html5-img
1 / 6

Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”

Różnice we wdrażaniu działania „Odnowa i rozwój wsi” Oś 3. oraz operacji wdrażanych w ramach działania 4.1 odpowiadających warunkom przyznania w tym działaniu. Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”.

Download Presentation

Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Różnice we wdrażaniu działania „Odnowa i rozwój wsi” Oś 3. oraz operacji wdrażanych w ramach działania 4.1 odpowiadających warunkom przyznania w tym działaniu.

  2. Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” -Operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3.: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (ARiMR); „Odnowa i rozwój wsi” (SW); „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (ARiMR); - Małe projekty (SW).

  3. Różnice we wdrażaniu działania „Odnowa i rozwój wsi” Oś 3. oraz operacji wdrażanych w ramach działania 4.1 odpowiadających warunkom przyznania w tym działaniu. Operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach osi 3: muszą być zgodne z LSR, muszą spełniać kryteria wyboru określone dla poszczególnych działań osi 3, muszą spełniać kryteria dodatkowe określone w LSR przyjętej przez LGD (tzw. lokalne kryteria wyboru); Wnioski o przyznanie pomocy składa się za pośrednictwem LGD do odpowiedniego podmiotu wdrażającego;

  4. Różnice we wdrażaniu działania „Odnowa i rozwój wsi” Oś 3. oraz operacji wdrażanych w ramach działania 4.1 odpowiadających warunkom przyznania w tym działaniu. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, prowadzi działalność na obszarze objętym LSR lub realizuje operację na obszarze objętym LSR; Pomoc może być przyznana na więcej niż 3 operacje w każdej gminie, SW nie przyznaje dodatkowych punktów planowanej operacji (za bezrobocie, dochód gminy, kryterium regionalne), SW nie przyznaje dodatkowych punktów planowanej operacji za zmniejszenie wnioskowanej kwoty, Pomoc przysługuje według kolejności na liście operacji wybranych przez LGD – nie ma drugiego rankingu po ocenie SW.

  5. Limity wysokości udzielanej pomocy na jednego beneficjenta w Osi 3. i w Osi 4. nie sumują się co oznacza, że: na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” można uzyskać: 500 tys. zł oraz na oraz operacje wdrażane w ramach działania 4.1 odpowiadające warunkom przyznania w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” można uzyskać : 500 tys. zł 2 x 500 tys. zł = 1000 000 zł LGD mogła w LSR obniżyć kwotę pomocy (kryteria zgodności/wyboru)

  6. Dziękuję za uwagę.

More Related