slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INFEKTIVNI ENDOKARDITIS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

INFEKTIVNI ENDOKARDITIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 473 Views
 • Uploaded on

INFEKTIVNI ENDOKARDITIS. doc.dr. Amra Macić-Džanković dr. Nina Burina. Infektivni endokarditis (IE). Infektivni endokarditis (IE): bolest uzrokovana naseljavanjem mikroorganizama na endokard

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INFEKTIVNI ENDOKARDITIS' - lyris


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

INFEKTIVNI ENDOKARDITIS

doc.dr. Amra Macić-Džanković

dr. Nina Burina

infektivni endokarditis ie
Infektivni endokarditis(IE)
 • Infektivni endokarditis (IE):bolest uzrokovana naseljavanjem mikroorganizama na endokard
 • Najčešće na srčane zaliske, no moguća mjesta naseljavanja mogu biti i ASD, horde ili ugrađeno strano tijelo(npr.valvula, elektrode pacemakera)
 • Karakteristična lezija sastoji se od mikroorganizama, trombocita, fibrina i rijetkih upalnih stanica, a naziva se vegetacijom
klasifikacija
Akutni

Pogađa nepromijenjen srčani zalistak

Brza destrukcija

Metastaze

Najčešće stafilokok

Netretiran obično fatalan u roku 6 mjeseci

Subakutni

Pogađa oštećeni zalistak

Indolentan

Netretiran fatalan u roku 1 godine

Klasifikacija
patofiziologija
Patofiziologija
 • Turbulentni protok oštećuje endokard, čineći ga ‘ljepljivim’
 • Bakterijemijaje izvor mikroorganizama na endokardu
 • Adhezija organizama na endokard
 • Eventualna invazija listića srčanih zalistaka
epidemiologija
Epidemiologija
 • Češće muškarci nego žene (2:1 do 9:1)
 • Obično starije osobe: 47-69 godina (degenerativne promene zalistaka) i imunokompromitirane osobe
 • 50% asimptomatska forma
 • 50% relapsi
 • Mortalitet 10 – 25%
faktori rizika
Faktori rizika
 • Vještačka valvula i pacemaker
 • Stečena srčana oštećenja
  • Kalcificirajuća aortna stenoza
  • Prolaps mitralne valvule sa regurgitacijom
 • Urođene srčane bolesti
 • Intravaskularni kateteri
 • Intravenozna zloupotreba droga
nespecifi ni simptomi i znaci
Nespecifični simptomi i znaci:
 • zimica i tresavica (84,2%)
 • šubovi temperature(68,7%)
 • sepsa (+ septički šok 14,3%)
 • artralgija, mialgija (13,2%)
 • spondilitis (5,3%)
 • dispneja
 • malaksalost, gubitak na težini
 • mučnina
 • noćno znojenje
klini ka slika
Klinička slika
 • Temperatura
 • Pooštren postojeći srčani šum
 • Nespecifični znaci: petehije, sublingvalne ili splinter hemoragije, batičasti prsti, splenomegalija, neurološke promjene
 • Specifičniji znaci:Oslerovi noduli, Janeway lezije, and Roth Spots
petehije
Petehije
 • Nespecifične
 • Na ekstremitetima i submukozi
kriteriji za postavljanje dijagnoze duke s univ
Kriteriji za postavljanje dijagnoze (Duke’s Univ.)

MANJI KRITERIJI:

1.Temp. > 38o C

2.Vaskularne manifestacije: embolizacija arterija, septički plućni infarkti, mikotičke anurizme, intrakranijalna krvarenja, Janewayeve lezije

3.Imunološke manifestacije: glomerulonefritis, Oslerovi čvorići,Rothove pjege

4.Ehokardiogram: nalaz vezan uz infektivni endokarditis, ali koji još ne zadovoljava gore nevedene veće kriterije

5.Mikrobiološki dokaz: pozitivne hemokulture (ali još nisu zadovoljeni gore navedni veći kriteriji)

VEĆI KRITERIJI

1.Pozitivne hemokulture za infektivni endokaraditis (tipični mikroorganizmi – Strep. viridans, Strep. bovis, HAACEK grupa, Staph. aureus, enterokoki)

2.Trajno pozitivne hemokulture (vađene u razmacima većim od 12 sati ili 3 pozitivne od 4 hemokulture koje su vađene u razmacima od jednoga sata)

3.Dokaz o zahvaćanju endokarda (ehokardiografski nalaz koji pokazuje vidlljivu vegetaciju)

modificirani duke kriteriji
Modificirani Duke kriteriji
 • Definitivni IE
  • Mikroorganizmi u kulturi ili uzorku valvularne vegetacije, emboliziranoj vegetaciji ili intrakardijalniom abscesu
  • Histološki dokaz vegetacija ili intrakardijalnog abscesa
 • Mogući IE
  • 2 major
  • 1 major i 3 minor
  • 5 minor
 • Odbačeni IE
  • Ozdravljenje za 4 dana na antibiotskoj terapiji
komplikacije
Komplikacije
 • Četiri etiologije
  • Embolična
  • Lokalno širenje infekcije
  • Metastatsko širenje infekcije
  • Formiranje imunih kompleksa –glomerulonephritis i arthritis
slide14

Indikacije za hirurško liječenje IE

 • Srčana dekompenzacija - značajna insuficijencija zaliska
 • Stvaranje apscesa u području valvulnog prstena ili širenje apscesa prema septumu
 • Infekcija mikroorganiznima otpornim na antimikrobno liječenje (zahvat udružen s visokim mortalitetom)
 • Sistemske embolije
 • Zahvat treba učiniti prije nego dođe do izrazitog hemodinamskog pogoršanja
prikaz slu aja 1
Prikaz slučaja 1.:
 • Žensko, 79 godina
 • St. febrilis
 • Ugrađena vještačka valvula i povremena fibrilacija atrija, na antikoagulantnoj terapiji uz dobro uređen INR
 • Krvarenje iz genitalija,povrdjena sumnja na Ca endometrija
 • Febricira unazad 7 dana na prijemu
 • Tresavica, gubitak apetita
 • Blage dizurične tegobe
dijagnosti ka obrada
Dijagnostička obrada:
 • Anemija
 • Leukocitoza
 • Niske vrijednosti proteinograma
 • E. coli u hemokulturi i urinukulturama u seriji
 • EHO srca: jasne obilne vegetacije na vještačkoj mitralnoj valvuli (SJM)koje prominiraju u atrij
terapija
Terapija
 • Vancomycin
 • Metrozol
 • Cephtazidim zajedno 8 sedmica, tek od treće sedmice kontinuirano afebrilna
slide21

Kontrolni EHO srca:

 • EF 30%
 • Vegetacije u organizaciji
 • Suženje mitralnog ušća sa 2,4 na 1,38 cm
 • Nakon tri mjeseca maligni proces u progresiji,carcinoza peritoneuma
prikaz slucaja 2 11 2011
Prikaz slucaja 2.: 11/2011
 • Muško, 1961.
 • Operacija koarktacije aorte 1980.
 • St. post implantationem valvulae aortalis SJM aa XXXI et pace-makeris aa III
 • Protrahirane temperature uveče, unatoč primijenjenoj peroralnoj širokospektralnoj th prethodnih mjesec dana (alergičan na penicillin) koja je provedena ambulantno
 • Pojačano znojenje
 • Bol u torakalnom i lumbalnom dijelu kičme 3 mjeseca bez CT supstrata i uz uredan nalaz neurohirurga
 • Gubitak 15 kg TT/4 mj
slide23

Lab.nalazi u toku hospitalizacije u Opštoj bolnici

 • SE 97
 • Er 4,23
 • Hct 0,36
 • Hbg 117 g/l
 • Tr 405
 • Le 9,5
 • Urin: uredan nalaz, bez eritrocitnih cilindara
 • Slezena uredne veličine i građe
 • Hemokulture negativne
 • CRP kvalit pozitivan
 • Fibrinogen 9,2
 • RF pozitivan
 • Waaler rose pozitivan
 • ANA granično pozitivna
 • Anti ds DNA negativan
 • Test na Q-groznicu:

IgM zona retestiranja

IgG F1 negativan

IgG F2 negativan

eho srca
EHO srca:
 • EF 58%
 • Valvula aorte: susp vegetacija (pacijent nije ranije poznat kao ni raniji nalaz,a par dana ranije na TEE navodi da nije bilo vegetacija)
 • Mogući razvoj periaortalnog apscesa
 • Elektroda pace-makera uredna
terapija1
Terapija
 • Hiramycin 100 mg 2x1
 • Sintrom po shemi(INR 2-3,5)
 • Bisocor 5 mg 1x½ tbl
 • Controloc 20 mg 1x1 tbl
 • Ferrumlek 100 mg 1x1 tbl
q groznica
Q groznica

Zoonoza uzrokovana obligatornim intracelularnim gram-negativnim cocobacilom Coxiella burnetii

Domaćini: ljudi, mačke, zečevi, ovce, koze

Feko – oralni, inhalacioni te vertikalni prenos

Akutna/ hronična forma

Hemokulture:negativne

Serologija: serumska antitijela protiv Coxiella burnetii (3 – 6 mjecesi od akutne Q)

PCR: DNA C. burnetii

RF pozitivan u 50%

Titar CICpovišen u 53-100% slučajeva

hroni na q groznica
Hronična Q groznica

Endokarditis

Negativne kulture

Seropozitivnost

Preegzistirajuća srčana bolest (bolest srčanih valvula, reumatska bolest srca, vještačka valvula)

Imunokompromitirani bolesnici

dijagnoza
Dijagnoza

Coxiella burnetii  anti-faza I IgM>1:50

anti-faza II IgG>1:200

akutna Q groznica

TTE  lezijath IE

anti-faza I IgG <1:800

TOE + PCR pozitivni th IE

slide29

01/2012

 • Subfebrilan
 • Eritematozna ospa oko skočnih zglobova
 • Bolovi u ekstremitetima i zglobovima
 • TE EHO srca: bez vegetacija na valvulama
 • Blaga MR i TR

Terapija: Vankomicin 2x1 g (II dan)

Gentamicin 2x80 mg (II dan)

Rifampicin 2x300 mg(II dan)

Dilatrend 6,25 mg 2x1 tbl

slide30

Infektivna klinika 01/2012:

 • Kutani vaskulitis donjih ekstremiteta sa vezikulobuloznim promjenama na oba skočna zgloba i stopala te eritemom desne podlaktice, petehijalno purpuričnim promjenama na tabanima i dlanovima
 • Celulitis desne ruke
 • Suspektni subakutni glomerulonefritis
slide31

TTE: difuzne dijelom mobilne promjene sa atrijalne i ventrikularne strane prednjeg mitralnog kuspisa

 • Blaga MR, AR uz TR i blagu PHTA
 • Hipermobilne trakaste formacije na ulazu LV koje penuliraju izmedju LVOT i bulbarnog dijela aorte
 • TEE: tri mobilne vegetacije sa ventrikularne strane AV te na prednjem mitralnom kuspisu sa atrijalne strane
 • Konsultacija kardiohirurga/ne postavi se indikacija za kardiohirurški zahvat
slide32

Terapija:

Intravenski: Vankomicin

Garamicin (13. dana Tienam)

Peroralno: Rimfapicin

Doxiciklin

 • Sljedeći dan suspektni ARDS
 • Rtg pulmo et cor: progresija infiltrativnih promjena obostrano (kompletno lijevo krilo i donje i gornje partije desnog uz manji pleuralni izljev),indiciran premještaj u JIT
slide33

JIT 01/2012

 • Tahidispnoičan, 36 resp/min,intubiran i mehanički ventiliran
 • Sat O2 85-89% na 12 l/min kontunuirano
 • TA 116/68 mmHg, puls 102/min
 • Temp: 36.6
 • Auskultatorno nad plućima obostrano difuzno pukoti
 • Rtg pulmo: od baza do vrhova mrljasta konfluirajuća zasjenjenja po tipu ARDS
 • Hemoragične bule u regresiji oko maleolusa i na dorzumu stopala
 • Bol i otok lijevog hemiskrotuma (UZV: apsces 27x28mm)
slide34

TEE: EF 50%, bez vegetacija na mehaničkoj valvuli

 • CT thoraxa: bez vegetacija i trombotskih masa u srčanim šupljinama
 • Bez indikacija za hirurški tretman
 • Terapija
 • Protokol za septični šok (adrenalin, inf. Kristaloida, hidrokortizon)
 • Heparin inf. i.v.
 • Doxiciklin 100 mgx2 p.o.(antistafilokokni učinak)
 • Tienam 3x1 g i.v.
 • Linezolid 2 x 600 mg i.v. (bolji prodor u plućni parenhim)
 • Funzol 1x 400 mg p.o.
slide35

02./2012:hospitaliziran u Centru za srce

 • Otežana pokretljivost, bolnost u zglobovima donjih ekstremiteta,
 • Dispnoično disanje
 • Oslabljeno disanje obostrano bazalno
 • Oslabljene periferne pulsacije na donjem ekstremitetu lijevo
 • Krustozne promjene kože donjih ekstremiteta
 • Nekrotične promjene desnog stopala

Lab:

 • Er 3,31Hbg 129 Hct 0,34 Tr 369 CRP 31,8
 • c- ANCA >100 (tokom bolesti 3 puta rađene i bile negativne)-sumnja na Wegenerovu granulomatozu i uveden Medrol u maloj dozi
 • Konsultacija kardiohirurga-nema indikacija za kardiohirurški tretman
kontrolni nalaz
Kontrolni nalaz

03/2012

 • Afebrilan, dobio na TT
 • Pareza nn.peronei et nn. tibialis bil.
 • Nekrotična promjena desnog stopala u nadležnosti plastičnog hirurga
 • SE 10/ Le 12,6 CRP 5,3
 • EHO: srčane šupljine ljevostrano, uvečane; koncentrična hipertrofija LV; EF 40%, MV degenerativno postupalno izmjenjena, elongirane horde za AML, blaga MR, AV uredna (AVPG max 40 mmHg, AVPG mean 18 mmHg), blaga TR, perikard bez izljeva
slide43

Zaključak

 • Simptomi i znaci IE su nespecifični
 • Pozitivan RF kao IgM je bio razlogom lažno pozitivne reakcije na Q-groznicu(akutna faza nije tipična za endokarditis)
 • Razmišljanje o metastatskim apscesima i distalnim nekrozama u sklopu septičkog stanja
 • Detaljna i pravovremena evaluacija je ključna za ispravnu dijagnozu i pravovremeni tretman IE