slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gospodarowanie wodami w Polsce w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gospodarowanie wodami w Polsce w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Gospodarowanie wodami w Polsce w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Gospodarowanie wodami w Polsce w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. I Krajowe Forum Wodne Warszawa, 3 kwietnia 2007. dr Adriana Dembowska, Departament Planowania i Zasobów Wodnych. RDW. Dlaczego?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gospodarowanie wodami w Polsce w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE' - mackenzie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Gospodarowanie wodami w Polscew świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE

I Krajowe Forum Wodne

Warszawa, 3 kwietnia 2007

dr Adriana Dembowska, Departament Planowania i Zasobów Wodnych

slide2
RDW

Dlaczego?

 • Lepsza ochrona wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb wynikających ze specyfiki państw członkowskich

Od kiedy?

 • Publikacja: Dz. Urz. WE z 22 grudnia 2000 r.
 • Obowiązywanie:
  • UE15 – od dnia publikacji
  • Polska – od 1 maja 2004 (akcesja)

Jak?

 • Ramy działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, przejściowych, przybrzeżnych oraz podziemnych
 • Racjonalne wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.
slide3
Idea

POGARSZAJĄCY SIĘ STAN WÓD

ZAGROŻENIE POWODZIOWE

RÓŻNE MODELE GOSPODAROWANIA WODAMI

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI

CHAOS

NIESPÓJNE INSTRUMENTY EKONOMICZNE

BRAK JEDNOLOTEGO SYSTEMU KLASYFIKACJI I MONITORINGU WÓD

PROCES ROZSZERZANIA UNII EUROPEJSKIEJ

BRAK SPÓJNEJ BAZY DANYCH

Uspołecznienie procesu podejmowania decyzji

Integralne podejście do wód powierzchniowych i podziemnych

Uwzględnienie aspektów środowiska naturalnego

Podejście zlewniowe

slide4
Cel

osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku

czyli

 • zapobieganie dalszemu pogarszaniu się ekosystemów wodnych oraz ochrona i poprawa stanu tych ekosystemów
 • zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu
 • propagowanie zrównoważonego korzystania z wody opartego na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów wodnych
 • realizacja przedsięwzięć służących stopniowemu ograniczeniu zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych
 • zapewnienie stopniowego ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych,
 • zmniejszenie skutków powodzi i suszy
slide5
Cel

osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku

Jak?

 • wprowadzenie odpowiednich programów działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy
 • zarządzanie, ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi realizowane w obszarach o granicach hydrograficznych (zarządzanie zlewniowe).
definicje
Definicje
 • RDW: podstawowa jednostka hydrograficzna

DORZECZE

obszar, z którego całkowity odpływ wód powierzchniowych

następuje ciekami naturalnymi przez jedno ujście do morza

 • Prawo wodne: zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce realizowane jest z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne
 • Szczegółowy przebieg granic obszarów dorzeczy: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 rokuw sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych
polityka wodna ue
Polityka wodna UE

1

WDRAŻANIE RDW

CELE ŚRODOWISKOWE

2

POLITYKA MIĘDZYREGIONALNA

I MIĘDZYNARODOWA

9

ELEMENTY POLITYKI WODNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

3

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

8

TYPOLOGIA, WARUNKI REFERENCYJNE I SYSTEMY KLASYFIKACJI WÓD

INSTRUMENTY EKONOMICZNE

MONITORING

4

7

PROGRAMY DZIAŁAŃ

PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI

6

5

slide9
PRAWO WODNE

Prawo ochrony środowiska

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

Inne akty prawne

Transpozycja przepisów

Instrumenty ekonomiczne

Kontrola i egzekucja

Edukacja i dialog społeczny

Polityka wodna UE - 1

Wdrażanie RDW

polityka wodna ue 2
Ochrona wszystkich wód powierzchniowych i podziemnych

Zintegrowanie gospodarowania wodami w oparciu o obszary dorzecza

Regulacja emisji i standardów jakościowych wody oraz stopniowe eliminowanie substancji szczególnie niebezpiecznych

Analiza ekonomiczna oraz zwrot kosztów usług wodnych w celu zrównoważonego użytkowania wody

Zaangażowanie społeczeństwa oraz użytkowników wody w proces gospodarowania wodami

Polityka wodna UE - 2

Cele środowiskowe

Cel główny:

Osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 r.

polityka wodna ue 3
Polityka wodna UE - 3

Klasyfikacja…

WODY POWIERZCHNIOWE

WODY PODZIEMNE

TYPOLOGIA5 KATEGORII, 2 SYSTEMY

OKREŚLENIE WARUNKÓW REFERENCYJNYCH

Ocena stanu chemicznego

Ocena stanu ekologicznego

Ocena stanu ilościowego

Wskaźniki biologiczne

Wskaźniki fizykochemiczne

Wskaźniki ilościowe

polityka wodna ue 4
Polityka wodna UE - 4

DIAGNOZA ELEMENTÓW ŚRODOWISKACYKL MONITORINGU

polityka wodna ue 5
Polityka wodna UE - 5

Plany gospodarowania wodami

Programy działań

Analiza stanudorzecza

Analiza ekonomiczna

polityka wodna ue 6
Polityka wodna UE - 6

Rolnictwo

Wdrażanie dobrych praktyk rolniczych

Przemysł Racjonalizacja gospodarki wodnej

PROGRAMY DZIAŁAŃ

Zmiany hydromorfologiczne

- programy małej retencji, ochrona przeciwpowodziowa

Gospodarka komunalnaZbieranie i oczyszczanie ścieków, rozwój wodociągów

projekty i programy inwestycyjne

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Programy ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego

Programy poprawy jakości wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do picia

Programy działań ujęte w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy dla osiągnięcia celów środowiskowych

Programy monitoringu wód w obszarach dorzeczy

………..

polityka wodna ue 7
Polityka wodna UE - 7

Koszty

Korzyści

ANALIZA EKONOMICZNA

Element procesu podejmowania decyzji

Narzędzie racjonalnego osiągania celów środowiskowych

polityka wodna ue 8

Dostęp społeczeństwa

do informacji

Konsultacje społeczne

Aktywny udział

społeczeństwa

Polityka wodna UE - 8

Wymóg obligatoryjny RDW

Zalecany przez RDW

slide17
Obszary współpracy

Dorzecza międzynarodowe

Działania koordynacyjne

Prace naukowo-badawcze (R&D)

Nowe technologie

Interkalibracja

Polityka wodna UE - 9

Polityka międzyregionalna i międzynarodowa

Formy współpracy

 • Komisje
 • Programy bliźniacze
 • Programy pilotażowe
 • Warsztaty
 • Inne działania
slide18
RDW + …

96/61/WE

91/271/EWG

Dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC)

Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

80/778/EWG

86/278/EWG

Zm. 98/83/WE

Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Dyrektywy „córki”

91/676/EWG

76/160/EWG

Dyrektywa w sprawie azotanów

RAMOWA DYREKTYWA WODNA

2000/60/WE

Dyrektywa w sprawie wód przeznaczonych do kąpieli

Dyrektywa w sprawie siedlisk 92/43/EEC

Dyrektywa w sprawie ptaków 79/409/EEC

Dyrektywy uzupełniające

Dyrektywa w sprawie środków ochrony roślin 91/414/EEC

Dyrektywa w sprawie dużych katastrof (Seveso) 96/82/EC

Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 85/337/EEC

slide19
Więcej informacji:

www.kzgw.gov.pl

www.mos.gov.pl

www.rdw.org.pl