1 / 24

A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköre Diszgráfia

A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköre Diszgráfia. Mi a diszlexia? NORMÁL ÉRTELMI KÉPESSÉG ELLENÉRE:. a populáció 5-7 % diszlexiás fiúk között nagyobb az előfordulás A diszlexia fajtái, tünet, megjelenési forma szerint:. A diszlexia okai:. A diszlexia tünetei.

luna
Download Presentation

A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköre Diszgráfia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköreDiszgráfia

 2. Mi a diszlexia?NORMÁL ÉRTELMI KÉPESSÉG ELLENÉRE:

 3. a populáció 5-7 % diszlexiás • fiúk között nagyobb az előfordulás A diszlexia fajtái, tünet, megjelenési forma szerint:

 4. A diszlexia okai:

 5. A diszlexia tünetei • Olvasásban, írásban megjelenő tünetek

 6. 2. Beszédben megjelenő tünetek: a diszlexiás gyerekek többségének vannak nyelvfejlődési elmaradásai • megkésett a beszédfejlődésük • makacs beszédhibákkal küszködnek • ügyetlenek a beszédszervi mozgásaik • nehezen utánoznak szokatlan nyelvmozdulatokat • gyakran jellemzőjük a szűk aktív szókincs • szókincsük nehezen bővül • gyakran vannak szótalálási nehézségeik • mondataik gyakran rövidebbek és grammatikailag helytelenül szerkesztettek • gyenge a verbális emlékezetük(nehezen tanulnak verset) • rossz a nyelvi elemzőképességük, nehezen tagolnak szavakat, hangokra, mondatokat szavakra, szótagokra • hangokkal nehezen manipulálnak, nehezen megy a nyelvtan, nyelvtanulás

 7. 3. Tünetek a magatartásban • védekezési, kitérési mechanizmusok( iskolakerülés, lopás, hazudozás) • agresszivitás • kompenzáció (bohóckodás, veszélyes merészség, evés, • félelemmel teli visszahúzódás (szorongás, depresszió, elszigetelődés, pszichoszomatikus tünetek) • 4. Egyéb tünetek • Fejletlen ritmusérzék • lehet dominanciazavar • ügyetlen lehet a mozgásuk • nehezen tájékozódnak térben és időben • nehezen követnek kötött szekvenciákat (szerialitás) A tünetek- az olvasás és írásban megnyilvánuló kivételével- már iskoláskor előtt is felismerhetők!!

 8. Diszlexia-veszélyeztetettség - A diszlexia-veszélyeztetettség az olvasástanulás megkezdése előtt diagnosztizálható, és megfelelő terápia biztosítása révén a diszlexia kialakulása meg is előzhető. - Meixner Ildikó dolgozta ki a diszlexia-prevenció és -reedukáció módszertanát • Játékház olvasókönyvcsalád MÓDSZERTANI ALPELVEK

 9. Aprólékosan felépített fokozatosság elve A gondolkodás merevségének oldása Speciális taneszközrendszer alkalmazása Szorongások oldása Hármas asszociáció elve Homogén gátlás figyelembevételének elve

 10. A diszlexia terápiája CÉL: Nem pusztán a hibákat kell korrigálnunk, hanem az egész személyiségükre kell hatást gyakorolnunk, harmonikus, motivált, olvasni akaró és kedvelő emberré válásukat kell segítenünk!!

 11. ELVEI, GYAKORLATA • egyéni és csoportos terápia • szótagsoros, szósorok olvasása • írás diktálás után • nyelvtani, nyelvhelyességi feladatok, szókincsbővítés • összefüggő szöveg olvasása • játékok • számítógép alkalmazása a fejlesztő órákon A diszlexiás gyermekek problémái, és megoldásuk olyan összetett feladat elé állítja a gyermek környezetét, hogy mindenkinek ki kell vennie a részét belőle!! • Szakember ( logopédus, fejlesztő pedagógus) • a problémát komolyan vevő és segítő szülő • megértő, módszertanilag felkészült TANÍTÓ

 12. diszgráfia ÍRÁSZAVAR

 13. A diszgráfia fogalma • A részképesség-zavarok egyik fajtája, mely szorosan kapcsolódik a diszlexiához.

 14. Az írás folyamata Az írómozgások kivitelezésében megjelenő eltérések: Rossz kéztartás Rossz ceruzafogás Horogfogás Hüvelykujjhajlatba fogott A 2. és a 3 ujj közé fogott 5. Ujj irányító szerepe 3.ujj irányító szerepben 4. Ujj irányító szerepe

 15. Merevség, görcsösség • gyenge tapintási finomság • írásmozgások problémái • együttmozgások AZ ÍRÁS EREDMÉNYESSÉGE

 16. Az írás külalakja - Sorkövetés elégtelensége - Változó betűméret - Szabálytalan betűformák

 17. - átírások - Betűkapcsolások hiánya

 18. 2. Az írás tartalmában megjelenő tünetek betűtévesztés betűkihagyás

 19. Diktált szöveg reprodukciója • Lassú írástempó • erősen kell koncentrálni a diktált szöveg felidézésekor • mást ír a diktált szöveg helyett • helytelen ragok használata

 20. 3. A helyesírási szabályok alkalmazási nehézségei • Fejlett nyelvi készség • jó ritmus-és zenei érzék • szóképessé vált olvasás • megfelelő emlékezeti struktúra Magán és mássalhangzók idejének jelöletlensége

 21. Egybe és különírás, ragok különírása ly-j helyesírása

 22. 4. A részképesség-kiesés okai • Mozgáskoordinációs nehézségek • érzékszervi „elégtelenség” (hallás, látás, tapintás) • gyakorlatlanság • éretlenség 5. terápia • Szemmozgások tudatos irányítása • formafelismerés fejlesztése • nagymozgások fejlesztése • finommotorika fejlesztése • tapintás fejlesztése • írásfejlesztése • egyébkészségek fejlesztése ( figyelem, monotónia tűrés,)

 23. A XI. Kerületi Logopédiai Intézet tevékenysége a diszlexiával kapcsolatban • minden év áprilisában felkeressük az iskolák 1. osztályát és a pedagógusok jelzése alapján elvégezzük a szükséges vizsgálatokat • a következő évben beosztjuk a terápiára a kiszűrt gyerekeket • 5. osztálytól az intézetben látjuk el a tanulókat • számítógép alkalmazása a terápia során • szakvélemény készítése az osztályzás alóli felmentéshez • tanácsadás a gyakorláshoz • 2 évenkénti kontrollvizsgálat a felmentésekhez • konzultáció a pedagógusokkal

More Related