1 / 48

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika. Finanční riziko v podniku Finanční rizika, základní typy Kategorie typů finančních rizik Právní riziko – pojmy a případy Informační asymetrie. 1. 1. Finanční riziko v podniku.

mae
Download Presentation

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bankovní úvěrové analýzy B_BUA3. Finanční rizika Finanční riziko v podniku Finanční rizika, základní typy Kategorie typů finančních rizik Právní riziko – pojmy a případy Informační asymetrie 1

 2. 1. Finanční riziko v podniku • Finanční riziko v podnikové praxi  je pravděpodobnost změny hodnoty podniku v důsledku neočekávaných událostí a vyplývá z nejistoty budoucích peněžních toků (výnosů) výnos očekávaný výnos odchylka skutečného výnosu skutečný výnos současnost (jistota čas (nejistota)

 3. Finanční riziko - výpočet • patří do skupiny podnikatelských rizik, společně s provozním (operačním) rizikem. • Finanční riziko lze obecně vyjádřit funkcí: • ∆V = ƒ(∆F1, ∆F2, ..., ∆Fn, t) + ε • V ... hodnota podniku • F1, F2, Fn ... rizikové faktory • t ... čas • Finanční riziko lze rozdělit na  • systematické riziko, které ve výše uvedeném vzorci odpovídá složce ƒ(∆F..., t) a  • specifické riziko (ε). • Jinak se též finanční riziko dělí na kategorie podle směrodatných rizikových faktorů.

 4. přičemž Hodnota podniku • je obecně dána vztahem: • V = Σ Ci / (1 + rt[i]) t[i] • Ci ... budoucí peněžní toky • t[i] ... čas do splatnosti i-tého peněžního toku (v letech)  • rt[i] ... sazba bezrizikového výnosu pro časový horizont daného peněžního toku. Při řízení finančních rizik zkoumáme nejistotu spojenou s hodnotou očekávaných peněžních toků a s jejich očekávaným průběhem v čase.

 5. ad 1. míra systematického rizika • určité investice nebo portfolia se vyjadřuje koeficientem beta. (míra citlivosti kursu cenného papíru vůči obecnému tržnímu riziku) • U akciových portfolií lze beta stanovit jako podíl kovariance mezi výnosem i-té akcie a tržním výnosem, a rozptylu výnosu celého trhu m: βi = σim / σm2 • σim ... kovariance mezi výnosem i-té akcie a výnosem tržního indexu. • σm2 ... rozptyl výnosu tržního indexu. • Z historických dat se beta odhaduje tak, že se provede lineární regrese řad (ri - re) a (rm - re), kde repředstavuje bezrizikový výnos(teoretická hodnota výnosnosti, které bylo by bylo v dané měně a lhůtě splatnosti možné dosáhnout s nulovým rizikem)

 6. Příklad Odhad koeficientu beta z historických cen • Vypočítáme koeficient beta akcií Českého Telecomu. Jako referenční trh použijeme burzovní index Pražské burzy PX-50, jako etalon bezrizikového výnosu pak sazby ukazatele mezibankovních depozit PRIBOR. • Vyjdeme z týdenních dat za čtyři měsíce v první polovině roku 2002, přičemž použijeme uzavírací kursy Českého Telecomu (Vi) a PX-50 (Vmi) v týdnech od března do června 2002 (tedy počínaje kursem z 8.3.2002), pro depozita pak vždy týdenní sazby PRIBOR (re) z konce předchozího týdne. V tabulce pak spočítáme týdenní výnosy: • ri = (Vi - Vi-1)/ Vi-1 a rmi = (Vmi – Vmi-1)/ Vmi-1 , stejně jako další údaje, nezbytné k výpočtu lineární regrese mezi závislou proměnnou (ri – re) a nezávislou proměnnou (rmi – re).

 7. Výpočet koeficientu β - dokončení • Beta vypočítáme pomocí obecného regresního vztahu β = (ΣxiΣyi - nΣxiyi) / ((Σxi)2 - nΣxi2) , přičemž v tomto případě bude xi = rmi – re a yi = ri – re ; počet pozorování n = 16. • Dosazením hodnot z tabulky zjistíme, že β = [(-0,0016).(-0,0495) – 16×0,04017] / [(-0,0495)2 – 16×0,05248], a tedy β = 0,77.

 8. Specifické riziko • Markowitzova teorie portfolia a z ní vycházející teorie rovnovážné ceny CAPM • závislost směrodatné odchylky σ (tedy celkového rizika) na počtu diverzifikovaných investic N lze znázornit následovně:

 9. 2. Finanční rizikazákladní typy • Riziko je měřitelná možnost, že situace v budoucnu bude jiná, než plánovaná. • Finanční riziko je potenciální finanční ztráta subjektu na finančním trhu (v budoucnosti) ve všech jeho segmentech (peněžní, úvěrový a kapitálový trh) • Cílem Risk managementu - specialistů řízení rizik je udržet riziko v předem stanovené úrovni pomocí vhodných metodik a nástrojů a při této míře rizika se snažit maximalizovat zisk.

 10. Finanční rizikapojmy • Riziko ztráty z finančního, nebo komoditního nástroje, nebo portfolia • Existující ztráta – očekávaná ztráta (expected loss) vyvolává vytváření opravných položek k aktivům • Neočekávaná ztráta (unexpected loss) – základ pro stanovení regulačního kapitálu banky

 11. Finanční rizikazákladní typy • Úvěrové riziko • Tržní riziko • Likvidní riziko • Operační riziko • Obchodní riziko • Kromě toho existuje systémové riziko v případě, že jakékoliv jedno z pěti předchozích rizik způsobí subjektivní potíže, které mají negativní dopad na mnoho dalších subjektů (větší část finančního systému

 12. Finanční rizika 1. Úvěrové riziko Credit risk – riziko ztráty ze selhání – default - patnera (dlužníka), tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu a tím způsobí držiteli pohledávky (věřiteli) ztrátu

 13. Finanční rizika Úvěrové riziko Kategorie úvěrového rizika • Přímé úvěrové riziko • Riziko úvěrových ekvivalentů • Vypořádací riziko • Riziko angažovanosti

 14. Finanční rizika Úvěrové riziko 1. Přímé úvěrové riziko Direct credit risk – riziko ztráty ze selhání partnera u tradičních rozvahových položek v plné, nebo částečné hodnotě Úvěry, půjčky, vklady, dluhopisy, směnky apod. Nejstarší a nejdůležitější riziko na finančním trhu

 15. Finanční rizika Úvěrové riziko 2. Riziko úvěrových ekvivalentů • Credit equivalent exposure • Riziko ztráty ze selhání partnera v podrozvahových položkách • Úvěrové přísliby, poskytnuté záruky, potvrzené dokumentární akreditivy • Měření a výpočet prostřednictvím úvěrového ekvivalentu (konverzní faktor x jmenovitá hodnota transakce)

 16. Finanční rizika Úvěrové riziko 3. Vypořádací riziko - Settlement risk • Riziko ztráty ze selhání transakcí v procesu vypořádání ( dodávky) v situaci, kdy hodnota byla partnerovi dodána, ale hodnota od partnera není ještě k dispozici, nebo technické problémy přeruší vypořádání, přestože partner je schopen a ochoten dodávku, nebo vypořádání provést. • Vypořádání měnových obchodů + vypořádání koupě, či prodeje CP

 17. Finanční rizika Úvěrové riziko 4. Riziko angažovanosti - large credit exposure risk Také riziko koncentrace portfolia - portrfolio concentration risk Riziko ztráty z expozice vůči: • Jednotlivým partnerům • Skupinám partnerů, spřízněným osobám • Partnerům v jednotlivých zemích (country risk) • Ekonomickým sektorům • Jednotlivým kontraktům

 18. Finanční rizika2.Tržní riziko Market price risk Riziko ztráty ze změn tržních cen – hodnot finančních, nebo komoditních nástrojů v důsledku nepříznivých změn tržních podmínek.

 19. Finanční rizikaTržní riziko Čtyři hlavní kategorie: • Úrokové riziko – interest rate risk – riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na úrokové míry (dluhopisy) • Akciové riziko – equity risk – riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií

 20. Finanční rizikaTržní riziko Čtyři hlavní kategorie - pokračování: • Komoditní riziko – commodity risk – riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny komodit (zlato) • Měnové (devizové) riziko - currency risk, foreign exchange, FX risk –riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy (apreciace, depreciace měny)

 21. Finanční rizikaTržní riziko Vedlejší kategorie TR Korelační riziko – correlation risk nebo Bazické riziko – basis risk • Porušení historické korelace mezi rizikovými kategoriemi , nástroji, produkty, měnami a trhy • např. úrokové riziko v případě, že se IR nemění shodně pro aktiva a pasiva

 22. Finanční rizikaTržní riziko Vedlejší kategorie TR Riziko úvěrového rozpětí – credit spread risk Riziko ztráty ze změn rozpětí u cenných papírů různého úvěrového hodnocení (podnikových, státních) • ÚR je rozdíl mezi výnosností do splatnosti určitého CP a výnosností do splatnosti obdobného bezrizikového CP (rozdíl ve výnosnosti mezi podnikovým a státním dluhopisem) • Rozdíl mezi výnosností do splatnosti CP s a bez úvěrového rizika)

 23. Finanční rizika3. Likvidní riziko Liquidity risk – se dělí na dvě kategorie: • Riziko financování – funding risk • Riziko tržní likvidity – market liquidity risk

 24. Finanční rizikaLikvidní riziko 3.1 Riziko financování – funding risk Riziko ztráty v případě momentální platební neschopnosti (splnění závazku za cenu úvěru s vyšší úrokovou sazbou)

 25. Finanční rizikaLikvidní riziko 3.2 Riziko tržní likvidity – market liquidity risk • Riziko ztráty v případě malé likvidity trhu s finančními nástroji, která brání rychlé likvidaci pozic • Omezen přístup k peněžním prostředkům ke změně pozice ve prospěch rostoucích titulů, nebo k rychlému uzavření ztrátových pozic – rychlý prodej vyžaduje nízkou cenu vyvolávající ztrátu

 26. Finanční rizika4. Operační riziko • Operational risk • členění na tři kategorie: • Transakční riziko - transaction, execution risk • Riziko operačního řízení – operation control risk • Riziko systémů – systém risk

 27. Finanční rizika4. Operační riziko 4.1 Transakční riziko - transaction, execution risk Riziko ztráty z provádění operací v důsledku chyb: • v provedení operací • vzniklých ze složitosti produktů a procesní neschopnosti systémů • v zaúčtování obchodů • vypořádání obchodů • v nezáměrném poskytnutí komodit • v neadekvátní právní dokumentaci

 28. Finanční rizika4. Operační riziko 4.2 Riziko operačního řízení – operation control risk Riziko ztráty z chyb v řízení aktivit ve front, middle a back office • Neidentifikovatelné obchody nad limit • Neautorizované obchodování jednotlivými obchodníky • Podvodné operace vztahující se k obchodování a zpracování včetně chybného zúčtování a padělání • Praní peněz • Neautorizovaný přístup k systému a modelům • Závislost na omezeném počtu osob personálu • Nedostatek kontroly při zpracování obchodů

 29. Finanční rizika4. Operační riziko 4.3 Riziko systémů – systém risk • Riziko ztráty z chyb v systémech podpory • Chyby v softwaru • Chyby v matematických modelech • Nesprávné a opožděné informování top managementu • Chyby jednoho a více podpůrných systémů • Chyby v přenosu dat • Nesprávné plánování nahodilých událostí v případě výpadku systému nebo přenosu dat

 30. Finanční rizika4. Operační riziko • Operační riziko je obtížně kvantifikovatelné • Top management musí mít stálý přehled o aktivitách všech součástí banky, fondu, firmy • Pozor na zkušené pracovníky a jejich loajalitu (zneužití postavení) • Řešením je sofistikovaná platforma interní audit – controlling - IS

 31. Finanční rizika5. Obchodní riziko Business risk členění na 7 kategorií: • Právní riziko – legal risk • Riziko změny úvěrového hodnocení – credit rating risk • Reputační riziko – reputation risk • Daňové riziko – taxation risk • Riziko měnové konvertibility – currency converrtibility risk • Riziko pohromy – disaster risk • Regulační riziko – regulatory risk

 32. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.1 Právní riziko – legal risk • Riziko ztráty z právních požadavků partnera nebo z. právní neprosaditelnosti kontraktu • BASEL II zařazuje právní riziko do operačního rizika

 33. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.2 Riziko změny úvěrového hodnocení – credit rating risk • Riziko ztráty ze ztížení možnosti získat peněžní prostředky za přijatelné náklady • Při zhoršení ratingu

 34. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.3 Reputační riziko – reputation risk • Riziko ztráty z poklesu reputace na trzích • Ztráta goodwillu (dobré jméno, pověst podniku, výrobku nebo služby)

 35. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.4 Daňové riziko – taxation risk • Riziko ztráty ze změny daňových zákonů nebo nepředvídaného zdanění

 36. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.5 Riziko měnové konvertibility – currency converrtibility risk • Riziko ztráty z nemožnosti konvertovat měnu na jinou měnu jako následek změny politické nebo ekonomické situace • Omezení směnitelnosti měny ( currency board), nebo prudké znehodnocení měny – měnová krize

 37. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.6. Riziko pohromy – disaster risk Riziko ztráty z : • Přírodních katastrof • Války • Krachu finančního systému apod.

 38. Finanční rizika5. Obchodní riziko 5.7 Regulační riziko – regulatory risk • Riziko ztráty z nemožnosti splnit regulační opatření (např. kapitálovou přiměřenost) a z chyb v předvídání budoucích regulačních opatření

 39. Právní riziko – pojmy a případy • Vhodnost – suitability, riziko, že kontrakt nesplňuje požadovaný výsledek, partner provede nesprávnou interpretaci, prohlášení o podstatě kontraktu • Schopnost – capacity. Riziko, že partner nemá právní způsobilost sjednávat dané kontrakty – neplatnost • započtení – netting. Partneři mohou započíst pohledávky a závazky v případě úpadku (bankrotu) jednoho z nich

 40. Právní riziko – pojmy a případy • Kolaterál – collateral, partner požaduje finanční záruku za zapůjčené cenné papíry jako zajištění pro případ úpadku druhého partnera • Kolaterál představuje stanovený objem peněžních prostředků vypůjčovatele jako záruku za půjčené cenné papíry • Výše kolaterálu sestává z hodnoty půjčených cenných papírů a stanoveného navýšení

 41. Právní riziko – pojmy a případy • právní proveditelnost dokumentace – legal enforcebility of documentation, • Riziko, že podmínky dokumentace kontraktu nebyly v zemi dosud testovány soudním rozhodnutím

 42. Informační asymetrie • Information asymmetry • Jedna ze stran kontraktu ví více, než druhá (dlužník/věřitel) • Dlužník má vždy lepší informace o své schopnosti splácet, než věřitel • Banka má více informací o své finanční situaci, včetně kvality aktiv, než vkladatelé

 43. Informační asymetrie • Kdyby byli všichni účastníci trhu dokonale informováni, neměly by banky problémy se špatnými úvěry • Na špatné dlužníky doplácejí poctiví dlužníci, kteří platí vyšší úroky, které bankám částečně kompenzují ztráty ze špatných úvěrů

 44. Informační asymetrie Projevy podle Stieglitze a Spenceho (Nobelova cena) Negativní výběr – adverse selection, • lidé vystavení větším rizikům se obvykle více pojišťují • Pojištěnci znají obvykle lépe rizika, než pojišťovny • Pojišťovny se snaží odstranit info asymetrii tím, že v případě vyššího rizika požadují vyšší pojistné a u životního pojištění lékařské prohlídky

 45. Informační asymetrie Morální hazard – moral hazard, riziko, že přítomnost pojištění změní chování jedné nebo obou stran kontraktu • Povinné pojištění automobilů zvyšuje nehodovost • Pojištěná společnost je nedbalejší v protipožárních opatřeních • Špatně nastavené ( měkké podmínky) bonusy bankovních managerů vedou ke zvýšenému počtu rizikových aktivních obchodů, včetně úvěrů • Pomoc MMF zvyšuje pravděpodobnost vzniku finančních krizí

More Related