Aşıları tam zamanında yapılmış • Geçirdiği hastalıklar:Sürekli hastalık öyküsü yok

 7. SOYGEÇMİŞ: • Anne:45 yaşında,ev hanımı,sağ,Tiroid nodülleri varmış • Baba:48 yaşında,çiftçi,sağ,sağlıklı • 1.çocuk:22 yaşında,E,sağ,sağlıklı • 2.çocuk:19 yaş,K,sağ,sağlıklı • 3.çocuk:14 yaş,K , sağ,sağlıklı • 4.çocuk:hastamız • Anne ve baba arasında akraba evliliği yok. • Ailede ateşli hastalık öyküsü yok

 8. FİZİK MUAYENE: • BOY:135 cm(75-90 p) • KİLO:30 kg(75-90p) • Ateş: 37.1 °C • Nabız:133/dk • KB:95/59 mmHg • SS:24 /dk • SaO2:% 98

 9. GD: İyi • Cilt: Turgor, tonus doğal, soluk,ödem / siyanoz / peteşi / purpura yok. • Baş-Boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Bilateral ön servikalde 1cmlik LAP. • Gözler: IR +/+ • KBB: Orofarinks ve tonsiller Hiperemik. • KVS: S1 ve S2 doğal.Mitral odakta 3/6 pansistolik üfürüm duyuldu • SS: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor, ral ronküs yok. • GİS: Batın rahat. Defans , rebound ,organomegali yok • GÜS: Haricen erkek. • Ekstremite:Her iki dizde şişlik,ısı artışı,haraketle ağrı mevcut • Nörolojik Muayene:Doğal

 10. Eklem skorlaması

 11. YAPILAN TETKİKLER: • HEMOGRAM • Hb:10.7 g/dl • Hct: % 31.4 • MCV: 85.0 fL • PLT: 391.000 /mm3 • Sed: 97 mm/s • BK:13.600 u/L • CRP: 14.97 mg/dl • ASO:395 İU/ml BİYOKİMYA • Glukoz:120 mg/dL • Üre: 15 mg/dL • Kre:0.58 mg/dL • ALT: 11 IU/dL • AST: 17 IU/dL • Total Prot:6.8 g/dL • Alb: 3.69 g/dlL • Na: 134 mEq/dL • K: 3.89 mEq/dL • Ca: 8.8 mg/dL • Mg: 2.28 mg/dL

 12. İDRAR SEDİM:Temiz TİT • Dansite:1020 • pH:6.5 • Lökosit:- • Kan:- • Glukoz:- • Protein:30 • Bilirubin:- • Keton:- • Nitrit:-

 13. EKG

 14. EKG: • Sinus ritminde • PR aralığı:0.12 • ST-T değişikliği yok • QTc :0.41

 15. Radyoloji:

 16. Patolojik Bulgular • Mitral odakta 3/6 pansistolik üfürüm • Artrit • Ateş • Sed: 97 mm/s • BK:13.600 u/L • CRP: 14.97 mg/dl • ASO:395 İU/ml

 17. ÖN TANI BLA BLA BLA BLA ?

 18. KLİNİK İZLEM Yeni gelişen üfürüm,ateş,gezici artritbulguları üzerine hastaya EKOKARDİYOGRAFİ tetkiki yapıldı EKO-da • Mitral yetmezlik(orta) • Aort Yetersizliği(hafif) • Patent Foramen Ovale tespit edildi Mikrobiyoloji • Boğaz kültürü: Beta Hemolitik Streptokok (A-C-G)Üremedi • Boğazda Grup A streptokok tayini : negatif

 19. KLİNİK İZLEM 2: • Hastamıza ARA Karditi ön tanısı ile Acilde , • Pensillin 1.200.000 İU tek doz i.m yapıldı. • Deltacortil (Prednizolon) 2mg/kg/gün tb p.o başlandı ve Çocuk Hastalıkları servisine yatırıldı Hastamız şu an Servisimizde takip ediliyor. Genel durumu iyi ,semptomları hafifledi.

 20. TANI:AKUT ROMATİZMAL ATEŞ • Akut Romatizmal ateş Üst solunum yollarının AGBHS infeksiyonlarından sonra gelişen, başlıca kalp, eklemler ve merkezi sinir sistemini tutan nonsüpüratif inflamatuvar bağ dokusu hastalığı veya kollajen-vasküler hastalığıdır.

 21. ÖNEMİ??? • Akut romatizmal ateş (ARA), 5-30 yaş grubunda en sık görülen kalp hastalığı nedenidir. • 45 yaş altında kardiyak nedenlere bağlı ölümlerde en sıkgörülen nedendir.

 22. EPİDEMİYOLOJİ: SIKLIK: • DÜNYADA:Gelişmiş ülkelerde 0,5-3/100.000 Gelişmekte olan ülkelerde 20-100/100.000 • TÜRKİYEDE:Türkiye Romatizmal Ateş ÇalışmaGrubunun 14 merkezden aldığı 2000 yılıverilerine göre pediyatri polikliniklerinebaşvuran hastalarda ARA sıklığı 10.8/10.000,çocuk kardiyoloji polikliniklerine başvuranhastalar arasındaki sıklık ise %1.9bulunmuştur

 23. YATKINLIK:Yapılan çalışmalar, bazı HLA antijenleri (HLA DR-27, HLA DR- W 53) vespesifik bir B hücre alloantijeni (D8/17) varlığında ARA’ ya yatkınlık olduğunudüşündürmüştür • YAŞ GRUBU: ARA, AGBHS farenjitinin en sık gözlendiği yaş grubu olan 5-15 yaşlarıarasında zirve yapar • MEVSİM: ARA, streptokok infeksiyonlarının daha çok olduğu kış ve ilkbaharaylarında en sık görülür • İnsidansda cinsiyet, ırk ve etnik köken açısından farksaptanmamıştır .

 24. ETYOLOJİ: • Akut romatizmal ateşin, grup A beta hemolitik streptokoklarınromatolojik suşlarının oluşturduğu üst solunum yolu infeksiyonundan sonrageliştiği bilinmektedir .Her ne kadar grup C ve G streptokoklar da farenjiteneden olsalar da, SADECE GRUP A STREPTOKOKLARIN sebep olduğu üst solunum yoluinfeksiyonlarından sonra gelişen immun cevap ARA’ya yol açar. A grubu betahemolitik streptokokların M 1, 3, 5, 6, 18, 19, 24 serotipleri sorumlu tutulmuştur.Bunlardan en yaygını M 5 tir.

 25. PATOGENEZ • Uygun hayvan modelleri geliştirilemediği için A grubu beta-hemolitik streptokokların insanlarda hangi mekanizma ile ARA lezyonları meydana getirdiği tam olarak tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu nedenle ARA'nın patogenezini açıklamaya çalışan teoriler vardır.

 26. En çok üzerinde durulan teori otoimmunite yaniçapraz reaksiyon kuramıdır. Bazı streptokok antijenlerinin doku antijenleri ilebenzerlik göstermesi (antigenic mimicry) sonucu hücresel ve humoral immunsistemin uyarılmasıyla klinik bulguların ortaya çıktığı düşünülmektedir.

 27. KLİNİK: • EN ÇOK TUTULAN ORGANLAR VE BULGULAR: • EKLEMLER—Artrit---%70 • KALP----Kardit--%50-75 (MİYOKARD+ENDOKARD+PERİKARD=PANKARDİT) • SİNİR SİSTEMİ--Sydenham koresi--%15 • DERİ---Subkutan noduller--%1-5 • ---eritema marginatum---%1-5

 28. 1.ARTRİT: Diz, dirsek, ayakve el bileklerinde olur. Ağrı, şişlik, kızarıklık, sıcaklık yapar. Asimetrik, gezici ve nonsupuratifpoliartrit

 29. 2.KARDİT=>PANKARDİT Hastalığın enönemlimajör bulgusudur • Endokard, myokardveperikard değişikderecelerdetutulabilir. • Karditin bileşenleri • üfürümduyulması, • kardiyomegali, • konjestifkalpyetersizliği, • perikardiyaleffüzyonveya frotman

 30. Endokard tutulumu kapak yetersizlikleri ile kendini gösterir. En sık mitral kapak tutulur. Fizik muayenede mitral kapağın tutulmasına bağlı olarak apekste, aksillaya yayılan, pansistolik mitral yetersizlik üfürümü duyulur • Myokardit varlığını gösteren esas bulgu ateşten bağımsız, dinlenme sırasında gözlenen sinüs taşikardisidir. • Perikardın tutulmasına bağlı olarak klinikte göğüs ağrısı, kalp seslerinin derinden gelmesi, frotman duyulması, telekardiyogramda kardiyomegali ve çadır kalp görülmesi söz konusudur

 31. 3.KORE=Sydenham chorea=St.Vitusdansı=Chorea minor • Emosyoneldengesizlik • İstemsiz, uyumsuz, düzensiz, amaçsız, süreklihareketler (El yazısındabozulma, sakarlık) - Hareketleruyanıkdurumdavestresaltındaartar, uykudaazalır.

 32. 4.Eritema Marginatum Göğüs ve ekstremitelerin iç yüzlerinde görülen, deriden hafif kabarık, ortası soluk, kaşıntısız, ağrısız, bastırılınca solan lezyonlardır. • YÜZDE GÖRÜLMEZ

 33. 5.SUBKUTAN NODÜLLER: Ekstremiteeklemlerininekstensor yüzlerinde, 0.5-2cm çapında, ağrısız, hareketlinodüllerdir

 34. LABAROTUVAR • Boğaz kültürü • Streptokok antikor testler Anti-streptolizin O (ASO) Anti-streptokinaz Vb. RADYOLOJI: • TELE Kardiyomegali • Ekokardiyografik bulgular Kardiyak tutulumun derecesi Miyokard kontraktilitesinin derecesi

 35. TANI:MODİFİYE JONES KRİTERLERİ(1992) • Major belirtiler • Kardit • Poliartrit • Kore • Eritema marginatum • Subkutan nodüller • Minör belirtiler : • Artralji • Ateş(38,5o - 40oc) • LAB:Akut faz reaktanlarında artış (ESH'da ve CRP'de artış) • EKG:PR aralığı uzaması, QT aralığı uzaması

 36. TANI a)2 major bulgub)1 major bulgu +2 minör bulgu+ • GEÇİRİLMİŞ STREPTOKOK ENFEKSİYONU KANITI: - 1.Geçirilmiş kızıl - 2.Streptokok antikor titrelerinde yükselme - 3.Boğaz kültürü veya hızlı streptokok antijen testi pozitifliği(ASO, antiDNAaz B)

 37. HASTAMIZDA GÖRÜLEN BULGULAR: • Major belirtiler • Kardit • Poliartrit • Kore • Eritema marginatum • Subkutan nodüller • Minör belirtiler : • Artralji • Ateş • LAB:Akut faz reaktanlarında artış (ESH'da ve CRP'de artış) • EKG:PR aralığı uzaması, QT aralığı uzaması

 38. DESTEKLEYİCİ BULGULAR: 1.Geçirilmiş kızıl - 2.Streptokok antikor titrelerinde yükselme - 3.Boğaz kültürü veya hızlı streptokok antijen testi pozitifliği(ASO, antiDNAaz B)

 39. TEDAVİ: • Antibiyotiktedavisi (Streptokokinfeksiyonununtedavisi) • Profilaksi • Antiinfilamatuvartedavi(Artrit ve Kardit tedavisi) • Haraket kısıtlaması tedavisi

 40. 1.ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ; • Amaç; streptokoklara bağlı üst solunum yoluinfeksiyonunun tedavisi ve boğazda halen var olabilecek streptokoklarıntemizlenmesidir. Boğaz kültürü negatif saptansa da bu tedavinin uygulanmasıgerekir. Hatta boğaz kültürü alındıktan hemen sonra tedavi başlanmalıdır. 1- Benzatin penisilin : 600.000 Ü. (27 kg’ın altında)1.200.000 Ü. (27 kg’ın üstünde) tek doz i.m. ya da 2- Penisilin V : 250 mg (çocuklarda)500 mg (adolesan ve erişkinde) 2-3 doz po. 10 gün. Penisilin bulunamadığında; -Amoksisilin 10 gün boyunca p.o 50 mg/kg/gün Penisilin alerjisi varsa; - Eritromisin: : 25 mg/kg/gün, 2 dozda oral, 10 gün

 41. 2.PROFİLAKSİ: • Amaç streptokokların yeniden kolonize olmasını engelleyerek ARA’nın tekrarlamasını önlemektir • 1- Benzatin penisilin : 600.000 Ü. (27 kg’ın altında)1.200.000 Ü. (27 kg’ınüstünde) tekdoz im. 21 gündebir • 2- Penisilin V : 250 mg veya 500 mg, oral, günde 2 doz • 3- Eritromisin : 250 mg, oral, günde 2 doz (penisilin alerjisi olanlarda)

 42. PROFİLAKSİ SÜRESİ: • Profilaksi kardit geçirenlerde hayat boyu, diğer olgularda 21yaşına kadar veya son ataktan 5 yıl sonrasına kadar (hangisi uzun ise) 21 gündebir yapılır.

 43. 3.Anti-inflamatuvar tedavi A)Artrit ve KKY olmayan hafif Kardit --SALİSİLATLAR Aspirin 75-100 mg/kg/gün (en fazla 3,5 gr/gün) 4 dozda başlanır. 2-3 hafta sonradoz 60-70 mg/kg/gün dozuna inilir ve tedavi 3-6 haftada kesilir

 44. B)Kardit(Konjestif kalp yetersizliği bulguları olan orta ve ağır karditli)—STEROİD+SALİSİLAT • Prednison 2 mg/kg/gün 4 dozda başlanır 2-3 hafta kullanılır, 2-3 haftada azaltılarak kesilir. Steroid dozuazaltılırken tedavinin son haftasında, steroid kesilmesine bağlı ortaya çıkabilecekklinik rebound önlemek için Aspirin eklenir. Aspirin 75 mg/kg/gün 4 dozdabaşlanır, ve 6 hafta devam edilir

 45. HARAKET KISITLILIĞI TEDAVİSİ: • ARA’lı her hastada yatak istirahati zorunludur. Sadece artriti olanhastalarda, artrit bulguları ve akut faz reaktanları normale dönene kadar istirahatyeterlidir + KORE TEDAVİSİ • Hafif olgularda diazepam veya fenobarbital, ağır olgularda klorpromazin veyahaloperidol • 1.Haloperidoltedavisine 0,5mg/gün dozunda başlanır,. Ağırvakalarda 5 mg/gün dozuna çıkılabilir. • 2.fenobarbital ise 15-30 mg, her 6-8 saatte bir uyguanır

 46. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER