Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avdelningen för nationell samverkan och inflytandestrukturen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avdelningen för nationell samverkan och inflytandestrukturen

Avdelningen för nationell samverkan och inflytandestrukturen

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Avdelningen för nationell samverkan och inflytandestrukturen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Avdelningen för nationell samverkan och inflytandestrukturen

 2. KB:s organisation

 3. Avdelningen för nationell samverkan Cirka 40 medarbetare

 4. Nationell samverkan – uppdrag Förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning. Arbetar aktivt med utvecklingsfrågor inom nationalbibliotekets verksamhetsområden, i samverkan med externa aktörer. KB har även fått ett särskilt samordningsuppdrag som gäller alla offentligt finansierade bibliotek. (enligt regeringsbeslut 2009-12-17). Enheten för Samordning och utveckling • Arbetar med utredningar, biblioteksstatistik, lämnar utvecklingsstöd till projekt etc. Enheten för LIBRIS-systemen och databaslicenser • Ansvarar för drift och utveckling av LIBRIS nationella bibliotekssystem, samt upphandlar centrala licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser.

 5. LIBRIS nationella bibliotekssystem Systemen bygger på samverkan mellan de deltagande biblioteken, där kärnan utgörs av svenska offentligfinansierade bibliotek inom högre utbildning och forskning. • Den nationella samkatalogen (forskningsbibliotekens gemensamma katalog) • Fjärrlån (lån mellan bibliotek) • Söktjänster och andra kringliggande tjänster som export av katalogposter, exportrutiner för fjärrlån, export av e-tidskrifter, rutiner för lånestatus, LIBRIS via Z39.50 och driftrutiner LIBRIS underwebb: http://www.kb.se/libris/

 6. Stödjer biblioteksutveckling • Avdelningen samlar in statistik över forskningsbiblioteken • Arbetar med bibliografisk samordning och utveckling • Genomför utredningar och utvärderingar • Samordnar delar av den svenska vidareutbildningen för bibliotekarier, i samverkan med ett antal olika aktörer • Stöder Open Access publicering och arkiv

 7. Kungliga bibliotekets inflytandestruktur • Nationell referensgrupp • Expertgrupper/styrgrupper • Årlig nationell stämma

 8. Kungliga bibliotekets inflytandestruktur i dag

 9. Nationella referensgruppen • Rådgivare och remissinstans till riksbibliotekarien i större strategiska frågor • En kanal för KB i arbetet med att utveckla kontakterna med bibliotek, arkiv, museer, andra myndigheter, förlag och andra informationsproducenter. Hjälper KB stärka sin roll och verksamhet. • Fyra möten per år

 10. Aktuella expertgrupper • Nationella referensgruppen • Expertgruppen för biblioteksstatistik • Sverigebiblioteket (nationellt bibliotekssamråd) • Expertgruppen för samordning av digitalisering • Expertgruppen för Fråga biblioteket (beslut om tjänsten tas under 2010) • Expertgruppen för LIBRIS nationella system • Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser • Referensgruppen för Digitala kartbiblioteket • Arbetsgrupp på KB • Expertgruppen för kompetensfrågor

 11. En expertgrupp … • skapas utifrån behov som finns för strategisk utveckling inom olika områden • representerar KB:s samarbetspartners • har extern bibliotekschef som ordförande och handläggare vid Nationell samverkan som sekreterare • fattar beslut i löpande frågor inom gruppens område • är rådgivande inför större diskussioner och förslag till beslut i Nationella referensgruppen • fångar upp och initierar viktiga utvecklingsfrågor inom sitt område

 12. Expertgrupp, forts… • Mandatperiod: 2 år (möjlighet till förlängning 1 år) • Självutvärdering en gång per år • Extern utvärdering kan initieras av gruppen, och ärendet tas upp i Nationella referensgruppen • Har KB fått önskat stöd och återkoppling av presenterade frågor? • Har biblioteken haft det inflytande KB ville och som biblioteken önskade? Minnesanteckningar från expertgruppsmöten: http://www.kb.se/bibliotek/referensgrupper/

 13. Den nationella stämman • Forum för aktuella frågor, strategiska diskussioner och ett möte över sektorsgränserna • Målgrupper: chefer vid universitets- och högskolebiblioteken, chefer för specialbiblioteken, ordförande och sekreterare i KB:s expertgrupper, bibliotekscheferna för folkbiblioteken i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö, representant för Kulturrådet, generalsekreteraren för Svensk biblioteksförening, Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), samt Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) • Endagsmöte på hösten

 14. Läs mer… • Om inflytandestrukturen, expertgrupperna och biblioteksstämman: • http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/referensgrupper/Inflytandestruktur_KB_senaste.pdf