1 / 1

MINITENNIS TOUR 2010

MINITENNIS TOUR 2010. 3. 4. 5. Lørdag  9 oktober fra kl 12-15. Lørdag 4 desember fra kl 12-15. Lørdag 4 desember fra 15-17 Masters de 8 beste kjemper om titelen. Invitasjon sendes. Turnering for alle aldrer og nivå

mahlah
Download Presentation

MINITENNIS TOUR 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MINITENNIS TOUR 2010 3 4 5 Lørdag  9 oktober fra kl 12-15 Lørdag 4 desember fra kl 12-15 Lørdag 4 desember fra 15-17 Masters de 8 beste kjemper om titelen. Invitasjon sendes. • Turnering for alle aldrer og nivå • Barn under 10 år bør ha et vist niveau og kunne reglerne. Er du i tvivl kontakt din trener • Det settes opp handicap for å jevne ut kampene • Bane: Mini (11 meter) • Baller: Skum • Minst fire kamper på tre timer • Pris: 100 kr. • Er du på tennisskolen kan du spille 3 gratis turneringer • paamelding@stavangertk.no dagen før turneringsstart • Premie til sammenlagtvinner av Tour 2010

More Related