OPEN DAYS 2011- LOCAL EVENTS
Download
1 / 27

Prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

OPEN DAYS 2011- LOCAL EVENTS „Świętokrzyskie w UE – Zacznijmy od strategii” Kielce, 16 listopad 2011. Temat wystąpienia: Efektywność zarządzania rozwojem regionalnym w nowym okresie programowania po 2013 r. Prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz Katedra Gospodarki Regionalnej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie' - lynn-nelson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Temat wystąpienia:Efektywność zarządzania rozwojem regionalnym w nowym okresie programowania po 2013 r.

Prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz

Katedra Gospodarki Regionalnej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

[email protected]


Zarz dzanie rozwojem regionalnym
Zarządzanie rozwojem regionalnym

Do rozważenia istota i wzajemne relacje trzech kategorii:

 • polityka rozwoju regionalnego

 • zarządzanie rozwojem regionalnym

 • planowanie (programowanie) rozwoju regionalnego


Polityka regionalna a zarz dzanie rozwojem regionalnym
Polityka regionalna a zarządzanie rozwojem regionalnym

 • często pojęcie zarządzanie rozwojem regionalnym stosowane jest zamiennie z terminem polityka rozwoju regionalnego

 • niewątpliwie pojęcia te wiążą się z sobą ściśle, co może utrudniać możliwość wyraźnego ich rozgraniczenia

 • nie powinny jednak być utożsamiane

 • koniecznej refleksji wymaga zatem precyzyjne zdefiniowane tych dwóch pojęć


Polityka rozwoju zarz dzanie rozwojem
Polityka rozwoju – zarządzanie rozwojem

Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. [art.2, UoZPPR]

?????

Przez system zarządzania rozwojemnależy rozumieć zespół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i środków materialnych, podejmowanych w skoordynowany sposób przez jednostki administracji publicznej różnych szczebli, we współpracy z przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, w oparciu o zasadę partnerstwa, w celu osiągnięcia wcześniej założonych celów.

[„Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”. MRR (2009)]


Wnioski z przedstawianych definicji polityki regionalnej
Wnioski z przedstawianych definicji polityki regionalnej

 • musi istnieć ośrodek decyzyjny, czyli organ władzy publicznej

 • zorientowane są na osiąganie celów

 • są świadomym działaniem odpowiednich podmiotów

Przedstawione definicje polityki rozwoju oraz zarządzania rozwojem pozwalają wyróżnić kluczowe, wspólne składowe, tj.:

 • realizowana są poprzez narzędzia dostępne podmiotom podejmującym odpowiednie wyzwania

 • należą do sfery procesów regulacji

Rezultatem przyjęcia modelu [zarządzania], wypracowanego w toku szerokiej debaty, powinna być poprawa jakości i efektów zarządzania przez państwo polityką rozwoju

[„Założenia systemu zarządzania rozwojem” ]

Zatem: zarządzanie rozwojem, czy zarządzanie polityką rozwoju

Ekspertyza: „Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia docelowego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym” (MRR, czerwiec 2011)


Rozw j polityka rozwoju
Rozwój, polityka rozwoju

Rozwój sfera procesów realnych

Polityka rozwoju sfera procesów regulacji

Polityka rozwoju mechanizmem interwencji w procesy rozwoju


Polityka zarz dzanie programowanie rozwoju regionalnego
Polityka – zarządzanie – programowanie rozwoju regionalnego

 • Polityka rozwoju to przede wszystkim wybory ekonomiczne i społeczne: głownie celów i warunków, ale też sposobów realizacji

 • Zarządzanie rozwojem to realizacja polityka: organizowanie, kierowanie procesem

 • Programowanie rozwoju (planowanie) to zapis polityki; uporządkowany, z góry założony harmonogram polityki


Relacja mi dzy polityk zarz dzeniem i planowaniem rozwoju regionalnego
Relacja między polityką, zarządzeniem i planowaniem rozwoju regionalnego

Polityka rozwoju regionalnego

Zarządzanie rozwojem regionalnym

Planowanie rozwoju regionalnego


Problem sprawno ci zarz dzania rozwojem regionalnym
Problem sprawności zarządzania rozwojem regionalnym rozwoju regionalnego

Sprawność

 • skuteczność

 • efektywność, racjonalność

 • Sprawności zarządzania rozwojem

 • osiąganie zakładanych celów w sposób najbardziej efektywny (racjonalny)

 • Racjonalne gospodarowanie - podmiot dokonuje takiej alokacji ograniczonych zasobów, które optymalizują korzyści, do osiągania których dąży


Determinanty sprawno ci zarz dzania rozwojem regionalnym przez w adze regionalne
Determinanty sprawności zarządzania rozwojem regionalnym przez władze regionalne

Uwarunkowania finansowe regionów

Uprawnienia

i obowiązki

władz regionalnych

Sprawność zarządzania rozwojem regionalnym

Aparat wykonawczy celów rozwoju regionalnego

Aparat wykonawczy celów polityki rozwoju regionalnego

Układ integracji

i negocjacji celów rozwoju regionalnego


System zarz dzania rozwojem regionalnym

W „ przez władze regionalneZałożeniach systemu zarządzania rozwojem Polski” wskazuje się na trzy główne podsystemy: programowania, instytucjonalny, wdrażania

System zarządzania rozwojem regionalnym

System zarządzania rozwojem

P o d s y s t e m y

Programowania strategicznego

Instytucjonalny

Wdrażania

Uwagi:

 • Problem operacjonalizacji strategii rozwoju

 • 36 obligatoryjnych dokumentów programowych na poziomie województwa

 • Ramowy Zintegrowany Program Regionalny


Ramowy zintegrowany program regionalny art 5 art 21a uozppr
Ramowy Zintegrowany Program Regionalny przez władze regionalne [art.5, art.21a, UoZPPR

 • Uwzględnia cele określone w strategii rozwoju województwa

 • Jest opracowywany, uzgadniany i przyjmowany przez zarząd województwa

 • Ujmuje, m.in.:

  • w sposób ramowy kierunki interwencji terytorialnej

 • Określa wspólne zasady realizacji programów na terenie danego województwa

2) analizę dysproporcji, słabości i potencjału rozwojowego

3) cele, obszary interwencji

4) wskaźniki realizacji

5) wykaz programów oraz obszarów interwencji realizowanych przez inne podmioty

6) zestawienie indykatywnej alokacji skierowanej na poszczególne programy

7) sposób koordynacji działań w ramach wskazanych w dokumencie kierunków interwencji podejmowanych na poziomie województwa, powiatu lub gminy

8) zasady, tryb i warunki obejmujące zarządzanie, monitoring, ewaluację, kontrolę i sprawozdawczość w celu zapewnienia przez zarząd województwa prawidłowej realizacji programu.


Ramowy zintegrowany program regionalny
Ramowy Zintegrowany Program Regionalny przez władze regionalne

Strategia rozwoju województwa

Jest platformą integrowania i koordynowania w skali województwa

z definicji

Koncentruje się na wyselekcjonowanych i wynegocjowanych priorytetach

Wymaga operacjonalizacji (przełożenia na programy wykonawcze)

Programy operacyjno-wdrożeniowe

Programy operacyjne

Terminologia UoZPPR

Programy rozwoju

????

Strategie rozwoju lokalnego

????

Ramowy Zintegrowany Program Regionalny

????

RZPR określa, w jaki sposób na poziomie regionalnym koordynowane i integrowane będą działania realizowane przez różne podmioty publiczne na rzecz danego regionu w ramach różnych instrumentów [z „uzasadnienia”]


System zarz dzania rozwojem regionalnym1

W „ przez władze regionalneZałożeniach systemu zarządzania rozwojem Polski” wskazuje się na trzy główne podsystemy: programowania, instytucjonalny, wdrażania

System zarządzania rozwojem regionalnym

System zarządzania rozwojem

P o d s y s t e m y

Programowania strategicznego

Instytucjonalny

Wdrażania

Uwagi:

Uwagi:

 • 36 obligatoryjnych dokumentów programowych na poziomie województwa

 • Problem operacjonalizacji strategii rozwoju

 • Ramowy Zintegrowany Program Regionalny

Instytucjonalno-organizacyjne formy zarządzania

Regionalne Forum Terytorialne[art. 37c UoZPPR]


Regionalnego forum terytorialne rft
Regionalnego Forum Terytorialne (RFT) przez władze regionalne

2) analiza kluczowych procesów i zjawisk mających wpływ na politykę rozwoju województwa

3) ocena postępów realizacji polityki rozwoju województwa

4) formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie wymiaru terytorialnego polityk krajowych odnoszących się do województw

 • Do zadań RFT należy, m.in. [art.37c, UoZPPR]:

  • konsultowanie i uzgadnianie planowania i realizacji zadań publicznych o zasięgu ponadlokalnym i regionalnym w województwie

5) opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego zintegrowanego programu

6) współpraca z Krajowym Forum Terytorialnym

 • RFT przewodniczy marszałek województwa

 • Skład oraz regulamin pracy RFT określa zarząd województwa

 • Przedstawicielami RFT są:

  1) jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli

2) partnerzy gospodarczy (przedsiębiorcom i organizacje gospodarcze)

3) partnerzy społeczni

4) instytucje naukowe i badawcze, w tym uczelnie wyższe


Regionalne forum terytorialne w podsystemie programowania rozwoju regionalnego
Regionalne Forum Terytorialne przez władze regionalnew podsystemie programowania rozwoju regionalnego

Strategia rozwoju województwa

Jest platformą integrowania i koordynowania w skali województwa

z definicji

Koncentruje się na wyselekcjonowanych i wynegocjowanych priorytetach

Wymaga operacjonalizacji (przełożenia na programy wykonawcze)

Programy operacyjno-wdrożeniowe

Programy operacyjne

Terminologia UoZPPR

Programy rozwoju

Regionalne Forum Terytorialne

Strategie rozwoju lokalnego


System zarz dzania rozwojem regionalnym2

W „ przez władze regionalneZałożeniach systemu zarządzania rozwojem Polski” wskazuje się na trzy główne podsystemy: programowania, instytucjonalny, wdrażania

System zarządzania rozwojem regionalnym

System zarządzania rozwojem

P o d s y s t e m y

Programowania strategicznego

Instytucjonalny

Wdrażania

Uwagi:

Uwagi:

Uwagi:

Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Kontrakt Terytorialny

 • 36 obligatoryjnych dokumentów programowych na poziomie województwa

 • Problem operacjonalizacji strategii rozwoju

 • Ramowy Zintegrowany Program Regionalny

Instytucjonalno-organizacyjne formy zarządzania

Regionalne Forum Terytorialne[art. 37c UoZPPR]


Regionalne obserwatorium terytorialne
Regionalne Obserwatorium Terytorialne przez władze regionalne

 • Obserwatorium Polityki Rozwoju

 • Obserwatorium Gospodarki

 • Obserwatorium Polityki Społecznej

 • Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

 • Jeden ośrodek organizacji i realizacji

 • Funkcjonować poza strukturami administracji samorządu wojewódzkiego


Kontrakt terytorialny art 5 pkt 5a uozppr z uzasadnienia
Kontrakt Terytorialny przez władze regionalne[art.5, pkt.5a, UoZPPR][z „uzasadnienia”]

 • Wybrane właściwości:

 • ujmuje przedsięwzięcia priorytetowe dla danego terytorium

 • niekoniecznie dotyczy obszaru województwa (całego, jednego)

 • ustala sposób koordynacji przyjętych przedsięwzięć

 • wskazuje:

  • uzgodnione cele rozwojowe

  • sposoby ich osiągania

  • źródła finansowania (unijne, krajowe, jst.)

 • nie jest umową jedynie przekazującą środki finansowe

 • Powinien obejmować:

 • działania realizowane na poziomie krajowym

  • resorty wskazane w kontrakcie terytorialnym

 • na poziomie regionalnym

  • jednostki samorządu terytorialnego – województwo, powiat, gmina


Kontrakt terytorialny cd

Oznacza zmianę dotychczasowej – opartej na kontrakcie wojewódzkim - filozofii uzgadniania działań rozwojowych państwo-region [z „uzasadnienia”]

Kontrakt Terytorialny [cd.]

KSRR(s.8): Szczegółowe propozycje rozwiązań zawarte w projekcie KSRR dotyczą , m.in. :

„odejścia od silnie scentralizowanego modelu sprawowania władzy (top-down), na rzecz wzmocnienia wielopoziomowego (wieloszczeblowego) systemu zarządzania (multi-levelgovernance), m.in. poprzez wprowadzenie nowego instrumentu partnerstwa i koordynacji działań ukierunkowanych terytorialnie — kontraktu terytorialnego”

 • bottom-up approach

 • top-down approach

Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (art. 16) [2000r.]

1. Kontrakt wojewódzki, zwany dalej kontraktem, określa zakres, tryb i warunki realizacji:

1) zadań wynikających z programów wojewódzkich, które uzyskały wsparcie rządu,

2) zadań należących do spraw nadzorowanych przez ministrów właściwych, które wspierane są przez jednostki samorządu terytorialnego i inne uprawnione podmioty.


Spostrze enia ko cowe 1
Spostrzeżenia wojewódzkim - filozofii uzgadniania działań rozwojowych państwo-region końcowe (1)

 • Wspominane uwagi dotyczące kontraktów terytorialnych

 • Tendencje do centralizacji polityki rozwoju

 • Podkreślane integrowanie międzyszczeblowe polityki rozwoju

 • Zaostrzone warunki wparcia zadań własnych JST dotacjami celowymi (nowy art.20a) [m.in. odgórnie ustalane obszary interwencji]

 • Ramowy Zintegrowany Program Regionalny


Spostrze enia ko cowe 2
Spostrzeżenia końcowe (2) wojewódzkim - filozofii uzgadniania działań rozwojowych państwo-region

Wzrastające obciążenie województw obligatoryjnymi programami i działaniami

 • Ramowy Zintegrowany Program Regionalny

 • Ewaluacja ex-ante strategii zgodnie z planem ewaluacji polityki rozwoju


Spostrze enia ko cowe 3
Spostrzeżenia końcowe (3) wojewódzkim - filozofii uzgadniania działań rozwojowych państwo-region

Pojawiający się problem sprawności zarządzania rozwojem województwa


Spostrze enia dla procesu aktualizacji strategii rozwoju wojew dztwa wi tokrzyskiego
Spostrzeżenia dla procesu aktualizacji wojewódzkim - filozofii uzgadniania działań rozwojowych państwo-region Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

 • Aktywny udział władz samorządowych w projektowaniu zmian

 • Uważne śledzenie i uwzględnianie projektowanych zmian w modelu polityki regionalnej


Zapowiadane nowe kategorie w polskiej polityce regionalnej po 2013
Zapowiadane nowe „kategorie” w polskiej polityce regionalnej po 2013

 • Główna przesłanka:

 • usprawnianie systemu zarządzania rozwojem [z „uzasadnienia” zmian w Ustawie o ZPPR]

 • Kontrakt Terytorialny

 • Ramowy Zintegrowany Program Regionalny

 • Polityka wieloletnia

 • Krajowe Forum Terytorialne

 • Regionalne Forum Terytorialne

 • Krajowe Obserwatorium Terytorialne

 • Regionalne Obserwatorium Terytorialne


Nowa kategoria polityki wieloletnie

Strategie odnoszące się do obszarów rozwojowych wskazanych w ŚSRK

Programy wprowadzające szczegółowe rozwiązania

Polityki wieloletnie

Nowa kategoria „polityki wieloletnie”

 • - Programy operacyjne

 • Programy rozwoju

  (art. 15)

A więc z ŚSRK wynikają strategie problemowe „odnoszące się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin” (art.9)

Polityka wieloletnia jest dokumentem koordynującym działania podejmowane i realizowane przez właściwego ministra.

Jest spójna ze średniookresową strategią rozwoju kraju i zawiera :

 • diagnozę sytuacji

 • cele strategicznych działań właściwego ministra

 • wskaźniki realizacji

 • kierunki interwencji w ujęciu krajowym, regionalnym lub lokalnym

 • System realizacji (art.14)


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę wskazanych w ŚSRK


ad