Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHÀO QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 7/1 Trường THCS Mạo Khê I PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHÀO QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 7/1 Trường THCS Mạo Khê I

CHÀO QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 7/1 Trường THCS Mạo Khê I

373 Views Download Presentation
Download Presentation

CHÀO QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 7/1 Trường THCS Mạo Khê I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CHÀO QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 7/1 Trường THCS Mạo Khê I

 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Thế nào là chế độ quân chủ? Đáp án: Là nhà nước được tổ chức theo hình thức do Vua đứng đầu nắm mọi quyền hành, quyết định mọi công việc.

 3. KIỂM TRA BÀI CŨ Ngô Quyền đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng ( năm 938)

 4. Phần haiLỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX CHƯƠNG I : BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ-ĐINH-TIỀN LÊ ( THẾ KỈ X ) Tiết 11 - Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

 5. Tiết 11 - Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập • - Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô. • Xây dựng chính quyền: • *Trung ương : Vua đứng đầu quyết định mọi việc; đặt các chức quan văn, võ, quy định lễ nghi, sắc phục của quan lại các cấp. • *Ở địa phương: cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng (Đinh Công Trứ - Thứ sử châu Hoan, Kiều Công Hãn - Thứ sử châu Phong...).

 6. Tiết độ sứ VUA

 7. Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Ngô?

 8. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC THỜI NGÔ Vua Trung ương Quan văn Quan võ Địa phương Thứ sử các châu

 9. -Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô. Xây dựng chính quyền : *Trung ương : Vua đứng đầu quyết định mọi việc; đặt các chức quan văn, võ, quy định lễ nghi, sắc phục của quan lại các cấp. *Ở địa phương: cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng (Đinh Công Trứ - Thứ sử châu Hoan, Kiều Công Hãn - Thứ sử châu Phong...).  Ñaët neàn moùng xaây döïng moät chính quyeàn quaân chuû.

 10. Công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập? Thể hiện niềm tự tôn dân tộc Xây dựng nền độc lập tự chủ Đặt nền móng cho các triều đại phong kiến Việt Nam sau này. Công lao của Ngô Quyền  Chấm dứt hơn 1000 năm đô hộ của PKPB. Đánh đuổi quân Nam Hán Đóng góp lớn cho nền nghệ thuật quân sự nước nhà.

 11. Lăng Ngô Quyền tại Sơn Tây

 12. Tiết 11 - Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập 2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô Sau khi Ngô Quyền mất (năm 944) : Dương Tam Kha tiếm quyền, các phe phái nổi lên khắp nơi. Năm 950, Ngô Xương Văn dẹp được Dương Tam Kha, nhưng cuộc tranh chấp giữa các thế lực, thổ hào địa phương vẫn tiếp diễn, 12 tướng lĩnh chiếm cứ các vùng địa phương. Sử cũ gọi là “Loạn 12 sứ quân”.

 13. Lược đồ 12 sứ quân

 14. Sơ đồ tóm lược tình hình chính trị cuối thời ngô Năm 944 Ngô Quyền mất Chính trị rối loạn Loạn 12 sứ quân Dương Tam Kha tiếm quyền Năm 965, Ngô Xương Văn chết

 15. Tiết 11 - Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập 2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô 3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước a/ Hoàn cảnh: - Loạn 12 sứ quân  đất nước bị chia cắt loạn lạc.  Yêu cầu thống nhất đất nước.

 16. Hoa Lư là một vùng đất rất hiểm trở, núi non kỳ vĩ .

 17. Cờ lau tập trận…

 18. Lữ Đường Phạm Bạch Hổ Lược đồ 12 sứ quân

 19. Tiết 11 - Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập 2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô 3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước a/ Hoàn cảnh: - Loaïn 12 söù quaân  đaát nöôùc bò chia caét, loaïn laïc. - Nhaø Toáng ñang coù aâm möu xaâm lược.  Yêu cầu thống nhất đất nước. b) Quá trình thống nhất đất nước -Vai trò Đinh Bộ Lĩnh: liên kết, chiêu dụ, tiến đánh các sứ quân. -Kết quả:Năm 967 thống nhất đất nước. - Ý nghĩa: Lập lại hoà bình trong cả nước, tạo điều kiện xây dựng đất nước vững mạnh chống lại âm mưu xâm lược của kẻ thù.

 20. Công lao của Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập? Đinh Bộ Lĩnh: là người có công chấm dứt tình trạng cát cứ, đưa đất nước trở lại bình yên, thống nhất.

 21. +“Bé thì chăn nghé, chăn trâuTrận bày đã lấy bông lau làm cờLớn lên xây dựng cơ đồMười hai sứ tướng bây giờ đều thua” . + “Thanh gươm “ Vạn Thắng” đã chăm rèn! Lá cờ bông lau đã cao phất ở Hoa Lư động”. + “Đánh tan hết các sứ quân Nước Đại Cồ Việt : nhân dân Thái Bình”.

 22. Mục đồng vương

 23. Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh

 24. 2. Hoàn thành sơ đồ tổ chức nhà nước thời Ngô. 1 VUA 2 3 QUAN VĂN QUAN VÕ 4 THỨ SỬ CÁC CHÂU

 25. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • Học bài theo nội dung sách giáo khoa ( phần 3). • - Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Ngô. • Chuẩn bị bài 9 “ Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê” : • + Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình thời Tiền Lê. • + Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy.