slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
"Inqum u mmur g]and Missieri" PowerPoint Presentation
Download Presentation
"Inqum u mmur g]and Missieri"

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

"Inqum u mmur g]and Missieri" - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

"Inqum u mmur g]and Missieri". RANDAN2007. It-Trasfigurazzjoni. X’[ara qabel dan l-episodju?. “Inti l-Messija ta’ Alla” Mbag]ad ikkmandahom biex ma’ jg]idu lil ]add b’dan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '"Inqum u mmur g]and Missieri"' - maile-arnold


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

It-Trasfigurazzjoni

X’[ara qabel dan l-episodju?

slide3

“Inti l-Messija ta’ Alla”

Mbag]ad ikkmandahom biex ma’ jg]idu lil ]add b’dan.

“Je]tie[ li Bin il-bniedem ibati ]afna, ji`]duh ix-xju] u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u fit-tielet jum iqum”.

slide4

Il-Folla kienet ta]seb li {esu’ hu xi profeta li re[a’ qam mill-mewt.

L-Appostli kienu jemmnu li {esu’ hu Messija politiku

slide5

“}a mieg]u lil Pietru, lil {wanni u ‘l {akbu, u tala fuq muntanja biex jitlob.”

{esu’ ried jaffronta

tentazzjoni o]ra…

slide6

It-Trasfigurazzjoni se]]et waqt kri\i ta’ fidi ta’ l-appostli u f’mument qawwi ta’ talb.

slide7

Huwa permezz tat-talb li {esu’ jirba] it-tentazzjoni, u juri l-vera identita’ tieg]u:

“id-dehera ta’ wi``u tbiddlet.”

slide8

{esu’ juri ru]u b]ala l-veru Messija.

Dan jag]mlu biex l-appostli JIKKONVERTU mill-idea ta’ messija li kellhom qabel.

slide9

{esu' Kristu

Elija - Profeti

Mose' - Li[i

“Hu kien hemm \ew[t ir[iel jit]addtu mieg]u, Mose’ u Elija…”

slide10

“…jit]addtu fuq it-tmiem ta’ ]ajtu li kellhu jse]] f’{erusalemm”

“N]ossni mnikket g]all-mewt; ibqg]u hawn u ishru.”

“kienu mejtin bin-ng]as”

slide11

“Dan hu Ibni l-ma]tur, lilu isimg]u”

“Malli nstama l-le]en {esu’ sab ru]u wa]du”

slide12

F’dan ir-Randan {esu’ qed jistiednek biex ter[a’ tiskopri t-talb ta’ kuljum.

Permezz tat-talb nistg]u niskopru min hu l-Messija g]alija u mhux bil-maqlub.

slide14

… \ur ftit fit-tul lil {esu’ Ewkaristija, biex tid]ol aktar fil-[rajja tat-Trasfigurazzjoni...

slide15

…fit-talb tieg]ek ag]ti aktar attenzjoni lis-Salib u g]id spiss it-talba “lil {esu’ Imsallab”.