Reforma LPI - PowerPoint PPT Presentation

mabli
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reforma LPI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reforma LPI

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Reforma LPI
64 Views
Download Presentation

Reforma LPI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reforma LPI Digital Media - Barcelona, 21 gener 2014

 2. AVANT-PROJECTE de LLEI (BORRADOR) • Directiva 2011/77/UE (ampliació termini fonogrames de 50 a 70 anys post publicació/divulgació)  art.112, art.119 & nou art.110bis (resolució contracte cessió o revisió ex lege remuneració) • Directiva 2012/28/UE (límit per obres òrfenes)  nou art.37bis + Disp.Ad.6 (reconeixement mutu d’orfandat) • Límit per fins educatius i de recerca (DDASI art.5.3a)  art.32.2 (presencial o a distancia) & nou art.32.3 (fins de recerca) & nou art.32.4 (manuals+revistes ... a canvi de remuneració, de gestió col·lectiva obligatòria) • Límit per còpia privada art.31.2 (“no professional ni empresarial”, “accés legal des d’una font lícita: suport comprat o difusió ràdio o tv”) & nou art.31.3 (exclusió de MAOL amb llicència) Digital Media - Barcelona, 21 gener 2014

 3. COMPENSACIÓ per CÒPIA PRIVADA (art.31.2 TRLPI) • Art.25 LPI / TRLPI: cànon sobre equips, aparells i suports “idonis” per fer còpies privades // cànon “analògic” • Acords ASIMELEC (2003)... cànon “digital” • RD1434/1993, 27 nov.; RD325/1994, 25 feb. (còpia pública, exclusió fins professionals, repartiment quantitats ent.gestió, etc) • OrdenPRA/1743/2008: equipos, aparatos y soportesdigitales (seguint acords ASIMELEC, però algunes diferències) • Anul·lada per Sent. Audiència Nacional (Cont. Adm.) 22-03-2011 • TJCE 21-X-2010 C-467/08 (Padawan) • Ley 2/2011 d’economia sostenible (es regularà la compensació per copia privada) • RD Ley20/2011, 30 des. : se suprimeix la compensació per cànon i se substitueix per “con cargo a los presupuestosgenerales del Estado” • RD 1657/2012, 7 des. : establimentquantia i distribució • Orden ECD/2128/2013, de 14 nov.: 8.636.728 euros • Compleixaquest sistema amb la Normativa UE ?? • Art.25  exclou “còpia pública”, còpiesllicenciades, còpies infractores (prohibides per DRM), perjudici mínim no compensat (inclòstime-shifting!) Digital Media - Barcelona, 21 gener 2014

 4. Accions i mesures cautelars  art.138. Serà considerat responsable de la infracció: quien “inducir a sabiendas,” “cooperar,” “interéseconómicodirecto” con/en la conducta infractora (USA Contributoryinfringement / Vicariousliability) • Gestió col·lectiva  art.147 a 157bis, 159, 159bis, 159ter, 159quater • Obligatòria (només EG) o Voluntària (EG o “operadores” –només comunicació al Mº) • Legitimació processal EG (autoritzades pel Mº) v. Legitimació processal “operadores” • Règim de transparència i supervisió (sancions) de les EG molt més sever que l’actual (per exemple, obligació de negociar tarifes, obligació d’actuació conjunta quan hi ha diferents titulars afectats • Competències compartides : Ministeri (autoritzacions, revocacions EG; modificació d’estatuts EG; rebre comunicació d’operadors) // CCAA (inspecció, vigilància, control, sancions d’EG que “actuin principalment a la CA” >85% recaptació d’aquella CA) Digital Media - Barcelona, 21 gener 2014

 5. Comissió de Propietat Intel·lectual  art.158, 158bis, 158ter LES 2/2011 va crear dues seccions a la CPI: Sec.1 amb funcions de mediació i arbitratge  fixació de tarifes (drets de remuneració -gestió col·lectiva obligatòria) a petició d’una part quan no s’ha arribat a acord (6 mesos)  control ex ante de les tarifes d’EG (equitatives, no discriminatòries, evitar abús de l’EG en la negociació, assegurar equilibri de les parts en la negociació) i potestad sancionadora! Sec.2 (LeySinde) amb funcions de salvaguarda de drets online  procediment de “restabliment de la legalitat,” més detallat; - prestadors de serveis que vulnerin la legalitat de forma significativa, amb una labor activa i no neutral de mantenir enllaços actualitzats, no simple intermediació tècnica, causin dany patrimonial; -bloquejar el finançament, bloquejar l’accés a internet, cancelar noms de domini .es, Digital Media - Barcelona, 21 gener 2014

 6. Unió Europea Digital Media - Barcelona, 21 gener 2014

 7. Unió Europea • Proposta de Directiva COM(2012) 372 final – 11.07.2012 • Gestió col·lectiva i concessió de llicències multi-territorials de drets sobre obres musicals per ús online en el mercat interior • “Licenses for Europe” diàlegs – superar obstacles per què hi hagi més contingut PI accessible online a la UE • Cross-borderaccess, portability • User generated content, micro-licensing • Audiovisual heritage • Data mining • Compensació per còpia privada Digital Media - Barcelona, 21 gener 2014

 8. COPIA PRIVADA & COMPENSACIÓ • Art.5.2 D.InfoSoc 2001: còpies, persona física, ús privat, sense fins comercials (directa o indirectament) & compensació equitativa • Sentències TJUE: Padawan, Thuiskopie, VGWrt, Amazon... • Possible Directiva sobre compensació per còpia privada (2011) • Conclusions mediador Sr. Vitorino (31.01.2013) • Proposta Resolució Parlament UE (2013) • - crear un marc europeu, sistema de cànon comú, equitatiu, objectiu, “visibles” per al consumidor, aplicables al país de comercialització, reemborsament eficaç d’usos professionals, • - essencial per al sector cultural, més transparència, 25% a activitats culturals en viu, • - el sistema de llicència no pot substituir la compensació per còpia privada (llicències i DRM no poden prevaldre sobre la còpia privada) • CONSULTA PÚBLICA revisió lleis PI (2013-2014) Digital Media - Barcelona, 21 gener 2014

 9. Gestió col·lectiva • Instaurar un “marc jurídic adequat” i harmonitzat per la GC, millor governança, més transparència i equitat. • Agenda Digital Europea, Estratègia Europa 2020, mercat únic de la PI... • Llibertat dels titulars per triar EG, poden revocar mandat; • Normes d’adhesió i de participació objectives, facultats mínimes de l’assemblea general, supervisió dels òrgans de govern; • Normes de gestió financera (separar ingressos i actius, informar de les deduccions, accés equitatiu als serveis socials, repartiment ràpid, identificar titulars) • No discriminació –en la gestió per reciprocitat, obligació de negociar amb usuaris, amb bona fe i criteris objectius, • Transparència i informació pública... • Processos de reclamació i resolució de conflictes (interns i amb usuaris): òrgan independent i/o judicial • Autoritats nacionals competents per reclamacions contra EG, sancions a les EG, supervisar compliment normativa UE Digital Media - Barcelona, 21 gener 2014

 10. Llicències multi-territorials • de drets sobre obres musicals (no fonogrames) • per ús online en el mercat interior • “softlaw” insuficient: Recomanació 2005/37/CE gestió col·lectiva transfronterera (música online) • Fomentar els serveis de música online (ara llicències territorials d’EG & acords de reciprocitat), millor serveis pels consumidors, més ingressos pels titulars... • Dictàmen CES: • incompleto, para garantizar la promoción de la cultura (remuneración autores) se debería actuar sobre los contratosimpuestos por la industria (impiden la justa remuneración de los autores) • ayudaspúblicas para EG pequeñas para poder dar LMT Digital Media - Barcelona, 21 gener 2014

 11. Llicències multi-territorials • cada EG decideix si fer LMT o només nacionals • (com fins ara) • Requisits mínims per fer LMT: tractament dades digital, eficient, transparent (repertori, llicenciar, control d’ús, processar informes d’ús i facturació, distribució i inform.) • -- No totes les EG estaran capacitades per fer LMT • Alternatives (per assegurar diversitat cultural): • Externalitzar serveis de LMT • Demanar a una altra EG que concedeixi LMT pel seu repertori (i no s’hi pot negar si ja ho fa per altres) • per defecte (1 any post transposició), els titulars podran concedir LMT online • Resolució alternativa de conflictes per LMT per òrgan independent i imparcial Digital Media - Barcelona, 21 gener 2014