Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”

Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”

114 Views Download Presentation
Download Presentation

Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Różnice we wdrażaniu działania „Odnowa i rozwój wsi” Oś 3. oraz operacji wdrażanych w ramach działania 4.1 odpowiadających warunkom przyznania w tym działaniu.

  2. Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” -Operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3.: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (ARiMR); „Odnowa i rozwój wsi” (SW); „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (ARiMR); - Małe projekty (SW).

  3. Różnice we wdrażaniu działania „Odnowa i rozwój wsi” Oś 3. oraz operacji wdrażanych w ramach działania 4.1 odpowiadających warunkom przyznania w tym działaniu. Operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach osi 3: muszą być zgodne z LSR, muszą spełniać kryteria wyboru określone dla poszczególnych działań osi 3, muszą spełniać kryteria dodatkowe określone w LSR przyjętej przez LGD (tzw. lokalne kryteria wyboru); Wnioski o przyznanie pomocy składa się za pośrednictwem LGD do odpowiedniego podmiotu wdrażającego;

  4. Różnice we wdrażaniu działania „Odnowa i rozwój wsi” Oś 3. oraz operacji wdrażanych w ramach działania 4.1 odpowiadających warunkom przyznania w tym działaniu. Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, prowadzi działalność na obszarze objętym LSR lub realizuje operację na obszarze objętym LSR; Pomoc może być przyznana na więcej niż 3 operacje w każdej gminie, SW nie przyznaje dodatkowych punktów planowanej operacji (za bezrobocie, dochód gminy, kryterium regionalne), SW nie przyznaje dodatkowych punktów planowanej operacji za zmniejszenie wnioskowanej kwoty, Pomoc przysługuje według kolejności na liście operacji wybranych przez LGD – nie ma drugiego rankingu po ocenie SW.

  5. Limity wysokości udzielanej pomocy na jednego beneficjenta w Osi 3. i w Osi 4. nie sumują się co oznacza, że: na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” można uzyskać: 500 tys. zł oraz na oraz operacje wdrażane w ramach działania 4.1 odpowiadające warunkom przyznania w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” można uzyskać : 500 tys. zł 2 x 500 tys. zł = 1000 000 zł LGD mogła w LSR obniżyć kwotę pomocy (kryteria zgodności/wyboru)

  6. Dziękuję za uwagę.