1 / 60

Duurzaamheid begint bij jezelf !

Duurzaamheid begint bij jezelf ! . 17 februari 2011 docNt-dag jan.blom @ keyknowledge.n l. Duurzaamheid is maar twintig jaar oud. 16 juni 1987: Gro Harlem Brundtland biedt haar rapport “Our Common Future” aan aan de General Assembly van de United Nations

liora
Download Presentation

Duurzaamheid begint bij jezelf !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Duurzaamheid begint bij jezelf ! 17 februari 2011 docNt-dag jan.blom@keyknowledge.nl

 2. Duurzaamheid is maar twintig jaar oud • 16 juni 1987: Gro Harlem Brundtland biedt haar rapport “Our Common Future” aan aan de General Assembly van de United Nations • Duurzaamheid was toen SOFT en niet SMART! • Wat was de definitie? • A development to ensure the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs

 3. Sustainable:Wat is een duurzame samenleving? • Geenuitputtingbronnen, geenbelastingmilieu • Dusduurzaambetekentrecycling van allestofstromen • Is dat technisch mogelijk? • Eenvoudig door recyclebaar te ontwerpen • Rank Xerox bijvoorbeeld • Geavanceerd: Laser isotopen separatie

 4. Een duurzame samenleving door recycling? • In principe mogelijk! • Recycling begint met hergebruik van producten! • Ontwerpen voor recycling! • Recycling door opwerking componenten • Recycling door scheiding en hergebruik grondstoffen • Bottle-neck: ENERGIE kan niet worden hergebruikt!

 5. Energie is de bottleneck! • Energiebronnen raken uitgeput • De beste bron is besparing! • Hoeveel energie gebruiken wij? • Hoeveel kunnen wij besparen? • Hoe staat het wereldwijd?

 6. Global energychallenge Morepeopleper person Moreenergy Climatechange Meeting growingdemand, whilereducingenvironmental and social impact Providingenergy to the poor Shiftingtowards a low carbon energy system Source: M.J. Groeneveld, Shell Global Solutions

 7. De gemiste revolutie van 1972 • The Limits to Growth: • A Report for the Club of Rome Project on The Predicament of Mankind • Dennis Meadows • Wat gebeurde er toen ??

 8. Uit: The Limits to Growth

 9. Uitstoot CO2 van centralesper geleverde kWh • Nederland 652 g CO2/kWh • België 335 • Frankrijk 83 • Zweden 87 • Denemarken 881

 10. Top Primary Energy Consuming Countries 2002 MTOE (10.6%) (3.5%) Account for 54% of world energy consumption Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2003

 11. Top Primary Energy ConsumingCountries 2007

 12. Top Primary Energy ConsumingCountries 2002 and 2007

 13. Per Capita Energy Consumption, 2002 (Kg/head/yr) India - High potential for growth Source: EIA/BP; population estimates based on 11 yr avg gr rate over 2001

 14. Per Capita Energy Consumption 2002 and 2007

 15. Hoeveel is een 0,5 kWh?

 16. Energie en vermogen • Energie voor het hijsen is 0,5 kWh • Dat is een vermogen van 0,5 kW gedurende een uur • Dat is een vermogen van 1 kW gedurende een half uur • Dat is een vermogen van 100 kW gedurende 18 seconden! • Wat is een vermogen van 100 kW ??

 17. Energie en vermogen • Energie (kWh) is vermogen (W) maal tijd • Vermogen is energie per tijdseenheid • Waarom ontploffen (soms) telefoonaccu’s?

 18. Elektra in kWh/jaar

 19. Gas in m3 per jaar

 20. Elektra en Gas prijzen • Elektriciteit: 1 kWh = 3,6 MJ • Gas: 1 m3 = 35,17 MJ= 9,76 kWh • Elektra continu: € 0,092/kWh • Gas: € 0,31/m3 = € 0,032/kWh • Correctie: 0,4 x 0,092= € 0,037/kWhprim • Totaal verbruik: Gas + 2,5 maal Electra!

 21. Benzine en diesel • Benzine 95: 39,5 MJ/l = 10,97 kWh/l • Diesel: 38,6 MJ/l = 10,72 kWh/l • Verbruik benzine: 8,8 l/ 100 km • Verbruik diesel: 5,9 l/ 100 km • Benzine: 0,965 kWh/km • Diesel: 0,632 kWh/km

 22. Autoverbruik in kWh/jaar

 23. Dit boek moet U lezen! • Sustainable Energy-without the hot air • David J.C. Mackay • David Mackay brengtde energieproblematiekbij je thuis! In kWh/dag

 24. Het belang van de capaciteit van de accu

 25. Zelfs de Partij voor de Dierenmoet dit lezen!

 26. LeonStarmans Otto ‘t Hooft Albert Jacobs Bas van Hassel George Heijnen Harm Wieldraaijer 9000 7258 6364 1500 1200 740 Top/down drie Elektra (kWh)

 27. Vragen • Waar brandt het licht altijd? • Waar zitten de spaarlampen? • Hoe efficiënt is uw apparatuur? • Hoeveel sluipstroom? • Gebruik een stekkerdoos met schakelaar • Of een tijdklok • Blijven de spaarlampen buiten ook sparen?

 28. Albert Jacobs Freek Kusters Paul L’Ortye LeoniHuijgen René Martens Ivo Hamers 2880 2597 2500 368 0 0 Top/down Gas (m3)

 29. Vragen • Hoe efficiënt is mijn ketel? • Isolatie: • Muren • Dak • Vloer • Ramen • Waar staan de radiatoren? • Hoe hoog staat mijn thermostaat? • Vormfactor huis?

 30. Tom Sanders Peter van Iersel Henry van Bergen Robert Zibret LeoniHuijgen Harm Wieldraaijer 28.950 27.020 27.020 7.720 4.825 0 Top/down Auto (kWh)

 31. Otto ‘t Hooft Albert Jacobs LeonStarmans Ivo Hamers LeoniHuijgen Harm Wieldraaijer 65.246 63.319 60.344 21.390 12.640 7.706 Top/down totaalgebruik (kWh/jr)

 32. Per Capita verbruik inkg oileq.Natuurkunde docenten

More Related