1 / 23

Vítáme Vás na členské schůzi BD Doubravická 1303 a 1304

Vítáme Vás na členské schůzi BD Doubravická 1303 a 1304. představenstvo. 1. Zahájení. Prezence celkem zúčastněných členů družstva Volba předsedajícího schůze Volba zapisujícího schůze Volba sčitatelů. 2. Tvorba nedělitelného fondu.

lori
Download Presentation

Vítáme Vás na členské schůzi BD Doubravická 1303 a 1304

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vítáme Vás na členské schůzi BD Doubravická 1303 a 1304 představenstvo

 2. 1. Zahájení • Prezence • celkem zúčastněných členů družstva • Volba předsedajícího schůze • Volba zapisujícího schůze • Volba sčitatelů

 3. 2.Tvorba nedělitelného fondu • V roce 2005 družstvo vykázalo účetní zisk a z toho důvodu se nedělitelný fond navyšuje. • Stávající nedělitelný fond je: 5.025,- Kč • Nedělitelný fond bude po navýšení: 26 060,--Kč

 4. 3. Zpráva o hospodaření družstva • Zpráva o hospodaření družstva k 31.12. 2005 • Zůstatek na běžném účtu 1 291 850,93 Kč • Zůstatek v pokladně 44 086 ,- Kč • Výnosy 1 321 761,16 ,- Kč • Náklady 1 111 419,60 ,- Kč • Hospodářský výsledek 210 341,56 ,- Kč • Schválení účetní závěrky

 5. 4. Zpráva o činnosti představenstva • Představenstvo zajistilo: • Plánované investice na rok 2005 • Prodej bytu po panu Jarkovi – nový nájemce p.Kail • Administrativní činnosti • Technický provoz domů • DOPLNIT KO PORADENSTVÍM • Schválení zprávy

 6. 5. Zpráva kontrolní komise

 7. 6. Pronájem nebytových prostor • Prodejna Sluníčko, Krejčovství – stávající nájemci, Nový Řadov – nový nájemce • 700 Kč/m2/rok schváleno členskou schůzí 6. 11. 2003+ navýšení o inflaci (1x za rok) ve smlouvě • Nebytové prostory u sklepů • zatím pronájem 3 místností (do členské schůze) 400 Kč/ m2/rok • Stanovisko členské schůze k pronájmům

 8. 7/1. Jednorázové příjmy • Příjmy: • Prodej bytu č 0Kč • Příspěvek na investice od PT 0Kč • Příspěvek od MÚ na část úroků (v roce 2005) 35 000,-- Kč • Doplnit další příjmy za rok 2005 – za klíče 57 200,-- Kč

 9. 7/2. Jednorázové výdaje • Výdaje • Výměna oken za plastová 18 231- Kč (doplatek v roce 2005) • Vstupní portál se schránkami sever 250 876,--- Kč • V účetnictví je zaúčtováno na jeden účet, nemám rozlišeno severní/jižní a faktury už nemám pozn.Kmochová • Vstupní portál jih (v roce 2005) ,- Kč (doplatek za vnitřní dveře v roce 2005 ,- Kč) • Osvětlení společných prostor 11 844,-- Kč • Malířské práce, související zednické úpravy 176 955,-- Kč • Opravy domácích telefonů 44 912,70 Kč • Zámečnické práce, klíče 14 243,50 Kč • Opravy topení 19 592,-- Kč • Oprava výtahu 18 690,--Kč

 10. 8/1. Finanční rozvaha • Měsíční platby • Úvěru na okna včetně úroků 18.200,- Kč upraveno • Ostatní (nepravidelné) odhad 40.000,- Kč = • Služby, smlouvy …………………………………25.000,-Kč • Pojištění, daň z budovy….. …………………….. 4.000,-Kč • Opravy, revize …………………………………...11.000,-Kč

 11. 8/2. Finanční rozvaha • Měsíční příjmy nájemné • nájemné od členů družstva 83.000,- Kč • nájemné od nečlenů 5.500,- Kč • nájemné z nebytových prostor 3.000,- Kč91.500,- Kč • měsíční příjmy – platby (zůstatek) 31.500,- Kč • V roce 2006 se nepředpokládají žádné velké příjmy-pan Kail(z prodeje bytů-pan Kail byl v roce 2006 1 140 000,-- Kč • Navýšení příspěvku do provozního fondu

 12. 8/3. Finanční rozvaha • Měsíční příspěvek do provozního fondu (nájem) od členské schůze v roce 2005

 13. 12. Finanční rozvaha - návrh • Měsíční příspěvek do provozního fondu • navýšení celkem o 14.800,- Kč/měsíc • stanovisko členské schůze:

 14. 8/4. Finanční rozvaha • V současné době na účtu: 2 395 154,- Kč_ k 28.2.06 • Nechat všechno na účtu • Jednorázová splátka části úvěru ano/ne a kolik? , - Kč • Investice kolik? , - Kč • Rezerva na účtu ,- Kč • Domácí telefony s rekonstrukcí ,-Kč • Stanovisko členské schůze:

 15. 9. Investice na rok 2006 • Renovace předzahrádek 17.000,- kč • Opravy výtahu 273.000,- Kč/výtah • (nutno provést do 4 let) • Plastová okna na chodbách a v suterénu = 850.000,- Kč • PVC na chodbách 650.000,- Kč • Rekonstrukce + digital STA 70.000 – 300.000,- Kč • Oprava spodní části fasády • Renovace předzahrádek 17.000,- kč • Zateplení severní strany 2.000.000,- Kč • Oprava lodžií 90.000 – 900.000,- Kč • Přístřešky u vstupů na jižní straně 200.000,-Kč • Představenstvo navrhuje zadat K.O. Poradenství návrh na celkovou rekonstrukci(zateplení, výtahy, balkóny) s dotací státu nebo EU ….. • Stanovisko členské schůze k investicím

 16. 10. Volba nových členů představenstva • Odstupující členové: • Kontrolní komise: Vladimír Hora –z důvodu převodu členství • Návrh nových členů: • Kontrolní komise: Grafová Růžena • Volba: Kontrolní komise: Grafová Růžena • ( byla zvolena )

 17. 11. KO Poradenství Převzalo celkovou správu nemovitosti (v souladu se zákony a právními předpisy) • Vedení ekonomické agendy • Zajištění havarijní služby • 120 Kč+DPH/byt/měsíc

 18. 12/1. Ostatní • Závěry z požárně preventivní prohlídky • Nechávat volné únikové cesty • Neodkládat věci na chodbách, u sklepů • Nezamykat vchodové dveře • Nouzové osvětlení = O.K. • Hydranty – O.K., revize je platná • Hasicí přístroje, revize je platná • skřínky otevřené nebo klíček viditelný • Řádně označit všechny hlavní uzávěry energií

 19. 12/2. Ostatní • Úklid domu • 1x týdně - zametení a vytření společných prostor domu,odstranění prachu z madel zábradlí a z vnitřních okenních parapetů, zametení a vytření podlahy výtahu • další činnosti 1 x měsíčně, 2 x ročně, dle potřeby … • smlouva • s paní Šmídovou pro 1303 • s paní Novákovou pro 1304 • Nepořádek u kontejnerového stání • Sleduje MÚ • Snažit se udržovat pořádek a čistotu

 20. 12/3. Ostatní • Odměny představenstvu a kontrolní kom. • v roce 2005 - celkem 40.000,- Kč představ. • návrh na rok 2006 – celkem 40.000,- Kč před • Kontrolní komise – 6000,-Kč • Pojištění odpovědnosti představenstva • cca 11.500,- Kč/rok přes SMBD = zatím neprovedeno • Stanovisko členské schůze k odměnám a pojištění

 21. 12/4. Ostatní • Konání řádné schůze • Minimálně 1 x za rok • V případě, že schůze nebude usnášeníschopná (nadpoloviční většina členů) – náhradní členská schůze • Náhradní členské schůze • Ze zákona do 21 dnů od termínu řádné schůze • Návrh uspořádat náhradní členskou schůzi v den řádné schůze – o cca 1 hodinu později • Nevýhoda – kratší doba jednání • Stanovisko členské schůze k termínu uspořádávání náhradní členské schůze

 22. 13. Diskuse, závěr schůze Kontakty na Bytové družstvo: • Nástěnka • Mobil: 777 817 809 ( předseda ) • e-mail: doubravicka@seznam.cz • Internet: sweb.cz/doubravicka • Heslo: bd1303

 23. Děkujeme Vám za pozornosta nashledanou

More Related