Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
90+ PowerPoint Presentation

90+

128 Views Download Presentation
Download Presentation

90+

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 135+ 45- 90+ 90- 315+

  2. قرینه قرینه +5 قرینه 5+ قرینه 3+ صحیح منفی صفر صحیح مثبت = قرینه(3+) = (3+)- 3- • بچه ها حالا با استفاده از نمونه بقیه تساوی ها را کامل کنید. = قرینه قرینه (5+) = ((5+)-)- 5+ • حالا با استفاده از نمونه بقیه تساوی ها را کامل کنید. • از این تساوی ها چه نتیجه ای می گیرید؟ قرینه قرینه هر عدد برابر خود آن عدد می باشد.

  3. 3 = 3+ • اعداد صحیح مثبت را می توان به صورت مقابل نوشت: • اعداد صحیح مثبت • ... و 4+ و 3+ و 2+ و 1+ • اعداد صحیح سه دسته اند • صفر 0 • اعداد صحیح منفی • 1- و 2- و 3- و 4- و ...

  4. 4+

  5. 4+ 2-

  6. 4- = 0 + (2+) 2+ = (4-) + 0 = 0 - 3- 3- = 0 + 3- = 0 - 2 = 0 + 2 2 1

  7. 3+ = (3+) + 0 = (3-) - 0 = (2-) + 0 2- • نتیجه : جمع هر عدد با صفر برابر همان عدد می شود. 1

  8. 0 = (5-) + (5+) 0 = 4 - 4 = (4-) + 4 0 = 3+3- 2 • نتیجه : جمع هر عدد با قرینه اش برابر صفر است.