slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Implementace SF ve Střední Evropě Příklad Slovenska, Polska a Maďarska Mgr. Richard Hubl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Implementace SF ve Střední Evropě Příklad Slovenska, Polska a Maďarska Mgr. Richard Hubl

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

Implementace SF ve Střední Evropě Příklad Slovenska, Polska a Maďarska Mgr. Richard Hubl - PowerPoint PPT Presentation

maddy
75 Views
Download Presentation

Implementace SF ve Střední Evropě Příklad Slovenska, Polska a Maďarska Mgr. Richard Hubl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Implementace SF ve Střední Evropě Příklad Slovenska, Polska a Maďarska Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

 2. Evropa 2007 - 2013

 3. Střední Evropa 2014 - 2020

 4. Evropa 2014 - 2020

 5. Střední Evropa 2014 - 2020

 6. Slovensko

 7. SLOVENSKO období 2007-2013 ČR 25,8 0,5 26,7

 8. SLOVENSKO období 2007-2013 Program Alokace v € • OP Doprava 3 160 154 595 • OP Životné prostredie  1 820 000 000 • Regionálny OP  1 554 503 927 • OP Výskum a vývoj    1 209 415 373 • OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast    968 250 000 • OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 941 301 578 • OP Informatizácia spoločnosti   843 595 405 • OP Vzdelávanie 558 301 578 • OP Zdravotníctvo    250 000 000 • OP Technická pomoc  97 601 421 • OP Bratislavský kraj   95 207 607

 9. SLOVENSKO období 2007-2013 • Slovenský ROP je řízen Ministerstvem zemědělství a venkova, má zprostředkující subjekty • Struktura:

 10. SLOVENSKO období 2007-2013 • ROP aktuálně vyčerpán zhruba ze 63 % • 1858 smluvně vázaných projektů (nejvíce v ose 1 Vzdělávání a 4 Obnova sídel) • Osa 1 a 7 (Košice – EMK 2013) takřka vyčerpány (realokace do osy 1 ze všech os kromě osy 5 „Silnice 2. a 3. třídy“)

 11. SLOVENSKO období 2014-2020 • OP Integrovaná infraštruktúra 4,3 mld. EUR • OP Výskum a inovácie   2,9 mld. EUR • OP Kvalita životného prostredia  2,9 mld. EUR • OP Ľudské zdroje 1,7 mld. EUR • Integrovanýregionálny OP  1,5 mld. EUR • OP Efektívna verejná správa   0,4 mld. EUR • OP Technická pomoc  0,1 mld. EUR

 12. SLOVENSKO období 2014-2020 • Prioritní osy IROP SK: • Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch • Lepší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám • Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť • Bratislavský kraj • Technická pomoc • Pevné alokace na každý kraj • Vícecílový program • ŘO Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova

 13. Polsko

 14. POLSKO období 2007-2013 ČR 25,8 26,7

 15. POLSKO období 2007-2013

 16. POLSKO období 2007-2013 Smluvněvázanáalokace • Certifikovánoprůměrně: • 60 % u ROP (ČR 42 %, ROP JV 58 %) • 49 % u TOP (ČR 26 %)

 17. POLSKO období 2014-2020

 18. Maďarsko

 19. MAĎARSKO období 2007-2013 ČR 25,8 0,5 26,7

 20. MAĎARSKO období 2007-2013

 21. MAĎARSKO období 2007-2013 Smluvněvázanáalokace • Údaje za prosinec 2012 a květen 2013 (MMZ)

 22. MAĎARSKO období 2014 -2020

 23. Regionální radaregionu soudržnosti JihovýchodKounicova 13, 602 00 Brnowww.jihovychod.cz Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod hubl@jihovychod.cz