Nsan kaynaklari y net m nde e t m ve gel t rme seda aydin
Download
1 / 27

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME SEDA AYDIN - PowerPoint PPT Presentation


 • 586 Views
 • Uploaded on

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME SEDA AYDIN. EĞİTİM, GELİŞTİRME VE YETİŞTİRME. Eğitim , genel anlamda bilgi verme, yetenek ve becerileri geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME SEDA AYDIN' - magar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

E t m gel t rme ve yet t rme
EĞİTİM, GELİŞTİRME VE YETİŞTİRME

Eğitim, genel anlamda bilgi verme, yetenek ve becerileri geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır.

Personel eğitimi ise çalışanların ve onların oluşturdukları grupların işletme içerisinde şu anda sahip oldukları ya da ileride sahip olacakları görevleri daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için onların mesleki bilgilerini geliştiren, düşünce, rasyonel karar alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarına katkılar yapmayı amaçlayan, bilgi ve becerilerini artıran eğitsel faaliyetlerin tümüdür.

Geliştirme, personelin becerilerini, bilgi ve tutumlarını sistematik bir şekilde olumlu yönde değiştirerek şimdiki ve gelecekteki işinde daha başarılı olmasını sağlamaktır.

Yetiştirme, daha çok yeni işe giren personele yeteneklerin kazandırılması ve iş özelliklerine göre gerekli olan bilgi ve beceri düzeyine ulaştırılması için yürütülen eğitim faaliyetleridir.


K e t m n n nem
İK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

İnsan kaynakları yönetiminde eğitim çok önemli bir yere sahiptir. Eğitime gerekli önem vermeyen işletmelerin, personelin başarısını ve verimini arttırması veya yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmesi çok güçtür.

Yaşanan teknolojik değişimler neticesinde çalışanların yeni teknolojilerle çalışma uyumunun kazandırılması, teknolojinin işletmelerde kullanılması sonucu iş görenlerin gelecekte üstlenebilecekleri görevlere hazırlanmasında da eğitim önemli bir araç niteliği taşır.

Örgütlerde performans düşüklüğünü gidermek ve performansı sürekli iyileştirmek için eğitim faaliyetleri çözüm olarak görülmektedir.


K e t m n n ama lari
İK EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

 • İş görenlere iş gereklerine uygun beceri, bilgi ve davranışların kazandırılması,

 • İşletmelerde meydana gelebilecek hataların sayısının azaltılması,

 • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,

 • Personel devir oranının azaltılması,


 • Personelin yeniliklere uyum sürecinin kısaltılması,

 • Personelin moralinin yükseltilmesi, güdülenmesi ve isteklendirilmesi,

 • Personelin güven duygusunun gelişmesine katkıda bulunması,

 • Örgütsel sadakat duygusunun gelişmesinin sağlanması,

 • Personelin kariyer gelişimine imkan tanınması.


K e t m n n yararlari
İK EĞİTİMİNİN YARARLARI

İşletme açısından;

Personel açısından;

 • Verimliliği arttırır ve/veya verimlilik

  bilincini yükseltir.

 • İşçi-işveren ilişkilerini geliştirir.

 • Örgütsel politikaların benimsenmesini ve tam olarak uygulanmasını sağlar.

 • Üretim, yönetim ve personel maliyetlerini düşürür.

 • Personelin değişime olan direncini azaltır.

 • Örgütün karar verme ve sorun çözme yeteneğini artırır.

 • Örgüt içi iletişimi geliştirir.

 • Makine ve techizatın bakım masraflarını düşürür.

 • Kendine güven ve başarma duygusunu geliştirir.

 • İletişim yeteneğini ve önderlik bilgisini artırır.

 • İş tatminini yükseltir.

 • Kişisel amçaların gerçekleştirilmesini sağlar.

 • Kişisel gereksinimlerin tatmin edilmesini sağlar.

 • Yeni sorumluluklar alma korkusunu giderir.


Nsan kaynaklari e t m s rec
İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM SÜRECİ

 • İK Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi

 • İhtiyacın Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

 • İK Eğitimin Planlanması

 • İK Eğitim Programının Hazırlanması

 • İK Eğitim Bütçesi

 • İK Eğitiminin Değerlendirilmesi


K e itim htiyac n n belirlenmesi
İK Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi

Eğitim ihtiyacı, bir iş için gerekli olan iş gereklerinin o iş için işgörenin sergilemiş olduğu nitelikleriyle kıyaslanması sonucu ortaya çıkan eksikliktir.

İK eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılan analizler şu şekildedir:

 • Örgüt Analizi

 • İş Analizi

 • Kişi Analizi


K e itim htiyac n n belirlenmesinde kullan lan y ntemler
İK Eğitim İhtiyacının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

 • Eğitim İhtiyaç Bildirim Formu

  1. Mevcut Durum 2. Olması Gereken Durum

  - İşletmenin performansı –İşletmenin hedeflediği standartlar

  - İşlerin gerçekleşme düzeyi – İşlerin başarı standardı

  - Personelin performansı – Personel için başarı standardı

  EĞİTİM AÇIĞI


 • Eğitim Çizelgesi Tekniği Yöntemler

  Eğitim çizelgesi tekniğinde, yapılan işle ilgili işi yapacak işgören özelliklerinin bir arada değerlendirilmesi amaçlanır.

  İşi bilmiyor ve eğitimi gerekmez.

  Eleman işin %25’ini biliyor.

  Eleman işin %50’sini biliyor.

  Eleman işin %75’ini biliyor.

  Eleman işin tamamını biliyor.

  İşi hiç bilmiyor. Eğitim zorunludur.


 • Görüşme Yöntemi Yöntemler

  Eğitim biriminde yer alan yetkili kişiler diğer departmanlarda yer alan yöneticilerin her biriyle görüşerek eğitime ihtiyacı olan personelin hangi konularda eğitime gerek duyduğunu saptamaktadır.

 • Anket Yöntemi

  Hızlı ve ekonomik açıdan ucuz bir yöntemdir. Bu nedenle işgörenler ve eğitmenler tarafından tercih edilmektedir.


 • Gözlem Yöntemi Yöntemler

  Personelin iş başında çalışırken davranışlarını, başkalarıyla ilişkilerini gözlemleyerek görülen eksikliklerin tespit edildiği yöntemdir.

 • Karşılaştırmalı Performans Değerleme Formülü

  Yönetici tarafından astların değerlemeleri karşılaştırmalı olarak yapılır ve elde edilen sonuçlar tablo halinde düzenlenerek eğitim birimine gönderilir.


K e t m n n planlanmasi
İK EĞİTİMİNİN PLANLANMASI Yöntemler

Eğitim planlaması, eğitimle ilgili olarak mevcut durumdan gelecekte gerçekleştirilmek istenen amaçlara ulaşmak için izlenecek yolların, kullanılacak kaynakların ve uygulanacak yöntemlerin belirlenmesidir.

Eğitim planlaması sürecinin amacı ise çalışanların mevcut işlerini ve gelecekte gelebilecekleri yerleri düşünerek onlara bilgi, beceri kazandırmak ve karakteristik özelliklerini geliştirmek, böylelikle kişilerde davranış değişikliği sağlamaktır.


E itim planlamas s reci neyi ifade eder
Eğitim planlaması süreci neyi ifade eder? Yöntemler

KİŞİSEL

BAŞARILI

İŞ

DONANIM

İSTENİLEN

GÜDÜ, TUTUM, BİLİNÇ,

PARADİGMA, YAŞAM FELESEFESİ

BİLGİ / BECERİ

SONUÇ

DAVRANIŞ

YETKİNLİKLER


4 k e t m programinin hazirlanmasi
4. İK EĞİTİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI Yöntemler

Sürdürülmekte olan çalışmalara uygun eğitim programları: Bu programların uygulanmasındaki amaç, işletmeye yeni gelen personelin iş konularına hazırlanmasıdır.

Gelecekte değişmesi öngörülen koşullara uygun eğitim programları: Bu programlar işletmede çalışan personelin, iç ve dış koşullarda oluşabilecek değişmelere bugünden hazırlanması amacına yönelik eğitsel çalışmaları belirler.


K e itim programlar n n haz rlanma a amalar ise u ekildedir
İK eğitim programlarının hazırlanma aşamaları ise şu şekildedir;

 • Eğitim hedeflerinin belirlenmesi

 • Eğtim programının kapsamının belirlenmesi

 • Eğitim verecek kişilerin / organların seçimi

 • Eğitim görecek işgörenin belirlenmesi

 • Eğitim sürecinin saptanması

 • Eğitim yerinin belirlenmesi

 • Eğitimde uygulanacak yöntemin seçimi


5 k e t m b t es
5. İK EĞİTİM BÜTÇESİ şekildedir;

Personel eğitim çalışmalarının belirli bir maliyeti vardır. Bu nedenle de işletme yönetimi tarafından gerekli bir bütçe hazırlama zorunluluğu doğmaktadır. İşletmede belirli bir dönemde personel eğitimiyle ilgili yapılacak harcamaları belirlemek ve bu harcamalarla ilgili kaynakları sağlamak amacıyla yapılır. Eğitim bütçesi için gerekli bir yıllık bir dönem esas alınır.


6 k e t m n n de erlend r lmes
6. İK EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ şekildedir;

Genellikle, eğitim etkinliklerinin amaca ulaşıp ulaşmadığını belirlemek, amaçlara ulaşma derecesini saptamak ve buna göre eğitim programlarının yeniden geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere, her eğitim etkinliği sonucu değerlendirme yapılmaktadır.

Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinin üç ana nedeni vardır:

 • Eğitim programının, bireyin ve organizasyonun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını göstermek,

 • Eğitim progrmlarının devam etmesine ya da etmemesine karar vermek,

 • Kullanılan eğitim tekniklerinin uygunluğuna karar vermek, uygun değilse eğitim programını geliştirmek için bilgi toplamak.


K de erlendirme y ntemleri
İK Değerlendirme Yöntemleri şekildedir;

 • Test-Tekrar Yöntemi

 • Önceki-Sonraki Performans Yöntemi

 • Deney-Kontrol Grubu Yöntemi

 • Öğretilenlerin Uygulama Derecesi Yöntemi


K e t m y ntemler
İK EĞİTİM YÖNTEMLERİ şekildedir;

İK eğitim programları iş başı ve iş dışı yöntemler olmak üzere iki başlık altında toplanabilir.

İşbaşı Eğitim Yöntemleri

İşbaşı eğitimleri, yeni ya da örgüt içerisinde yer alan eski çalışanlara, yeni bir araç ya da yöntemin tanıtılması ve kullanılması için gerekli olan bilgi ve becerilerin yeni duruma uyum sağlayabilmesi ve çalışanların istenilen performansı sergilmelerini sağlamak amacıyla kullanılan en yaygın tekniktir.


Ba e itim ekilleri u ekilde s ralanabilir
İşbaşı eğitim şekilleri şu şekilde sıralanabilir; şekildedir;

 • İş Öğretme Eğitimi

 • Yöneticiye Yardımcı Yoluyla Eğitim

 • İş Rotasyonu Yöntemi

 • Çıraklık Eğitimi

 • İşe alıştırma (oryantasyon) Eğitimi

 • Staj Yoluyla Eğitim

 • Yönetici Gözetiminde Eğitim

 • Formen Aracılığı ile Yönetim

 • Yetki Devri Yoluyla Eğitim


Ba e itim y ntemlerinin avantajlar ve dezavantajlar u ekildedir
İşbaşı eğitim yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları şu şekildedir;

AVANTAJLAR

DEZAVANTAJLAR

 • Personelin kendi alanıyla ilgili eğitime tabi tutulması daha üretken olmasına yol açar.

 • Eğitimenin yapacağı kendi işlerinin yanı sıra eğitilen personele zaman ayırması çalışana firma için önemli olduğu mesajını vermektedir.

 • İşbaşı eğitim yöntemleri düşük maliyetli ve uygulanması yönünden kolaydır.

 • Eğitimi veren yönetici işiyle ilgili yeterli düzeyde bilgi sahibi olabilir ama bu iyi bir öğretici olduğunu göstermez.

 • Eğitmenin yapılması gereken kendi işleri de olduğundan, eğitimin gerektirdiği tüm gerekleri yerine getirmeme durumuyla da karşılaşılmaktadır.

 • İş tanımının ve eğitim amacının iyi belirlenmemiş olması durumunda personel işiyle eğitim uygulamalarını birbirine karıştırabilir.


İş Dışı Eğitim Yöntemleri dezavantajları şu şekildedir;

İşletme içinde veya dışında yapılan eğitimleri içerir. İş dışında verilen eğitimin en önemli özelliği teorik bilgiler vermeye yönelik olmasıdır.

İş dışı eğitim şekilleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Duyarlılık Eğitimi

 • Örnek Olay Yöntemi

 • Rol Oynama Yöntemi

 • Yönetim Oyunları

 • Beklenen Problemler Yöntemi


 • Grup Tartışması Yöntemi dezavantajları şu şekildedir;

  • Panel

  • Seminer

  • Sempozyum

  • Açık Oturum

  • Konferans

  • Kurslar

 • Grup Kurma Metotları

  • Macera Öğrenimi

  • Takım Eğitimi

  • Eğlem Öğrenimi

 • Simülasyon


 • Teknoloji Destekli İK Eğitimi dezavantajları şu şekildedir;

  • Multimedya Eğitim

  • Bilgisayar Destekli Eğitim

  • Cd-Rom ve Laser Diskler

  • İnteraktif Video

  • Web Tabanlı Eğitim

  • Uzaktan Eğitim

  • Sanal Gerçeklik

  • Yapay Zeka Sistemleri


D e itim y ntemlerinin avantajlar ve dezavantajlar u ekildedir
İş dışı eğitim yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları şu şekildedir;

AVANTAJLARI

DEZAVANTAJLARI

 • Bireysel eğitimden çok grup eğitimi yapılması nedeniyle ekonomik bir eğitim yöntemlerini içermektedir.

 • Eğitmenler, zamanlarının büyük bir kısmını bu işe ayırdıklarından, işbaşı eğitmenlerine göre daha profesyonel olmaktadırlar.

 • Bu eğitimlerde, eğitilenlerle normal iş baskısından ve işyerinin olumsuz koşullarından uzak bir öğrenme ortamı yaratılmış olmaktadır.

 • Zamandan tasarruf edilmesini sağlamaktadır.

 • Personelin eğitim sırasında öğrendiği bilgileri gerçek işlerine yansıtamadıkları durumlarıyla karşılaşılmaktadır.

 • İşletme içinde belirlenen ihtiyaçlar ile eğitimler arasında uyum düşüklüğü olabilir.

 • İşgücü kaybının yaşanması maliyetleri artırabilir.


Eğitim ve Geliştirme dezavantajları şu şekildedir;-Seda AYDIN

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM...


ad