1 / 16

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Knižnično – informačné služby. Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave. Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave. Poslanie Slovenská ekonomická kni ž nica plní funkciu akademickej univerzitnej kni ž nice EU v BA

lonna
Download Presentation

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Knižnično – informačné služby Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave

 2. Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave Poslanie • Slovenská ekonomická knižnica plní funkciu akademickejuniverzitnej knižnice EU v BA • je jednou z najvýznamnejších akademických knižníc so zameraním na ekonomické vedy a prierezové vedné disciplíny

 3. Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave Služby a knižničný poriadok • podmienky poskytovania knižnično–informačných služieb upravuje knižničný poriadok, • jeho súčasťou je Výpožičný poriadok a Poriadok študovní, • je zverejnený na webovej stránke knižnice www.sek.euba.sk a v Požičovni (2.posch.), t.j. dostupný každému používateľovi knižnice.

 4. Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave Služby a poplatky • Registrovanýmpoužívateľomknižnica poskytuje základné výpožičné služby bezplatne. Za registráciu, jej predĺženie aniektoré druhy služieb účtuje poplatky podľa schváleného cenníka. • Poplatky za knižnično-informačné službysú zverejnené na webovej stránke knižnice www.sek.euba.sk.

 5. Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave Služby • výpožičné služby - absenčné - prezenčné - medziknižničná výpožičná služba • konzultačné služby • rešeršné služby • referenčné služby • metodické služby • IT služby

 6. Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave Výpožičné služby absenčné • požičiavanie dokumentov mimo budovy knižnice, • realizujú sa v POŽIČOVNI, • prostredníctvom žiadanky zadanej z online katalógu IPAC2, • knihy, učebnicovú literatúru je možné si požičať štandardne na dobu 1 mesiaca a skriptá starších ročníkov na 1 semester, • dokument je pripravený pre používateľa cca o 1 hodinu po zadaní žiadanky, najneskôr do druhého pracovného dňa do 18.hod., • požičané dokumenty je možné: - prolongovať, pokiaľ nie sú rezervované iným používateľom, - rezervovať (za poplatok), ak sú požičané inému používateľovi.

 7. Výpožičné služby prezenčné • dokumenty sú prístupné len v priestoroch ŠTUDOVNÍ a v POŽIČOVNI (časopisy, ktoré sa nenachádzajú v študovni, t.j. staršie jako 4 roky)

 8. Medziknižničná výpožičná služba • sprostredkovanie vypožičania dokumentov z iných knižníc na Slovensku alebo zo zahraničia, • KONTAKT: č.d. 2D16 - Výučba 1, tel. 02/6729 1239, e-mail:mvs@sekba.euba.sk

 9. Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave Konzultačné služby • otázkytýkajúce sa výpožičného systému knižnice, jej prevádzky, informačných zdrojov, systému vyhľadávania v katalógoch, obsluhy počítačov v študovniach, pomoc pri vyhľadávaní, navigácia v elektronických informačných zdrojoch a pod. • v priestoroch POŽIČOVNE a ŠTUDOVNÍ.

 10. Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave Rešeršné služby • vypracovávanie rešerší (súpisy dokumentov na určitú tému) na základe objednávky, • Konzultačné pracovisko v Časopiseckej študovni (3.posch.) – od 8.30 do 15.30 hod. Referenčné služby • nasmerovanie používateľa na zdroje relevantné pre jeho informačné potreby, informácie o lokácii prameňov, sprístupňovanie informačných prameňov, zoznamy zdrojov, • v priestoroch ŠTUDOVNÍ a v POŽIČOVNI.

 11. Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave Metodické služby • informačné vzdelávanie používateľov - orientácia v knižnično-informačnom systéme SEK, navigácia a prístup k informačným zdrojom. IT služby V POŽIČOVNI a v priestoroch ŠTUDOVNÍ: • prístup k internetu (24 PC staníc), • WIFI pripojenie.

 12. Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave

 13. Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave Požičovňa (2.posch.) • Služby: -registrácia používateľov, výdaj a evidencia preukazov, - absenčné výpožičky, - prezenčné výpožičky (časopisy staršie ako 4 roky), - rezervácie, - prolongácie (5 dní pred uplynutím výpožičnej doby). • Prevádzkové hodiny cez semester: Pondelok – štvrtok: 8.30 – 18.00 hod. Piatok : 11.00 – 18.00 hod. Sobota: 8.00 – 13.00 hod.

 14. Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave Študovňa záverečných prác – 2. posch. • Fond: bakalárske, diplomové a dizertačné práce obhájené na Ekonomickej univerzite v Bratislave a habilitačné práce. • Služby: - prezenčné výpožičky, - konzultačné služby. • Prevádzkové hodiny cez semester: Pondelok – štvrtok: 8.30 – 18.00 hod. Piatok : 11.00 – 18.00 hod.

 15. Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave IPAC2 - online knižničný katalóg (Internet Public Access Catalogue 2) • prístup ku knižnično-informačnému fondu knižnice prostredníctvom bibliografických záznamov tlačených a elektronických dokumentov, autoritatívnych záznamov o autoroch, korporáciách a Slovníka ekonomických termínov (viac informácií v Prezentácii o 10.hod a 14.hod. v Časopiseckej študovni – 3.posch.)

 16. Slovenská ekonomická knižnicaEkonomickej univerzity v Bratislave Informácie o knižnici na webe • Webová stránka: www.sek.euba.sk • Facebook: www.facebook.com/SEK.EUBA

More Related