1 / 14

Koswer

Keusahawanan

lynejan
Download Presentation

Koswer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PERDAGANGAN TINGKATAN 4 TOPIK : USAHAWAN

 2. Set Induksi

 3. PERISIAN INTERAKTIF Definisi Ciri–ciriusahawan Perananusahawan Menu Perbezaanusahawandanpeniaga Topik: Usahawan Latihan Rumusan Kredit

 4. Definisi Usahawan ditakrifkan sebagai orang yang mengendalikan sesebuah perniagaan dan mengambil risiko perniagaan yang diceburinya. Schumpeter (1934), mentakrifkan usahawan sebagai individu yang melakukan pembaharuan atau inovasi untuk kesejahteraan organisasinya sendiri. Beliau menyatakan terdapat beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh individu usahawan tersebut.

 5. Kreatif- Berupaya mencipta Inovatif-Mengubahsuai Berkebolehanmengurus Rajin CIRI-CIRI USAHAWAN Beranihadapirisiko Berpandanganjauh Berusaha Tabah Bertanggungjawab Bijakmerebutpeluang Membuatkeputusanbijak Berjimat

 6. PerananUsahawan Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat dengan mencipta barang baru Mewujudkan peluang pekerjaan Meningkatkan taraf hidup Mempelbagaikan kegiatan ekonomi Menggerakkan pertumbuhan ekonomi Menggalakkan pertukaran wang asing

 7. Perbezaan Peniaga Menjalankanaktiviti jual beli. Matlamat untuk untung sahaja Memenuhikeperluan setempat Usahawan Meliputipenciptaan dan pengubahsuaian barang Sebahagiankeuntungan disalurkan kepada masyarakat Memenuhikeperluan dan kehendak masyarakat serta pasaran yang lebih luas

 8. Jombuatlatihan !!

 9. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah usahawan? orang yang mengendalikan sesebuah perniagaan dan mengambil risiko perniagaan yang diceburinya orang yang mengendalikan sesebuah organisasi dan mengambil risiko perkhidmatan yang diceburinya orang yang mengendalikan sesebuah perniagaan dan mengambil risiko

 10. Berikut adalah ciri-ciri usahawan kecuali… Individu yang berpandangan jauh ke hadapan Individu sentiasa tabah dalam mengharungi liku-liku perniagaan Individu yang ingin berniaga namun diacepatputusasa

 11. Usahawan dan peniaga mempunyai beberapa perbezaan. Pilih jawapan yang betul mengenai peniaga. Individu yang menjalankan aktiviti jual beli Individu menjalankan aktiviti jualan Individu yang menjalankan aktiviti belian

 12. Antara berikut apakah peranan seorang usahawan yang baik. Mementingkan keuntungan Mewujudkan peluang pekerjaan Melahirkan ramai usahawan

 13. Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari Klik pada video klip di bawah. Siapakah usahawan termuda yang berjaya di Malaysia IrfanKhairi Datuk SalehMajid

More Related