slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Działania banku BPS SA w ograniczaniu ryzyka 358 zrzeszonych Banków Spółdzielczych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Działania banku BPS SA w ograniczaniu ryzyka 358 zrzeszonych Banków Spółdzielczych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Działania banku BPS SA w ograniczaniu ryzyka 358 zrzeszonych Banków Spółdzielczych - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

"WPŁYW NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH W OGRANICZENIU RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO". Działania banku BPS SA w ograniczaniu ryzyka 358 zrzeszonych Banków Spółdzielczych. 13-14 października 2005 Centrum Szkoleniowe FALENTY, al. Hrabska 4a, Raszyn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Działania banku BPS SA w ograniczaniu ryzyka 358 zrzeszonych Banków Spółdzielczych' - luyu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

"WPŁYW NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH W OGRANICZENIU RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO"

Działania banku BPS SA

w ograniczaniu ryzyka

358 zrzeszonych Banków Spółdzielczych

13-14 października 2005Centrum Szkoleniowe FALENTY, al. Hrabska 4a, Raszyn

slide2

12th Annual Ri$k Management ForumEurope's Largest Risk Management Event!

„New Horizons & Advances In Risk Management, Measurement, Modelling & Capital Allocation For Investment & Commercial Banks, Investment Managers & Insurance Companies”

Dates: 6-9 December 2005

Venue: Crowne Plaza, Geneva

Patronat :

slide3

UWAGI do Trzeciego Dokumentu Konsultacyjnego

__Nowa Umowa Kapitałowa__

wydanego przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego

…Jednakże KNB z przykrością odnotowuje, że zmiany nie uwzględniają wszystkich zastrzeżeń wyrażonych przez Komisję Nadzoru Bankowego w przekazywanych uprzednio uwagach. Są to:

a) Nowa Umowa Kapitałowa traktuje niekorzystnie kraje będące w trakcie

transformacji systemowych takie jak Polska, Czechy czy Węgry (odstąpienie od

kryterium przynależności do OECD na korzyść kryterium opartego na ocenach

uznanych agencji ratingowych - ECAI przy określaniu wagi ryzyka dla tych

krajów).

b) Konsekwencją proponowanego podejścia może być utrwalenie podziałów

pomiędzy wysoko rozwiniętymi i nierozwiniętymi systemami bankowymi

zarówno w zakresie kosztów pozyskania kapitału, jak i finansowania.

c) Proponowane metody pomiaru ryzyka kredytowego nawet w ich uproszczonej

wersji są nadmiernie złożone.

d) Wrażliwe na ryzyko metody pomiaru ryzyka mogą skutkować nadmierną procyklicznością proponowanych rozwiązań.

e) Pozostają wątpliwości dotyczące praktycznego zastosowania (wiarygodność i

zakres stosowania) ratingów uznanych agencji ratingowych (ECAI) w portfelach

należności korporacyjnych.

KOMISJA

NADZORU

BANKOWEGO

WIDZIMY to w bankach spółdzielczych ___ DZIĘKUJEMY !

slide4

Ryzyko / Risk_ niebezpieczeństwo wystąpienia w przyszłości niekorzystnego zjawiska. Wywodzi się z włoskiego czasownika „riscare”- ”mieć śmiałość” , implikującego wybór a nie przeznaczenie. Definiowane przy założeniu, ze nie jest możliwe przewidzenie przyszłości.

RODZAJE RYZYKA :aktuarialne,bazowe , finansowe, gorszych wyników, inwestycyjne, konsolidacji długu, kraju, kredytowe, moralne pożyczkodawcy, polityczne,na rynku kasowym,niezakończenia, operacyjne, poniesienia straty, pozycji, regulacji zobowiązań, rynkowe, rynkowe w bankowości, stopy procentowej banku, stopy procentowej kredytobiorcy, suwerenności, systematyczne, terminowe, utraty płynności, utraty reputacji, niesprzyjających okoliczności, załamania systemowego, zmiany ceny , związane z zachowaniem kontrahenta.

( Patterson, Robert,

„ Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku „, we współpracy z PricewaterhouseCoopers,

Warszawa 2002 )

slide5

Celem zarządzania ryzykiem jest dążność do utrzymania na optymalnym poziomie kosztu ryzyka w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie ryzykiem bankowym obejmuje identyfikację, mierzenie, sterowanie i kontrolowanie ryzyka działalności bankowej, mające na celu jego minimalizację i zabezpieczenie przed skutkami ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem powinno mieć charakter planowy i celowy tzn. systematyczny, długofalowy i kompleksowy

slide6

< Ryzyko Niezakończenia, związane z Reorganizacją i Programem Naprawczym >

Bank BPS SA znajduje się obecnie w trakcie Reorganizacji polegającej w szczególności na centralizacji i koncentracji niektórych funkcji wspomagających oraz wdrożeniu scentralizowanego sytemu informatycznego zarówno dla sieci własnych agend jak i już częściowo dla sieci agend zrzeszonych BS.

Przewiduje się, że zasadnicze zakończenie Reorganizacji nastąpi do końca 2005 r.

Celem Reorganizacji jest zwiększenie efektywności operacyjnej działania Banku, kontroli kosztów oraz zwiększenia konkurencyjności Banku na rynku usług bankowych.

Proces Reorganizacji zostanie zakończony zgodnie z Programem i zostaną osiągnięte jego zaplanowane efekty.

slide7

Najnowsza modyfikacja STRUKTURY BPS _ Uchwała RN z 5.X.2005_ dla lepszego zarządzania ryzykiem

M,

L,

A,B,C,D,F,G, I, J, K, L,M,P

F, G,

M,

A, B, C

D,

I,

J, P,

dr Krzysztof Jan Jakubski Kierownik Zespołu Ochrony Informacji

Departament Bezpieczeństwa i Administracji tel. (22) 53 95 410

funkcje biura procedur dla bank w sp dzielczych
Funkcje BIURA PROCEDURdla Banków Spółdzielczych
 • Tworzenie regulacji związanych z nowymi produktami w Banku BPS SA, a następnie dostosowywanych do potrzeb zrzeszonych Banków Spółdzielczych
 • Dostosowywanie istniejących procedur Banku BPS SA do potrzeb banków zrzeszonych
 • Dostosowywanie istniejących regulacji w miarę pojawiania się nowych regulacji prawnych
 • Przyjmowanie zgłoszeń ze strony banków spółdzielczych w zakresie zapotrzebowania na specjalne rozwiązania
 • Określenie potrzeb banków spółdzielczych w zakresie procedur poprzez ankiety przygotowane w Departamencie Handlowym
wsp lna polityka i bazy udost pniania regulacji w zrzeszeniu
Wspólna polityka i bazy udostępniania regulacji w Zrzeszeniu

Wdrażanie w BS przygotowanych przez Bank BPS SA regulacji odbywa się na zasadzie dobrowolności, gdzie bank spółdzielczy każdorazowo szacuje korzyści przy danym poziomie ryzyka , jakie spodziewa się osiągnąć w związku z wprowadzeniem regulacji udostępnionych w bazie Banku Zrzeszającego :

slide20

Wspólna platforma IT znacznie ogranicza ryzyko BS

Bank BPS SA

Leasing

Fundusze inwestycyjne

Operacje kapitałowe

Obrót papierami wartościowymi

Faktoring

Wykup wierzytelności

Operacje dokumentowe

(Akredytywa, inkaso dokumentowe)

Departament Operacji Handlowych

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy

slide21

Bank BPS SA szkoli , wspomaga i audytuje :

 • szkolenia z zakresu ryzyka

_ operacyjnego 822 bankowców

_kredytowego 2.250 bankowców

_stopy procentowej 1.830 bankowców

_płynności 825 bankowców

_efektywnej stopy procentowej 420 bankowców

_zasad tworzenia rezerw 420 bankowców

 • audyty informatyczne w 12 bankach
 • 42BS podpisały umowy z BPS na usługi wspomagania pomiaru i analizy ryzyka
slide22

Wizja portalu WW w BPS dla ograniczenia ryzyk / jako agregatora informacji ludzi, usług i procesów biznesowych /

Slajd tylko sygnalny , ponieważ cala problematyka “HURTOWNI DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE”znajduje się na ścieżce do ogłoszenia przetargu.

produkty bps z przeniesieniem ryzyka na pzu
Produkty BPS z przeniesieniem ryzyka na PZU

30 czerwca 2004 BPS zawarł z PZU GENERALNĄ UMOWĘ UBEZPIECZENIA do której od 28 czerwca 2005 przystępują zrzeszone BS na podstawie pełnomocnictwa dla BPS i aneksu do umowy.

Rodzaje kredytów z ubezpieczeniem ryzyka:

 • Ubezpieczenie klientów ubiegających się o kredyty gotówkowe
 • Ubezpieczenie klientów ubiegających się o kredyt odnawialny w ROR
 • Ubezpieczenie dla posiadaczy ROR
 • Ubezpieczenie kredytów inwestycyjnych dla MSP zabezpieczonych hipoteką w okresie przejściowym tj. do czasu wpisu hipoteki na rzecz Banku do księgi wieczystej
 • Najnowszy produkt _aktualnie opracowywany we współpracy z grupą 20 BS i Centralą PZU_ Ubezpieczenie z tyt. utraty pracy przez kredytobiorcę
 • Zakres ubezpieczeń:
  • niezdolność do pracy w

wyniku NWW

  • ubezpieczenie na życie
  • utrata pracy
produkty bps z przeniesieniem ryzyka na
Produkty BPS z przeniesieniem ryzyka na

27 czerwca 2005 BPS zawarł umowę ze spółką Volksbank-Leasing Polska _ córką Osterreichische Volksbanken AG _ o współpracy i rozszerzył swoją ofertę produktową dla BS o pośrednictwo w leasingu:

Rodzaje wariantów IKE we współpracy z UI

 • Wariant umiarkowany_ dla osób, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo pieniędzy
 • Wariant dynamiczny_ dla osób z pewną wiedzą o inwestowaniu
 • Wariant indywidualny _ dla osób którzy sami nie potrafią dobrać sobie właściwego FI
 • Korzyści dla klienta:
  • możliwość wyboru FI
  • wybór strategii oszczędzania
  • za pieniądze odpowiadają najlepsi znawcy rynku kapitałowego
produkty bps z przeniesieniem ryzyka na1
Produkty BPS z przeniesieniem ryzyka na

16 października 2002 BPS zawarł umowę ramową z TFI Union Inwestment zgodnie z którą BPS i zrzeszone BS pośredniczą (za wynagrodzeniem ) w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa jak i zawieraniu umów na prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych.

Rodzaje leasingu VB Leasing objętych umową:

 • Leasing środków transportu
 • Leasing dla budownictwa
 • Leasing technologii , maszyn i urządzeń
 • Leasing dla rolnictwa
 • Leasing sprzętu IT i urządzeń biurowych
 • Leasing finansowy dla lekarzy
 • Korzyści dla klienta:
  • poprawa płynności finansowej
  • elastyczność finansowania inwestycji
  • obniżenie zobowiązań podatkowych
  • zabezpieczenie płatności
produkty bps z przeniesieniem ryzyka na2
Produkty BPS z przeniesieniem ryzyka na

25 lutego 2005 BPS zawarł umowę z firmą SKANDIA ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń SA o współpracy w zakresie dystrybucji programów inwestycyjno-oszczędnosciowych – Multiprofit.

Cechy PROGRAMU :

 • Unikalny program na rynku
 • Łączy bezpieczeństwo lokaty bankowej i zyskowność funduszy inwestycyjnych
 • Ma charakter quasi lokaty 3 lub 6 letniej opakowanej w ubezpieczenie na życie
 • Dla klientów , którzy sami nie maja czasu lub wiedzy by inwestować oszczędności
 • Korzyści dla klienta:
  • Nieopodatkowane zyski
  • Elastyczność inwestycji
  • Brak podatku spadkowego
implementacja zewn trznych rozwi za systemowych ograniczaj cych ryzyko
Implementacja zewnętrznych rozwiązań systemowych ograniczających ryzyko

W okresie kwiecień-sierpień 2005 BPS zaimpletował i sfinansował system wymiany informacji z _ BIK SA_ na potrzeby zrzeszonych banków spółdzielczych

Stan implementacji SYSTEMU i jego dostępność :

 • 02.09.2005 Zarząd Banku przyjął stosowne regulacje
 • BS będą mogły ( po zakończeniu implementacji) otrzymywać usługi zarówno pozyskiwania raportów kredytowych jak i przekazywania wsadów informacyjnych do BIK SA
 • Z usług BIK korzysta obecnie 37 banków oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, która zrzesza 87 kas,
 • Dostępny przez siedem dni w tygodniu, praktycznie przez wszystkie dni w roku, od godziny 7.00 do 21.00.
 • Korzyści dla BS:
 • We wrześniu 2005 r. Biuro Informacji Kredytowej udostępniło bankom rekordową ilość ok. 930 tys. raportów
 • System umożliwił dawanie kredytu nawet nadowód osobisty osobom mających dobrą opinię w BIK
 • Od początku działalności BIK udostępnił ponad 19 mln raportów kredytowych na temat klienta indywidualnego.
 • W tym roku od 1 stycznia do 16 sierpnia jest ich już ponad 5,1 mln. Przewidujemy, iż na koniec roku wielkość ta osiągnie poziom 8 mln.
implementacja zewn trznych rozwi za systemowych ograniczaj cych ryzyko1
Implementacja zewnętrznych rozwiązań systemowych ograniczających ryzyko

02.03.2005 BPS zawarł w imieniu zrzeszonych BS Umowę z ZBP otwierającą możliwość pełnego uczestnictwa BS w systemie Międzybankowej Informacji Gospodarczej _ moduł Bankowy Rejestr

Stan implementacji modułu MIG-BR i jego dostępność :

 • Obecnie w systemie jest 50 banków ( w tym 65 BS poprzez bank BPS )
 • BPS dokonuje aktualizacji pracowników upoważnianych do dostępu
 • BPS dokonuje miesięcznych rozliczeń z ZBP oraz opłaty za oprogramowanie
 • Dane w systemie są aktualizowane codziennie
 • Baza prowadzona przez Związek Banków Polskich.
 • Korzyści dla BS:
 • Kolejny moduł do implementacji: „Dokumenty Zastrzeżone” (MIG-DZ).
 • Bazę zasilają : KG Policji o dane dotyczące utraconych dokumentów tożsamości i dowodów rejestracyjnych pojazdów ( ok. 600.000 pojazdów w bazie) , BIK S.A. jako uczestnik odbiorca, operatorzy telefonii komórkowej, Poczta Polska.
 • MIG DZ zawiera 1,6 mln informacji o dokumentach zastrzeżonych
 • Jest dostępny w trybie on-line przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

„MIG Akceptanci” przeciwdziała oszustwom przeprowadzanym przy pomocy kart płatniczych. W systemie uczestniczą American Express Poland S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Card Point S.A., Centrum Kart i Czeków Banku Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., PolCard S.A.

slide29

WNIOSKI konkludujące ;

 • CORPORATE GOVERNANCE wskazują potrzebę przekazywania informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego, systemie zarządzania ryzykiem i systemie kontroli wewnętrznej,
 • Struktura zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest powiązana z Corporate Governance poprzez dostarczanie Zarządowi i Radzie nadzorczej informacji dotyczących najbardziej znaczących ryzyk i sposobów zarządzania nimi
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie jest procesem realizowanym przez Radę Nadzorczą, Zarząd i pracowników (…) zaprojektowanym w celu identyfikowania potencjalnych zdarzeń, które mogłyby wywierać wpływ na jednostkę oraz utrzymywania poziomu ryzyka w zaakceptowanych granicach aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągnięte zostaną cele jednostki.
 • Wymóg kapitałowy powinien uwzględniać ubezpieczenie
 • Brak zabezpieczenia jest również decyzją
 • „LIFE WITH NO RISK IS NO LIFE"