slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
hoezo ' GOED BERICHT ' PowerPoint Presentation
Download Presentation
hoezo ' GOED BERICHT '

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

hoezo ' GOED BERICHT ' - PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on

hoezo ' GOED BERICHT '. 5 januari 2014 Deventer. EVANGELIE. EU ANGELION. EVANGELIE. = WEL, GOED. EVANGELIE. > engel (eng. angel ) = BOODSCHAP, BERICHT. EVANGELIE. WEL-BERICHT GOED BERICHT GOEDE TIJDING. Het Evangelie is een goed bericht omdat. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

hoezo ' GOED BERICHT '


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

hoezo

'GOED BERICHT'

5 januari 2014

Deventer

slide2

EVANGELIE

EU ANGELION

slide3

EVANGELIE

= WEL, GOED

slide4

EVANGELIE

> engel (eng. angel)

= BOODSCHAP, BERICHT

slide5

EVANGELIE

WEL-BERICHT

GOED BERICHT

GOEDE TIJDING

slide6

Het Evangelie is een goed bericht omdat...

1

  • er één GOD is(= Iemand die alles een plaats geeft)
slide7

5Ik ben JAHWEH, en niemand meer, buiten Mij is er geen God (...)

6Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben JAHWEH, en niemand meer.

7Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak vrede en schep kwaad, Ik, JAHWEH, doe al deze dingen.

-Jesaja 45- (lett.)

slide8

36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn ALLE dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen! Amen.

Romeinen 11 (lett.)

slide9

Het Evangelie is een goed bericht omdat...

2

het de waarheid van de Schriften bevestigt

slide10

1Paulus, een slaaf van Christus Jezus, geroepen, apostel, afgezonderd tothet evangelie van God, 2dat Hij tevoren door zijn profeten beloofdein de heilige Schriften 3(aangaande zijn Zoon, geworden uit zaad van David naar [het] vlees, 4naar geest van heiligheid door opstanding van dodenverklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heer...

Romeinen 1 (lett.)

slide12

Het Evangelie is een goed bericht omdat...

3

het bericht berust op gedocumenteerde feiten

slide13

16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden mythen nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.

2Petrus 1 (lett.)

slide16

14 En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. 15 Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn... (...)

20 Maar nu, Christus IS opgewektuit de doden, als EERSTELING ...

1Korinthe 15

slide17

Het Evangelie is een goed bericht omdat...

5

de Messias na het tweede millennium zal terugkeren

slide18

1 Komt, laat ons wederkeren tot JAHWEH! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen (...)

2Hij zal ons NA TWEE DAGENdoen herleven, TEN DERDEN DAGEzal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.

3Ja, wij willen JAHWEH kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. DAN KOMT HIJ TOT ONSals de regen, als de late regen, die het land besproeit.

Hosea 6

slide19

8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

2Petrus 3

slide20

Het Evangelie is een goed bericht omdat...

6

God alle dingen recht gaat zetten (=gericht)

slide21

11 De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en haar volheid, 12het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen alle bomen des wouds jubelen 13voor JAHWEH, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te RICHTEN; Hij zal de wereld RICHTEN in gerechtigheid en de volken in zijn trouw.

Psalm 96

slide22

31 omdat Hij (=God) een dag heeft bepaald, waarop Hij de bewoonde wereld zal oordelen in gerechtigheid door een man, die Hij aangewezen heeft, geloof verschaffend aan allen door Hem uit de doden op te wekken.

Handelingen 17 (lett.)

slide24

Het Evangelie is een goed bericht omdat...

7

God alle mensen redt, verzoent, rechtvaardigt en levendmaakt

slide25

10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een REDDER IS VAN ALLE MENSEN, speciaal van gelovigen.

1Timotheüs 4

slide26

20 en door Hem, vrede makend door het bloed zijnskruises, HET AL weder met Zich TE VERZOENEN, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Kolosse 1

slide27

18 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor ALLE MENSENtot VEROORDELING gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voorALLE MENSEN totRECHTVAARDIGING van leven.

Romeinen 5

slide28

22 Want evenals IN ADAM ALLENsterven, zo zullen ook IN CHRISTUS ALLENlevend gemaakt worden.

1Korinthe 15

slide29

Het Evangelie is een goed bericht omdat...

8

het getuigt van onvoorwaardelijke hoop en liefde

slide30

16 Want alzo lief (Gr. agapé) heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon geeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuw-igleven hebbe.

17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Johannes 3 (lett)

slide31

Het Evangelie is een goed bericht omdat...

9

het de mens transformeert en doet stralen

slide32

18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, worden getransformeerd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer, die Geest is.

2Korinthe 3 (lett.)

slide33

Het Evangelie is een goed bericht omdat...

10

het spreekt van de heerlijkheid van de gelukkige God

slide34

11naarhet evangelie van de heerlijkheid van DE GELUKKIGE GOD, dat mij is toevertrouwd.

1Timotheüs 1 (lett.)

slide35

Het Evangelie is een goed bericht omdat...

er één GOD is (= Iemand die alles een plaats geeft);

het de waarheid van de Schriften bevestigt;

het bericht berust op gedocumenteerde feiten;

de dood is overwonnen;

de Messias na het tweede millennium zal terugkeren;

God alle dingen recht gaat zetten (=gericht);

God alle mensen redt, verzoent, rechtvaardigt en levendmaakt;

het getuigt van onvoorwaardelijke hoop en liefde;

het de mens transformeert en doet stralen;

het spreekt van de heerlijkheid van de gelukkige God.