slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.”Izglītība un prasmes”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.”Izglītība un prasmes” - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.”Izglītība un prasmes”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.”Izglītība un prasmes”' - liseli


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.”Izglītība un prasmes”

1.2.2. „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 1.2.2.4. „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība” 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”

„Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109

Projekta vadītāja: Dr.biol. Asoc. prof. D. Voita

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

projekta sadarb bas partneri
Projekta sadarbības partneri

LATVIJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU INVALĪDU SPORTA FEDERĀCIJA

 • Alūksnes novada pašvaldība
 • Iecavas novada Dome
 • Kuldīgas novada pašvaldība
 • Alūksnes vidusskola - Vidzeme
 • Briežuciema pamatskola - Vidzeme
 • Codes pamatskola - Zemgale

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

projekta sadarb bas partneri turp
Projekta sadarbības partneri (turp.)
 • Dobeles 1. vidusskola - Zemgale
 • Griķu pamatskola - Zemgale
 • Iecavas internātpamatskola - Zemgale
 • Ilzenes pamatskola - Vidzeme
 • Jaunpiebalgas vidusskola - Vidzeme
 • Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola - Kurzeme
 • Kuldīgas 2.vidusskola - Kurzeme

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

projekta sadarb bas partneri turp1
Projekta sadarbības partneri (turp.)
 • Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle - Kurzeme
 • Kuldīgas Centra vidusskola - Kurzeme
 • Liepnas internātpamatskola -Vidzeme
 • Limbažu 1.vidusskola -Vidzeme
 • Līvu pamatskola -Vidzeme
 • Mežotnes pamatskola -Zemgale
 • Ozolaines pamatskola -Zemgale
 • Palsmanes speciālā internātpamatskola -Vidzeme

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

projekta sadarb bas partneri turp2
Projekta sadarbības partneri (turp.)

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs - Kurzeme

Pilsrundāles vidusskola - Zemgale

Rēzeknes Logopēdiskā internātpamatskola - Latgale

Rēzeknes 1. vidusskola - Latgale

Rīgas Juglas vidusskola

Rīgas Imantas vidusskola

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

RPIVA Seminārs

projekta sadarb bas partneri turp3
Projekta sadarbības partneri (turp.)

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 • Rīgas 62. vidusskola
 • Rīgas 93. vidusskola
 • Stacijas pamatskola - Vidzeme
 • Umurgas pamatskola - Vidzeme
 • Vārmes pamatskola - Kurzeme
 • Vecsaules pamatskola - Zemgale
 • Vecumnieku vidusskola - Zemgale
projekta sadarb bas partneri turp4
Projekta sadarbības partneri (turp.)

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Biedrība „Latvijas logopēdu asociācija”

Biedrība „Latvijas mūžizglītības atbalsta centrs”

Biedrība „ TERAKOTA IMI”

Kultūras un izglītības atbalsta biedrība

Latvijas bērnu neirologu biedrība

Latvijas bērnu psihiatru asociācija

Latvijas Universitātes Kardioloģijas zinātniskais institūts

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

projekta m r is
Projekta mērķis
 • Nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās un funkcionāliem traucējumiem, realizējot inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai Rīgā un visos Latvijas novados.

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

projekta izpildes ilgums
Projekta izpildes ilgums
 • Plānotais projekta izpildes ilgums – 24 mēneši. (01.01.2012. – 31.12.2013.)

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

projekt sasniedzamie r d t ji
Projektā sasniedzamie rādītāji
 • Sociālās atstumtības riska grupu izglītojamie, kas saņēmuši ESF atbalstu mācībām: 680 izglītojamie
 • Projekts tiks realizēts mācību iestādēs:
  • Rīgā - 5
  • Latgalē - 2
  • Zemgalē - 9
  • Vidzemē – 10
  • Kurzemē- 6

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

projekta ievies ju sadarb ba ar sadarb bas partneriem
Projekta ieviesēju sadarbība ar sadarbības partneriem:

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 • līguma slēgšana ar izglītības iestādēm par sadarbību inovatīvās starpdisciplinārās atbalsta pasākumu programmas ieviešanā;
 • speciāli semināri iesaistīto sadarbības partneru (izglītības iestāžu) deleģēto speciālistu pedagogu un, sekojoši, skolēnu sagatavošanai darbam ar inovatīvās starpdisciplinārās atbalsta pasākumu programmu, tās specifiku un darba īpatnībām;
projekta ievies ju sadarb ba ar sadarb bas partneriem1
Projekta ieviesēju sadarbība ar sadarbības partneriem:

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 • bērnu un jauniešu, viņu vecāku informēšana par iespēju iesaistīties inovatīvās starpdisciplinārās atbalsta pasākumu programmā, iespējamajiem ieguvumiem garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai;
 • inovatīvās starpdisciplinārās atbalsta pasākumu programmas realizācija katrā sadarbības izglītības iestādē, pēc mācību stundām;
projekta tie s m r a grupas
Projekta tiešās mērķa grupas

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Bērni un jaunieši sociālās atstumtības riska grupās, tai skaitā, kuru vecāki devušies peļņā uz ārzemēm un no nabadzīgajām ģimenēm;

Katrā izglītības iestādē tiks izveidotas 1 – 3 skolēnu grupas, grupā tiks iekļauti 12 - 14 skolēni.

slide14
Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programma tiks ieviesta ievērojot pēctecības un līdztiesības principu sekojošos etapos:

1) bērnu un jauniešu grupu veidošana;

2) inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas realizācija;

3) pieredzes apkopošana un iegūto rezultātu multiplicēšana, sabiedrības informēšana.

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

b rnu un jaunie u grupu veido ana
Bērnu un jauniešu grupu veidošana

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 • pamatojoties uz speciālistu ieteikumiem, izvērtējot bērnu un jauniešu psiholoģiskās un fizioloģiskās funkcijas: kustību funkcionālās attīstības, stāja, iespējamie mācīšanās, sociālās adaptācijas traucējumi un sociālās atstumtības riski; sadarbībā ar sadarbības partneru – izglītības iestāžu pedagogiem un vecākiem.
b rnu un jaunie u grupu veido ana1
Bērnu un jauniešu grupu veidošana

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 • Skolēnu grupu veidošanā tiks izmantota skolēnu un vecāku anketēšana, sekmju novērtējums un iespējamo mācīšanās/ uzvedības un sociālo risku novērtējuma anketa.
 • Darba telpu aprīkojums notiks katrā izglītības iestādē vienu reizi uzsākot projektu. Tiks papildināta materiāli tehniskā bāze (kancelejas preces, metodiskie materiāli u.c.), kas nepieciešami tiešajam darbam ar skolēniem.
slide17
Katrā skolā tiks veidotas 1 – 2 atbalsta un/vai sociālās korekcijas grupas, katrā grupā iekļaujot 4 - 6 skolēnus

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 • bērni, kas mācās mājapmācībā vai neapmeklē skolu vispār
 • no nabadzīgām un sociālā riska ģimenēm - dodot iespēju saņemt papildu apmācību - konsultatīvo atbalstu dažādos mācību priekšmetos.

Atbalsta un/vai sociālās korekcijas grupas tiks veidotas ar mērķi nodrošināt pēc iespējas individuālu pieeju katram skolēnam, lai pievērstu uzmanību tieši tiem traucējumiem, kuru uzlabošana katram konkrētajam bērnam un jaunietim ir visbūtiskākā.

slide18
Katrā skolā tiks veidotas 1 – 2 atbalsta un/vai sociālās korekcijas grupas, katrā grupā iekļaujot 4 - 6 skolēnus

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 • Bērnu un jauniešu atbalsta un sociālās korekcijas darbs mazās grupās ar bērniem, kuriem ir specifiski garīgi, mācīšanās, sociāli un fiziski traucējumi (mācīšanās, uzvedības, balsta kustību aparāta un citi traucējumi, piem., paaugstināta trauksme, depresivitāte, stresa reaktivitāte u.c.).
slide19
Katrā skolā tiks veidotas 1 – 2 atbalsta un/vai sociālās korekcijas grupas, katrā grupā iekļaujot 4 - 6 skolēnus

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 • bērni ar līdzīgām sociālajām problēmām (piem., viena vecāka ģimene, vai vecāki atrodas ārpus Latvijas u.c.)
 • Sociālās korekcijas grupās tiks iekļauti bērni ar uzvedības traucējumiem.
 • Atbalsta un/vai sociālās korekcijas grupu darbs notiks regulāri, katru nedēļu 1 – 2 stundas
slide20

Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas realizācija - katrā sadarbības izglītības iestādē, katru darba dienu (pēc stundām) 4 stundas

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 • Interaktīvas darbnīcas - sociālo, komunikatīvo, uzņēmēj prasmju un radošuma pilnveidošanai;
 • Karjeras attīstības nodarbības;
 • Pārgājieni un mācību ekskursijas - katrā grupā 2 reizes gadā ( 1 pārgājiens un 1 ekskursija);
inovat vas starpdisciplin ras atbalsta pas kumu programmas realiz cija
Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas realizācija

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 • Mācību atbalsta sniegšana - individuālas daudzprofila speciālistu konsultācijas atbilstoši funkcionālajiem un mācīšanās traucējumiem;
 • Sociālo prasmju pilnveidošana - notiks pārrunājot ikdienas situācijas, izspēlējot lomu spēles, pilnveidojot praktiskās, ikdienas dzīvei nepieciešamās sociālās prasmes, ietverot saskarsmes prasmju padziļinātu apguvi, gan komunikatīvās kompetences pilnveidošanu u.c.
inovat vas starpdisciplin ras atbalsta pas kumu programmas realiz cija1
Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas realizācija

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 • Personības harmoniskas attīstības nodarbības - paaugstinot pašvērtējumu, mācīšanās motivāciju, dzīves jēgas izpratni, tādejādi mazinot trauksmi, depresivitāti un citus psiholoģiskā riska faktorus.
pieredzes apkopo ana un ieg to rezult tu multiplic ana sabiedr bas inform ana
Pieredzes apkopošana un iegūto rezultātu multiplicēšana, sabiedrības informēšana.

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 • Sabiedrības informēšana par projekta mērķiem, gaitu un rezultātiem, lai veicinātu tās ieviešanu Latvijas skolās
projekta satura kvalit tes izpildes uzraudz ba
Projekta satura kvalitātes izpildes uzraudzība
 • Projekta uzraudzības padomi veidos 7 vadošie speciālisti speciālajā pedagoģijā, pedagoģijā, psiholoģijā, logopēdijā, medicīnā, rehabilitaloģijā un psihofizoloģijā.

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ad