d pnot g sterme usuller n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DİPNOT GÖSTERME USULLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
DİPNOT GÖSTERME USULLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

DİPNOT GÖSTERME USULLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 558 Views
 • Uploaded on

DİPNOT GÖSTERME USULLERİ. Doç.Dr.Abdullah Demir Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi. ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA DİPNOT GÖSTERME USULLERİ Dipnotlar Bilimsel araştırmaların vazgeçilmez unsurlarıdır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DİPNOT GÖSTERME USULLERİ' - mahola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d pnot g sterme usuller

DİPNOT GÖSTERME USULLERİ

Doç.Dr.Abdullah Demir

Zirve Üniversitesi

HukukFakültesi

ara tirma tekn kler
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA
 • DİPNOT
 • GÖSTERME USULLERİ
 • Dipnotlar Bilimsel araştırmaların vazgeçilmez unsurlarıdır.
 • Araştırmalarda referans kullanma bilimselliğin (Tutarlı, doğru ve güvenilirlik) bir ölçüsüdür.
 • Araştırmalarda dipnot kullanma usulleri farklı olabilir.
 • a- Metin içerisinde referans gösterme
 • b- Sayfa altında referans gösterme
 • c- Bölüm sonunda referans gösterme
 • d- Eser sonunda referans gösterme
 • Hukukta yapılan araştırmalarda genel olarak sayfa altında referans gösterme usûlü tercih edilmektedir.
ara tirma tekn kler1
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
 • DİPNOTLARDA UYULACAK ESASLAR
 • Dipnotlar sayfa altında ve 1, 2, 3,… sıra numarasıyla verilmelidir.
 • Herhangi bir referans verilirken ilk verildiği yerde tam künye şeklinde verilmelidir. (Bibliyografyada verildiği şekliyle; Yazar adı soyadı → Eser adı → Baskı yer ve yılı → cilt ve sayfa)
 • Aynı eserin daha sonraki verilişlerinde kısaltmalar kullanılabilir. (Yazar isminde ve eser isminde)
 • Kısaltmalarda soyadı, meşhur isim ya da künye kullanılmalıdır.
ara tirma tekn kler2
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
 • DİPNOTLARDA UYULACAK ESASLAR (Devam)
 • 5. Aynı müellifin birden fazla eserinden istifade ediliyorsa her defasında eser ismi mutlaka zikredilmelidir.
 • 6. Bir müellifin tek bir eserinden istifade edilmişse a.g.e. kısaltması kullanılabilir.
 • Dipnotlarda eser isimlerinin italik olarak verilmesi usüldendir.
slide5

Dipnotlarda Prof, Dr., Avukatgibiünvanlarkullanılmaz

Yazargerçekkişi, özelveyaresmibirkurumveyakuruluşolabilir. DPT, DİE gibi

Yazartakma ad kullanıyorsa, araştırmacıgerçekisminibiliyorsaparanteziçindegerçekisminiverebilir.

kaynak g sterilmeyen bilgiler
KaynakGösterilmeyenBilgiler

Temelkitaplar, klasikler, kutsalkitaplarınöğütvetavsiyeleriiçinkaynakgösterilmez

Herkesinbildiğivebirözgünlüğüolmayangenelbilgileriçinkaynakgösterilmez

slide7

DipnotlukaynakgöstermeokuyucuiçinkaynaklaraulaşmakolaylığısağlarDipnotlukaynakgöstermeokuyucuiçinkaynaklaraulaşmakolaylığısağlar

Dipnotlargereksizderecedeuzunolmamalı

Dipnotsuzkaynakgöstermeusulüyazımkolaylığısağlarveokumayıkolaylaştırır

Fazladipnotokumayıgüçleştirir, dikkatidağıtır

slide8

Başlıklaradipnotkonulmaz

Tümkonuyuilgilendirendipnotlarilk sayfadavediğerdipnotlardanöncegösterilir

Konuyaaçıklıkgetirmekiçinaçıklamadipnotlarıkonulabilir

Metninakıcılığınıbozantanımlar, yorumlar, karşıtgörüşleraçıklamadipnotuolarakverilebilir

Dipnotlarisim, kavram, cümleya da parağrafsonunakoyulur

dipnotlar n numaraland r lmas
DipnotlarınNumaralandırılması

Dipnotlar her sayfada, her bölümdeyenidenveyabütünaraştırmaboyuncabaştansonanumaralandırılır

Uzunaraştırmalarda her bölümayrıayrınumaralandırılır

DipnotlardaAraprakamlarıkullanılır

Bazen * gibifarklıişaretlerdekullanılabilir

numaraland r lmayan dipnotlar
NumaralandırılmayanDipnotlar

Birmakaleninçevirisiverilirkenbuyazınınalındığıkaynaknumarailegösterilmez, biryıldızişaretikoyularaksafyaaltında normal dipnotlardanöncegelecekşekildeaçıklamayapılır

Çevireninnotuveyaderleyeninnotuyıldızişaretiilegösterilereksayfaaltınayazılır

slide11

Yayımbilgilerindebaskısayısı, yayımyeri, yayımlayanverilir

2. baskı, gözdengeçirilmiş 3. baskı, genişletilmiş 4. baskıgibi

Tıpkıbasımlarda her ikibasımtarihi de verilmelidir

Baskıyeribilinmeyenkaynaklardayeryokanlamınday.y. işaretikullanılır

Basımtarihibilinmeyenkaynaklardabaskıtarihiyokanlamındab.t.y. işaretikullanılır

slide12

KitapDipnotu: NiyaziÖktem, ÖzgürlükSorunuveHukuk, 2. baskı, İÜ Yayınları, İstanbul 1977, s. 33.

SüreliYayın: RuşenKeleş, “Türkiye’deŞehirleşmeEğilimleri”, SiyasalBilgilerDergisi, Cilt XXV, No. 4, Aralık 1970, s. 40.

Aynıkaynağatekrarbaşvurmada: Keleş, s. 32.

Yazarınbirdenfazlaeserikullanılıyorsaeserinismi de verilir: Keleş, Türkiye’deŞehirleşme, s. 12.

slide13

Aynısoyadıtaşıyanyazarvarsayenidenkaynakgöstermede ilk adları da yazılır:

İsmail Soysal, TanıtmaveTürkiyeninTanıtılması, Ankara 1976, s. 87.

MümtazSoysal, Local Government in Turkey, Ankara, TODAİE Yayını, 1977, s. 35.

MümtazSoysal, s. 55.

slide14

Yazarbirkurumiseyazarınsoyadıyerinekurumunadıkullanılır

DevletİstantistikEnstitüsü (DİE), ToptanFiyatİstatistikleri: 1969-1973, Ankara 1974, s. 28

DİE, s. 35.

Yazaryoksakitapadıkullanılır

Türkiye’ninBugünküMeseleleri (bundansonrakiatıflardaTürkiye’nin … şeklindekısaltılacaktır) , İstanbul 1973, AydınlarOcağıYayını, s. 14.

Türkiye’nin…, s. 34.

ibid op cit loc cit
Ibid, Op.cit, Loc.cit

İbid: Araya başkakaynakgirmedenyazarınkitabınınaynısayfasınaatıfyapılırkenkullanılır

Vecdi Aral, HukukFelsefesi’ninSorunları, FilizKitabevi, İstanbul 1984, s. 23.

İbid.

Araya başkakaynakgirmedenyazarınkitabınınfarklısayfasınaatıfyapılırkenİbid, s. 37 kullanılır

Op.cit: Araya başkakaynakgirdiktensonrayazarınkitabınınbaşkasayfasınaatıf

Op.cit., s. 47.

Loc.cit: Yazarıneserininaynısafyasınaarayabaşkakaynakgirdiktensonraatıftakullanılır

Aral, Loc.cit.

latince k saltmalar
LatinceKısaltmalar

cf. karşılaştırın

et al. Vediğerleri

et seqvedevamı

etc. vesaire

id. aynışahıs

infra aşağıda

passim birkitabıntümüneatıf

q.vbakınız

supra yukarıda

v.s. karşıt

slide17

Tekyazar:

Harry G. Johnson, International Trade and Economic Growth, London 1958, s. 39.

Üçyazar:

FehmiYavuz, RuşenKeleş, CevatGeray, Şehircilik, Ankara 1973, s. 448.

Üçtençokyazar:

Mehmet Gönlübolvediğerleri, OlaylarlaTürkDışPolitikası 1919-1973, Ankara 1974, s. 44.

slide18

Dergiler:

HalilSeyidoğlu, “AvrupaEkonomikTopluluğu”, A.Ü. İşletmeFakültesiDergisi, Cilt II, No. 3, S. 144.

KutsalKitaplar:

Kur’an, YasinSuresi, ayet 33.

MahkemeKararları:

Yargıtay HGK. 19.2.1992. E. 4 – K. 33 , AdaletDergisi, Mart-Nisan 1964, s. 35.

slide19

BasılmamışTezler:

Ali Erdinç, “DoğuAnadoluBölgesininHalkHikayeleri”, BasılmamışYüksekLisansTezi, Zirve ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü, Gaziantep 2013, s. 43.