slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bài 6 CÔNG DÂN V ỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN (4 TIẾT )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Bài 6 CÔNG DÂN V ỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN (4 TIẾT ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 1145 Views
 • Uploaded on

Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20. Bài 6 CÔNG DÂN V ỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN (4 TIẾT ). Tieát 3: 3. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 4. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bài 6 CÔNG DÂN V ỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN (4 TIẾT )' - maine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20

Bài 6

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN

(4 TIẾT)

Tieát 3:

3. Quyềnbất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

4. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

slide2
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I

a. Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?

Chỗ ở của công dân bao gồm: Nhà riêng ở thành phố, nông thôn, căn hộ trong khu chung cư hay trong khu tập thể : Đó là tài sản riêng hoặc tài sản thuộc quyền sử dụng của công dân, là nơi thờ cúng tổ tiên, là nơi sum họp nghỉ ngơi của mỗi gia đình.

b n i dung quy n b t kh x m ph m v ch c a c ng d n
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I b.Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
 • Theo quy định của pháp luật, việc cá nhân, tổ chức tự tiện vaò chỗ ở của người khác, tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm pháp luật
slide4
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I

Veà nguyeân taéc, khoâng ai ñöôïc töï yù vaøo choã ôû cuûa ngöôøi khaùc neáu khoâng ñöôïc ngöôøi ñoù cho pheùp. Töï tieän vaøo choã ôû cuûa ngöôøi khaùc laø vi phaïm phaùp luaät, tuyø theo möùc ñoä vi phaïm khaùc nhau maø coù theå bò xöû lí theo phaùp luaät.

* Có thể tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được người đó đồng ý hay không ?

c khi n o ph p lu t cho ph p kh m x t ch c a c ng d n l c c tr ng h p n o
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I Có khi nào pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân? Đó là các trường hơp nào?
 • Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của một người trong hai trường hợp:
 • +Khi có căn cứ để khẳng định chỗ ở, địa điểm của người đó có công cụ phương tiện để thực hiện tội phạm hoặc có đồ vật liên quan đến vụ án.
 • +Khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẩn tránh ở đó.
slide6
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I

Gia cư bất khả xâm phạm

slide7
Trong caû hai tröôøng hôïp ñöôïc pheùp khaùm xeùt choã hoaëc nôi laøm vieäc cuûa coâng daân thì vieäc khaùm xeùt cuõng phaûi theo ñuùng trình töï, thuû tuïc cuûa phaùp luaät:

Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I

* Chæ ñöôïc tieán haønh trong tröôøng hôïp thaät caàn thieát vaø chæ nhöõng ngöôøi do phaùp luaät quy ñònh thuoäc Vieän Kieåm saùt, Toaø aùn nhaân daân, Cô quan ñieàu tra môùi coù thaåm quyeàn ra leänh khaùm.

* Khi khaùm choã ôû, ñòa ñieåm phaûi coù maët chuû nhaø hoaëc ngöôøi ñaõ thaønh nieân trong gia ñình, coù ñaïi dieän cuûa chiùnh quyeàn xaõ (phöôøng, thò traán) vaø ngöôøi laùng gieàng chöùng kieán. Khoâng ñöôïc khaùm vaøo ban ñeâm, tröø tröôøng hôïp khoâng theå trì hoaõn ñöôïc, nhöng phaûi ghi roõ lí do vaøo bieân baûn.

t nh hu ng
Tình huống:

Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I

 • Ông A mất một chiếc quạt điện. Do nghi ngờ con ông B lấy trộm nên ông A yêu cầu ông B cho vào nhà khám xét. Ông B không đồng ý nhưng ông A cùng con trai cứ tự tiện xông vào nhà để khám. Theo em, hành vi của bố con ông A có vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân hay không? Giải thích vì sao?
k t lu n t nh hu ng
Kết luận tình huống:

Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I

 • Hành vi của bố con ông A là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, vì:
 • Chỉ có người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thuộc tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra mới có quyềnkhams chỗ ở của công dân. Bố con ông A không có quyền này.
 • Việc khám xét phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục (như hướng dẫn trên đây), mà không được tự tiện xông vào nhà để khám)
c ngh a quy n b t kh x m ph m v ch c a c ng d n
c. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I

 • ­ Nhaèm ñaûm baûo cho coâng daân – con ngöôøi coù ñöôïc cuoäc soáng töï do trong moät xaõ hoäi daân chuû, vaên minh.
 • ­ Traùnh moïi haønh vi töï tieän cuûa baát kì ai, cuõng nhö haønh vi laïm duïng quyeàn haïn cuûa caùc cô quan vaø caùn boä, coâng chöùc nhaø nöôùc trong khi thi haønh coâng vuï.
iv quye n c ba o a m an to an va b ma t th t n ie n tho ai ie n t n
IV.- Quyeàn ñöôïc baûo ñaûm an toøan vaø bí maät thö tín, ñieän thoïai, ñieän tín

Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I

 • ­ Theá naøo laø bí maät, an toaøn thö tín cuûa coâng daân?
 • ­ Theá naøo laø quyeàn ñöôïc ñaûm baûo an toaøn vaø bí maät thö tín?
gv ke t lua n
GV keát luaän:

Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I

 • . + Thö tín, ñieän thoaïi, ñieän tín laø phöông tieän sinh hoaït thuoäc ñôøi soáng tinh thaàn cuûa moãi con ngöôøi, thuoäc bí maät ñôøi tö cuûa caù nhaân, caàn phaûi ñöôïc baûo ñaûm an toaøn vaø bí maät
quye n c a m ba o an toa n va b ma t th t n l
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ IQuyeàn ñöôïc ñaûm baûo an toaøn vaø bí maät thö tín là:
 • Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác.
 • Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ trong trường hợp cần thiết mới có quyền kiểm soát thư, điện tín, điện thoai của người khác.
 • Người nào tự tiện bóc, mở thư, tiêu hủy thư, điện tín của người khác sẽ bị xử lý theo pháp luật ( xử phạt hành chính hoặc truy cứu theo trách nhiệm hình sự)
c u h i
Câu hỏi:

Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I

 • Nếu có ai đó tự tiện bóc thư của em ra xem, em sẽ làm gì để bảo vệ quyền của mình?
k t lu n
Kết luận:

Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I

 • Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là điều kiện cần thiết để đảm bảo đời sống riêng tư của mỗi cá nhân trong xã hội. Trên cơ sở quyền này, công dân có một đời sống thoải mái mà không ai được tuỳ tiện xâm phạm tới.
c ng c nh d u x v o c c c t t ng ng v i c c h nh vi vi ph m ph p lu t d i y
CỦNG CỐ:Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây:

1.Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác:

a.Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

b.Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sứckhỏe

c.Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

d.Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

e.Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

c.Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự nhân phẩm

nh d u x v o c c c t t ng ng v i c c h nh vi vi ph m ph p lu t d i y
Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây:

2.Đánh người gây thương tích

a.Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

b.Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sứckhỏe

c.Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

d.Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

e.Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

b. Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khoẻ

slide18
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I

CỦNG CỐ:

Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây:

d n d
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ IDặn dò:
 • Trả lời câu hỏi số11sách giáo khoa trang 67.
 • Đọc trước phần Tự do ngôn luận và Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân
ad