slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ISRAEL PowerPoint Presentation
Download Presentation
ISRAEL

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
macon-knapp

ISRAEL - PowerPoint PPT Presentation

72 Views
Download Presentation
ISRAEL
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ISRAEL ביטוחי דירקטורים ונושאי משרה לאור התפתחות התביעות הייצוגיות פורום CFO ד"ר רון עדיאל סמנכ"ל ביטוח מסחרי AIG ISRAEL

 2. רקע לדיון תביעות נגד דירקטורים תביעות ייצוגיות

 3. נושאים סקירת התפתחות תביעות ייצוגיות בארה"ב והשלכות לביטוחי דירקטורים ונושאי משרה מגמות בהמשך לחוק תובענות ייצוגיות 2006 דגשים לדירקטורים ונושאי משרה מה לחפש במבטח

 4. סקירת התפתחות תביעות ייצוגיות בארה"ב והשלכות לביטוחי דירקטורים

 5. תביעות ייצוגיות הנדונות בבתי משפט פדראליים בארה"ב לפי נושאים => מבין התביעות הייצוגיות, תביעות בנושאי ני"ע הן ללא ספק השכיחות ביותר והמשמעותיות ביותר בחומרתן, וכמו כן המשמעותיות ביותר לעניין ביטוחי דירקטורים

 6. כמות תביעות בנושא ני"ע כמות התביעות הייצוגיות שהוגשו בארה"ב בנושא ני"ע – חברות רשומות למסחר בארה"ב: נכון ל- 10/2007

 7. תביעות ששולמו בנושא ני"ע סכומים משולמים בתביעות ייצוגיות שהוגשו בארה"ב בנושא ני"ע (*): • חציון התשלום בתיק: M7$ • הכפלה במספר התיקים שנסגרו בסכומים גבוהים מ- M100$ • מעל 60% מהתיקים נסגרו בסכומים של עד M10$ (*) בהתייחס להשפעה לא חוקית על מחירי מניות

 8. גידול בחומרת תביעות ני"ע סיבות לגידול בחומרת הסכומים המשולמים בשנים האחרונות: משך התביעה ממשיך להתארך, אף מעבר ל- 5 שנים נושאים חשבונאיים הופכים להיות משמעותיים יותר נוכחות המוסדיים בקרב התובעים גוברת - מהווים תובעים מייצגים בכשליש מהתביעות ששולמו לאחרונה תביעות אזרחיות מוגשות לצד או בהמשך לחקירות של רשויות שיעור גבוה יותר של תביעות מסתיים בפס"ד ולא בפשרה

 9. תביעות בנושאי דיווח כספי / חשבונאות • חומרת תביעות גבוהה יותר בנושאי דיווח כספי: בממוצע פי 10 מנושאים אחרים • שכיחות תביעות גבוהה יותר בנושאי דיווח כספי: כ- 50% מסה"כ בשנים "רגילות" עד 90% מסה"כ בשנים עם "מחדלי דיווח", כגון: ,Option Backdating Subprime Mortgages שיעור תביעות דיווח כספי עפ"י תת נושאים (2005):

 10. משבר הלוואות ה- Subprime • גל תביעות כנגד נותני משכנתאות => בנקים להשקעות => מנהלי תיקים => חברות דירוג אשראי => חברות עסקיות (?) • נכון ל- 12/07 הוגשו מעל 30 תביעות ני"ע ייצוגיות בארה"ב בנושא • הקטנת ערך ההשקעות במאזנים "בחלקים" ולאורך זמן – חשיפה לתביעות • גל התביעות גורם להפעלת פוליסות D&O, וכמו כן פוליסות אחריות מקצועית • הערכות מעודכנות לתשלומים צפויים בפוליסות D&O: B3-6$

 11. 2. ישראל – מגמות בהמשך לחוק תובענות ייצוגיות 2006

 12. חוק תובענות ייצוגיות 2006 • רשימה סגורה המרחיבה העילות היכולות לשמש כבסיס לתובענה ייצוגית • כללים והגדרות לתביעות כנגד רשויות המדינה • הגדרת קריטריונים הכרחיים לאישור תובענה כייצוגית • פשרה חייבת להיות מאושרת ע"י ביהמ"ש, לאחר שהוצגה בשקיפות מלאה, • ורק לאחר שאושרה ע"י מומחה מטעם ביהמ"ש • שכ"ט עורכי הדין של התובע המייצג ייקבעו בלעדית ע"י ביהמ"ש - איסור • על קבלת תגמול נוסף או אחר

 13. מגמות ראשוניות לאחר החלת החוק • כמות תובענות ייצוגיות הנובעות מעילה צרכנית גדלה משמעותית משנת 2005 עד תום 2007. עילה שכיחה: "פגיעה באוטונומית הרצון" • ניכרת עלייה בחומרת התביעות המוגשות • שיעור התובענות הייצוגיות מתוך סה"כ התביעות המוגשות כנגד דירקטורים נמצא במגמת עלייה מרמת 15% (הערכה) טרם החלת החוק

 14. חשיבות ניהול משברים נכון • Restatement כמעט תמיד גוררת תביעה ייצוגית • גילוי נאות לגבי תביעות ייצוגיות בדוחות הכספיים

 15. 3. דגשים לדירקטורים ונושאי משרה

 16. דגשים לדירקטורים ונושאי משרה - התנהלות • הציפיות מ"דירקטור סביר" הולכות וגדלות על פני זמן • ועדת הביקורת היא המנגנון החשוב ביותר בממשל תאגידי • הבנה של נושאים פיננסיים ואופרטיביים • ייזום בירורים פנימיים בנושאים ספציפיים • מידע לציבור – גילוי נאות • זהירות במתן תחזיות • ניהול פרואקטיבי ונכון של משברים

 17. דגשים לדירקטורים ונושאי משרה - ביטוח • גבול האחריות כללי • הגדרת פיצוי במקרים שאינם ברי שיפוי (Side A) • הערכה לגבי סיכוי מיצוי הפוליסה ע"י החברה (כיסוי Entity) • הגדרת סדר תשלומים • הודעה על נסיבות • בחירת המבטח

 18. 4. מה לחפש במבטח

 19. מה לחפש במבטח • מקצועי ומוביל בתחום – מעורה במגמות השונות ומפתח מוצרים חדשניים העונים על המגמות ועל צרכי המבוטחים • איתנות פיננסית • פריסה גלובלית - יכולת לשרת את הלקוח ולנהל תביעות בכל מדינה • הבנת צרכי הלקוח הספציפי ותפירת הכיסוי המתאים ביותר עבורו • בניית יחסים ארוכי טווח - מבטח מוביל בשוק המקומי

 20. AIG - מובילת שוק עולמית מזה מספר עשורים בתחום ביטוחי הדירקטורים – נתח שוק של כ- 50% מסה"כ הביטוחים בשוק הראשוני (primary) בארה"ב. AIG ישראל פועלת בתחום באמצעות סוכנים מובילים.

 21. תודה !