studenterundervisning 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studenterundervisning 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studenterundervisning 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Studenterundervisning 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Studenterundervisning 2011. 1 Reservelæge Tine Vesterby d.18.05 2011 . Opgaver og emner. Opg: 1-4 (5),7. Lærebog: Kap: 1-11, 13. Børne- og ungdomspsykiatrisk udredning – ambulant eller under indlæggelse. Anamneseoptagelse. Anamneseoptagelse. Case formulering. Diagnostik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Studenterundervisning 2011


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
studenterundervisning 2011

Studenterundervisning 2011

1 Reservelæge Tine Vesterby

d.18.05 2011

opgaver og emner
Opgaver og emner

Opg: 1-4 (5),7.

Lærebog: Kap: 1-11, 13

diagnostik
Diagnostik
 • ICD10 ( snart ICD 11)
 • Hierarkisk opbygget.
 • Kliniske diagnoser.
 • Forældet….
 • DSM VI
  • ……
diagnosegrupper dagens temaer
Diagnosegrupper – dagens temaer
 • F:70-79:Mental retardering
 • F:80-89:Psykiske udviklingsforstyrrelser.
  • F84:Gennegribende udviklingsforstyrrelse
 • F:90-98Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom og adolescens.
  • F90:Hyperkinetiske forstyrrelser ( inkl.: F90.0:ADHD. F98.8: ADD)
  • F91:Adfærdsforstyrrelser.
  • F94:Sociale funktionsforstyrrelser ( inkl.: Elektiv mutisme og Tilknytningsforstyrrelser)
behandling intervention
Behandling/ Intervention
 • Tilbagemelding til familie og netværk:
  • Forældre/ Egen læge/ Pædagoger/ Lærer/ PPR/ forvaltning( handicap afd/ familie afd)/ UU- vejledning.
 • Vejledning og undervisning til familie og netværk.
 • Terapi:
  • CBT, legeterapi, familieterapi….
 • Medicin: …..
case 1
Case 1
 • Spg. 1: Supplerende oplysninger ( -ambulant udredning):
  • Supplerende anamnese: ( Disposition/ Eksposition/ Socialt/Udvikling: Graviditet/fødsel/ kontakt/sprog/ motorik/lege udv./ kognition/Trivsel( inkl. søvn og appetit).
  • Somatisk undersøgelse ( evt: metabolisk screening, kromosom undersøgelse, EEG, undersøgelse af syn og hørelse)
  • Vurdering af udviklingstrin ( inkl. kognitive test).
  • Observation af samspil i hjem og institution ( evt ADOS når barnet er ældre).
case 11
Case 1
 • Spg 2: Diagnostiske overvejelser:
  • Infantil autisme.
  • Sansedefekt ( syn og hørelse).
  • Mental retardering.
  • Regulationsforstyrrelse: - Spise og søvn forstyrrelse.
  • Tilknytningsforstyrrelse - Intet i anamnesen tyder herpå.
gennemgribende udviklingsforstyrrelse overordnet set
Gennemgribende udviklingsforstyrrelse Overordnet set.
 • Debut før 3 års alderen.
 • Symptomer inden for områderne:
  • Social kommunikation – Inkl. generel forsinkelse eller hæmning af sproglig og kognitiv udvikling
  • Social interaktion
  • Social adfærd
case 12
Case 1
 • Spg 3: Intervention og prognose:
  • Vejledning til hjem og institution ( kontakt og trivselsproblemer).
  • Specialpædagogisk intervention.
  • Opfølgning og endelig diagnostik i senere alder.
  • Prognose: Kronisk lidelse. Varigt støttebehov. Prognose afh. af comorbiditet: Ex: Mental retardering/ Epilepsi/kromosomal lidelse/ Anden psykiatrisk lidelse.
andre former for gennemgribende udviklingsforstyrrelse asperger syndrom
Andre former for ”Gennemgribende udviklingsforstyrrelse” - Asperger syndrom
 • Debut før 3 års alderen.
 • Symptomer inden for områderne:
  • Social kommunikation – uden generel forsinkelse eller hæmning af sproglig og kognitiv udvikling, men ofte formelt, kantet, konteret og med påfaldende stemmeføring.
  • Social interaktion
  • Social adfærd
  • Ofte Associerede symptomer: Motorisk kluntet/ Hypersensitiv/ Emotionelle regulerings vanskeligheder mv.
andre former for gennemgribende udviklingsforstyrrelse
Andre former for ”Gennemgribende udviklingsforstyrrelse”
 • Atypisk Autisme- mht debutalder og eller symptomatologi.
 • Anden disintegrativ forstyrrelse i barndommen( Hellers syndrom)
 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse andre.
slide17
ADHD
 • Debut før 7 års alderen.
 • Symptomer inden for områderne:
  • Længerevarende opmærksomhedsfunktion.
  • Impulskontrol
  • Motorisk hyperaktivitet.
tilknytningsforstyrrelse
Tilknytningsforstyrrelse
 • Debut før 5 års alderen
 • Symptomer:
  • Ambivalente reaktioner i sociale sammenhænge.
  • Emotionelle og eller adfærdsforstyrrelser.
  • Nogen evne til social samspil med normale voksne.
mental retardering
Mental retardering
 • F70: Mental retardering af lettere grad.
  • IQ:50-69
 • F71:Mental retardering af middelsvær grad.
  • IQ:35-49
 • F72:Mental retardering af sværere grad.
  • IQ: 20-34
 • F73:Mental retardering af sværeste grad.
  • IQ <20
 • F78/R41.8:Inferioritas intellektualis.
  • IQ:70-85
case 2
Case 2
 • Spg 1: Diagnostiske overvejelser:
  • Infantil autisme – jf. diagnostiske kriterier!
  • Sansedefekt ( - men høre musik og lægger puslespil).
  • Specifik sprogforstyrrelse (- forklarer ikke kontakt- svaghed)
  • Mental retardering.
  • Opmærksomhedsforstyrrelse (- forklarer ikke kontakt- svaghed) .
  • Tilknytningsforstyrrelse (- Intet i anamnesen tyder herpå).
  • Neuropædiatrisk lidelse.
case 21
Case 2
 • Spg 2: forslag til videre forløb – Egen læges rolle:
  • Orientering til forældre om overvejelser samt indhente supplerende anamnestiske oplysninger.
  • Henvisning til videre udredning:
   • Børnepsykiatri: udredning som tidligere anført.
   • Pædiatri: Evt: EEG/ Syn/ hørelse/metabolisk screening/Kromosom undersøgelse/ scanning.
   • Tale-høre pædagog.
  • Støtte i hjem og børnehave- orienteres om på netværksmøde.
case 3
Case 3
 • Spg 1: Diagnostiske overvejelser:
  • Tilknytningsforstyrrelse.
  • Atypisk autisme.
  • Specifik sprogforstyrrelse ( forklarer ikke kontakt svaghed)
  • Somatisk lidelse ( Syn/ hørelse ect.).
  • Mental retardering.
   • Arv/ Præ, peri- natal (postnatal?)
case 31
Case 3
 • Spg 2: Hoveddiagnose.
  • Tilknytnings forstyrrelse
   • Debut alder < 5år.
   • Modstridende og/ eller ambivalente reaktioner i forskellige sociale situationer.
   • Emotionelle forstyrrelser med mangel på respons og tilbagetrækning.
   • Aggressivitet rettet indad eller mod andre ved kontakt, eller ængstelig vagtsomhed.
   • Nogen evne til social samspil og adækvate reaktioner over for normale voksne.
   • Opfylder IKKE kriterierne for gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
case 32
Case 3
 • Spg 3: Efter behandling:
  • Fjernelse fra hjem- pædagogisk familie pleje ( uden andre mindre børn)
  • NB tvangsfjernelse er mulig jf. Lov om social service kap. 11 § 58 stk 1: Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke:
 • ”Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af 1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,2) vold eller andre alvorlige overgreb,3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller4) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge….”
case 33
Case 3
 • Spg 4: hvor har profylaksen svigtet:
  • Primær profylakse:
   • Manglende opfølgning af støtte til mor under og efter fødsel, samt manglende støtte til familie efter udskrivelse fra spædbarnehjem.
  • Sekundær profylakse:
   • Manglende underretning via pædiatrisk afdeling.
   • Manglende respons på underretning fra sundhedsplejerske. jf. Lov om social service kap. 27 § 153 stk 1-3
   • ”…personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte…”
case 4
Case 4

Spg 1: Supplerende anamnese: ( NB er forældrene gode/ tilstrækkelige informanter ? )

 • Disposition( forældre og søskende)
 • Ekspositioner ( uddybende oplysninger om traumer og ” håndskyhed”):
 • Udvikling: Graviditet/fødsel/ Tidlig udvikling ( Somatiske/ Psykisk: kontakt/ sprog/ leg/ motorik/regulering /opmærksomhedsfunktion/ kognition/ tidl. psykopatologi).
 • Socialt:
  • Oplysninger om støtte i netværk.
  • Oplysninger fra forvaltning / sundhedsplejersker - om tidligere bekymringer/intervention/ underretninger.
  • Oplysninger fra hospitalsindlæggelse.
  • Oplysninger fra institution ( legeudvikling og kontakt).
case 41
Case 4
 • Spg 2: Diagnostiske overvejelser - multifaktoriel:
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Battered child syndrome (DT741A)
  • Atypisk autisme
  • Somatisk betinge lidelse efter hovedtraume( hovedpine).
  • Blandede adfærds- og følelsesmæssig forstyrrelse( somatoforme klager og adfærdssymptomer).
  • ADHD +/- adfærdsforstyrrelse
  • PTSD
  • Tilpasnings/Belastningsreaktion ( for langvarigt?)
case 42
Case 4
 • Spg 3- afh. Behandlingsdisposition: - Afh diagnostik!
  • Netværksmøde – tværfaglig indsats/ Underretning!.
  • Støtte til det hjemlige miljø- fysisk ramme såvel som pædagogisk indhold. ( Ex. familiekonsulent/ støtte kontaktperson/ aflastningsfamilie/ plejefamilie/ børnehjem)- Evt. anbefalinger til mater om egen udredning.
  • Støtte til institution:
  • Overvej anbefalinger om tvangsfjernelse ved manglende samarbejde fra moderens side.
  • Overvej medicinsk og pædagogisk behandling ved ADHD.
case 7
Case 7
 • Spg 1: Diagnostiske overvejelser – NB multifaktoriel og comorbiditet:
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse: jf diagnostiske kriterier for Asperger syndrom.
  • Tilknytningsforstyrrelse - manglende stimulation i tidlig liv.
  • Somatisk betinge lidelse – skade efter fødsel/ epilepsi.
  • Prodromale symptomer ved Skizofreni .
  • ADHD +/- adfærdsforstyrrelse:
  • Specifik indlæringsvanskeligheder.
  • Generaliseret angst i barndom.
case 71
Case 7
 • Spg 2: Hjælpeforanstaltninger:
  • Diagnostisk afklaring( med baggrund i grundig anamnese optagelse).
  • Netværksmøde med orientering om udredning, diagnostik og anbefalinger.
  • Overveje skoletilbud.
  • Overveje pædagogisk rådgivning
  • Overveje støttende samtaler til barn og forældre.
  • Overveje medicinsk behandling ( afh. af diagnose: Asperger syndrom/ADHD/ Angst/ Psykose/…
tak for i dag
Tak for i dag!
 • d. 25.05 :
  • Temaer: TS, OCD, Angst, Somatisering.
  • Lærebog kap.: 12, 14-16
  • Opg.:6,11,13,15,16
 • d. 01.06
  • Temaer: Spiseforstyrrelse, Affektiv lidelse, Personlighedsforstyrrelse, Skizofreni, belastningsreaktion.
  • Lærebog kap.: 17-22
  • Opg.:8-10,12, 14