1 / 3

384

1. Náš Bo ž e, ob ž iv zas | své lásky práci v nás, | a ť novou k dílu posilou | nám zní tv ů j mocný hlas! | I lásky první plam, | cit, smysly obnov nám, | dej poznat duši zbloudilou | a vést ji v domov tam!.

lirit
Download Presentation

384

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1. Náš Bože, obživ zas | své lásky práci v nás, | ať novou k dílu posilou | nám zní tvůj mocný hlas! | I lásky první plam, | cit, smysly obnov nám, | dej poznat duši zbloudilou | a vést ji v domov tam!

  2. 2. Náš Bože, obživ zas | i pohled víry v nás, | ať jasné světlo Pravdy tvé | nám září v pozdní čas! | Když noc se přiblíží, | ať nám nevládne strach, | vždyť Ježíš stále s námi bdí, | s ním bděme v modlitbách.

  3. 3. Náš Bože, obživ zas | i naději svou v nás, | ať jarní vánek zavěje, | kde vládne ještě mráz! | I v práci skloněni | tvé zřít chcem znamení, | byť jenom záblesk naděje, | v tom sláva spasení!

More Related