Temamøte om MUNT 9.12.13 - PowerPoint PPT Presentation

temam te om munt 9 12 13 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temamøte om MUNT 9.12.13 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temamøte om MUNT 9.12.13

play fullscreen
1 / 6
Temamøte om MUNT 9.12.13
122 Views
Download Presentation
linore
Download Presentation

Temamøte om MUNT 9.12.13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Temamøte om MUNT 9.12.13 Ragnar Andresen IKT Inn-Trøndelag

  2. Kort om erfaringer fra fase I • Positive erfaringer: • Prosjekt med synlige resultatmål • Tydelig ressursallokering på fagsiden – god forankring • God overlevering og dokumentasjon til videre arbeid • Mindre positive erfaringer: • Sterk leverandørstyring på tid/prosess • Mangel på utviklingsressurser under IKT • Prioriteringsvansker drift/utvikling gav en brokete gjennomføring Temamøte om MUNT 9.12.13 - Ragnar Andresen, IKT Inn-Trøndelag

  3. Veien videre • Det sentrale spørsmålet sett fra et IKT driftsperspektiv på veien videre: Hvordan sørge for kvalitet på meldingsutvekslingen i fremtiden? Temamøte om MUNT 9.12.13 - Ragnar Andresen, IKT Inn-Trøndelag

  4. Til dette spørsmålet knytter det seg betraktninger om.. • Skal – og i så fall på hvilken måte – en IKT driftsenhet i en mindre kommune/ kommunesamarbeid innta en rolle i driften av meldingsutveksling slik at dette blir et ledd i å sikre kvaliteten på tjenesten? • Skal en driftspartner ha en rolle i utførelsen av oppgavene? Er det i så fall å definere som faglig tjenestedrift eller basis drift av IKT-tjenester? • Skal man se på organisering knyttet til meldingsutvekslingstjenestene i et bredere perspektiv og trekke inn betraktninger omkring fremtidig utnyttelse av velferdsteknologi? Temamøte om MUNT 9.12.13 - Ragnar Andresen, IKT Inn-Trøndelag

  5. En illustrasjon av IKT Inn-Trøndelag sitt syn på ansvar i leveransen av tjenester til sluttbruker • I • Applikasjon • Applikasjons-server(e) • Brukerstøtte app. • Leverandørkontakt FAG • Basistjenester • Servere • Klienter • Databaser • Nettverk • Brukerstøtte tjenester frem til bruk av fagapplikasjon IKT + FAG UTVIKLING DRIFT IKT Temamøte om MUNT 9.12.13 - Ragnar Andresen, IKT Inn-Trøndelag

  6. To mulige modeller • Et lokalt tverrfaglig team med IKT-, helse- og pleiefaglig kompetanse i en samlet (ny) driftsenhet etter modellen for helsevakt (Trondheim kommune)? • En regional tjenesteenhet som favner om et større volum på tjenesten og med det kan allokere riktig og tilstrekkelig kompetanse • Tjenestene er på plass nå – tiden er knapp! Temamøte om MUNT 9.12.13 - Ragnar Andresen, IKT Inn-Trøndelag