Talent
Download
1 / 56

Talent… - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Talent…. Šárka Honsová [email protected] Talent. spolu s motorickými schopnostmi, dovednostmi, vlohami a nadáním je označován jako motorický předpoklad výklad základních pojmů vlohy – nadání – talent je u různých autorů různý. Talent.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Talent…' - luisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Talent

Talent…

Šárka Honsová

[email protected]

Katedra kinantropologie a základů humanitních věd FTVS UK


Talent1
Talent

 • spolu s motorickými schopnostmi, dovednostmi, vlohami a nadáním je označován jako motorický předpoklad

 • výklad základních pojmů vlohy – nadání – talent je u různých autorů různý


Talent2
Talent

 • mimořádná schopnost, vloha, vysoká míra nadání podmiňující vykonávání určité činnosti na vysoké úrovni

  slovník cizích slov

 • vysoké nadání, vloha, mimořádná schopnost


Talent3
Talent

 • soubor schopností, zpravidla pokládaný za vrozený, umožňující dosáhnout v určité oblasti nadprůměrných výkonů

 • též označován za projevení nadání, tj. odhalení úspěšnými výkony

 • někdy nazýván tvořivé nadání


Talent podle gagn ho 1985
Talent podle Gagného (1985)

Francoys Gagné, kanadský profesor

(Professor, Université du Québec à Montréal, Canada)

 • netrénované a spontánně vyjádřené přirozené schopnosti (nazývané také nadání), které jsou přinejmenším v jedné oblasti lidské činnosti na takové úrovni, že se odpovídající výkon nachází mezi 15% nejlepších v porovnání s dospělými nebo vrstevníky


Gagn 1990 1998 specifikuje 5 oblast a 5 rovn talentu

Oblast:

akademická

technická

umělecká

interpersonální (sociální)

motorická

Úroveň:

slabá (mild)

mírná, průměrná(moderate)

velká (high)

mimořádná(exceptional)

výjimečná (extreme)

Gagné (1990,1998) specifikuje 5 oblastí a 5 úrovní talentu


Nad n
Nadání

 • v nejširším pojetí souhrn všech předpokladů člověka, na nichž závisí produktivita jeho činnosti (intelektové schopnosti, senzomotorické dovednosti, emocionální rysy, temperament),

 • v užším smyslu jde o soubor nadprůměrně vyvinutých schopností, potřebných pro výkon určité činnosti (hudební, matematické nadání), jež ve vyhraněné formě ovlivňují celkové zaměření a činnost jedince


Nad n gift talent
Nadání (gift, talent)

 • soubor vloh jako předpoklad k úspěšnému rozvíjení schopností, nejčastěji používáno ve spojení s jedinci podávající nadprůměrné výkony při činnosti tělesné či duševní


Vloha faculty predisposition
Vloha (faculty, predisposition)

 • vrozené fyziologicko-anatomické zvláštnosti především nervové soustavy, častěji však vrozené skupiny dispozic či schopností umožňující dosáhnout mimořádných a speciálních znalostí či dovedností


D len vloh
Dělení vloh

 • oblast rozumových schopností

 • oblast,kde se projevují vlastnosti nervové soustavy

 • oblast citového života

  G.W.Allport dělí vlohy do těchto tří skupin:

 • spouštěcí mechanizmy, reflexy, instinkty

 • rychlost, síla reakcí, vlastnosti nervové s.

 • učení učit se, vytvářet soustavy poznatků, inteligence


Po tky v deck ho zkoum n talentu
Počátky vědeckého zkoumání talentu

 • Konec 19. století ve spojitosti s inteligencí a kognitivními schopnostmi

 • Svými výzkumy se proslavili např. Francis Galton, Lewis Terman nebo Leta Hollingworth

 • Studie o vlivu dědičnosti a prostředí


Francis galton
Francis Galton

 • behaviorální psycholog a vědec 19. století

 • stal se prvním, kdo aplikoval Darwinovu vývojovou teorii na studium rozdílů dědičnosti fyzických a psychických vlastností

 • naznačil, že inteligentnější lidé se od méně inteligentních liší dvěma obecnými kvalitami: duševní energiía vnímavostí


 • Galton zkoumal genetické souvislosti na 1000 případech „výjimečných“ mužů - zjistil, že pocházeli pouze z 300 rodin

 • usuzoval, že tendence k intelektovému nadání jsou dědičné

 • své první výzkumy inteligence na základě fyziologických charakteristik založil na testování cca 9 000 zájemců

 • měřil 17 ukazatelů včetně výšky, váhy, síly stisku ruky, schopnosti senzorického rozlišování

 • soudil, že génius je výsledkem pouze genetiky a ne vlivem prostředí.

 • jeho největším přínosem je myšlenka, že rozložení většiny lidských vlastností se přibližuje křivce normálního rozložení


Lewis terman
Lewis Terman „výjimečných“ mužů - zjistil, že pocházeli pouze z 300 rodin

 • autorem snad nejslavnější longitudinální studie intelektově nadaných jedinců v celé historii zkoumání inteligence

 • Terman velmi detailně zkoumal soubor větší než 1500 osob, který podroboval kvalitativní analýze

 • vzorek tvořily děti z kalifornských škol z 20. let, studie se po dekádách opakovaly na stejném vzorku probandůa následovníci Termana pokračují dodnes


Shrnut zji t n obecn ch charakteristik
Shrnutí zjištění obecných charakteristik „výjimečných“ mužů - zjistil, že pocházeli pouze z 300 rodin

 • jsou lepší v čtení, jazykových schopnostech, matematickém uvažování, vědě, literatuře i umění, méně průkazná je superiorita ve sčítání, pravopise, faktických informacích z historie

 • mají mnohostranné a spontánní zájmy, čtou mnoho knih, mají neuvěřitelné sbírky, pěstují mnoho koníčků, znají a umějí mnohem více her než průměrná populace

 • méně inklinují k přeceňování svých vědomostí, méně podvádějí, charakter a sociální postoje jsou celostnější, vycházejí lépe i v testech emocionální stability


Leta hollingworth
Leta Hollingworth „výjimečných“ mužů - zjistil, že pocházeli pouze z 300 rodin

 • svá zkoumání zaměřila mnohem specifičtěji a také na mnohem menší vzorek jedinců

 • intenzivní analýza 12 dětí s IQ nad 180

 • takovéto děti se v populaci vyskytují v poměru 1:1 000 000


Shrnut zji t n charakteristik
Shrnutí zjištění charakteristik „výjimečných“ mužů - zjistil, že pocházeli pouze z 300 rodin

 • tyto děti vyžadují dostatečně náročné a zajímavé úkoly ve škole

 • mají sklony k bláznovství

 • potřebují podporu, aby se vyvarovaly negativním postojům k autoritám

 • je nutné jim zabránit, aby se nestaly poustevníky

 • je nutné usilovat, aby se vyvarovaly sklonům k šikaně


Zn zorn n d di nosti dle h bkov 2002

míra dědičnosti inteligence je podle Gardnera (1999) mezi 30 až 50 procenty

Znázornění dědičnosti dle Hříbkové (2002)


Studie k r stephense a f a karnese
Studie K. R. Stephense a F. A. Karnese 30 až 50 procenty

 • Stephens, K. R. & Karnes, F. A. State Definition for the Gifted and Talented Revisited. Exceptional Children. 2000, 66, 2, pg. 219.

 • revize definic talentu v jednotlivých státech USA


Obsah definic z t chto pohled

superior intellect 30 až 50 procenty

specific academic

creative artistic abilities

leadership

visual and performing arts

vocational

practical arts

psychomotor

task commitment motivation

advanced learning ability

demonstrated achievement high performance

critical thinking

exceptional production

advanced potential

Obsah definic z těchto pohledů


V zkum talentu ve sportu
Výzkum talentu ve sportu 30 až 50 procenty

 • tato oblast se dostala do popředí zájmu hlavně v 70., 80. a 90. letech 20. století, kdy se rozvíjely celé systémy výběru a přípravy jedinců pro vrcholový sport (Feige, Gagné, Lejtěs, McDonnell, Kodým, Hříbková, Kovář, Blahuš atd.).

 • především země bývalého východního bloku (Východní Německo, Sovětský svaz) přispěly do této oblasti velkým množstvím informací


Sou asn v zkum talentu v oblasti sportovn ch her
Současný výzkum talentu v oblasti sportovních her 30 až 50 procenty

 • Reilly, Williams, Nevill a Franks (2000) - Multidisciplinární přístup k identifikaci talentů ve fotbale

 • cílem tohoto výzkumu bylo sestrojit a aplikovat multivariablilní testovou baterii pro hodnocení talentu u mladých hráčů fotbalu a zhodnotit její schopnost rozlišovat elitní hráče od těch průměrných

 • jako rozhodující se pro výběr talentů jevily agilnost, rychlost, motivační orientace a schopnost předvídat


Je sportovn talent univerz ln
Je sportovní talent univerzální? 30 až 50 procenty

 • Analýzou lidské činnosti a všech ostatních činitelů, které výkon či výsledek lidské činnosti podmiňují, došla většina výzkumníků k závěru, že talent nelze označit za univerzální a že má své specifické podoby (Schmidt, 1982).


Struktura sportovn ho talentu
Struktura sportovního talentu 30 až 50 procenty

podle struktury předpokladů sportovního

talentu - čtyři  oblasti (Kovář, 1994):

 • předpoklady pro optimální strukturální vlastnosti (tělesná výška, tělesná stavba atd.)

 • předpoklady pro vysokou úroveň funkčních vlastností ve vztahu k pohybových schopnostem (silovým, rychlostním apod.)Struktura předpokladů sportovního talentu vztahu k intelektuálním a senzorickým schopnostem a další psychické vlastnosti

předpoklady pro optimální strukturální vlastnosti

předpoklady pro vysokou úroveň funkčních vlastností ve vztahu k pohybových schopnostem

specifické

předpoklady pro vysokou úroveň funkčních vlastností ve vztahu k intelektuálním a senzorickým schopnostem a další psychické vlastnosti

předpoklady ke schopnosti snadno, rychle a dobře zvládnout nové pohybové úkoly

obecné


 • Kovář (1994) uvádí, že první dvě skupiny předpokladů představují specifickou složku sportovního talentu, zatímco druhé dvě jeho složku obecnou, univerzální

 • čím výše jedinec stoupá po příčce výkonnosti, tím jsou jeho schopnosti diferencovanější a specifičtější, naproti tomu v mladším věku má většina schopností ještě obecný charakter


Determinovanost talentu
Determinovanost talentu předpokladů představují specifickou složku sportovního talentu, zatímco druhé dvě jeho složku obecnou, univerzální

 • základem talentu jsou dispozice (vlohy), které jedinec získává od svých rodičů a předků a které jsou dány genotypem (dědičným základem, souborem všech vloh)

 • tyto dědičné dispozice ovlivněné někdy ještě podmínkami v průběhu nitroděložního vývoje označujeme jako vrozené předpoklady


 • někdy se projeví velice brzy předpokladů představují specifickou složku sportovního talentu, zatímco druhé dvě jeho složku obecnou, univerzální (např. muzikální nebo matematický talent)

 • někdy se talent nemusí projevit vůbec - vrozené předpoklady pro určitou činnost není kde realizovat, popřípadě když jedinec nemá zájem uplatnit je a dále rozvíjet


 • genetická podmíněnost sportovního talentu je nesporná předpokladů představují specifickou složku sportovního talentu, zatímco druhé dvě jeho složku obecnou, univerzální

 • nejreálnější predikce je u somatických znaků (především tělesné výšky)

 • dosavadní poznatky ukazují na vysoký stupeň genetické determinovanosti některých funkčních ukazatelů a pohybových schopností


Diagnostika sportovn ch talent

maximální výkon předpokladů představují specifickou složku sportovního talentu, zatímco druhé dvě jeho složku obecnou, univerzální

specializovaný trénink založený na vědeckých poznatcích

dlouhodobý tréninkový plán

identifikace talentu

Diagnostika sportovních talentů

Základní kroky k dosažení maximálního výkonu (Bompa, 1999)


 • v mnoha západních zemích jsou děti začleňovány do procesu sportovního tréninku na základě tradic, ideálů, touhy a přání kvůli popularitě určitého sportu, tlaku rodičů, vlivu učitelů tělesné výchovy, blízkosti určitého sportovního zařízení

 • východní Evropa – v 60. a 70. letech použití speciálních metod pro identifikaci potencionálních vysoce výkonnostních sportovců


Metody v b ru talentovan ch jedinc
Metody výběru talentovaných jedinců procesu sportovního tréninku na základě tradic, ideálů, touhy a přání kvůli popularitě určitého sportu, tlaku rodičů, vlivu učitelů tělesné výchovy, blízkosti určitého sportovního zařízení

Podle Bompy (1999) existují dvě základní

metody pro výběr talentů – přirozená a vědecká

 • přirozená: růst výkonu u jedince je závislý na tom, zda je shodou okolností právě pro tuto oblast sportu predisponován

 • vědecká: trenér vybírá perspektivní jedince, kteří mají přirozené schopnosti pro určitý sport


Krit ria pro v b r talent
Kritéria pro výběr talentů procesu sportovního tréninku na základě tradic, ideálů, touhy a přání kvůli popularitě určitého sportu, tlaku rodičů, vlivu učitelů tělesné výchovy, blízkosti určitého sportovního zařízení

 • zdraví

 • antropomotorická měření

 • dědičnost(genetická podmíněnost systému kyseliny mléčné 81,4%, srdeční frekvence 85,9% a VO2max 93,4%)

 • aktuální stupeň vývoje daného jedince

 • motorické schopnosti jedince

 • psychické vlastnosti


Psychick vlastnosti
Psychické vlastnosti procesu sportovního tréninku na základě tradic, ideálů, touhy a přání kvůli popularitě určitého sportu, tlaku rodičů, vlivu učitelů tělesné výchovy, blízkosti určitého sportovního zařízení

 • pozornost

 • emočně motivační procesy (aspirace)

 • volní procesy

 • temperament


Etapy v b ru talentovan ch jedinc
Etapy výběru talentovaných jedinců procesu sportovního tréninku na základě tradic, ideálů, touhy a přání kvůli popularitě určitého sportu, tlaku rodičů, vlivu učitelů tělesné výchovy, blízkosti určitého sportovního zařízení

Bouchard a Malina (in Bunc, 2003) dělí

proces výběru do dvou etap:

 • včasný nebo základní výběr

 • pozdní nebo specializovaný výběr


 • cílem včasného výběru je zachytit v co největším populačním vzorku vhodné jedince pro sportovní trénink, je realizován pomocí baterií jednoduchých motorických testů, které hodnotí základní pohybové předpoklady

 • pozdní výběr navazuje na předchozí formu výběru, využívá ve větší míře laboratorní nebo další (biochemická, antropometrická aj.) vyšetření, zaměřuje se na odhalení jedinců s předpoklady pro konkrétní sportovní disciplínu


Bompa 1999 d l proces v b ru do t etap
Bompa (1999) dělí proces výběru do tří etap populačním vzorku vhodné jedince pro sportovní trénink, je realizován pomocí baterií jednoduchých motorických testů, které hodnotí základní pohybové předpoklady

 • primární fáze - období 3 – 10 let věku hodnotí se především obecný vývoj jedinců, detekují se dominantní vlastnosti, které se budou postupně rozvíjet

 • druhá fáze - období 10 – 15 let selekce u jedinců, kteří mají již zkušenosti s pravidelným tréninkem, hodnocení psychických faktorů

 • finální fáze - fáze probíhá již na úrovni národních týmů


Predikce sportovn ho v konu
Predikce sportovního výkonu populačním vzorku vhodné jedince pro sportovní trénink, je realizován pomocí baterií jednoduchých motorických testů, které hodnotí základní pohybové předpoklady

plná realizace talentu se může projevit až po

určitém, někdy dosti dlouhém období

 • prediktor - je např. motorický test, jehož výsledky známe v dřívějším čase a na jejichž základě předpovídáme výsledky kritéria

 • prediktant -je nesoučasné kritérium, zjišťované později než test, které je na základě testu předpovídáno


Mo nosti kompenzace p edpoklad
Možnosti kompenzace předpokladů populačním vzorku vhodné jedince pro sportovní trénink, je realizován pomocí baterií jednoduchých motorických testů, které hodnotí základní pohybové předpoklady

 • důležitost jednotlivých předpokladů můžeme zjistit pomocí regresní analýzy, jejímž cílem je zkoumání příčinné závislosti mezi dvěma, či více proměnnými

 • v našem případě předpoklady tvoří nezávisle proměnou a sportovní výkon tvoří závisle proměnou


V cen sobn regresn line rn funkce
vícenásobná regresní lineární funkce populačním vzorku vhodné jedince pro sportovní trénink, je realizován pomocí baterií jednoduchých motorických testů, které hodnotí základní pohybové předpoklady

Y = a+ b1x1 + b2x2…bxn+ e

 • kde:

  Y je závisle proměnná (odezva)

  a je prostý (absolutní) člen

  b je regresní koeficient byx

  X je nezávisle proměnná

  e je residuální odchylka


 • regresní koeficienty jsou speciálním případem váhových koeficientů

 • podle těchto regresních koeficientů můžeme určit, který předpoklad se nejvyšší mírou podílí na hodnotě korelačního koeficientu, který určuje souvislost mezi souborem předpokladů a sportovním výkonem


Vz jemn zastupitelnost p edpoklad
Vzájemná zastupitelnost předpokladů váhových koeficientů

 • důležitými ukazately jsou průměr, směrodatná odchylka, minimum a maximum určitého předpokladu

 • čím menší směrodatná odchylka je, tím je zřetelnější, že předpoklad musí mít určitou úroveň, od které se příliš neodchyluje


P edpoklad v ky u hr volejbalov extraligy
Předpoklad výšky u hráčů volejbalové extraligy váhových koeficientů

 • Průměrná výška všech hráčů volejbalové extraligy (129 hráčů, 8 klubů) v sezóně 2004 – 2005 je 195,4 cm

 • směrodatná odchylka je 6 cm

 • maximum 108 cm

 • minimum 178 cm


Zhodnocen
Zhodnocení váhových koeficientů

 • výška hráčů volejbalu patří v průměru mezi jeden z nejdůležitějších předpokladů, ale v extrémních případech na určitých postech (libero) může vysoká úroveň ostatních předpokladů tento předpoklad výšky částečně vykompenzovat, což nám dokazuje výška nejmenšího hráče 178 cm


Podpora talent
Podpora talentů váhových koeficientů

 • World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC)

 • European Council for High Ability, its study and development (ECHA)

 • Pobočkou ECHA v ČR je Společnost pro talent a nadání

 • Talentcentrum MŠMT


Sch ma vztahu instituc k talentovan mu jedinci v r

Veřejná správa váhových koeficientů

Resort kultury

Zařízení poskytující stupeň vzdělání

Rodina

Talentovaný jedinec

Resort školství mládeže a tělovýchovy

Zařízení neposkytující stupeň vzdělání

Obce

Občanskásdružení

Státní nezisková sféra (nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti)

Soukromá sféra

Pracující s talenty

Ostatní

Schéma vztahu institucí k talentovanému jedinci v ČR


Ve ejn spr va
Veřejná správa váhových koeficientů

 • MŠMT

 • třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy na základní škole(k 1.9.2004 - 255 ZŠ) 

 • sportovní gymnázia (počet 15)

 • resortní sportovní centra


Ob ansk sdru en
Občanská sdružení váhových koeficientů

 • sportovní svazy

 • sportovní centra mládeže

 • krajská centra mládeže

 • sportovní organizace


St tn neziskov sf ra
Státní nezisková sféra váhových koeficientů

 • nadace

 • nadační fondy

Soukromý sektor

 • firmy, které podporují nadané a talentované jedince z vlastních finančních prostředků


Legislativa
Legislativa váhových koeficientů

 • V České republice je péče o nadané a talentované jedince ve sportu zakotvena v legislativě a to  zákonem č. 561/2005 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) a zákonem č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu


 • Rozhodující část přípravy sportovních talentů se uskutečňuje ve sportovních oddílech za metodické účasti svazů a spolupráce sportovních tříd a sportovních gymnázií.

 • Hlavními zdroji financí jsou státní rozpočet, vlastní prostředky sportovních svazů a soukromá sféra.


V b r z literatury
Výběr z literatury uskutečňuje ve sportovních oddílech za metodické účasti svazů a spolupráce sportovních tříd a sportovních gymnázií.

 • Dočkal, V. Talent nie je dar. Bratislava: Smena, 1983.

 • Friedman, R. C., Shore, B. M. Talents Unfolding. Cognition and development. Washington: American Psychological Association, 2000.

 • Heller, K., Mönks F., Passow, H. Research and Development of Giftedness and Talent. Pergamon Press, 1993, str. 755 - 779.

 • Hříbková, L. Modely, strategie a metody k identifikaci talentu. Československá psychologie, 1991, 1, 48‑59.


N kter periodika z oblasti talentu
Některá periodika z oblasti talentu uskutečňuje ve sportovních oddílech za metodické účasti svazů a spolupráce sportovních tříd a sportovních gymnázií.

 • High Ability Studies - odborný časopis, který vydává Echa

 • Journal of exceptional children – amer. č.

 • Psychologie dnes

 • Focus on Exceptional Children

 • Gifted Child Quarterly – časopis APA

 • Gifted Education International – časopis WCGTC


Website
Website uskutečňuje ve sportovních oddílech za metodické účasti svazů a spolupráce sportovních tříd a sportovních gymnázií.

 • http://www.stan-echa.euweb.cz/ - Společnost pro talent a nadání

 • http://www.worldgifted.org/ - World Council for Gifted and Talented Children

 • http://www.echa.ws – Evropská společnost pro talent a nadání

 • http://www.nagcbritain.org.uk/- britská Národní společnost pro nadané děti

 • http://www.eddept.wa.edu.au/gifttal/ - stránky australské vlády o vzdělávání nadaných dětí


A to je konec

A to je konec… uskutečňuje ve sportovních oddílech za metodické účasti svazů a spolupráce sportovních tříd a sportovních gymnázií.

Děkuji za pozornost.

Seznam citované literatury je k dispozici na vyžádání.


ad