v nosy n klady v sledok hospod renia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výnosy, náklady, výsledok hospodárenia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výnosy, náklady, výsledok hospodárenia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Výnosy, náklady, výsledok hospodárenia - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Výnosy, náklady, výsledok hospodárenia. Vzťah medzi výnosmi, nákladmi a výsledkom hospodárenia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výnosy, náklady, výsledok hospodárenia' - lorenzo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vz ah medzi v nosmi n kladmi a v sledkom hospod renia

Vzťah medzi výnosmi, nákladmi a výsledkomhospodárenia

Výnosy podniku sú peňažnou čiastkou, ktorú podnik získal zo všetkých svojich činností za určité účtovné obdobie bez ohľadu na to, či v tomto období došlo k ich úhrade. To je princíp podľa tzv. akruálneho účtovníctva. Výnosy sa tu odlišujú od príjmov, náklady od výdajov, a zisk od cash flow.

Náklady môžeme definovať, ako peňažné ocenenie spotreby výrobných faktorov vynaložených podnikom na jeho výkony (výrobky a služby) a ostatne účelovo vynaložené náklady spojené s jeho činnosťou. V tejto súvislosti musíme odlišovať náklady od výdavkov. Náklady vznikajú v okamihu spotreby a výdaje v okamihu úhrady. Platí však, že nie každý výdavok je zároveň nákladom a opačne.

Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi tvorí výsledok hospodárenia podniku. Ak prevyšujú výnosy náklady, ide o zisk, ak prevyšujú náklady výnosy, ide o stratu.

klasifik cia n kladov

Náklady ktoré vznikajú v podniku môžeme členiť podľa viacerých hľadísk. V podnikovej praxi sa stretávame najčastejšie s nasledovným členením nákladov:

 • podľa položiek kalkulačného vzorca (kalkulačné členenie),
 • podľa závislosti nákladov od zmeny objemu výroby,
 • podľa nákladových druhov (druhové členenie ).
 • Kalkulačné členenie nákladov
 • vychádza z možnosti vyjadriť jednotlivé položky nákladov na jednotku kalkulačného výkonu. Náklady podľa kalkulačného členenia obsahujú dve skupiny, t. j. priame a nepriame náklady. Kalkulačné náklady sa líšia od druhových v tom, že každá položka druhovo členených nákladov je homogénna, zatiaľ čo v kalkulačnom členení sú niektoré nákladové položky heterogénne. Sú to predovšetkým réžie, ako napr. výrobná réžia, technologická réžia, odbytová réžia, správna réžia a pod.

Klasifikácia nákladov

2 n klady pod a z vislosti na zmen ch objemu v roby

Z hľadiska tohto kritéria členíme náklady na fixné a variabilné.

Fixné náklady sú také, ktoré nie sú ovplyvňované výškou produkcie (výroby), prípadne k ich zmenám dochádza skokom, napr. po určitom časovom období. Sú to napr. odpisy budovy, v ktorej sú umiestnené výrobné stroje. Náklady vo forme odpisu sú stále rovnaké bez ohľadu, či je produkcia dosahovaná výrobným zariadením vyššia alebo nižšia. Platí do toho obdobia, pokiaľ nevznikne potreba zvýšenia výroby cestou zmeny výrobnej technológie, t. j. výmenou stroja.

Variabilné náklady sa menia so zmenou objemu výroby, napr. veľkosť spotreby ľudskej práce, spotreba materiálu a to buď proporcionálne (rastú rovnako rýchle ako produkcia), nadproporcionálne (rastú rýchlejšie) alebo podproporcionálne (rastú pomalšie). Vznikajú v okamihu spotreby. Je to časť materiálových, mzdových, prípadne iných nákladov.

2. Náklady podľa závislosti na zmenách objemu výroby

v voj n kladov pri zmene objemu produkcie

sledujeme pomocou koeficientu reakcie (kr), ktorý vypočítame zo vzťahu:

((N1 : No) * 100) - 100

kr = –––––––––––––––––––––

((V1 : Vo) * 100) - 100

N - celkové náklady v bežnom a základnom období

V - výnosy podniku v bežnom a základnom období

Ak hodnota kr = 1 ide o proporcionálne náklady,

pri progresívnych nákladoch je „kr“ väčšie ako 1,

pri degresívnych nákladoch je hodnota „kr“ väčšia ako 0 a menšia ako 1.

Pri regresívnom priebehu je hodnota „ kr“ záporná.

Vývoj nákladov pri zmene objemu produkcie

3 druhov lenenie n kladov

Ide o zoskupenie nákladov z hľadiska jednotlivých činiteľov vo výrobnom procese podľa toho, či súvisia so spotrebou majetku, so spotrebou práce, resp. s nadobudnutím kapitálu. Členíme ich na tieto ekonomické rovnorodé skupiny:

I. Výrobné náklady – náklady z hospodárskej činnosti

materiálové náklady, externé služby, mzdové a ostatné osobné náklady, ostatné výrobné náklady, dane a poplatky, odpisy, rezervy a opravné položky k výrobným nákladom...

II. Finančné náklady

nákladové úroky, kurzové straty...

III. Mimoriadne náklady

manká a škody, ostatné mimoriadne náklady...

3. Druhové členenie nákladov

v kaz ziskov a str t

Prehľad o výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia podniku poskytuje "výkaz ziskov a strát", nazývaný výsledovka.

 • Je obligatórnym, účtovno-finančným výkazom, ktorý je súčasťou účtovnej závierky podniku. Poskytuje informácie o podnikových výnosoch a nákladoch. Z ich rozdielu vyplýva výsledok hospodárenia podniku za analyzované účtovné obdobie.
 • Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia sú vo výsledovke rozdelené do troch oblastí:
 • hospodárskej,
 • finančnej,
 • mimoriadnej.
 • Výsledovka je výkaz, umožňujúci analyzovať činitele, ktoré determinovali tvorbu výsledku hospodárenia, a preto majú veľký význam pre finančnú analýzu. Výsledovka je tiež východiskom analýzy hospodárnosti realizovanej na základe ukazovateľa nákladovosti.

Výkaz ziskov a strát

funkcie zisku

kriteriálna funkcia, zisk je kritériom pre rozhodovanie o všetkých základných otázkach ekonomiky podniku – o objeme výroby, nových výrobkov, investíciách a pod.

 • rozvojová funkcia, zisk je zdrojom akumulácie, t. j. tvorby finančných zdrojov pre ďalší rozvoj podniku
 • rozdeľovacia funkcia, ktorá je základom rozdeľovania čistých dôchodkov medzi podnik a štát
 • motivačná funkcia je motívom podnikania a môže byť základom hmotnej zainteresovanosti pracovníkov podniku.
 • Zisk je hlavným zdrojom samofinancovania, t. j. zdrojom úhrady výdavkov podniku z vlastných príjmov, väčšinou ziskom a odpismi.

Funkcie zisku

kateg rie zisku

Poznáme niekoľko kategórii zisku:

 • Ekonomický zisk vypočítame odpočítaním všetkých podnikových nákladov od podnikových výnosov. Je základnou súčasťou ukazovateľa EVA (Economic Value Added – ekonomická pridaná hodnota), ktorá je rozdielom medzi čistým ziskom podniku a jeho kapitálovými nákladmi.
 • EVA = EBIT * (1- t) – C * wacc
 • EVA= NOPAT – C * wacc
 • EBIT - výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti pred zdanením a úrokmi
 • t - miera zdanenia zisku
 • C - dlhodobo investovaný kapitál
 • NOPAT - čistý výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
 • wacc - náklady na kapitál
 • Z konštrukcie ukazovateľa je zrejmé, že čistý zisk podniku musí byť vyšší alebo minimálne rovný nákladom na kapitál (úroky platené vonkajším investorom a bankám a výnosy požadované akcionármi), aby podnikanie bolo efektívne.

Kategórie zisku

slide15

MVA

Trhová

MVL

hodnota

Obchodný

Trhová

podniku

majetok

hodnota

(kapitál)

podniku

V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na kategóriu MVA (Market Value Added - trhová pridaná hodnota), ktorá je prírastkom trhovej hodnoty podniku. Predstavuje rozdiel medzi čiastkou, ktorú by akcionári a ostatní investori získali predajom svojich akcií a hodnotou, ktorú do podniku vložili (základné imanie).

MVA = Trhová hodnota podniku – obchodný majetok

slide16

Ďalšie kategórie zisku

b. Účtovný zisk, ktorý zisťujeme z výkazu zisku a strát. Podobne ako výnosy a náklady je zachytávaný podľa troch oblastí činnosti podniku, t. j. hospodárskej, finančnej a mimoriadnej.

c. Daňový zisk, ktorý sa získa úpravami účtovného zisku, ktoré súvisia s daňovými zákonmi.

d. Čistý zisk

slide17

Faktory vplyvu na zisk

 • Veľkosť podnikového zisku je závislá od celej rady faktorov, ktoré môžme rozdeliť do dvoch skupín:
 • vonkajšie faktory – makroekonomické prostredie podniku
 • vnútorné faktory – skupinu vnútorných faktorov môžme rozdeliť do týchto štyroch skupín:
 • - veľkosť realizovanej produkcie,
 • - cena realizovanej produkcie,
 • - náklady na jednotku realizácie,
 • - produktivita práce
 • Veľkosť realizovanej produkcie je závislá na objeme výroby a zmenách stavu zásob hotových výrobkov.
 • Vplyv vnútorných faktorov môžeme analyzovať prostredníctvom horizontálneho rozkladu zisku.