1 / 3

Khoa Dien Tu

Do u0111u00f3, an ninh vu00e0 bu1ea3o mu1eadt vu00e0 an tou00e0n phu1ee5 thuu1ed9c vu00e0o chu00ednh cu1ee7a riu00eang tu01b0 lu1eeba. Truy cu1eadp : https://www.eurolock.com.vn/

Download Presentation

Khoa Dien Tu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KhoáĐiệnTử Hãy tưởng tượng bên ngoài liên quan đến một khách sạn cũng như là nghĩa vụ phải trả tiền để thiếu an toàn và an toàn, họ có một số dữ liệu cá nhân, thông tin, tài liệu, mỗi thành phần quan trọng khác. Điều này có thể dễ dàng gây ra một dịch vụ sẽ rửa sạch tất cả lên hoặc thậm chí trả hết một số lượng lớn số tiền để sửa chữa các vấn đề ban đầu. Không có những trường hợp là thực sự hiệu quả chi phí và cũng là thực tế đơn giản là có thực sự cá nhân giải pháp để bảo vệ cũng như giữ gìn an toàn. Khóa điện tử lệnh cung cấp một phương thuốc tuyệt vời cho những vấn đề này. Dưới nhiều loại quan trọng quản lý, chúng ta có thể dễ dàng chăm sóc của mật mã nhập hệ thống mật mã. Như một hệ thống sử dụng 2 nhất định loại: trái đối xứng lừa và quanh co bí mật khác nhau tùy thuộc vào đến an ninh của họ phương pháp. Cả hai của tất cả chúng hỗ trợ ở chính điện tử, chỉ huy và cũng có ưu nhược điểm. Đốixứngchìakhóa Nó phù hợp với một thuật toán mà các người gửi email cũng như nhận thảo luận về cùng một bí mật đó đã sử dụng cho cả hai mã hóa như vậy là phá vỡ thông tin. Họ có để chỉ các loại chỉ là trước khi mã hóa hoặc thậm chí giải mã các thông báo làm việc sử dụng trò lừa đó LiênLạcVớiChúngTôi: Địachỉ : 191 TrầnNão, Bình An, Quận. 2, HồChí Minh Điệnthoại : 028.6277.0840 Email : sale.eurolock@gmail.com Trang web : https://www.eurolock.com.vn/

  2. KhoaDienTu • Ban đầu lợi thế cho một phiên bản điện tử là nó thực sự không phức tạp để cung cấp truy cập vào nhiều cá nhân, nếu đó là những gì thực sự ưa thích mà không có lý chìa khóa. Chắc chắn họ sẽ chỉ yêu cầu một mã truy cập vào các phím trên tủ. • Một lợi thế là chìa khóa điện tử cabinetries có thêm phần và cũng cao độ an ninh. Được truy cập vào mã có thể được thực sự được cấu hình lại được lập trình làm việc sử dụng hàng trăm cách có thể. • Một vài trong số những tủ năng mạnh mà là nghĩa bất cứ khi nào một sai mật mã là thực sự nhận được vào và sau đó sẽ từ chối lối sau một số nhiều lần thất bại. Này, tạo ra nó về cơ bản không thể tưởng tượng cho một người thật sự chắc chắn là không được phép truy cập vào nội các. Có thể dễ dàng ngoài ra được thực sự hệ thống theo dõi mà theo dõi sử dụng quyền truy cập vào các tủ, và sử dụng các thủ thuật. • Bên cạnh đó thêm chức năng, phiên bản điện tử sẽ thường ngoài ra cho bạn khả năng để cấp độ cao hơn thép như sưng lên như cao giám sát mã lựa chọn, trong khi bảo vệ quan trọng tủ không thường có những cao hơn tiền hay phần an ninh chức năng. • Khóa điện tử tủ thường hoạt động trên đơn giản pin AA với một điện thấp pin đừng tín hiệu. Cũng khi pin điện đang thực sự giảm hoặc phân hủy, mã truy cập sẽ vẫn có thực sự năng động. • Bảo vệ quan trọng tủ có thể hoạt động tốt cho dễ lưu trữ cần thiết nhu cầu sử dụng cá nhân hoặc thậm chí địa phương kinh doanh. • Các tủ được hiệu quả, và có thể có thể làm dự án có hiệu quả nếu một sáng tạo hơn giải pháp bảo vệ là không cần thiết. Có nói rằng, cho các tổ chức nhân sự cần thiết cho một lượng cao giám sát, cũng như nhiều phụ khác tính điện tử, tủ khóa chính là tốt hơn nhiều khả năng và cũng có giá trị tiền.

  3. KhoáCửaNhôm Hãy tưởng tượng bên ngoài liên quan đến một khách sạn cũng như là nghĩa vụ phải trả tiền để thiếu an toàn và an toàn, họ có một số dữ liệu cá nhân, thông tin, tài liệu, mỗi thành phần quan trọng khác. Điều này có thể dễ dàng gây ra một dịch vụ sẽ rửa sạch tất cả lên hoặc thậm chí trả hết một số lượng lớn số tiền để sửa chữa các vấn đề ban đầu. Không có những trường hợp là thực sự hiệu quả chi phí và cũng là thực tế đơn giản là có thực sự cá nhân giải pháp để bảo vệ cũng như giữ gìn an toàn. Khóa điện tử lệnh cung cấp một phương thuốc tuyệt vời cho những vấn đề này. Dưới nhiều loại quan trọng quản lý, chúng ta có thể dễ dàng chăm sóc của mật mã nhập hệ thống mật mã. Như một hệ thống sử dụng 2 nhất định loại: trái đối xứng lừa và quanh co bí mật khác nhau tùy thuộc vào đến an ninh của họ phương pháp. Cả hai của tất cả chúng hỗ trợ ở chính điện tử, chỉ huy và cũng có ưu nhược điểm. Đốixứngchìakhóa Nó phù hợp với một thuật toán mà các người gửi email cũng như nhận thảo luận về cùng một bí mật đó đã sử dụng cho cả hai mã hóa như vậy là phá vỡ thông tin. Họ có để chỉ các loại chỉ là trước khi mã hóa hoặc thậm chí giải mã các thông báo làm việc sử dụng trò lừa đó LiênLạcVớiChúngTôi: Địachỉ : 191 TrầnNão, Bình An, Quận. 2, HồChí Minh Điệnthoại : 028.6277.0840 Email : sale.eurolock@gmail.com Trang web : https://www.eurolock.com.vn/

More Related