Download
elektri ni naboj n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEKTRIČNI NABOJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEKTRIČNI NABOJ

ELEKTRIČNI NABOJ

408 Views Download Presentation
Download Presentation

ELEKTRIČNI NABOJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ELEKTRIČNI NABOJ

  2. steklo steklo steklo plastika nasprotni naboji se privlačijo istovrstni naboji se odbijajo

  3. vmes: POLPREVODNIKI SUPERPREVODNIKI nekaj negativnega naboja se prosto giblje zelo malo naboja se lahko prosto giblje ovojnica:elektroni (-) jedro: protoni (+) in nevtralni nevtroni gibljivi elektroni - prevodniški elektroni V izolatorju jih skoraj ni ! PREVODNIKI IN IZOLATORJI ATOM KOVINA atomi povezani v kristalno mrežo, nekaj elektronov ni več vezanih na atom

  4. + + + + naelektren elektroskop + + + + ELEKTROSKOP kovinska glava izolator kovinsko ohišje kovina kovinski listič priključek izolator

  5. preporazdelitev nabojev v prevodniku zaradi bližine naelektrenega telesa INFLUENCA Premikajo se lahko samo elektroni! nevtralen prevodnik naelektren izolator

  6. 1) z drgnjenjem z influenco 1) nevtralnemu elektroskopu približamo naelektreno palico  influenca - naboj se preporazdeli TELO NAELEKTRIMO 2) s prstom se dotaknemo kovinske glave 3) negativni naboj skozi nas steče v zemljo 4) odmaknemo prst -elektroskop je naelektren pozitivno 5) odmaknemo naelektreno palico

  7. težišči pozitivnega in negativnega naboja sovpadata + + + izolator se polarizira + + POLARIZACIJA v izolatorju naboji niso prosto gibljivi v bližini izolatorja ni naelektrenega telesa: težišči pozitivnega in negativnega naboja se razmakneta v bližini izolatorja je naelektreno telo:

  8. konstanta COULOMBOV ZAKON (1785) enota za naboj: [C] 1 C je količina naboja, ki se prenese skozi poljuben presek žice v 1 sekundi, če po žici teče tok 1 A. natančno!

  9. Analogije privlačna odbojna Električna sila Gravitacijska sila GRAVITACIJSKI ZAKON COULOMBOV ZAKON

  10. ± 1, ± 2, ± 3, ... PRIMER: NABOJ JE KVANTIZIRAN osnovni naboj NABOJ JE LASTNOST DELCEV NABOJ SE OHRANJA Kam moramo dati proton, da bo sila nanj enaka 0?