slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kontrola ve veřejné správě

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Kontrola ve veřejné správě - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Konference „Obec a vláda na prahu nového partnerství“ Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy. Kontrola ve veřejné správě. Kontrola výkonu přenesené působnosti. Kontrola výkonu samostatné působnosti. MV. MF. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kontrola ve veřejné správě' - lupita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Konference„Obec a vláda na prahu nového partnerství“Ing. Marie Kostruhováředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy
slide2

Kontrola ve veřejné správě

Kontrola výkonu přenesené působnosti

Kontrola výkonu samostatné působnosti

MV

MF

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
 • zákon č. 250 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

spolupráce

metodická pomoc

kontrola v konu samostatn p sobnosti zemn ch samospr vn ch celk vykon van mv z kladn informace
Kontrola výkonu samostatné působnosti územních samosprávných celků vykonávaná MV – základní informace
 • Ministerstvo vnitra vykonává kontroly výkonu samostatné působnosti ÚSC od 1. července 2006, kdy nabyl účinnosti zákon č. 234/2006 Sb.
 • jen na základě vnějšího či vnitřního podnětu

počet kontrol: počet kontrol. závěrů:

celkem: 171 753

za rok 2010: 32 279

 • předmětem není výkon samostatné působnosti v případech, je-li zvláštním zákonem založena působnost jiných kontrolních orgánů (např. MF, KÚ) – např. přezkoumávání hospodaření ÚSC; záležitosti, které jsou předmětemfinanční kontroly
nej ast j pochyben zji t n p i kontrol ch samostatn p sobnosti
nedostatky při nakládání s nemovitým majetkem obce

- nezveřejnění záměru nakládat s nemovitým majetkem obce,

- zveřejnění záměru na dobu kratší než zákonem stanovených 15 dnů,

- zveřejnění záměru v době, kdy již zastupitelstvo obce rozhodlo o dalších navazujících majetkoprávních úkonech,

nedostatečná identifikace nemovitosti uvedené ve zveřejněném záměru neodpovídající požadavkům zákona.

nedostatky ve schvalování závěrečného účtu obce

- závěrečný účet obce není projednán společně se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce,

- závěrečný účet obce není projednán do 30. června následujícího roku,

- zastupitelstvo obce nepřijme opatření k nápravě nedostatků zjištěných auditem.

Nejčastější pochybení zjištěná při kontrolách samostatné působnosti
slide5
Nejčastější zjištění při kontrolách MV z oblasti hospodaření nebo z podnětů obcí, občanů

nezveřejňování rozpočtu a závěrečného účtu obce na

úřední desce

absence žádosti o přezkoumání hospodaření

neevidování majetku

neprovádění inventur

neevidování pohybu v pokladně

nedostatky ve vedení pokladny

neevidování pohledávek

probl mov okruhy z pohledu mv p i p ezkoum n hospoda en sc
časové omezení možnosti přezkoumání hospodaření zpětně

vynutitelnost splnění povinnosti přijmout nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům

možnosti dozoru nad výkonem přezkoumání hospodaření uskutečňovaném krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy

Problémové okruhy z pohledu MV při přezkoumání hospodaření ÚSC
zadlu en obc dle sd len mf
Zadlužení obcí (dle sdělení MF)

Celková zadluženost obcí v roce 2009: 80,6 miliard

Pro srovnání v roce 2008 80,1 miliardy

Celkově vykázalo dluh 3 250 obcí

Kritický stav: Prameny

Monitorovací fáze MF: 43 obcí

(MF je v kontaktu s těmito obcemi)

Výhled do budoucna: navyšování počtu

spr va zadlu en ch obc mv
Správa zadlužených obcí MV

PŘÍKLAD OBEC PRAMENY – vybrané poznatky ze správy

 • zásadní nedostatky v evidenci smluvních vztahů a vedení účetnictví
 • nevýhodně nastaveny smluvní vztahy (penále, pokuty)
 • obec neřešila dluh – dluh se „nabaloval“
 • správa obce – minimalistický režim (jen zákonné potřeby)
 • nezájem občanů o řešení situace
 • dluh nelze účinně řešit bez vzniku zastupitelstva
e en zadlu enosti obc
Řešení zadluženosti obcí

Pracovní skupina:

 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Sdružení místních samospráv

Věcný garant:

 • Ministerstvo financí
n vrhy e en koncepce e en
Návrhy řešení (koncepce řešení):

Fáze oddlužení obce:

 • Preventivní fáze
 • Fáze „krizového režimu hospodaření obce“
 • Fáze „nucené finanční správy obce“
 • Fáze „insolvence“
co st t o ek v od samospr vy
Co stát očekává od samosprávy?

Naplnění čl. 101 ÚSTAVY

Obec je spravována zastupitelstvem: obce mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

X X X

Čl. 104 ÚSTAVY

působnost zastupitelstev je stanovena zákonem (z. o obcích)

stát může zasahovat do činnosti ÚSC způsobem stanovenným v zákoně v případě vyžaduje-li to ochrana zákona (kontrola dozor)

X X X

Slib člena zastupitelstva obce

slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony

slide12
Děkuji za pozornost

Ing. Marie Kostruhová

Kontakty na odbor dozoru kontroly VS:

www.mvcr.cz/odk

odbordk@mvcr.cz/odk

tel: 974 816 411