APE5: Lähipäivän teemat
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

APE5: Lähipäivän teemat. Opetusmenetelmät opetusmenetelmien luokituksesta ja valinnasta luento/opetustuokio opetuskeskustelu-kyselevä opetus aktivoiva havainnollistaminen ja konkretisointi ajattelutaitoihin liittyvistä menetelmistä tekemällä oppiminen. Opetusmenetelmät.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lucio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opetusmenetelm t opetusmenetelmien luokituksesta ja valinnasta luento opetustuokio

APE5: Lähipäivän teemat

 • Opetusmenetelmät

 • opetusmenetelmien luokituksesta ja valinnasta

 • luento/opetustuokio

 • opetuskeskustelu-kyselevä opetus

 • aktivoiva havainnollistaminen ja konkretisointi

 • ajattelutaitoihin liittyvistä menetelmistä

 • tekemällä oppiminen


Opetuksen ty tavat

Opetusmenetelmät

 • Opetuksen päämäärä: saada aikaan tavoiteltua oppimista

  • opetuksen tavoitteet opetusmenetelmien valinnan taustalla

Opetuksen työtavat

 • kehittää opiskelijaa monipuolisesti tavoitteiden suunnassa

 • työtapojen valinnan taustalla ajatus miten opitaan eikä miten opetetaan

 • tarvitaan asiantuntemusta valita opetus-oppimistilanteessa sopivia työtapoja


Opetuksen ty tapojen ryhmittely
Opetuksen työtapojen ryhmittely

 • tavoitteiden pohjalta

  • tietokeskeiset, sosiaalisen vuorovaikutuksen, tunteita ja vapautuneisuutta korostavat, persoonallisuuden kasvun työtavat

 • vuorovaikutuksen perusteella

  • opettajajohtoinen työskentely, itsenäinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyöskentely

 • ajattelu- ja päättelyprosessien pohjalta

  • tiedon luokittelu, tiedon jäsentäminen, kokonaisuuksien muodostaminen, päättely

 • konkreettisuusasteen pohjalta

  • välittömät havainnot, mittaukset ja eksperimentit, kuvat, simulaatiot, teoriat


Ty tapojen valinta
Työtapojen valinta

 • OPS, tavoitteet, sisältö, ammattiala

 • tilannetekijät: ajankohta, ilmapiiri, ikä, kokemus, aikaisemmat tiedot, odotukset, tottumukset, vaihtelunhalu

 • fyysiset, sosiaaliset ja kulttuuriset olosuhteet

 • resurssit, välineet, tilat, turvallisuus

 • didaktinen tehtävä: motivointi, aktivointi

 • opettajan tiedot, taidot, kokemus, asenne, kokeilunhalu, kollegiaalinen tuki


Luennosta
Luennosta

 • Ennakkovalmistautuminen

  • ennakkotiedot kuulijoista ja tilasta/tekniikasta, aikataulu, ulkoinen olemus, aihe ja sen rajaus

 • Aloitus

  • esittäytyminen (ensivaikutelma), mielenkiinnon herättäminen, luennon sisällön esittely/ odotukset, käytännön asiat (kesto, materiaalit, kysymyksien esittäminen, jne)

 • Opetuksen perusperiaatteet ja esittämiseen liittyvät asia

  • vaihtelu, aktivointi, havainnollistaminen

  • esitystapa (äänen käyttö, puhetapa), materiaali, luennon sisältö ja aikataulutus, johdonmukaisuus, selkeys, vuorovaikutus

 • Sisältö

  • sisällön vastaavuus otsikkoon, asiantuntemus, omat esimerkit, aikataulutus

 • Lopetus

  • yhteenveto, kiittäminen ja huomioiminen


Rytmitt minen jaksottaminen ja tauottaminen vaihtelu

Opetuksen perusperiaatteista

Rytmittäminen, jaksottaminen ja tauottaminen (vaihtelu)

 • Luento/opintojaksorunko rytmittää ja jaksottaa opetusta

  - Runkona voi olla teemojen luettelo, kuvio, käsitekartta jne.

 • Eri menetelmät rytmittävät opetusta

 • Rytmittämiseen vaikuttavat

  • ajankohta, opiskelija, oppilaitos, kokemus, intuitio

 • Tauot jäsentävät ajattelua ja mahdollistavat esim. muistiinpanojen tekemistä


Aktivointi ja mielenkiinnon her tt minen

Opetuksen perusperiaatteista

Aktivointi ja mielenkiinnon herättäminen

 • Tavoitteena poistaa rutiineja ja passivoitumista

  • älyllinen aktivointi: älykkyys, ymmärrys, ajattelu

  • elämyksellinen aktivointi: tunne, kokemus, asenteet

  • toiminnallinen aktivointi: toiminta, harjoittelu


Opetuskeskustelu kyselev opetus lahdes 1997 vuorinen 2001
Opetuskeskustelu - Kyselevä opetus (Lahdes 1997; Vuorinen 2001)

 • Keskustelun avulla tarkastellaan kohdetta tai asiaa joltakin tietyltä kannalta

  • kysymyksillä voi virittää, aktivoida, ohjata, kontrolloida ja motivoida

  • opiskelijoita tulisi rohkaista kysymään (ilmapiiri)

 • Keskustelun tulee viedä asiaa eteenpäin

  • liiaksi nimeämään, luokittelemaan ja toteamaan pyrkiviä kysymyksiä

  • liian vähän kysymyksiä, joiden vastauksia ei ole ennakkoon tiedossa (soveltaminen, analyysi, synteesi, arviointi)

 • Keskustelu alkaa/liittyy yhteisen kokemuksen pohjalle


Kysymykselle asetettavia vaatimuksia
Kysymykselle asetettavia vaatimuksia

 • Kysymyksen tulee olla yksiselitteinen

 • Jos kysymykseen liittyy selventävää taustaa se on syytä esittää

 • Kysymys tulee olla haaste opiskelijalle

 • Pyri liittämään kysymys opiskelijan kokemusmaailmaan

 • Älä esitä kahta kysymystä peräkkäin


Aktivoiva havainnollistaminen ja konkretisointi
Aktivoiva havainnollistaminen ja konkretisointi

 • oppimisen kannalta optimaalinen (konkretia-abstraktio)

 • kaikki aistikanavat käyttöön: kuulo, näkö, haju, maku, tunto, ajattelu, tunne, kokemus, mielikuvitus


Av materiaalin hy dynt minen
AV-materiaalin hyödyntäminen

 • Suunnittele havaintovälineiden käyttö, varmista toimivuus ja harjoittele käyttö

 • Kerro mihin esittämäsi materiaali liittyy

 • Tulkitse kaikkia esittämiäsi materiaaleja

 • Älä selittele erehdyksiä – korjaa ne

 • Älä tarjoa liikaa aineistoa

 • Varmista, että esittämäsi materiaali näkyy

 • Näytä vain tarvittava aika

 • Hyödynnä kuvia, värejä jne.

 • Jos jaat materiaalia, mieti missä kohtaa esitystä se on tarkoituksenmukaista tehdä


Demonstraatio
Demonstraatio

 • Asian näyttämistä tai esittämistä puhumisen sijaan

 • Konkretisoi, havainnollistaa

 • Käytännöllinen, motivoiva

 • Vaiheet:

  • Analysoi asia

  • Tee luonnos asioiden etenemisestä

  • Esittele, demonstroi, tee yhteenveto

  • Selitä tarpeen mukaan

  • Aktivoi opiskelijat: osallistuminen, tarkkailutehtävät, ”pähkinät”


Demonstraatiossa on suunniteltava etuk teen
Demonstraatiossa  on suunniteltava etukäteen

 • Voi soveltaa eri tavoin:

 • a) opettaja selostaa ja näyttääb) opettaja selostaa ja oppilas näyttää selostuksen mukaanc) oppilas selostaa ja opettaja näyttää selostuksen mukaand) oppilas selostaa ja näyttää

 • puheen ja näytön samansisältöisyys

 • rauhallisuus otteissa, turhien ärsykkeiden poisto ympäristöstä

 • tarkista oma osaamisesi

 • varaa, tarkista paikka ja välineet, niiden hallinta etukäteen (esim. demonstraatiokamera oiva apuväline, harjoittele)

 • tarkkaile oppilaiden seuraamista

 • huolehdi tilaa ja esteetön näköyhteys


Tekem ll oppiminen
Tekemällä oppiminen

 • yksi vanhimpia ammatillisen koulutuksen muotoja

 • Dewey (1859-1942) "learning by doing"

  • Keskeisenä piirteenä on toiminnan tarkoitus ja tilannesidonnaisuus

  • Oppiminen perustuu aikaisemmin koettuun ja opittuun

  • Kokemus muodostuu vuorovaikutuksesta oppimateriaalin ja muiden ihmisten kanssa 

 • Tekemällä oppimisen menetelmiä

  • Laskuharjoitukset

  • Laboratoriotyöt, harjoitustyöt

  • Aidot työelämätehtävät, asiakastyöt


Aktivoiva opettaminen
Aktivoiva opettaminen

 • Otetaan kuulijoiden nykyinen tila lähtökohdaksi (toiveet, ennakkotiedot, esitiedot)

 • Opetettava asia kytketään koko ajan käytäntöön

  • avainsanat, ajankohtaisten ongelmat ja tilanteet

 • Opiskelijoille ajattelutyötä hyödyntämällä

  • tehtävien, eri työmuotoja, eri esitysmuotoja

 • Otetaan opiskelijat huomioon suunnittelemalla ja valmistelemalla opetus hyvin

 • Monipuolinen arviointi ja palaute (korjaava ja kannustava)

 • 6. Monipuolistetaan työskentelytavat opiskelijaa aktivoivien tehtävien avulla ja yhdistelemällä eri työskentelytapoja

 • 7. Jaetaan materiaalia tasapainoisessa suhteessa työskentelynmäärään

 • 8. Yhteenveto käydyistä asioista

 • 9. Tentti tai loppukoe tehdään ymmärtämistä ja soveltamista esittäväksi


Kirjallisuutta
Kirjallisuutta

 • Lahdes, E. 1997. Peruskoulun uusi didaktiikka. Helsinki:Otava

 • Brax; S. Opetuksen työkalupakki parhaat palat. Luettu 10.03.2006 www.dipoli.tkk.fi/ok/palvelut/tieto/julkaisut/pdf-julkaisut/opetuksentyokalupakki.pdf

 • Kekäle, J. 1993. Luento-opetuksen kehittäminen. Vähemmällä luennoimisella parempiin tuloksiin. Oulun yliopisto.

 • Lindblom-Ylänne, S. & A. Nevgi (toim.) 2003. Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Helsinki: WSOY.

 • Vuorinen, I. 2001. Tuhat tapaa opettaa. Tampere: Resurssi.