Mobilne centra informacji zawodowej
Download
1 / 24

Mobilne Centra Informacji Zawodowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna OHP Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej. Mobilne Centra Informacji Zawodowej. Warszawa 2004r. Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mobilne Centra Informacji Zawodowej' - limei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mobilne centra informacji zawodowej

Ochotnicze Hufce Pracy

Komenda Główna OHP

Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej

Mobilne Centra Informacji Zawodowej

Warszawa 2004r.


Mobilne centra informacji zawodowej

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP

Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej


Cele funkcjonowania sieci mobilnych centr w informacji zawodowej
Cele funkcjonowania sieci Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej

 • Zbudowanie ogólnopolskiego systemu informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego dla młodzieży,

 • Zwiększenie dostępu do usług informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży mieszkającej z dala od większych miast,

 • Wyposażenie młodzieży mieszkającej w małych miejscowościach w informację, wiedzę i w umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych.


Zadania ohp wynikaj ce z rz dowego programu aktywizacji zawodowej absolwent w pierwsza praca
Zadania OHP wynikające z Rządowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca

 • Wzmocnienie kompleksowego poradnictwa,

 • Objęcie pomocą młodzieży mało aktywnej, wywodzącej się z rodzin biednych i niewydolnych wychowawczo,

 • Zapobieganie zjawisku „wczesnego wypadania” młodzieży z systemu edukacji,

 • Zapewnienie pomocy młodym ludziom, nie spełniającym obowiązku szkolnego i nie podejmującym żadnej pracy zawodowej,

 • Powiązanie edukacji z rynkiem pracy, w tym objęcie przygotowaniem zawodowym osób z najniższymi kwalifikacjami.


Zakres us ug mobilnych centr w informacji zawodowej
Zakres usług Mobilnych Centrów Zawodowej Absolwentów Informacji Zawodowej

 • Prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w formie stacjonarnej i mobilnej,

 • Udostępnianie w różnej formie aktualnej informacji edukacyjno - zawodowej,

 • Świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej,

 • Prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży z zakresu orientacji zawodowej, przygotowania do wejścia na rynek pracy, umiejętności poszukiwania pracy, przygotowujących do samozatrudnienia,

 • Multiplikacja nowych narzędzi i metod informacji i poradnictwa zawodowego,

 • Współpraca z urzędami pracy, placówkami oświatowymi, jednostkami administracji samorządowej i partnerami funkcjonującymi na rynku pracy.


Adresaci us ug mobilnych centr w informacji zawodowej
Adresaci usług Mobilnych Centrów Zawodowej Absolwentów Informacji Zawodowej

Główną grupą docelową działań Mobilnych Centrów Informacji

Zawodowej jest młodzież w wieku 15 - 25 lat.

1) młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie i wymagająca oddziaływań wychowawczych,

2) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci,

3) absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zagrożeni bezrobociem i bezrobotni,

4) Szkolne Ośrodki Kariery (SzOK).


Makro korzy ci z utworzenia mobilnych centr w informacji zawodowej
Makro korzyści z utworzenia Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej

 • Obniżenie kosztów społecznych i finansowych poprzez lepsze dopasowanie ludzi do zawodów,

 • Dopasowanie kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy,

 • Wzrost mobilności zawodowej i wyrównanie szans na rynku pracy,

 • Ukierunkowanie i wsparcie samozatrudnienia,

 • Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy,

 • Współpraca z Urzędami Pracy i Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w zakresie specjalistycznej obsługi młodzieży.


Zgodno dzia a mciz z zaleceniami unii europejskiej
Zgodność działań MCIZ z zaleceniami Unii Europejskiej Zawodowej

 • Założenia zawarte w Memorandum on Lifelong Learning dotyczące stworzenia systemu edukacji ustawicznej zgodnie z ustaleniami szczytu lizbońskiego UE podkreślają konieczność wsparcia edukacji przez system profesjonalnego poradnictwa zawodowego.

 • Sieć Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej jest reakcją na konieczność zbudowania systemu informacji zawodowej odpowiadającego standardom Unii Europejskiej.

 • Czynniki warunkujące skuteczność poradnictwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej uwzględnione w koncepcji Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej:

  • konkretne i jasne usytuowanie prawne,

  • podnoszenie kwalifikacji kadry doradców zawodowych i standardów usług,

  • aktualna i rzetelna informacja zawodowa.


Zgodno dzia alno ci mciz z polityk pa stwa
Zgodność działalności MCIZ Zawodowejz polityką państwa

Cele MCIZ są zgodne z celami operacyjnymi wymienionymi w

Sektorowym Programie Operacyjnym - Rozwój Zasobów Ludzkich:

 • Upowszechnienie systemu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej,

 • Ułatwienie startu zawodowego absolwentom szkół, a tym samym zmniejszenie liczby bezrobotnych,

 • Poprawa poziomu przygotowania zawodowego i mobilności zawodowej grup szczególnego ryzyka,

 • Wyrobienie nawyku korzystania z informacji i porad zawodowych wśród osób z grup narażonych na marginalizację społeczną.


Zadania mobilnych centr w informacji zawodowej
Zadania Mobilnych Centrów ZawodowejInformacji Zawodowej

 • Udzielanie indywidualnych porad i informacji zawodowych,

 • Prowadzenie grupowych porad zawodowych i informacji zawodowej dla młodzieży uczącej się, absolwentów, młodzieży poszukującej pracy,

 • Zapewnienie dostępu do wykonywania specjalistycznych badań predyspozycji zawodowych,

 • Gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowych opracowywanych i wydawanych przez Centrum Metodyczne Informacji Zawodowej,

 • Organizowanie cyklicznych seminariów i szkoleń dla szkolnych doradców zawodowych,

 • Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagający szczególnych predyspozycji psychofizycznych.


Korzy ci dla m odzie y
Korzyści dla młodzieży Zawodowej

 • Nabycie umiejętności aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego,

 • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności płynnego przejścia z edukacji na rynek pracy,

 • Praktyczne przygotowanie młodzieży poprzez przekazanie niezbędnych umiejętności i wiedzy do kształcenia się przez całe życie,

 • Zdobycie umiejętności dopasowania swojego potencjału do potrzeb rynku pracy,

 • Znalezienie zatrudnienia lub rozwinięcie własnej działalności gospodarczej,

 • Dostęp do odpowiednich zasobów informacji i diagnostycznych narzędzi psychologicznych.


Mobilne centra informacji zawodowej

Wykaz zasobów informacji edukacyjno-zawodowej Zawodowejdla Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej


Mobilne centra informacji zawodowej

Ogólne działania w ramach tworzenia MCIZ Zawodowej

 • Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w urządzenia biurowe,

 • Doskonalenie umiejętności kadry (studia podyplomowe, szkolenia, kursy),

 • Opracowanie narzędzi i metod do planowania kariery oraz poradnictwa zawodowego,

 • Opracowanie multimedialnego oprogramowania,

 • Przygotowanie pakietu informacji zawodowej,

 • Wyposażenie w specjalistyczne materiały dydaktyczno-merytoryczne (przewodniki, teczki, filmy zawodoznawcze),

 • Zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego,

 • Zabezpieczenie mobilności MCIZ,

 • Wdrożenie e-learningu jako metody szkoleń kadry i młodzieży.


Mobilne centra informacji zawodowej

Formy szkolenia kadry MCIZ Zawodowej

 • Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 80 osób wytypowanych z całego kraju,

 • System szkoleń warsztatowych z zakresu najnowszych metod stosowanych w poradnictwie zawodowym w kraju i w Europie,

 • Opracowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych w formie programów komputerowych, prezentacji multimedialnych,

 • Przygotowanie koncepcji i założeń do budowy nowatorskiego systemu szkoleń e-learning’owych,

 • Zorganizowanie Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego z udziałem gości zagranicznych (listopad 2004r.),

 • Przygotowanie, opracowanie i wydanie Multimedialnego Podręcznika Światowego Poradnictwa Zawodowego.


Rozw j i przysz o mobilnych centr w informacji zawodowej
Rozwój i przyszłość Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej

I etap

 • Utworzenie Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej w ramach tworzenia ogólnopolskiego systemu informacji i poradnictwa zawodowego (1 Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej i 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej).

  II etap

 • Powstanie zintegrowanej sieci, świadczących profesjonalne poradnictwo - Młodzieżowych Centrów Kariery.

  /Tworzenie sieci Młodzieżowych Centrów Kariery będzie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w SPO-RZL/Mciz s u pomoc m odzie y stoj cej przed wyborem lub zmian zawodu
MCIZ służą pomocą młodzieży Zawodowejstojącej przed wyborem lub zmianą zawodu


Mobilne centra informacji zawodowej ohp
Mobilne Centra Zawodowej Informacji Zawodowej OHP


Mobilne centra informacji zawodowej ohp1
Mobilne Centra Zawodowej Informacji Zawodowej OHP


Mciz oferuj nowoczesn multimedialn informacj
MCIZ oferują Zawodowejnowoczesną multimedialną informację:

Z nami sukces jest możliwy!


Mobilne centra informacji zawodowej ohp2
Mobilne Centra Zawodowej Informacji Zawodowej OHP

NASZA OFERTA JEST BEZPŁATNA !


Mobilne centra informacji zawodowej ohp oferuj
Mobilne Centra Zawodowej Informacji Zawodowej OHP oferują:

NASZE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE !


Mobilne centra informacji zawodowej ohp3
Mobilne Centra Zawodowej Informacji Zawodowej OHP

Z nami sukces jest możliwy!