1 / 14

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz. Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Náklady a výnosy. Náklady.

louie
Download Presentation

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 2. Náklady a výnosy

 3. Náklady • jsou účelně vynaložená finanční částka v penězích, která by se podnikateli měla vrátit v budoucnu v podobě zisku • EXPLICITNÍ • IMPLICITNÍ • KALKULAČNÍ • PODLE NÁKLADOVÉHO DRUHU • PODLE OBJEMU VÝROBY • ÚČETNÍ

 4. Explicitní • platí je majitel firmy někomu, kdo není vlastníkem firmy a jsou to peníze, které jdou ven z firmy • evidujeme v účetnictví • zjišťujeme pomocí nich účetní zisk • patří sem: • dodavatelům za dopravu a materiál • za právní a poradenskou činnost • zaměstnancům mzdy • bance úroky z úvěru • OSSZ - okresní správa sociálního zabezpečení, sociální pojištění

 5. Implicitní • jsou těžko vyčíslitelné • ukazují nám ušlý zisk • neevidujeme v účetnictví • vyčíslujeme pomocí nich ekonomický zisk • např. ušlé nájemné (mám budovu a můj roční zisk je 120 000,- pracuji v ní sama. Kdybych tu samou budovu pronajala za 20 000,- měsíčně a nepracovala, tak by můj roční zisk byl 240 000,- implicitní náklad 120 000,-)

 6. Kalkulační dělíme je: • Jedincové • Režijní jedincové můžeme spočítat na jednu kalkulační jednici (jeden kus, metr) režijní nemůžeme spočítat, používáme vzorce typový kalkulační a vše rozpočítáváme do jednotlivých režií: • výrobní režie • správní režie • zásobovací režie • odbytová režie

 7. Podle nákladového druhu • materiálové - spotřeba materiálu • mzdové - odměny • finanční - pokuty a penále • odpisy - majetku • služby - cestovné

 8. Podle objemu výroby • fixní • variabilní • celkové • průměrné • mezní

 9. fixní • jsou na určitou dobu neměnné • k jejich změně potřebujeme delší dobu • platíme ještě před zahájením podnikání • patři sem např.: koupě nebo pronájem budovy, nákup strojů, veškeré vybavení, zálohy na elektriku, plyn, vodu, kancelářské potřeby, plat ředitele firmy..... • změna fixních nákladů - koupě nového stroje • variabilní • jsou proměnlivé • mohou stoupat, klesat • platíme je až se zahájením objemu výroby • např. materiál, zásoby, doprava, mzdy, elektrika, plyn, voda • celkové • zjistíme je součtem fixních a variabilních nákladů • ukazují nám celkovou vynaloženou částku • průměrné - vypočítáme je tak, že celkové náklady vydělíme počtem vyrobených výrobků - tyto náklady podnikatele nejvíce zajímají, protože pomocí nich dokáže zjistit zisk - jsou nejprve hodně vysoké, protože se v nich promítají náklady fixní, ale čím větší množství výrobků vyrábíme, tím je náklad na jeden výrobek nižší (např. vizitky, pozvánka na ples) • mezní - je to náklad přes daný objem výroby - například vyrábím 200 TV s nákladem 200 000,-, zvýším výrobu o 1 TV, takže náklad na 201 TV je mezní

 10. ÚČETNÍ provozní: poplatky za vedení účtu finanční: nákup a prodej akcií mimořádné: manka – úhrada Výnosy peněžní vyjádření výsledků plynoucích z hospodářských aktivit podniku jsou realizovatelná produkce Dělíme je: Provozní Neprovozní Provozní vznikají prodejem výrobků nebo poskytováním služeb podnik tím plní svůj účel existence nejdůležitějšími provozními výnosy jsou tržby tržby můžeme získat za prodej tržby jsou rozhodujícím finančním zdrojem podniku, který může sloužit k: úhradě daní, nákladu a zajištění jiných potřeb tržby jsou nejdůležitějším cílem podniku

 11. Neprovozní • výnosy, které hradíme z vkladů, pronájem budov, místností, pozemků • Rozlišení tržeb: • hrubé tržby • souhrn vydaných faktur za vykazované období • čisté tržby • hrubé tržby snížené o dobropisy (vrácené a odepsané zboží) různé slevy

 12. Uveďte příklad implicitního nákladu. Které náklady evidujeme v účetnictví ? Co je nejdůležitějším výnosem firmy ? Co zjistíte při porovnání nákladů a výnosů ? Otázky

 13. Odpovědi na otázky • Např. ušlé nájemné (mám budovu a můj roční zisk je 120 000,- pracuji v ní sama. Kdybych tu samou budovu pronajala za 20 000,- měsíčně a nepracovala, tak by můj roční zisk byl 240 000,- implicitní náklad 120 000,-) • Explicitní • Tržba • Hospodářský výsledek

 14. Použité zdroje ŠVARCOVÁ, Jena a kol. Ekonomie Stručný přehled teorie praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 2007, ISBN 80-903433-4-1. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.

More Related