1 / 12

Bezpečný dům DOUBRAVAN

Bezpečný dům DOUBRAVAN. Město ORLOVÁ. Výchozí stav objektu. Základní informace o objektu Vývoj a změny v užívání objektu Rekonstrukce bloku domu čp. 1390 Popis problematiky a bezpečnostní rizika. Pohled na komplex DOUBRAVAN. Stav po rekonstrukci. Po měsíci užívání …. a také ….

mae
Download Presentation

Bezpečný dům DOUBRAVAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BezpečnýdůmDOUBRAVAN Město ORLOVÁ

 2. Výchozí stav objektu • Základní informace o objektu • Vývoj a změny v užívání objektu • Rekonstrukce bloku domu čp. 1390 • Popis problematiky a bezpečnostní rizika

 3. Pohled na komplex DOUBRAVAN

 4. Stav po rekonstrukci

 5. Po měsíci užívání …

 6. a také …

 7. Hledání řešení • Průzkum mezi nájemníky domu • Získané poznatky • Konzultace navržených opatření s odborníky • Návrh realizace účinných opatření

 8. Výsledky průzkumu • Volný vstup nepovolaných osob do budovy – bezdomovci, vandalové, narkomani, skupiny mladých výtržníků, ad. • Obavy z napadení ve společných prostorách domu, ve výtazích , sklepech. • Konfliktní nájemníci a jejich návštěvy. • Vysoká míra kriminality – majetková, násilná. • Souhlas většiny nájemníků s realizací potřebných bezpečnostních opatření.

 9. Navržená opatření • Výměna vstupních dveří vč. el. zámku. • Instalace systému generálního klíče. • Výměna kování na patrech (únikové schodiště a vstupy k bytovým jednotkám). • Instalace doplňkového osvětlení u vstupu do domu. • Instalace kamerového systému – vstupní prostory, sklep a výtahy.

 10. Realizace vybraných opatření

 11. Doplňující informace • Obdobná opatření byla také využita v dalších domech (jiných vlastníků) ve městě. • Instalace bezpečnostních prvků zvyšuje pocit bezpečí u nájemníků a skutečně snižuje míru a závažnost kriminality. • Snižování škod na majetku a vybavení domu, eliminace narušování veřejného pořádku. • Zvýšení pravděpodobnosti dopadení pachatelů trestné činnosti.

 12. Závěr • Děkujeme za pozornost • Pavlína Staniczková • David Pěntka

More Related