HEMIJA - PowerPoint PPT Presentation

lucio
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HEMIJA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 42
Download Presentation
HEMIJA
486 Views
Download Presentation

HEMIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HEMIJA Vežbe 2. STEHIOMETRIJA

 2. REaktivnost H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar Više Manje Manje Više Nereaktivni

 3. Sagorevanje – hemijska reakcija sa kiseonikom OKSIDACIJA

 4. Zapaljivost Sklonost ka reakciji sa kiseonikom oslobađajući toplotu. O2

 5. Oksidi H2+ O2 C + O2 N2+ O2 O + O2 Si + O2 Fe + O2 H2O CO2 NO2 O3 SiO2 Fe2O3

 6. Sreća Nesrećan Nestabilan VISOKA energija Srećan Stabilan NISKAenergija

 7. energija Reaktanti Proizvodi (nestabilni) (stabilni) energija Reaktanti Proizvodi (stabilni) (nestabilni)

 8. Proste reakcije Sinteze (Sjedinjavanja) Razlaganja Jednostruke zamene Dvostruke zamene

 9. Sinteza A + B A B Razlaganje A + B A B Jednostruke zamene + + A B C A C B Dvostruke zamene + + A B C D A D C B

 10. Sinteza A + B A B Razlaganje A + B A B Jednostruke zamene + + A B C A C B Dvostruke zamene + + A B C D A D C B

 11. + Sinteza Razlaganje + Jednostruke zamene + + Dvostruke zamene + +

 12. Izjednačavanje hemijskih jednačina

 13. 2 Ag + Cl2 AgCl Ukupno atoma 1 2 1 1 2 2 Broj atoma mora biti jednak sa obe strane

 14. 2 2 Ag + Cl2 AgCl Ukupno atoma 1 2 1 1 2 2 2 Broj atoma mora biti jednak sa obe strane

 15. CH4 + O2 CO2+ H2O 1 2 1 2 4 2 1

 16. CH4 + O2 CO2+ H2O 2 1 2 1 2 4 2 1 2 4

 17. CH4 + O2 CO2+ H2O 2 2 1 2 1 2 4 2 1 2 4 4

 18. Arelementa ∙ 100% Procentni sastav (%) = Mr jedinjenja Izračunavanje procentnog sastava Izračunati procentni sastav elemenata u magnezijum-oksidu ! Ar(Mg)= 24 Ar(O)= 16 Mr (MgO)= 24 + 16 = 40

 19. Arelementa ∙ 100% Procentni sastav (%) = Mr jedinjenja Izračunavanje procentnog sastava Izračunati procentni sastav elemenata u kalcijum-karbonatu ! Ar(Ca)= 40Ar (C)=12 Ar(O)= 16 Mr (CaCO3)= 40+ 12+ 3∙16 = 100

 20. Empirijska formula Najjednostavnija formula jedinjenja koja pokazuje u kom odnosu se jedine dati elementi • To nijesamoodnosbrojatomaveć i odnos molova datih atoma • U 1 mol CO2nalazi se 1 mol ugljenika i 2 mola kiseonika • 1 molekul CO2ima 1 atom C i 2 atoma O • Brojevi u indeksu formula označavajubrojatomakoji je vezan: • H2 - 2atoma H • HCl – atom H i atom Cl • H2SO4 – 2atoma H, 1 atom S i4atoma O • Ca(OH)2 – 2atoma H, 2atoma O i1 atom Ca, • Mg3(PO4)2 – 3atoma Mg, 2atoma P i8atoma O.

 21. Izračunavanje empirijske formule • Pretpostavimo da imamo 100 gramajedinjenja • Dakle, pretvaramo% u grame • Izračunamo broj molova za svaki od elemenata • Pišemo broj molova u indeksu za svaki element • Podelimo sve brojeve (molova) sa najmanjim od njih • Ako je potrebno, množimo da bismo dobili cele bojeve

 22. Empirijska formula Izračunati empirijsku formulu jedinjenja koje sadrži: 3.06% H, 31.63% P, 65.3 %O. Pretpostavimo da imamo 100 g jedinjenja, tako da onda imamo: 3.06 g H, 31.63 g P i 65.3 g O H3.06P1.02O4.08 Naći odnos malih celih brojeva tako što se svaki brojpodeli sa najmanjim od njih (1.02) Izračunamo broj molova svakog od njih: H3PO4 Fosforna kiselina

 23. Empirijska formula Izračunati empirijsku formulu jedinjenja koje sadrži: 43.40 % Na, 11.30 % C, 45.30 %O. Pretpostavimo da imamo 100 g jedinjenja, tako da onda imamo: 43.40 g Na, 11.30 g C i 45.30 g O Na1.89C0.94O2.83 Naći odnos malih celih brojeva tako što se svaki brojpodeli sa najmanjim od njih (0.94) Izračunamo broj molova svakog od njih: Na2CO3 Natrijum-karbonat

 24. Empirijska formula Izračunati empirijsku formulu jedinjenja koje sadrži: 28.00 % K, 26.00 % Cl, 46.00 %O. Pretpostavimo da imamo 100 g jedinjenja, tako da onda imamo: 28.00 g K, 26.00 g Cl i 46.00 g O K0.72Cl0.73O2.88 Naći odnos malih celih brojeva tako što se svaki brojpodeli sa najmanjim od njih (0.72) Izračunamo broj molova svakog od njih: KClO4 Kalijum-perhlorat

 25. STEHIOMETRIJAIzračunavanje na osnovu hemijskih jednačina • Napisati hemijsku jednačinu-reaktante i proizvode • Izjednačiti broj atoma sa leve i desne strane • Postaviti proporciju (ispod jedinjenja pisati podatke koji su dati u zadatku i šta se traži) • Rešiti proporciju

 26. Dobijanje ili razlaganje oksida E + O2 → ExOy ExOy → E + O2 C + O2 → CO2 N2O3 → N2 + O2

 27. 1. Kolikogramamagnezijum-oksida se dobijasagorevanjem 12 g metalnogmagnezijuma? • Mg + O2 → MgO 12 g x 2∙ 24 g 2∙40 2 2

 28. 2. Kolikogramakiseonika se dobijarazlaganjem 7.2gramaazot(III)-oksida? • N • 2O3 → N2 + O2 7.2g x 2∙ 76 g 3∙32g 2 2 3

 29. 3. Koliko dm3kiseonika se dobijarazlaganjem 200 gramabakar (II)-oksida? 2 • CuO→ Cu+ O2 200 g x dm3 2∙ 79.5g 22.4 dm3 2

 30. Metal+kiselina → so + H2 • Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 • Mg + HCl → MgCl2 + H2

 31. 4. Koliko dm3vodonika se dobijareakcijom130 gramacinkasahlorovodoničnom kiselinom? • Zn + HCl→ ZnCl2 + H2 130g x dm3 • 65g22.4 dm3 2

 32. Razlaganje karbonata • MCO3 → MO + CO2 Razlaganjem karbonata se dobija odgovarajući oksid MO i ugljenik(IV)-oksid

 33. 5. Koliko dm3ugljenik(IV)-oksida se dobijažarenjem 200 gramakalcijum-karbonata? • CaCO3→ CaO +CO2 200 g x dm3 100 g 22.4 dm3

 34. Baze • Baze (hidroksidi) – imaju hidroksidnu OH grupu I Natrijum-hidroksid NaOH Kalijum-hidroksid KOH Kalcijum-hidroksid Ca(OH)2 Magnezijum-hidroksid Mg(OH)2 I II II OH grupa – uvek jednovalentna

 35. Kiseline Kiseline – imaju vodonik H – jednovalentan ikiselinskiostatak Hlorovodonična kiselina HCl Sumporna kiselina H2SO4 Sumporasta kiselina H2SO3 Azotna kiselina HNO3 Azotasta kiselina HNO2 Fosforna kiselina H3PO4 Ugljena kiselina H2CO3

 36. Reakcija neutralizacije Baza + kiselina → so + voda NaOH + HCl → NaCl + HOH Mg(OH)2 + H2SO4→MgSO4 + HOH

 37. 6. Kolikograma NaCl se dobija reakcijom 20 grama natrijum-hidroksida sa hlorovodoničnom kiselinom? • NaOH + HCl→ NaCl + H2O 20 g x g 40 g 58.5 g

 38. 7. Kolikograma kalijum-sulfata se dobija reakcijom 9.8 grama sumpornekiselinesakalijum-hidroksidom? 2 • KOH + H2SO4→ K2SO4 + H2O 9.8 g x g 98 g174 g 2

 39. 8. Kolikograma kalcijum-fosfata se dobija reakcijom 111grama kalcijum-hidroksidasafosfornomkiselinom? 3 • Ca(OH)2 + H3PO4→ Ca3(PO4)2 + H2O 111 g x g 3∙74 g 310 g 2 6

 40. Izračunatiprocentnisastavelemenata u azotnoj kiselini. • Izračunatiprocentnisastavelemenata u kalcijum-hidroksidu. • Odrediti najednostavniju formulu jedinjenja koje sadrži 40.0% Ca, 12.0% C, 48.0%O. • Odrediti najednostavniju formulu jedinjenja koje sadrži 2.94% H, 29.79% C, 68.09%O. • Koliko se grama kalcijum-hlorida dobija reakcijom 148 grama kalcijum hidroksida sa hlorovodoničnom kiselinom ? • Koliko je grama natrijum-sulfata dobija reakcijom 160 grama natrijum hidroksida sa sumpornom kiselinom ? • Koliko se grama magnezijum-hlorida dobija reakcijom 116 grama magnezijum- hidroksida sa hlorovodoničnom kiselinom ? • Koliko se grama natrijum-fosfata dobija reakcijom 80 grama natrijum- hidroksida sa fosfornom kiselinom ?