slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ยินดีต้อนรับ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ยินดีต้อนรับ

play fullscreen
1 / 47
Download Presentation

ยินดีต้อนรับ - PowerPoint PPT Presentation

macon
904 Views
Download Presentation

ยินดีต้อนรับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ยินดีต้อนรับ

 2. ชื่อนางหทัยชนก จีนพุก • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ • ประจำศสช.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

 3. การบริหารจัดการวัคซีนระบบลูกโซ่ความเย็นในระดับสถานีอนามัยการบริหารจัดการวัคซีนระบบลูกโซ่ความเย็นในระดับสถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชนโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 4. ศูนย์สุขภาพชุมชนโอโล คำขวัญประจำตำบลโอโล“ พระธาตุองค์เก่า ปู่เจ้าศักดิ์สิทธิ์ สบายจิตหนองแห้ว ทิวแถวนาข้าวผ้าไหมสาวมัดหมี่ มากมีวัวงาม สรงน้ำพระภู อยู่อย่างแบบไทย ”

 5. ศสช.โอโล ห่างจากอำเภอ 3 ก.ม. ห่างจากจังหวัด 80 ก.ม. บ้านค่าย 13 หมู่บ้าน 2,238 หลังคาเรือน

 6. จำนวนประชากร ต.โอโล ชาย 4,779 คน หญิง 4,836 คน รวม 9,615 คน

 7. ข้อมูลสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัย 6 คน - จ.บริหารงาน สธ. 1 คน - พยาบาลวิชาชีพ(เวชปฏิบัติ) 2 คน - นวก.สาธารณสุข 2 คน - จพ.ทันตสาธารณสุข 1 คน ลูกจ้างประจำสถานีอนามัย 2 คน อัตรา จนท. ต่อประชากร 1 : 1,601 อัตรา จนท. ต่อหมู่บ้าน 1 : 2.17

 8. ข้อมูลสาธารณสุข (ต่อ) โรงเรียน 4 แห่ง นักเรียน 1,074 คน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 5 แห่ง จำนวนเด็ก(ศพด.) 203 คน จำนวนเด็ก0-5 ปี 1,038 คน

 9. 1. บริการแบบผสมผสาน2. มีทีมให้บริการ 3. บริการด้านรักษาพยาบาล 4. บริการงานเชิงรุก รูปแบบการให้บริการ เวลาให้บริการของ ศสช. วันปกติ เวลา 08.30-24.30 นอกเวลาวันปกติ เวลา 16.30-24.30 น. วันหยุดราชการ เวลา 8.30-24.30 น. คลินิกผู้ป่วยเรื้อรัง, EPI เริ่มเวลา 07.00 น.

 10. คลินิกสุขภาพเด็กดี • ให้บริการทุกวันอังคารที่ 3 และ 4 ของทุกเดือน • โดยจะแบ่งโซนการมารับบริการ

 11. คลินิกสุขภาพเด็กดี ศสช.โอโลเฉลี่ยผู้มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 60 ราย/ครั้งให้บริการเดือนละ 2 ครั้ง

 12. การพัฒนาเรื่องระบบลูกโซ่ความเย็นของศสช.โอโลการพัฒนาเรื่องระบบลูกโซ่ความเย็นของศสช.โอโล • จากการทบทวนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ผ่านมา พบว่ามีเด็ก 1 รายอายุ 4 ปี 5 เดือน มีอาการผิดปกติหลังการได้รับวัคซีน OPV และ DTP เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2552 • โดย มีอาการไข้สูง หนาวสั่น หลังรับวัคซีน 40 นาที (ก่อนมารับบริการเด็กมีไข้ เวลา 23.30 น.มารดาให้ยาลดไข้ อาการดีขึ้น)

 13. ระบบลูกโซ่ความเย็น • ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) เป็นกระบวนการที่จะบริหารจัดการวัคซีน ให้คงคุณภาพดี จากผู้ผลิต ถึง ผู้รับบริการ วัคซีนทุกชนิดจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม มีความเย็นเพียงพอที่จะคงคุณภาพได้ตลอดเวลาที่เก็บรักษาและขนส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

 14. ทำไมต้องให้ความสำคัญกับระบบลูกโซ่ความเย็นทำไมต้องให้ความสำคัญกับระบบลูกโซ่ความเย็น • อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ความแรงของวัคซีนลดลงเร็วขึ้น • วัคซีนบางชนิดจะสูญเสียความแรงไปเลย ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ทำให้แข็งตัว • เมื่อวัคซีนเสื่อมสภาพ ผู้รับบริการไม่ได้รับการป้องกันโรค • วัคซีนที่เสื่อมสภาพจาก freezingฉีดแล้วจะเกิดเป็นไตแข็ง

 15. วัตถุประสงค์ • เพื่อพัฒนาระบบงานบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้มาตรฐาน • เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐาน • มีแนวทางในการปฏิบัติงานชัดเจน

 16. ประเด็นสำคัญ/ปัญหาที่พบประเด็นสำคัญ/ปัญหาที่พบ • ยังไม่ทำการบุโฟมที่ฝาปิดตู้เย็น อาจทำให้รักษาอุณหภูมิได้ไม่ดี • ปลั๊กไฟของตู้เย็นใช้รวมกับปลั๊กไฟอื่นๆ • การบันทึกอุณหภูมิวัคซีนไม่ต่อเนื่อง • ชั้นวางวัคซีนเป็นแบบทึบ ทำให้การไหลเวียนอุณหภูมิภายในตู้เย็นไม่ค่อยทั่วถึง

 17. ประเด็นสำคัญ/ปัญหาที่พบ(เกี่ยวกับการให้บริการ)ประเด็นสำคัญ/ปัญหาที่พบ(เกี่ยวกับการให้บริการ) 5. เวลาในการให้สุขศึกษารายกลุ่มน้อยไป พูดรายละเอียดได้ไม่ครอบคลุม เนื่องจากผู้มารับบริการค่อนข้างมีจำนวนมาก ควบคุมยาก 6. เด็กไม่รอสังเกตอาการที่สอ.หลังรับวัคซีน(ญาตินำเด็กกลับบ้านก่อนเวลา 30 นาที

 18. ขั้นตอนการดำเนินงานการวางแผน(PLAN)ขั้นตอนการดำเนินงานการวางแผน(PLAN) • ประชุมทบทวนชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น • รับนโยบายการบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นจากเครือข่าย คปสอ.ภูเขียว (ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริการวัคซีน)

 19. ปฏิบัติตามแผน(DO) • ซ่อมบำรุงตู้เย็นโดยการบุฝาตู้เย็นด้วยโฟมเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิตู้เย็นให้อยู่ตามเกณฑ์(2-8 องศาเซลเซียส) • จัดหมวดหมู่ของวัคซีนให้เป็นไปตามระบบ • เก็บขวดวัคซีนหลังใช้แล้ว(ตามระบบเช่นเดิม)กรณีมีปัญหาต้องได้รับการตรวจสอบ • เปลี่ยนปลั๊กตู้เย็น (โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวกับใคร) พร้อมติดป้ายกำกับ

 20. ปลั๊กตู้เย็น ห้ามดึงออกนะจ๊ะ

 21. ผังการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินผังการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน

 22. ปฏิบัติตามแผน(DO)ต่อ • ปฏิบัติตามแผนจากCUP 1. ในการเบิกจ่ายวัคซีน จังหวัดให้ส่งภายในวันที่25 ของเดือน ทาง e-mail2. โรงพยาบาลให้สถานีอนามัยส่งข้อมูล ภายในวันที่ 15 ของเดือน ทาง e-mail3. ในการเบิกวัคซีนต้องมีเทอร์โมมิเตอร์ ใส่ไปในกระติกเพื่อวัดอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 2 - 8 องศาเซลเซียส ป้องกันวัคซีนเสื่อมคุณภาพ

 23. ปฏิบัติตามแผน(DO)ต่อ การเฝ้าระวังอาการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(AEFI) • ซักประวัติเด็กผู้มารับบริการอย่างละเอียด • ให้สุขศึกษาก่อนให้บริการทุกครั้ง ทุกราย ทั้งรายกลุ่ม/รายบุคคล • ให้เฝ้าระวังอาการภายหลังรับวัคซีน ที่สถานีอนามัย 30 นาที • เฝ้าระวังระบบลูกโซ่ความเย็นและเทคนิคบริการทุกขั้นตอนอย่างละเอียด • ให้รายงานให้สสจ.ทราบตามแบบสรุปข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะราย(AEFI 1) และลงข้อมูล 506 พร้อมสอบสวนโรคตามแบบสอบสวน(AEFI 2)ให้จังหวัดโดยด่วน

 24. ปฏิบัติตามแผน(DO)ต่อ • เพิ่มระยะเวลาการให้สุขศึกษารายกลุ่ม ประมาณ 10 นาที แนะนำวิธีสังเกตผิดปกติอาการหลังได้รับวัคซีนแต่ละตัว • แนะนำให้ผู้ป่วยสังเกตอาการหลังรับวัคซีนที่สอ. 30 นาที • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพอสังเขป ให้จนท.เข้าใจง่ายๆ • ทบทวนและปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหาและความเสี่ยง

 25. ตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีนศสช.โอโลตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีนศสช.โอโล BEFORE AFTER

 26. คุณสมบัติของตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีนคุณสมบัติของตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีน • สามารถรักษาอุณหภูมิได้คงที่ตลอดทั้งปี • ตู้เย็นฝาเปิดหน้าควรมี 2 ประตู • เก็บรักษาความเย็นได้นาน เมื่อไฟฟ้าดับ • ป้องกันแสงได้ • มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 10 ปี • ใช้ในการจัดเก็บวัคซีนเพียงอย่างเดียว

 27. การดูแลตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีนการดูแลตู้เย็นที่ใช้เก็บวัคซีน ปรับอุณหภูมิในช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่า -15°C • ปรับอุณหภูมิในช่องธรรมดาให้อยู่ในช่วง 2-8 °C • ตรวจสอบอุณหภูมิทั้ง 2 ช่อง วันละ 2 ครั้งและบันทึกทุกวัน • มีไอซ์แพคในช่องแช่แข็ง และมีขวดใส่น้ำวางไว้ในช่องล่างของตู้เย็น เพื่อช่วยเก็บรักษาความเย็น • ติดป้ายว่า “ห้ามดึงปลั๊กตู้เย็น”

 28. การปรับอุณหภูมิในตู้เย็น ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า +2°c หมุนปุ่ม Thermostat ไปที่ตัวเลขต่ำกว่าที่ตั้งไว้เดิม ที่ทำให้อุณหภูมิอุ่นขึ้น  ตรวจสอบประตูช่องแช่แข็งปิดดีหรือไม่ ขอบยางเสื่อมหรือไม่  ตรวจสอบว่าวัคซีนที่ไวต่อความเย็นจัดเสื่อมสภาพจากการแช่แข็งหรือไม่ โดยการทำ Shake test คำเตือน การสัมผัสกับความร้อนทำให้วัคซีนเสียหาย/เสื่อมสภาพน้อยกว่าการถูกแช่แข็ง

 29. การปรับอุณหภูมิในตู้เย็นการปรับอุณหภูมิในตู้เย็น ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า +8°c • ตรวจดูว่าตู้เย็นยังทำงาน หรือมีกระแสไฟฟ้าเข้าตู้เย็นหรือไม่ • ตรวจสอบประตูทั้ง 2ช่องว่าปิดดีหรือไม่ ขอบยางเสื่อมหรือไม่ • ตรวจสอบช่องแช่แข็งว่ามีน้ำแข็งอุดกั้นไม่ให้ความเย็นไหลลงสู่ช่องธรรมดาหรือไม่ ถ้ามีให้ละลายน้ำแข็ง • หมุนปุ่ม Thermostat ไปที่ตัวเลขสูงกว่าเดิมที่ทำให้อุณหภูมิเย็นขึ้น • ระหว่างซ่อมตู้เย็น ย้ายวัคซีนไปเก็บไว้ในตู้เย็นอื่น/หีบเย็น/กระติกวัคซีน

 30. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษา • ห้องเย็น / ตู้เย็น

 31. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษา (ต่อ) • กระติกวัคซีน

 32. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษา (ต่อ) • ไอซ์แพค ( Ice pack )

 33. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษา (ต่อ) • เทอร์โมมิเตอร์ สำหรับวัดอุณหภูมิ

 34. การเก็บรักษาวัคซีนในสถานีอนามัยการเก็บรักษาวัคซีนในสถานีอนามัย ตัวทำละลาย (diluent) เก็บที่อุณหภูมิห้องหรือในตู้เย็น

 35. แบบบันทึกอุณหภูมิ • ตารางบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น หมายเลข ……………… ประจำเดือน ……………………………….. แบบบันทึกอุณหภูมิในตู้เย็น

 36. ตารางความครอบคลุมวัคซีนตารางความครอบคลุมวัคซีน

 37. STOCK CARD

 38. STOCK CARD

 39. ลงเลข NO ที่ขวดวัคซีน

 40. ลงเลข NO ที่ขวดวัคซีน

 41. กระติกเก็บวัคซีน

 42. Fantacy สนับสนุนการให้บริการของสถานีอนามัย

 43. เลขที่ LOT NO.

 44. ตรวจสอบ(check) • ยังไม่พบปัญหาใดๆ

 45. การทบทวน (ACT) • ปฏิบัติตามแผนงานต่อไป

 46. สวัสดี