Download
muto metodu le deprem hesabi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MUTO METODU İLE DEPREM HESABI PowerPoint Presentation
Download Presentation
MUTO METODU İLE DEPREM HESABI

MUTO METODU İLE DEPREM HESABI

472 Views Download Presentation
Download Presentation

MUTO METODU İLE DEPREM HESABI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MUTO METODU İLE DEPREM HESABI

 2. İŞLEM SIRASI • Yapıya Etki Eden Deprem Kuvvetlerinin Hesabı • MUTO Metodu ile Çubuk Kuvvetlerinin Hesabı

 3. Yapıya Etki Eden Deprem Kuvvetlerinin Hesabı Her bir katın ağırlığı, düşey hareketli yükler de göz önüne alınarak ayrı ayrı hesaplanır (wi). Yapının toplam ağırlığı hesaplanır (W). Yapıya ve zemine ait özellikler yardımıyla, etki edecek Eşdeğer Deprem Yükü (Vt) hesaplanır

 4. Katlara etkiyen eşdeğer deprem yükleri bağıntıları yardımıyla hesaplanır.

 5. MUTO Metodu ile Çubuk Uç Kuvvetlerinin Hesabı • Bütün kolonların kc=Ic/Lc rijitlikleri hesaplanır. • Bütün kirişlerin, etkili tabla genişliği de göz önüne alınarak, atalet momentleri ve buna bağlı olarak k=Ik/Lk rijitlikleri hesaplanır. • Her bir kolon için , a, Dj katsayıları x ve y doğrultuları için ayrı ayrı hesaplanır.

 6. k1 k2 k1 k2 k1 k2 kc kc kc k3 k4

 7. Bütün kolonların ağırlık merkezlerinin x’ ve y’ koordinatları belirlenir. • Her kata ait rijitlik merkezinin koordinatları belirlenir. • Kat rijitlik merkezleri ile kolon rijitlik merkezleri arasındaki mesafeler belirlenir. • Her bir kat için Di kat burulma rijitlikleri hesaplanır.

 8. Kat ağırlık merkezleri hesaplanır. (Yaklaşık hesap ile de ağırlık merkezi hesaplanabilir.) • Her kat için burulma dışmerkezlikleri “e” hesaplanır. • ±0.05 ilave eksantriklik de göz önüne alınarak kat burulma momentleri (T) hesaplanır. • X doğrultusunda etki edecek deprem nedeniyle kolonlarda meydana gelecek x ve y doğrultusundaki kesme kuvvetleri (Vjx, Vjy) hesaplanır.

 9. Yatay kuvvetin y doğrultusunda etkimesi halinde bu formüller; olarak hesaplanır. • Kolonlarda moment sıfır noktalarının yerini belirlemek için kullanılan y katsayısı ilgili tablolar yardımıyla, x ve y doğrultuları için ayrı ayrı hesaplanır.

 10. Vih(1-y) h(1-y) h Vj M=0 hy Vjhy • Bütün kolonlar için, kolonların x ve y doğrultusundaki uç momentleri aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanır.

 11. Mc2 k1 k2 Mb1 Mb2 Mc1 • Kiriş uç momentleri hesaplanır. Hesaplanmış olan kolon uç momentleri, birleştikleri kirişlere kolon-kiriş birleşim noktalarında, kirişlere rijitlikleriyle orantılı olarak dağıtılır. • Hesaplanan kiriş uç momentleri yardımıyla kiriş kesme kuvvetleri bulunur.

 12. Nüst Vsol Vsağ N • Kolonlar için Eksenel Normal Kuvvetler hesaplanır. • Yapının birinci doğal titreşim periyodu T1 kat yanal ötelenme rijitliklerine bağlı olarak hesaplanır ve başlangıçta alınan değer ile kontrol edilir. Gerekirse kesit tesirlerinde düzeltmeler yapılır. • Bu işlemler sırasıyla +0.05 ve -0.05 eksantriklik için ayrı ayrı yapılır. • Son olarak; x doğrultusunda yapılan bu hesabın benzeri y doğrultusu için de tekrarlanır.

 13. Proje için basitleştirici yaklaşımlar