Jak post powa z chorym z migotaniem przedsionk w
Download
1 / 60

Jak postępować z chorym z migotaniem przedsionków? - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

Jak postępować z chorym z migotaniem przedsionków?. Mirosława Janowska Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Na podstawie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na rok 2012 dotyczących postępowania w migotaniu przedsionków.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jak postępować z chorym z migotaniem przedsionków?' - lyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jak post powa z chorym z migotaniem przedsionk w

Jak postępować z chorym z migotaniem przedsionków?

Mirosława Janowska

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Na podstawie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na rok 2012 dotyczących postępowania w migotaniu przedsionków


Epidemiologia migotania przedsionk w 1
Epidemiologia migotania przedsionków (1)

 • Migotanie przedsionków jest najczęstszą arytmią, która występuje

  u 1 - 2% populacji ogólnej

 • Częstość występowania migotania przedsionków wzrasta

  z wiekiem i występuje

  u < 0,5% populacji ogólnej w wieku 40 - 50 r. życia

  u 3,8% populacji ogólnej w wieku powyżej 60 r. życia

  u 9% populacji ogólnej w wieku powyżej 80 r. życia

 • Migotanie przedsionków częściej występuje u mężczyzn

 • U 45% chorych z napadowym migotaniem przedsionków ma ono charakter samoistny tj. występuje bez choroby serca i innych czynników predysponujących


Epidemiologia migotania przedsionk w 2
Epidemiologia migotania przedsionków (2)

 • 2 x zwiększone ryzyko zgonu

 • 5 x zwiększone ryzyko udaru mózgu

 • Istotnie zwiększona liczba hospitalizacji

 • Gorsza jakość życia


Kliniczne typy migotania przedsionk w
Kliniczne typy migotania przedsionków:

 • Pierwszy rozpoznany epizod migotania przedsionków – niezależnie od tego, jak długo trwa i czy jest objawowy

 • Nieme migotanie przedsionków – arytmia bezobjawowa, może się manifestować powikłaniami (udar mózgu, kardiomiopatia tachyarytmiczna) albo zostać wykryta przypadkowo

 • Nawracające migotanie przedsionków


Klasyfikacja migotania przedsionk w
Klasyfikacja migotania przedsionków

 • napadowe (paroxysmal) zazwyczaj ≤ 48h

 • przetrwałe (persistent) >7 dni

  lub konieczna kardiowersja

 • Długotrwałe przetrwałe (permanent) > 1 rok

 • Utrwalone (fixed) zaakceptowane

przewlekłe


Napadowe migotanie przedsionkówustępuje samoistnie lub wymaga kardiowersji elektrycznej/farmakologicznej w okresie < 7 dni od początku napadu


Przetrwałe migotanie przedsionków nie ustępuje samoistnie i dla przywrócenia rytmu zatokowego wymaga interwencji medycznej


Utrwalone migotanie przedsionkównie poddaje się klasycznej kardiowersji lub nawraca po kilku minutach lub godzinach


Stany zwi kszaj ce ryzyko wyst pienia migotania przedsionk w
Stany zwiększające ryzyko wystąpienia migotania przedsionków

 • Starszy wiek

 • Nadciśnienie tętnicze

 • Objawowa niewydolność serca (NYHA II-IV)

 • Zastawkowa choroba serca (zwłaszcza zwężenie lewego ujścia żylnego lub/i niedomykalność zastawki mitralnej)

 • Kardiomiopatie

 • Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i inne wrodzone wady serca, stan po operacjach korekcyjnych wad wrodzonych

 • Choroba wieńcowa

 • Zaburzenia czynności tarczycy


Inne czynniki ryzyka wystąpienia migotania przedsionków (o niepewnej zależności przyczynowo-skutkowej)

 • Guz chromochłonny nadnerczy

 • Ostre zapalenie osierdzia lub tamponada serca

 • Krwotok podpajęczynówkowy

 • Zapalenie mięśnia sercowego

 • Otyłość

 • Okres pooperacyjny po zabiegach kardiochirurgicznych

 • Częstoskurcze nadkomorowe

 • Zespół WPW

 • Zaburzenia funkcji układu oddechowego (zatorowość płucna, zespół bezdechu we śnie, zapalenie płuc)

 • Rodzinne występowanie migotania przedsionków


Czynniki egzo i endogenne predysponuj ce do migotania przedsionk w
Czynniki egzo - i endogenne predysponujące do migotania przedsionków:

 • hipoglikemia, hipotermia, hipoksja

 • zaburzenia gospodarki elektrolitowej (hipokaliemia, hipokalcemia, hipomagnezemia)

 • czynniki infekcyjne

 • czynniki toksyczne (alkohol, kofeina) i leki (śr. znieczulające, śr. o działaniu cholinergicznym, inhalacje)

 • zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne

 • stany wzmożonego napięcia emocjonalnego

 • znaczny wysiłek fizyczny


Manifestacja kliniczna migotania przedsionk w
Manifestacja kliniczna migotania przedsionków:

 • objawy zależne od tachy- lub bradyarytmii (kołatania serca, bóle niedokrwienne w klatce piersiowej, duszność, zmęczenie, zamroczenie, zasłabnięcia, zawroty głowy, pogorszenie tolerancji wysiłku)

 • objawy zależne od powikłań migotania przedsionków (zatory obwodowe, tachykardiomiopatia, omdlenia)

 • w 21% przypadków świeżo rozpoznanego migotania przedsionków ma ono charakter asymptomatyczny, ale jego powikłania są równie poważne jak następstwa migotania przedsionków objawowego.


Nast pstwa hemodynamiczne migotania przedsionk w
Następstwa hemodynamiczne migotania przedsionków:

 • spadek objętości wyrzutowej (SV)

 • spadek pojemności minutowej (CO) 4,4 vs 5,2 l/min

 • wzrost ciśnienia zaklinowania t. płucnej (PCWP) -

  17 vs 14 mmHg

  Przewlekle przyspieszona akcja serca (powyżej 130/min)

  w przebiegu migotania przedsionków prowadzi do wtórnej kardiomiopatii ( w dużej mierze odwracalnej)


Klasyfikacja dolegliwo ci zwi zanych z migotaniem przedsionk w wg ehra
Klasyfikacja dolegliwości związanych z migotaniem przedsionków wg EHRA


Udar m zgu najpowa niejsze powik anie migotania przedsionk w
Udar mózgu – najpoważniejsze powikłanie migotania przedsionków

 • Częstość występowania udaru mózgu waha się od 5 do 9,6% /rok u chorych wysokiego ryzyka, którzy zażywają aspirynę, ale nie stosują profilaktyki przeciwkrzepliwej

 • Chorzy z napadowym migotaniem przedsionków (mają podobne ryzyko udaru mózgu jak chorzy z utrwalonym migotaniem przedsionków

 • Czas trwania epizodów migotania przedsionków i całkowity czas utrzymywania się utrwalonego migotania przedsionków nie determinuje ryzyka udaru mózgu

 • Udar mózgu ma gorsze rokowanie (większa śmiertelność, większy stopień inwalidztwa, częstsze ponowne udary)

 • U 24% chorych na świeży udar mózgu występuje świeżo rozpoznane, nieme klinicznie migotanie przedsionków


Leczenie chorych z migotaniem przedsionk w
Leczenie chorych z migotaniem przedsionków przedsionków

 • Ocena zasadności i wybór sposobu profilaktyki incydentów zakrzepowo-zatorowych

 • Określenie strategii leczenia migotania przedsionków

 • Wybór metody leczenia

 • Leczenie choroby podstawowej

 • Leczenie chorób towarzyszących (up – stream therapy) –

  ACE-I/ARB, statyny, PUFA (ograniczone wskazania)


Decyzja o wdrożeniu leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z migotaniem przedsionków zależy od bilansu czynników ryzyka zakrzepowo-zatorowego i ryzyka krwawienia, które dobrze podsumowują skale CHADS2DS – VASc i HAS - BLED


Skala z migotaniem przedsionków CHADS2DS – VASc ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu u chorych z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową

Ocenę ryzyka należy okresowo ponawiać!


Skale oceny ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu u chorych z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową


Skala HAS-BLED migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową oceny ryzyka krwawienia u chorych z migotaniem przedsionków ≥ 3 pkt = duże ryzyko krwawienia


Zapobieganie incydentom zakrzepowo zatorowym
Zapobieganie incydentom zakrzepowo - zatorowym migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową


Profilaktyka powik a zakrzepowo zatorowych migotania przedsionk w
Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych migotania przedsionków

 • Ponad 90% chorych z migotaniem przedsionków wymaga profilaktyki przeciwkrzepliwej

 • Pozostali chorzy nie wymagają profilaktyki przeciwkrzepliwej. Są to:

 • chorzy z punktacją 0 w skali CHADS2DS – VASc (6,1% chorych z migotaniem przedsionków)

 • chorzy obu płci w wieku < 65 lat z izolowanym migotaniem przedsionków

 • Nie zaleca się stosowania profilaktyki przeciwkrzepliwej u chorych, u których występują przeciwwskazania do stosowania leków przeciwzakrzepowych


Dopuszcza si
Dopuszcza się: przedsionków

Leczenie skojarzone ASA (75-100 mg/d) i klopidogrelem (75mg/d) lub samym ASA (75-325mg/d) u chorych, u których istnieją wskazania do profilaktyki przeciwzakrzepowej, a którzy nie zgadzają się na leczenie doustnym antykoagulantem lub u których takie leczenie jest jednoznacznie przeciwskazane

Ale! Doustne antykoagulanty zmniejszają ryzyko udaru mózgu o 64%, a leki przeciwpłytkowe tylko o 22% (w tym sam ASA o 19%)


Ryzyko krwawienia związane ze stosowaniem ASA jest podobne do ryzyka krwawienia związanego ze stosowaniem doustnych antykoagulantów, zwłaszcza w podeszłym wieku


U chorych, u których istnieją wskazania do ryzyka krwawienia związanego do profilaktyki przeciwzakrzepowejzaleca się (klasa Ia) stosowanie jednego z wymienionych doustnych antykoagulantów:

 • Antagonisty witaminy K (VKA) w dawce dostosowywanej do wskaźnika INR (rekomendowany wskaźnik 2,0-3,0)

 • Bezpośredniego inhibitora trombiny (dabigatranu)

 • Doustnego bezpośredniego inhibitora czynnika Xa (rywaroksabanu lub apiksabanu)


Powik ania krwotoczne leczenia doustnymi antykoagulantami
Powikłania krwotoczne leczenia doustnymi antykoagulantami do ryzyka krwawienia związanego

 • Krwawienie wewnątrzczaszkowe to najgroźniejsze powikłanie antykoagulacji, które u chorych leczonych warfaryną występuje z częstością 0,1–2,5%/rok.

 • Stosowanie NDA wiąże się ze znacznie mniejszym ryzykiem takiego powikłania, być może dzięki selektywnemu hamowaniu określonych czynników krzepnięcia, z zachowaniem innych mechanizmów hemostatycznych.

 • Stosowanie dabigatranu wiąże się ze zwiększeniem ryzyka poważnych krwawień z przewodu pokarmowego.


Niekorzystne nast pstwa nieadekwatnej profilaktyki przeciwzakrzepowej vka

Niekorzystne następstwa do ryzyka krwawienia związanego nieadekwatnej profilaktyki przeciwzakrzepowej VKA

gdy INR < 1,7 = podwojenie ryzyka udaru mózgu

gdy INR > 3,5 = zwiększone ryzyko powikłań krwotocznych


Dabigatran pradaxa 75 110 150 mg
Dabigatran (Pradaxa 75, 110, 150 mg) do ryzyka krwawienia związanego

 • Doustny prolek przekształcany w dabigatran, silnie działający bezpośredni inhibitor trombiny (DTI)

 • Mechanizm działania - specyficzne blokowanie aktywności trombiny (wolnej i związanej ze skrzepem)

 • Dyspepsja, może powodować konieczność zamiany dabigatranu na inny antykoagulant doustny

 • Werapamil zwiększa wchłanianie dabigatranu, jednoczesne stosowanie obu leków wymaga zmniejszenia dawki dabigatranu

 • Użytecznymi testami , które można zastosować w celu sprawdzenia obecności efektu przeciwzakrzepowego dabigatranu są: ekarynowy czas krzepnięcia, trombinowy czas krzepnięcia, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT)


Rywaroksaban xarelto 10 15 20 mg
Rywaroksaban do ryzyka krwawienia związanego (Xarelto 10, 15, 20 mg)

 • Mechanizm działania – wysoce wybiórcze, bezpośrednie blokowanie aktywności czynnika Xa i w efekcie przerwanie wewnątrz – i zewnątrzpochodnej drogi kaskady krzepnięcia

 • Przeciwwskazany u pacjentów z chorobą wątroby, przebiegającą z koagulopatią i ryzykiem istotnego klinicznie krwawienia

 • W celu przybliżonego oszacowania efektu antykoagulacyjnego można posłużyć się czasem protrombinowym, ale lepszym miernikiem działania przeciwzakrzepowego jest test anty-Xa


Miejsce vka w profilaktyce przeciwzakrzepowej u chorych z migotaniem przedsionk w
Miejsce VKA w profilaktyce przeciwzakrzepowej u chorych do ryzyka krwawienia związanego z migotaniem przedsionków

 • VKA można rozważać dla chorych już leczonych antykoagulantem, z optymalną kontrolą INR, dobrą tolerancją i preferujących okresowe monitorowanie

 • W zaawansowanej niewydolności nerek VKA stanowią bezpieczniejszą opcję, ponieważ są metabolizowane niemal wyłącznie w wątrobie (NDA przeciwskazane w niewyrównanej niewydolności nerek, gdy eGFR<30ml/min)

 • VKA stanowią nieunikniony wybór u chorych z migotaniem przedsionków związanym z zastawkową wadą serca, ponieważ nie ma żadnych danych naukowych na temat stosowania NDA w tej sytuacji.


Nowa metoda zapobiegania powik aniom zakrzepowo zatorowym migotania przedsionk w
Nowa metoda zapobiegania powikłaniom zakrzepowo-zatorowym migotania przedsionków

Zamykanie uszka lewego przedsionka metodą implantacji specjalnych okluderów wprowadzanych drogą przezżylną

Wskazania:

u chorych z dużym ryzykiem udaru mózgu i z przeciwskazaniami do długoterminowego leczenia przeciwzakrzepowego


Strategie leczenia migotania przedsionków: migotania przedsionkówPrzywrócenie rytmu i jednoczesne kontrolowanie częstości rytmu („rhytm added to rate”) vs kontrola częstości rytmu („rate control”)


Migotanie przedsionków migotania przedsionkównie jest arytmią zagrażającą życiu, o ile nie obserwuje się tendencji do bardzo szybkich rytmów komór (zespół WPW), dlatego każda terapia tej arytmii powinna być bezpieczna


Zalecenia dotycz ce kontroli cz stotliwo ci rytmu kom r i przywracania rytmu zatokowego

migotania przedsionkówrate control”

Postępowanie z wyboru

u pacjentów w podeszłym wieku i łagodnymi objawami (EHRA I)

„rhytm added to rate”

Postępowanie z wyboru

u pacjentów z objawowym FA (EHRA ≥ II), pomimo właściwej kontroli częstotliwości rytmu

Zalecenia dotyczące kontroli częstotliwości rytmu komór i przywracania rytmu zatokowego


Nawrót migotania przedsionków migotania przedsionków nie oznacza wielkiej porażki terapeutycznej, gdyż zostaje on wstępnie wkalkulowany w strategię leczenia.


Czynniki decyduj ce o powodzeniu kardiowersji
Czynniki decydujące o powodzeniu kardiowersji: migotania przedsionków

 • Czas trwania migotania przedsionków

 • Wiek chorego

 • Metoda kardiowersji

 • współobecność chorób płuc lub nadwaga (rzutują na przezklatkową impedancję)

 • stosowanie przed kardiowersją elektryczną leków antyarytmicznych (zalety: możliwość polekowego umiarowienia, ułatwienie kardiowersji elektrycznej, zmniejszenie ryzyka wczesnego nawrotu arytmii, wady: zagrożenie proarytmią polekową, możliwość podwyższenia progu defibrylacji)


Czynniki decyduj ce o zwi kszonym ryzyku nawrotu migotania przedsionk w po kardiowersji
Czynniki decydujące o zwiększonym ryzyku nawrotu migotania przedsionków po kardiowersji:

 • Czas trwania powyżej 2 lat

 • wada zastawkowa

 • NYHA III i IV

 • lewy przedsionek większy od 45 mm

 • dysfunkcja lewej komory

 • brak wzrostu fali A w 1. dobie po kardiowersji

 • wczesny nawrót migotania

 • Stosowanie leków antyarytmicznych klasy III


Natychmiastowa kardiowersja elektryczna
Natychmiastowa kardiowersja elektryczna przedsionków po kardiowersji:

 • Utrzymujące się niedokrwienie mięśnia sercowego, objawowa hipotensja, niewydolność serca, dławica piersiowa, gdy nie udało się szybko uzyskać kontroli częstotliwości rytmu komór za pomocą leków

 • Migotanie przedsionków związane z preekscytacją, gdy czynność serca jest szybka lub występuje niestabilność hemodynamiczna


Zalecenia dotycz ce antykoagulacji u chorych poddawanych kardiowersji
Zalecenia dotyczące antykoagulacji u chorych poddawanych kardiowersji

 • Pilna lub natychmiastowa kardiowersja

 • Przed - HNF iv lub HDCz w dawce leczniczej wg masy ciała

 • Po – doustna antykoagulacja przez ≥ 4 tygodnie

 • Planowa kardiowersja

 • Przed – doustna antykoagulacja ≥ 3 tygodnie

 • Po – doustna antykoagulacja ≥ 4 tygodnie


Pilna kontrola cz stotliwo ci rytmu kom r w stanach nag ych
Pilna kontrola częstotliwości rytmu komór w stanach nagłych

 • U chorych bez preekscytacji – ß – bloker (iv) lub diltiazem lub werapamil (iv), z zachowaniem ostrożności u chorych z hipotensją lub niewydolnością serca

 • U chorych ze współistniejącą niewydolnością serca lub z hipotensją – digoksyna lub amiodaron iv

 • U chorych z preekscytacją – amiodaron lub propafenon iv

  Uwaga :

  U chorych z FA związanym z preekscytacją przeciwskazane są:

 • ß – adrenolityki

 • Niedihydropirydynowe blokery kanału wapniowego

 • Glikozydy naparstnicy

 • adenozyna


Leki antyarytmiczne stosowane w kardiowersji farmakologicznej
Leki antyarytmiczne stosowane nagłychw kardiowersji farmakologicznej

tak

nie


Metody inwazyjnego leczenia migotania przedsionk w
Metody inwazyjnego leczenia migotania przedsionków nagłych

 • Ablacja przezskórna FA

 • Elektrofizjologiczna

 • Elektroanatomiczna, tj. okrążająca żż. płucne

 • Linie ablacyjne

 • Ablacja złożonych pofragmentowanych potencjałów

 • Krioablacja balonowa

 • System do ablacji wielopunktowej

 • Ablacja chirurgiczna FA

 • Ablacja węzła przedsionkowo-komorowego

 • Stymulacja serca


Nie ma jednej standardowej metody ablacji pod o a migotania przedsionk w
Nie ma jednej standardowej metody ablacji podłoża migotania przedsionków

 • Skuteczność metody – 50 – 80%

  (63% w przetrwałym FA, 75% w napadowym FA)

 • U co 3. chorego – konieczność ponownej ablacji

 • Ryzyko poważnych powikłań – 4,5%


Leki stosowane do kontroli rytmu serca
Leki stosowane do kontroli rytmu serca migotania przedsionków

 • amiodaron (III) (100 - 400mg/dz) – najskuteczniejszy, jedyny lek do stosowania u chorych z niewydolnością serca

 • sotalol (III) (240 - 320mg/dz w dawkach podzielonych) – lek I wyboru w chorobie niedokrwiennej serca

 • Dronedaron (2 x 400mg) – przeciwskazany w każdej postaci niewydolności serca, również w bezobjawowej dysfunkcji lewej komory

 • propafenon (IC) (450 - 900mg/dz w dawkach podzielonych)

 • flekainid (IC) (200 - 300mg/dz w dawkach podzielonych)

  Obecnie nie zaleca się dotychczas zalecanych leków klasy IA:

 • chinidyna

 • prokainamid

 • disopiramid


Leki stosowane do kontroli cz sto ci rytmu kom r
Leki stosowane do kontroli częstości rytmu komór: migotania przedsionków

 • beta - adrenolityki

 • Niedihydropirydynowe blokery kanału wapniowego (diltiazem, werapamil)

 • digoksyna -

  stosowana sama lub w kombinacji z w/w lekami,

  nie zaleca się jej jako jedynego leku u chorych z napadowym FA

  nie zwalnia akcji serca w czasie wysiłku!

 • Amiodaron

 • Wg wytycznych 2012 – nie zaleca się stosowania dronedaronu u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków


Potencjalne przyczyny migotania przedsionkówasymptomatycznego migotania przedsionkówu chorych z wywiadem objawowego migotania przedsionków

 • stosowanie leków antyarytmicznych, zwalniających przewodzenie przedsionkowo - komorowe, a nie zabezpieczających przed nawrotem arytmii (np. propranolol)

 • stymulacja serca


Izolowane samotne migotanie przedsionk w
Izolowane (samotne) migotanie przedsionków migotania przedsionków

 • Nie udaje się ustalić organicznej ani metabolicznej przyczyny arytmii

 • Chorzy < 60 r. życia

 • Niewielkie ryzyko powikłań

 • Nie zaleca się profilaktyki przeciwzakrzepowej/ASA


Zmiany w post powaniu w migotaniu przedsionk w zawarte w wytycznych esc z 2010 r
Zmiany w postępowaniu w migotaniu przedsionków migotania przedsionkówzawarte w wytycznych ESC z 2010 r

 • Nowa kategoria migotania przedsionków – „długotrwałe, przetrwałe migotanie przedsionków kwalifikujące się do próby przywrócenia rytmu zatokowego”

 • Skala EHRA jako podstawa decyzji o przywróceniu rytmu zatokowego i podjęciu działań dla utrzymania rytmu zatokowego

 • Akceptacja łagodnej (<110/min w spoczynku) kontroli częstotliwości rytmu komór w klasie EHRA I/II

 • Nowy arsenał leków antyarytmicznych zalecanych do kontroli rytmu

 • Możliwość zastosowania ablacji jako metody I wyboru u istotnie objawowego chorego z napadowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca (klasa II b - można rozważyć)

 • Skala CHADS2DS – VASc

 • Skala HAS-BLED

 • Co najmniej 3 tygodniowe skuteczne stosowanie doustnego antykoagulanta równorzędną alternatywą dla TEE przed kardiowersją


Bie ca aktualizacja 2012 r wytycznych esc dotycz cych post powania w migotaniu przedsionk w
Bieżąca aktualizacja 2012 r. wytycznych ESC dotyczących postępowania w migotaniu przedsionków

 • Podwyższenie klasy wskazań do ablacji z IIa (należy rozważyć) do klasy I (zaleca się) u chorych z napadowym migotaniem przedsionków przebiegającym z objawami klinicznymi pomimo leczenia antyarytmicznego, którzy dokonują świadomego wyboru, a zabieg wykona dobrze wyszkolony operator w doświadczonym ośrodku

 • Podwyższenie wskazań do ablacji z IIb (można rozważyć) do IIa (należy rozważyć) jako metody pierwszego wyboru u chorych z objawowym napadowym migotaniem przedsionków

 • Propozycja stosowania leku antyarytmicznego jedynie przez 4 tygodnie po kardiowersji, gdy leczenie to może wiązać się z ryzykiem powikłań

 • Szerokie wskazania do stosowania nowych (bezpośrednich) doustnych leków przeciwzakrzepowych u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków

 • Utrzymane zalecenia stosowania VKA u chorych z zastawkowym migotaniem przedsionków


Sytuacje szczególne w trakcie przewlekłego doustnego leczenia przeciwzakrzepowego chorych z migotaniem przedsionków

 • Zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny z ryzykiem krwawienia (terapia pomostowa heparyną lub nie)

 • Świeży udar mózgu (możliwie szybki powrót do doustnej terapii przeciwzakrzepowej, o ile nie ma krwawienia do OUN)

 • Wszczepienie stentów do tt. wieńcowych (różnie długotrwająca terapia potrójna/podwójna, a następnie przewlekle sam doustny antykoagulant)

 • Ostre zespoły wieńcowe (6 m-cy - terapia potrójna, do 12 m-cy -terapia podwójna, przewlekle - sam doustny antykoagulant)


Wysokie ryzyko oko ooperacyjnych powik a zakrzepowo zatorowych wyst puje u chorych
Wysokie ryzyko okołooperacyjnych powikłań zakrzepowo – zatorowych występuje u chorych:

 • z migotaniem przedsionków, po przebytym w ostatnich 3 miesiącach udarze mózgu/TIA

 • z migotaniem przedsionków w przebiegu reumatycznej choroby zastawki serca

 • z migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu oceniane jest na 5 – 6 punktów w skali CHADS2


Umiarkowane ryzyko oko ooperacyjnych powik a zakrzepowo zatorowych wyst puje u chorych
Umiarkowane ryzyko okołooperacyjnych powikłań zakrzepowo – zatorowych występuje u chorych:

 • z dwupłatkową sztuczną zastawką w pozycji aortalnej i migotaniem przedsionków lub przebytym udarem mózgu/TIA lub nadciśnieniem tętniczym lub cukrzycą lub przewlekłą niewydolnością serca lub w wieku > 75 lat

 • z migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu oceniane jest na 3 - 4 punkty w skali CHADS2


Ma e ryzyko oko ooperacyjnych powik a zakrzepowo zatorowych wyst puje u chorych
Małe ryzyko okołooperacyjnych powikłań zakrzepowo – zatorowych występuje u chorych:

 • z migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu oceniane jest na 0 – 2 punkty w skali CHADS2 (i bez przebytego udaru mózgu/TIA)


Terapia przeciwkrzepliwa w okresie oko ooperacyjnym 1
Terapia przeciwkrzepliwa w okresie okołooperacyjnym zatorowych występuje u chorych:(1)

 • U chorych z małym ryzykiem powikłań zakrzepowo – zatorowych i małym ryzykiem powikłań krwotocznych (np. operacja zaćmy) zaleca się kontynuowanie terapii przeciwkrzepliwej pod kontrolą INR, który powinien być utrzymany w zakresie terapeutycznym.

 • U pozostałych chorych zaleca się przerwanie doustnej terapii przeciwkrzepliwej VKA w okresie okołooperacyjnym i zastosowanie terapii pomostowej heparyną niefrakcjonowaną dożylnie lub heparyną drobnocząsteczkowej podskórnie

 • W większości przypadków nie ma potrzeby stosowania terapii pomostowej w razie doustnej terapii przeciwkrzepliwej NDA


Terapia przeciwkrzepliwa w okresie oko ooperacyjnym 2
Terapia przeciwkrzepliwa w okresie okołooperacyjnym zatorowych występuje u chorych:(2)

 • Zaleca się odstawienie doustnych leków przeciwkrzepliwych VKA na 5 dni przed zabiegiem i włączenie terapii heparyną na następny dzień po odstawieniu acenokumarolu, a dwa dni po odstawieniu warfaryny.


Terapia przeciwkrzepliwa w okresie oko ooperacyjnym 3
Terapia przeciwkrzepliwa w okresie okołooperacyjnym zatorowych występuje u chorych:(3)

 • Ostatnia dawka heparyny drobnocząsteczkowej - 12 godzin przed zabiegiem, a heparyny niefrakcjonowanej – 4 godziny przed zabiegiem.

 • Terapia przeciwkrzepliwa heparyną drobnocząsteczkową lub niefrakcjonowaną powinna być wznowiona co najmniej 12 godzin po zabiegu (do 48 godzin, o ile to możliwe ze względu na stan hemostatyczny) w dawce sprzed operacji.

 • Terapia przeciwkrzepliwa doustnym antykoagulantem powinna być wznowiona po 1 – 2 dni po zabiegu (o ile pozwala na to stan hemostatyczny i możliwość przyjmowania leków doustnie), VKA - w dawce o połowę większej od dawki sprzed zabiegu a potem modyfikowanej według INR (podawanie heparyny drobnocząsteczkowej lub niefrakcjonowanej należy kontynuować do czasu osiągnięcia INR z zakresu terapeutycznego), NDA – w dawce stosowanej przed zabiegiem.


U chorych z małym ryzykiem powikłań zakrzepowo – zatorowych, a dużym ryzykiem powikłań krwotocznych zaleca się podawanie:

 • heparyny drobnocząsteczkowej (nadroparyna, dalteparyna lub enoksaparyna) podskórnie raz dziennie w dawce profilaktycznej (zgodnie z zaleceniem producenta) lub

 • heparyny niefrakcjonowanej we wstrzyknięciu dożylnym co 4 godziny lub w pompie infuzyjnej w dawce profilaktycznej (10 000 – 15 000 j. m/dobę) bez konieczności monitorowania parametrów krzepnięcia krwi


U chorych z dużym ryzykiem powikłań zakrzepowo – zatorowych, przewyższających ryzyko powikłań krwotocznych zaleca się podawanie:

 • heparyny drobnocząsteczkowej w dawce terapeutycznej (wg zalecenia producenta dla każdego leku przeciwkrzepliwego) podskórnie dwa razy dziennie lub

 • heparyny niefrakcjonowanej we wstrzyknięciu dożylnym co 4 godziny lub w pompie infuzyjnej w dawce leczniczej dobieranej indywidualnie pod kontrolą parametrów krzepnięcia krwi (25 000 – 32 000 j. m./dobę, tak aby aPTT wynosił 1,5 - 2,5 wartości referencyjnej)


ad