slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.”Izglītība un prasmes” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.”Izglītība un prasmes”

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.”Izglītība un prasmes” - PowerPoint PPT Presentation

liseli
131 Views
Download Presentation

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.”Izglītība un prasmes”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.”Izglītība un prasmes” 1.2.2. „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 1.2.2.4. „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība” 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109 Projekta vadītāja: Dr.biol. Asoc. prof. D. Voita PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 2. Projekta sadarbības partneri LATVIJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU INVALĪDU SPORTA FEDERĀCIJA • Alūksnes novada pašvaldība • Iecavas novada Dome • Kuldīgas novada pašvaldība • Alūksnes vidusskola - Vidzeme • Briežuciema pamatskola - Vidzeme • Codes pamatskola - Zemgale PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 3. Projekta sadarbības partneri (turp.) • Dobeles 1. vidusskola - Zemgale • Griķu pamatskola - Zemgale • Iecavas internātpamatskola - Zemgale • Ilzenes pamatskola - Vidzeme • Jaunpiebalgas vidusskola - Vidzeme • Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola - Kurzeme • Kuldīgas 2.vidusskola - Kurzeme PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 4. Projekta sadarbības partneri (turp.) • Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle - Kurzeme • Kuldīgas Centra vidusskola - Kurzeme • Liepnas internātpamatskola -Vidzeme • Limbažu 1.vidusskola -Vidzeme • Līvu pamatskola -Vidzeme • Mežotnes pamatskola -Zemgale • Ozolaines pamatskola -Zemgale • Palsmanes speciālā internātpamatskola -Vidzeme PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 5. Projekta sadarbības partneri (turp.) PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs - Kurzeme Pilsrundāles vidusskola - Zemgale Rēzeknes Logopēdiskā internātpamatskola - Latgale Rēzeknes 1. vidusskola - Latgale Rīgas Juglas vidusskola Rīgas Imantas vidusskola Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola RPIVA Seminārs

 6. Projekta sadarbības partneri (turp.) PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ • Rīgas 62. vidusskola • Rīgas 93. vidusskola • Stacijas pamatskola - Vidzeme • Umurgas pamatskola - Vidzeme • Vārmes pamatskola - Kurzeme • Vecsaules pamatskola - Zemgale • Vecumnieku vidusskola - Zemgale

 7. Projekta sadarbības partneri (turp.) PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Biedrība „Latvijas logopēdu asociācija” Biedrība „Latvijas mūžizglītības atbalsta centrs” Biedrība „ TERAKOTA IMI” Kultūras un izglītības atbalsta biedrība Latvijas bērnu neirologu biedrība Latvijas bērnu psihiatru asociācija Latvijas Universitātes Kardioloģijas zinātniskais institūts Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

 8. Projekta mērķis • Nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās un funkcionāliem traucējumiem, realizējot inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai Rīgā un visos Latvijas novados. PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 9. Projekta izpildes ilgums • Plānotais projekta izpildes ilgums – 24 mēneši. (01.01.2012. – 31.12.2013.) PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 10. Projektā sasniedzamie rādītāji • Sociālās atstumtības riska grupu izglītojamie, kas saņēmuši ESF atbalstu mācībām: 680 izglītojamie • Projekts tiks realizēts mācību iestādēs: • Rīgā - 5 • Latgalē - 2 • Zemgalē - 9 • Vidzemē – 10 • Kurzemē- 6 PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 11. Projekta ieviesēju sadarbība ar sadarbības partneriem: PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ • līguma slēgšana ar izglītības iestādēm par sadarbību inovatīvās starpdisciplinārās atbalsta pasākumu programmas ieviešanā; • speciāli semināri iesaistīto sadarbības partneru (izglītības iestāžu) deleģēto speciālistu pedagogu un, sekojoši, skolēnu sagatavošanai darbam ar inovatīvās starpdisciplinārās atbalsta pasākumu programmu, tās specifiku un darba īpatnībām;

 12. Projekta ieviesēju sadarbība ar sadarbības partneriem: PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ • bērnu un jauniešu, viņu vecāku informēšana par iespēju iesaistīties inovatīvās starpdisciplinārās atbalsta pasākumu programmā, iespējamajiem ieguvumiem garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai; • inovatīvās starpdisciplinārās atbalsta pasākumu programmas realizācija katrā sadarbības izglītības iestādē, pēc mācību stundām;

 13. Projekta tiešās mērķa grupas PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Bērni un jaunieši sociālās atstumtības riska grupās, tai skaitā, kuru vecāki devušies peļņā uz ārzemēm un no nabadzīgajām ģimenēm; Katrā izglītības iestādē tiks izveidotas 1 – 3 skolēnu grupas, grupā tiks iekļauti 12 - 14 skolēni.

 14. Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programma tiks ieviesta ievērojot pēctecības un līdztiesības principu sekojošos etapos: 1) bērnu un jauniešu grupu veidošana; 2) inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas realizācija; 3) pieredzes apkopošana un iegūto rezultātu multiplicēšana, sabiedrības informēšana. PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 15. Bērnu un jauniešu grupu veidošana PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ • pamatojoties uz speciālistu ieteikumiem, izvērtējot bērnu un jauniešu psiholoģiskās un fizioloģiskās funkcijas: kustību funkcionālās attīstības, stāja, iespējamie mācīšanās, sociālās adaptācijas traucējumi un sociālās atstumtības riski; sadarbībā ar sadarbības partneru – izglītības iestāžu pedagogiem un vecākiem.

 16. Bērnu un jauniešu grupu veidošana PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ • Skolēnu grupu veidošanā tiks izmantota skolēnu un vecāku anketēšana, sekmju novērtējums un iespējamo mācīšanās/ uzvedības un sociālo risku novērtējuma anketa. • Darba telpu aprīkojums notiks katrā izglītības iestādē vienu reizi uzsākot projektu. Tiks papildināta materiāli tehniskā bāze (kancelejas preces, metodiskie materiāli u.c.), kas nepieciešami tiešajam darbam ar skolēniem.

 17. Katrā skolā tiks veidotas 1 – 2 atbalsta un/vai sociālās korekcijas grupas, katrā grupā iekļaujot 4 - 6 skolēnus PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ • bērni, kas mācās mājapmācībā vai neapmeklē skolu vispār • no nabadzīgām un sociālā riska ģimenēm - dodot iespēju saņemt papildu apmācību - konsultatīvo atbalstu dažādos mācību priekšmetos. Atbalsta un/vai sociālās korekcijas grupas tiks veidotas ar mērķi nodrošināt pēc iespējas individuālu pieeju katram skolēnam, lai pievērstu uzmanību tieši tiem traucējumiem, kuru uzlabošana katram konkrētajam bērnam un jaunietim ir visbūtiskākā.

 18. Katrā skolā tiks veidotas 1 – 2 atbalsta un/vai sociālās korekcijas grupas, katrā grupā iekļaujot 4 - 6 skolēnus PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ • Bērnu un jauniešu atbalsta un sociālās korekcijas darbs mazās grupās ar bērniem, kuriem ir specifiski garīgi, mācīšanās, sociāli un fiziski traucējumi (mācīšanās, uzvedības, balsta kustību aparāta un citi traucējumi, piem., paaugstināta trauksme, depresivitāte, stresa reaktivitāte u.c.).

 19. Katrā skolā tiks veidotas 1 – 2 atbalsta un/vai sociālās korekcijas grupas, katrā grupā iekļaujot 4 - 6 skolēnus PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ • bērni ar līdzīgām sociālajām problēmām (piem., viena vecāka ģimene, vai vecāki atrodas ārpus Latvijas u.c.) • Sociālās korekcijas grupās tiks iekļauti bērni ar uzvedības traucējumiem. • Atbalsta un/vai sociālās korekcijas grupu darbs notiks regulāri, katru nedēļu 1 – 2 stundas

 20. Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas realizācija - katrā sadarbības izglītības iestādē, katru darba dienu (pēc stundām) 4 stundas PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ • Interaktīvas darbnīcas - sociālo, komunikatīvo, uzņēmēj prasmju un radošuma pilnveidošanai; • Karjeras attīstības nodarbības; • Pārgājieni un mācību ekskursijas - katrā grupā 2 reizes gadā ( 1 pārgājiens un 1 ekskursija);

 21. Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas realizācija PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ • Mācību atbalsta sniegšana - individuālas daudzprofila speciālistu konsultācijas atbilstoši funkcionālajiem un mācīšanās traucējumiem; • Sociālo prasmju pilnveidošana - notiks pārrunājot ikdienas situācijas, izspēlējot lomu spēles, pilnveidojot praktiskās, ikdienas dzīvei nepieciešamās sociālās prasmes, ietverot saskarsmes prasmju padziļinātu apguvi, gan komunikatīvās kompetences pilnveidošanu u.c.

 22. Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas realizācija PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ • Personības harmoniskas attīstības nodarbības - paaugstinot pašvērtējumu, mācīšanās motivāciju, dzīves jēgas izpratni, tādejādi mazinot trauksmi, depresivitāti un citus psiholoģiskā riska faktorus.

 23. Pieredzes apkopošana un iegūto rezultātu multiplicēšana, sabiedrības informēšana. PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ • Sabiedrības informēšana par projekta mērķiem, gaitu un rezultātiem, lai veicinātu tās ieviešanu Latvijas skolās

 24. Projekta satura kvalitātes izpildes uzraudzība • Projekta uzraudzības padomi veidos 7 vadošie speciālisti speciālajā pedagoģijā, pedagoģijā, psiholoģijā, logopēdijā, medicīnā, rehabilitaloģijā un psihofizoloģijā. PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 25. Paldies par uzmanību! PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ