Tööturul rakendumist mõjutavad tegurid ja ettevõtlikkus - PowerPoint PPT Presentation

mahdis
t turul rakendumist m jutavad tegurid ja ettev tlikkus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tööturul rakendumist mõjutavad tegurid ja ettevõtlikkus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tööturul rakendumist mõjutavad tegurid ja ettevõtlikkus

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Presentation Description
278 Views
Download Presentation

Tööturul rakendumist mõjutavad tegurid ja ettevõtlikkus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tööturul rakendumist mõjutavad tegurid ja ettevõtlikkus 13.04.2011 Tiia Randma Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

 2. Kaubanduskoda – ettevõtjate esindusorganisatsioon • Kaubanduskoja missioon - Eesti ettevõtluse edendamine ettevõtjasõbraliku keskkonna arendamise ja praktiliste teenuste osutamise läbi • majandus- ja hariduspoliitika mõjutamine, ka proaktiivsete ettevõtmiste kaudu • asutatud 1925, taasasutatud 1989 • 2011. aasta eelarve 25 miljonit krooni • liikmes-ettevõtteid ligi 3200 • töötajaid 35 (Pärnu, Tartu, Jõhvi, Kuressaare) • Sidusorganisatsioonid: • Eesti Konjunktuuriinstituut • Standardikeskus MTÜ • Kutsekoda SA

 3. Tegutsevad ettevõtted 2008 ja 2010 • Definitsioon: tegutsev ettevõte on Eestis registreeritud ettevõte, kes annab tööd vähemalt 1 inimesele ja deklareerib nullist suuremat käivet ja makse • Eksporditehinguid sooritanud 2008: 7913, 2010: 9517 ettevõtet • Äriregistri juurdekasv oli 2008: 3958 ja 2010: 8948 äriühingut

 4. ISCO JA ISCED (PILT)

 5. Õpilaste jagunemine kutse- ja üldkeskhariduses


 6. Üliõpilaste arv ja osakaal õppevaldkonniti 1993/94 kuni 2009/10 Allikas: 1993/1994 - 2004/2005 ESA; 2005/2006-2009/2010 EHIS

 7. Keskkonna valdkonna lõpetajad kõrghariduses aastal 2008

 8. Vastuolud tööturuvajadustega teravnevad – ühe valdkonna näide Aastatel 2007 – 2013 on Eestil võimalus kasutada 53 miljardit eurotoetusi ... Sellest: • Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ~10 miljardit krooni

 9. Tööjõu sisse- ja väljavool(tuhandetes) Allikas: Statistikaamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 10. Mida ettevõtted vajavad? • ettevõtted vajavad enam oskustöötajaid, tipp- ja keskastmespetsialiste tehnoloogiliste erialadega seotud tegevusvaldkondades • oluliseks on muutunud: • hakkama saamine tohutu infohulgaga ja oskus hinnata globaalse kommunikatsiooniga kaasnevaid võimalusi ja ohte • interdistsiplinaarsus (erialade-vahelised sidusoskused, näiteks IT ja ärialased vmt) • ettevõtlikkus + oskus teha teadlikke valikuid ja ise vastutada tehtud valikuteeest • sotsiaalsed oskused

 11. Ettevõtlikkus • on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine • viitab inimese võimele mõtteid tegudeks muuta. See eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust, samuti oskust võimalusi ära tunda, tegevust kavandada ja kavandatut ellu viia • võib avalduda kõigis eluvaldkondades • ettevõtlik inimene saab iseendaga hakkama ja suudab muuta ühiskonda – olgu siis ettevõtjana, ametnikuna, vabatahtlikuna jne Allikas: Ettevõtlusõppe edendamise kava “Olen ettevõtlik”, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ettevõtlusõppe Mõttekoda, 2010.

 12. Ettevõtlusõppe Mõttekoda • aastal 2008 koondas Koda laia ringi ettevõtlusõppe alal tegutsejaid - ülikoolidest kuni ettevõtlike noorte organisatsioonideni • tegevuse eesmärk - Eestis mõistetakse ettevõtliku hoiaku kujundamise olulisust nii riigi, regiooni kui ka indiviidi tasandil ning haridussüsteemis on loodud sidustatud ja struktureeritud võimalused ettevõtliku hoiaku kujundamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste omandamiseks

 13. Ettevõtlusõppe edendamise kava • kavas sõnastati ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse edendamisega seotud mõisted ning ettevõtlusõppe olemus üldhariduse riikliku õppekava erinevatel tasemetel toimuvas õppes, kirjeldati tänased probleemid ja esitati neile lahendused ning lepiti kokku rollijaotus ning erinevate osapoolte tegevused lähitulevikus • kava allkirjastati 7.10.2010, selle väljatöötamist toetas EAS ja see on üks osa 2007. aasta oktoobris MKM-i ja HTM-i vahel sõlmitud samateemalise ühisdeklaratsiooni rakendamisest

 14. Ettevõtlusõpe • inimeste algatusvõime, ettevõtlikkus ja paindlikkus muutuvad elus toimetuleku seisukohalt keskseteks, seepärast on õppe- ja kasvatustöö mõtestamine ettevõtlusõppe vaatenurgast ja ettevõtlusõppe sidustamine õppekavadesse oluline kõikidel haridusastmetel, alates alusharidusest • alus-, alg- ja põhihariduses on ettevõtlusõppe põhirõhk ettevõtlikkuse kujundamisel ja karjääriõppel • alates gümnaasiumiastmes lisanduvad teadmised/oskused oma ideede realiseerimiseks

 15. Ettevõtlusõppe sisumudel lähtuvalt õpilase vanusest

 16. www.koda.ee tiia@koda.ee Tänan kuulamast!