slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lukáš Jakubec PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lukáš Jakubec

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Lukáš Jakubec - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Lukáš Jakubec. STUDIE PROVEDITELNOSTI ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ Nástroje projektového řízení. Studie Proveditelnosti Analýza Nákladů a Přínosů. Základní nástroje projektového řízení Posouzení realizovatelnosti a smysluplnosti projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lukáš Jakubec' - lucio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Lukáš Jakubec

STUDIE PROVEDITELNOSTI ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ

Nástroje projektového řízení

studie proveditelnosti anal za n klad a p nos
Studie Proveditelnosti Analýza Nákladů a Přínosů
 • Základní nástroje projektového řízení
 • Posouzení realizovatelnosti a smysluplnosti projektu
 • Zhodnocení efektivnosti využití zdrojů a vložených prostředků
studie proveditelnosti feasibility study
Studie Proveditelnosti(Feasibility Study)
 • Technicko – ekonomická studie popisující investiční záměr
 • Předinvestiční fáze projektu

ÚČEL

 • Zhodnocení realizačních alternativ
 • Posouzení realizovatelnosti projektu
 • Identifikace podkladů pro konečné investiční rozhodnutí
 • Optimalizace zvoleného řešení
studie proveditelnosti feasibility study1
Studie Proveditelnosti(Feasibility Study)

Podle velikosti projektu:

 • Základní studie proveditelnosti
 • Zjednodušená studie proveditelnosti

Podle podrobnosti zpracování:

 • Předběžná studie proveditelnosti
 • Zjednodušená studie proveditelnosti
 • Základní studie proveditelnosti
studie proveditelnosti feasibility study2
Studie Proveditelnosti(Feasibility Study)

Osnova Studie Proveditelnosti:

 • Obsah
 • Úvodní informace
 • Vyhodnocení projektu
 • Popis podstaty projektu, jeho etap
 • Analýza trhu
 • Marketingová strategie a marketingový mix
 • Management projektu a řízení lidských zdrojů
 • Technické a technologické řízení projektu
 • Vliv projektu na životní prostředí
 • Zajištění investičního majetku
studie proveditelnosti feasibility study3
Studie Proveditelnosti(Feasibility Study)
 • Finanční plán a analýza projektu
 • Hodnocení efektivnosti a udržitelnosti projektu
 • Analýza a řízení rizik – citlivostní analýza
 • Časový harmonogram projektu
 • Závěrečné shrnující hodnocení projektu
studie proveditelnosti kap 1 obsah
Studie Proveditelnosti(Kap. 1. Obsah)
 • Informace o počtu a struktuře kapitol
studie proveditelnosti kap 2 vodn informace
Studie Proveditelnosti(Kap. 2. Úvodní Informace)
 • Účel zpracování studie proveditelnosti
 • Datum zpracování
 • Identifikační údaje zadavatele
 • Zpracovatel studie
 • Kontaktní informace
studie proveditelnosti kap 3 vyhodnocen projektu
Studie Proveditelnosti(Kap. 3. Vyhodnocení Projektu)
 • Zásadní závěry a shrnutí
 • Hlavní ukazatele a jejich hodnoty
 • Výsledky citlivostní analýzy
 • Zhodnocení finanční efektivity projektu
 • Realizovatelnost projektu
 • Výsledky analýzy rizik
studie proveditelnosti kap 4 popis podstaty projektu jeho etap
Studie Proveditelnosti(Kap. 4. Popis podstaty projektu, jeho etap)

Hledání odpovědí na otázky:

 • Jaký je název, smysl a zaměření projektu ?
 • Jaké produkty budou díky projektu nabídnuty ?
 • Jaké problémy projekt řeší ?
 • Kdo bude investorem, vlastníkem, provozovatelem projektu ?
 • Jaká je lokalizace projektu ?
 • Jaká je vazba projektu na strategické dokumenty?
studie proveditelnosti kap 4 popis podstaty projektu jeho etap1
Studie Proveditelnosti(Kap. 4. Popis podstaty projektu, jeho etap)

Popis etap investičních projektů:

 • Předinvestiční fáze
 • Investiční fáze
 • Provozní fáze
 • Poprovozní fáze
studie proveditelnosti kap 4 popis podstaty projektu jeho etap2
Studie Proveditelnosti(Kap. 4. Popis podstaty projektu, jeho etap)

Variantní řešení:

 • Podle závažných proměnných okolností, které nemůže investor ovlivnit (velikost poptávky po produktu, makroekonomické ukazatele, apod.)
 • Optimální varianta
 • Střední varianta
 • Minimální varianta
studie proveditelnosti kap 5 anal za trhu
Studie Proveditelnosti(Kap. 5. Analýza trhu)
 • Marketingový výzkum
 • Analýza trhu
 • Analýza S.W.O.T.
studie proveditelnosti kap 5 anal za trhu1
Studie Proveditelnosti(Kap. 5. Analýza trhu)

Hledání odpovědí na otázky:

 • Kdo je cílovým zákazníkem (uživatelem produktu) ?
 • Jaká je jeho potřeba, kterou bude produkt uspokojovat ?
 • Jak vysokou cenu je ochoten zákazník zaplatit ?
 • Jak vysokou poptávku lze očekávat ?
 • Jaké jsou substituty produktu ?
 • Jak významná je konkurence ?
studie proveditelnosti kap 6 marketingov strategie marketingov mix
Studie Proveditelnosti(Kap. 6. Marketingová strategie, marketingový mix)

Marketingová strategie

 • Poslání projektu
 • Hlavní strategický cíl projektu
 • Specifické cíle projektu
 • Zvolené strategie
studie proveditelnosti kap 6 marketingov strategie marketingov mix1
Studie Proveditelnosti(Kap. 6. Marketingová strategie, marketingový mix)

Marketingový MIX

Vymezení významných marketingových problémů pomocí „4 P

 • PRODUKT
 • PRICE
 • PROMOTION
 • PLACE
studie proveditelnosti kap 7 management projektu zen lidsk ch zdroj
Studie Proveditelnosti(Kap. 7. Management projektu, řízení lidských zdrojů)

Plánování, organizování řízení a kontrola:

 • Procesů
 • Organizačních jednotek
 • Lidských zdrojů
studie proveditelnosti kap 7 management projektu zen lidsk ch zdroj1
Studie Proveditelnosti(Kap. 7. Management projektu, řízení lidských zdrojů)

Příklady řešených otázek:

 • Bude oddělen vlastník a provozovatel projektu ?
 • Které profese a v jakém počtu projekt ve svých fázích vyžaduje ?
 • Které činnosti budou zajišťovány „outsourcingem“ a které vlastními zdroji ?
 • Jak bude utvořena výsledná organizační struktura a uspořádání procesů ?
 • Jaká pracovní místa vzniknou, v jakém počtu a jaké budou jejich parametry ?
 • Jak proběhne výběr nových, případně rekvalifikace stávajících pracovníků ?
studie proveditelnosti kap 8 technick a technologick e en projektu
Studie Proveditelnosti(Kap. 8. Technické a technologické řešení projektu)

Příklady řešených otázek:

 • Jaká je použita technologie ve fázi investiční a fázi provozní ?
 • Jaký investiční majetek je zapotřebí v jednotlivých fázích projektu ?
 • Jaké energetické a materiálové toky budou nutné v jednotlivých fázích projektu ?
 • Jak vysoké lze odhadovat investiční náklady ?
 • Jaká je fyzická životnost projektu ?
 • Kdy začne vlivem opotřebení majetku narůstat provozní náročnost a v jaké míře ?
studie proveditelnosti kap 9 vliv projektu na ivotn prost ed
Studie Proveditelnosti(Kap. 9. Vliv projektu na životní prostředí)
 • NEGATIVNÍ
  • POZITIVNÍ
   • INDIFERENTNÍ
 • Negativní vliv = hrozba dodatečných nákladů
 • Hodnotit ve všech etapách a fázích projektu
 • Specializované dokumenty (EIA, zjišťovací řízení, dle zákona 100/2001 Sb.)
studie proveditelnosti kap 10 zaji t n investi n ho majetku
Studie Proveditelnosti(Kap. 10. Zajištění investičního majetku)

Příklady řešených otázek:

 • Jaký je seznam a výše všech nutných investic ?
 • Jakým způsobem bude majetek pořizován ?
 • Jak bude probíhat koloběh zásob ?
 • Jaké vysoké zásoby bude nutné udržovat ?
 • Jak vysoká bude spotřeba materiálu, energie ?
 • Komu a jakým způsobem budou produkty dodávány ?
studie proveditelnosti kap 11 finan n pl n a anal za projektu
Studie Proveditelnosti(Kap. 11. Finanční plán a analýza projektu)

Základní kroky:

 • Základní kalkulace výsledného produktu (fixní, variabilní, přímé a nepřímé náklady)
 • Nalezení bodu zvratu

3. Tvorba finančního plánu (plán průběhu nákladů a výnosů, plánované stavy majetku a zdrojů krytí, plán průběhu „Cash Flow“)

studie proveditelnosti kap 12 hodnocen efektivity a udr itelnosti projektu
Studie Proveditelnosti(Kap. 12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu)
 • Zhodnocení finanční bonity projektu
 • Zhodnocení udržitelnosti projektu
   • Finanční
   • Materiální
   • Časová
   • Organizační
studie proveditelnosti kap 13 anal za citlivosti a zen rizik
Studie Proveditelnosti(Kap. 13. Analýza citlivosti a řízení rizik)
 • Variantní řešení
 • Identifikace rizikových faktorů
   • Intenzita negativního vlivu
   • Pravděpodobnost výskytu negativního vlivu
   • Způsob minimalizace negativního vlivu
studie proveditelnosti kap 14 harmonogram projektu
Studie Proveditelnosti(Kap. 14. Harmonogram projektu)
 • Začátek a konec jednotlivých činností
 • Návaznost činností
 • Překrývání činností
studie proveditelnosti kap 15 z v re n shrnuj c hodnocen projektu
Studie Proveditelnosti(Kap. 15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu)
 • Výsledné posouzení projektu ze všech hledisek
 • Jednoznačné vyjádření o (ne)realizovatelnosti projektu
 • Závěr pro každou variantu zvlášť
 • Identifikace a obhájení zvolené varianty
anal za n klad a p nos cost benefit analyis
Analýza Nákladů a Přínosů (Cost – Benefit Analyis)
 • Hodnocení veřejně prospěšných projektů (zvýšení celospolečenských užitků)
 • Co komu realizace projektu přinese ?
anal za n klad a p nos cost benefit analyis1
Analýza Nákladů a Přínosů (Cost – Benefit Analyis)

Doporučený postup zpracování CBA:

 • Definice podstaty projektu
 • Vymezení beneficientů
 • Identifikace všech ocenitelných nákladů a přínosů dle beneficientů a jejich převedení na hotovostní toky
 • Identifikace všech neocenitelných nákladů a přínosů dle beneficientů
 • Stanovení kriteriálních ukazatelů
 • Citlivostní analýza
 • Posouzení projektu (dle bodů 3. – 6.)
 • Rozhodnutí o přijatelnosti a financování investice
literatura
Literatura
 • Metodika MMR – Studie proveditelnosti
 • Metodika MMR – Analýza nákladů a přínosů
na z v r
Na závěr…

Úspěšně jste absolvovali tuto náročnou prezentaci a máte tak již dostatek základních informací…takže…

na z v r1
Na závěr…

…s chutí do toho !