raportimi i kerkimit l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raportimi i kerkimit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raportimi i kerkimit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Raportimi i kerkimit - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Raportimi i kerkimit. Leksioni 10. Permbajtja . Tipet e raporteve Komponentet e raporteve te kerkimit Shkrimi I metodes/Procedurave dhe rezultateve Shkrimi I konkluzioneve Botimi Autoresia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Raportimi i kerkimit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
permbajtja
Permbajtja
 • Tipet e raporteve
 • Komponentet e raporteve te kerkimit
 • Shkrimi I metodes/Procedurave dhe rezultateve
 • Shkrimi I konkluzioneve
 • Botimi
 • Autoresia
slide3

Leksionet 5 – 9 jane fokusuar kryesisht mbi propozimin e kerkimit. Pak vemendje I eshte kushtuar zhvillimit te kerkimit, e cila trajtohet ne lende te tjera.

 • Ky leksion I fundit fokusohet mbi raportimin e kerkimit, pasi plani i kerkimit eshte zbatuar, pra pas kerkimi eshte kryer.
 • Raportimi ka beje me pershkrimin dhe shpjegimin se si the jane marre rezultatet e kerkimit (d.m.th. Procesi i kerkimit) dhe me shpjegimin e rezultateve.

(shiko gjithashtu keshillat me shkrimin ne Leksionin 5).

tipet e raporteve
Tipet e Raporteve
 • Ka shume formate raportimi te kerkimit journal artikuj, raporte teknike kerkimi, monografi ose libra, teza masteri ose doktorate.
 • Kerkimi raportohet gjithashtu ne menyre orale ne takime profesionale, seminare, sympoziume, dhe workshope.
 • Keto raporte orale, zakonisht, bazohen ne raportet e meparshme te shkruara.
slide5

Artikujt ne revista jane format me te kondensuara te te shkruarit. Revistat kane kufizime te ledha lidhur me faqet dhe shpesh gjithe detajet e projekteve komplekse te kerkimit nuk mund te paraqiten ne nje artikull.

 • Ato jane formati me “prestigjoz” per raportimin e kerkimit disiplinar.
  • Ato kane te bejne me nje propces rishikimi nga profesioniste te cilet vleresojne rendesine dhe cilesine e kerkimit
  • Ato u shperndahen nje numri te gjere lexuesish te kerkimit disiplinar dhe atij te orientuar nga subjekti
 • Per lexues te tjere, mund te perdoren forma te tjera botimi
 • Disa here, kerkimi mund te shkruhet si artikuj revistash por edhe ne formate te tjere per perdorues te tjere. Megjithate, Jini te kujdesshem per te mos shkelur te drejtat e botimit ekskluziv te revistave – merrni leje!
slide6

Tezat e masterit dhe doktorates tentojne te jene ne ektremin e gjatesise dhe te te qenit komplet

 • Ky eshte raporti i punes se studenteve para komisionit te graduimit
 • Ata tentojne te jene te gjate dhe disa here me te gjate se c’eshte e nevojshme. Te qenit komplet konsiderohet me i rendesishem se eficenca ne kete lloj kerkimi. (Ne kete kuptim, ata jane e kunderta e artikujve te revistes.)
komponentet e raportit te kerkimit
Komponentet e raportit te kerkimit
 • Komponentet e raportit te kerkimit shpesh perfshijne: titullin, falenderimet, abstraktin, pasqyren e lendes, hyrjen, rishikimi i literatures, Kuadri konceptual, metodat dhe procedurat, rezultet, permblpedhja dhe koncluzionet
 • Vini re ngjashmerine me propozimin e kerkimit – disahere seksionet e propozimit mund te shkruhen direkt ne raport.
 • Seksionet e mesiperm perdoren kryesisht tezat e masterit dhe doktorates, jo per artikujt e revistes, te cilet jane me te shkurter.
slide8

Titulli

 • Te njejtatkeshillasi ne rastin e propozimittekerkimit
 • Autoret, afiliacionet, fjaletkyc dhe informacion i tille i ngjashemshpesh ne faqen e titullit
 • Falenderimet
 • Njihniasistencen dhe mbeshtetjenngaindivide dhe organizata, ne menyretevecante per financimin
 • Abstrakti
  • Njepermbldhjekompakte e raportittekerkimit, e quajturdisa here “permbledhje executive”
  • Shume e rendesishme – eshtegjeja e vetmeteciletshumica e njerezve do talexoje (para se tevendosin ne do talexojnematerialin)
slide9

Pasqyra e lendes

  • Njelistimoseskice e organizimitteraportit. Ajopermban headings, subheadings dhe ndarjetetjera. Disa here perfshin listen e pasqyrave dhe figurave (vevanerisht ne tezamasteriosedisertacione)
  • Artikujt e revistavezakonishtnuk e permbajneketeseksion
 • Hyrje
  • Stili per hyrjenvarionnganjeseksion i gjate dhe i detajuar ne njeseksionteshkurter, ose ne heqjen e saj.
 • Rishikimi i literature
  • Sherben per tenjejtinqellimsi ne rastinpropozimittekerkimit
slide10

Kuadrikonceptual

  • I sherbentenjejtitqellimisi ne rastin e propozimittekerkimit. Disa here i marrngapropozimi, por duke junenshtruardisarafinimeve.
  • May be eliminated if readers are non-economists.
 • Metodat dhe procedurat
  • Kyseksionshpjegon se sieshtezhvilluaranaliza
  • Ajoperfshinmbledhjen dhe perpunimin e tedhenave, burimet e tedhenave, proceduratanalitike, modelet e zhvilluar dhe teperdorur, procedurat dhe teknikatempirike, dhe analizat e zhvilluara
  • Ajoperfshingjithashtuproblemet e hasuragjateanalizes dhe menyren e adresimittetyre
slide11

Rezultatet (Gjetjet)

  • Paraqesin dhe shpjegojnerezultatet e analizes.
  • Kyeshteprodukti i fundit i gjitheanalizaveqetregonneseobjektivatjanearritur
  • Hipotheatjanetestuar dhe rezultatetparaqitenketu.
 • Permbledhja dhe konkluzionet
  • Ketujepetnjekuptim i pergjitheshem i projektittekerkimit.
  • Shpesh, aipermbledhnjepermbledhjetegjithestudimit, duke venetheksintekproblemet, objektivat, metodat, procedurat dhe rezultatet
  • Konkluzionetparaqesininterpretimin e resultatevengakerkuesi
slide12

K. Lista e referencave

 • Njelistim i gjithereferfencaveteperdorura ne cdopjeseteraportit. Shpeshshume i ngjashem me ate tepropozimittekerkimit.

L. Anekset

 • Ketomundtejeneshumetedobishme, pornukperdorengjithnje.
 • Artomundteperdoren per teparaqitur material qemundtenderpresefluksin e mendimeve ne raport (p.sh. me teperdetaje se c’duhet) oseperfshirjen e informacionitqemundtejete me interesvetem per paklexues.

P.sh., Provamatematikeosederivatetet , disavleresimeosetestestatistikore, etj.

shkrimi i metodave procedurave dhe rezultateve
Shkrimi i metodave/proceduravedhe rezultateve
 • Shkrimi i ketyreseksioneve ne njeraportkerkimimundteketendryshimetemedhakrahasuar me propozimin e kerkimit
 • Se pari, metodatshkruhenkryesisht per ekonomistetetjere. Te tjeratmundtejeneteinteresuargjithashtu – por do t’alenegjykimin bi vlefshmerine e metodave dhe proceduraveekonomistevetetjere.
 • Efektiviteti i ketijseksioni do tevaretngaorganizimi dhe plotesiatij. Proceduratduhettepershkruhen ne menyrelogjike.
shkrimi i metodave procedurave dhe rezultateve14
Shkrimi i metodave/proceduravedhe rezultateve…
 • Shpjegoni te dhenat e perdorura, burimet e tyre, dhe cdom perpunim ose rregullim te te dhenave.
 • Shpjegoni dhe justifikoni supozimet tuaja analitike. Shpjegoni gjithashtu modelet qe ju mund te keni perdorur dhe jini eksplicit lidhur me supozimet e bera.
 • Pershkruani problemet qe ju mund te keni hasur dhe menyren se si i keni zgjidhur.
 • Pershkruani qasjet teknikat dhe procedurat e pasukesshme – kjo mund te ndihmoje te tjeret te evitojne problemet ose gabimet
 • .
shkrimi i metodave procedurave dhe rezultateve15
Shkrimi i metodave/proceduravedhe rezultateve…
 • Sigurohuni qe lexuesit se si jane bere llogaritjet dhe si jane vleresuar parametrat.
 • Perkufizoni gjithe variablat, perfshire vendosjen e njesive te matjes. (keto detaje shpesh anashkalohen; nderkaq, ato jane teper te rendeishme)
 • Perdorni grafiuke dhe forma te tjera vizuale kur eshte e pershtashme per te rritur kuptueshmeirne nga lexuesi.
  • P.sh., nje diagrame modeli shumesektorial mund te ndihmoje per te bere me te qarta lidhjet dhe ekuacionet e perdorura ne model
slide16

Rezultet (gjetjet)

 • Ketoparaqesin dhe shpjegojnerezultatet e kerkimit.
 • Diskutohetvlefshmeria e hipotezave, bashke me testet e vlefshmerise.
 • Mos u kufizonithjesht ne paraqitjen e vleresimeveempirike – ketoduhenanalizuar, interpretuar dhe mjundesishttestuar per tiberegjetjetteplota.
 • Rezultatetempirikeshpashjanevetemfillimi i pjeses me mekuptimtekerkimit – kuptimiekonomik, expertiza dhe idetejanetenevojshme per teinterpretuarkuptimin dhe implikimet e parametrave.
slide17

Rezultet (gjetjet)…

 • Pasyrat dhe figurat perdoren shpesh ne menyre efektive per te paraqitur gjetjet.
 • Ato ndihmoje per te organizuar dhe theksuar informacion ne gjetje.
 • Nje qasje e recomanduar per shkrimin e ketij seksioni eshte ndertimi fillimisht i pasqyrave dhe figurave qe formojne berthamen e gjetjeve – dhe pastaj pershkruani pasqyrat dhe figurat.
shkrimi i konkluzioneve
Shkrimi i konkluzioneve
 • Disa here konkluzionet ngaterrohen me rezultatet (gjetjet).
 • Gjetjet pershkruajne testimin e hipotezave, ndersa konkluzionet kane te bejne me implikimet. Konkluzionet i pergjigjen pyetjes “e pastaj, cfare”?
 • Konkluzionet ekstrapolojne pertej gjetjeve – duke shqyrtuar dhe interpretuar implikimet e studimit.
 • konkluzionet lejojne gjykimin e e kerkuesit mbi implikimet e studimit. Ky gjykim duhet te mbeshtetet nga logjika, por eshte subjektiv.
slide19

“konkluzionetjanefaza finale induktive e kerkimit, tecilatjanenjeceshtjegjykimi … pergjithesishteshte me e mencurtenenvleresohen se satembivleresohen.”

 • Jumundteoforniidembiimplikimet e studimittuaj dhe tegjetjevetestudimevetetjera.
 • Implikimetpolitiketestudimittuajmundtekonsiderohen – megjithesemundtemosketeqene ne objektivat e studimit.
 • Konkluzionetmundtespecifikojne ate qestudimido tethotesi dhe ate qestudiminuk do tethote.
 • Kerkuesitmundteshikojnenjenevojeshmangurperdorimin e papershtatshemterezultateve.
publikimi
Publikimi
 • Raportet e shkruaratekerkimitkomunikojnedije ne komunitetinshkencor dhe ate tekerkimit.
 • Publikimetjanemjetiparesor per perhapjen e dijes se kerkimit.
 • Sapojanebotuar, rezultatet e kerkimitbehendijepublike – megjithate, ideteorigjinaleduhetnjohurpergjithenje.
 • Pervecbotimeve ne revista, ka edhe forma tetjerabotimi, perfshirebuletineoseraporteteknike, proceedings tekonferencave, simpoziumeve e workshopeve dhe materialet e paraqitura ne to.
slide21

Mes aresyeve me te zakonshme se pse materialet e rezultateve te kerkimit nuk pranohen perfshijne :

  • Mos identifikim i pershtashem i problemit te kerkimit
  • Metoda ose procedura te papershtashme ose te paqarta
  • Material i papershtatshem per botimin e propozuar
  • Pamjaftueshmeria e komunikimit te asaj qe eshte e rendesishme dhe origjinale
  • Organizim i dobet.
autoresia
Autoresia
 • Kjomundtejetenjeceshtje e ndjeshme e cilakerkonkujdes.
 • Krediti ne materialet e kerkimitjepet ne trerruge:
   • Citatimetosereferencat
   • Autoresia
   • Falenderimi
  • Autoresiaeshte tipi me prestigjoz i kreditit, dhe tegjithepersonat e perfshire“direct” ne kerkimdhe ataqekanedhenenjekontribur“substancial” duhetteperfshihensiautore.
slide23

Kerkiminderdisiplinormundterezultone ne veshtiresitevecanta ne njohjen e kontributit dhe autoresise

  • Shkencatlaboratorike dhe fushore, venethekstevecante ne prodhimin e tedhenave (duke i konsideruartedhenatsiprodukti final i kerkimit)
  • Ekonomistet i shikojneketotedhenasi “inpute” per kerkimin e tyre, tecilatkerkojnemirenjohje.
  • Perndryshe, shkencetaretfushiore dhe telaboratoritmundtesupozojne se aktivitetet (tetillasipercaktimi i implikimeveekonomike) nukjanepjese e “kerkimit” dhe per ketearesyenukmeritojneteperfshihen ne autoresi.
slide24

Vendosja e radhes se autoresise mund te jete nje ceshtje e veshtire. Autori i pare supozohet te kete pasur perfshirjen me te madhe ne kerkim.

 • Perfshirja e administratoreeve dhe keshilltareve si autore, edhe pse mund te kene te bejne pak me kerkimin, kjo eshte nje ceshtje e diskutueshme.
 • Me e mira eshte qe autoresia te diskutohet hapurmes gjithe te perfshireve ne kerkim.