slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De 4 COMPONENTEN WIE ?? PowerPoint Presentation
Download Presentation
De 4 COMPONENTEN WIE ??

play fullscreen
1 / 37

De 4 COMPONENTEN WIE ??

121 Views Download Presentation
Download Presentation

De 4 COMPONENTEN WIE ??

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RIETVELD-LYCEUM DOETINCHEMLES 3. dd. 19 FEBRUARI 2013HET ZONNESTELSEL : NU“de componenten”V.s.w. Corona Borealis, Zevenaar

 2. Behandeld in vorige lessen: de ZonKERNFUSIE: waterstof >> helium.t.g.v. de ZWAARTEKRACHT >> temperatuurinwendig 15 miljoengraden +DRUK van driemiljardatmosfeer.Meer dan 99 % van de oorspronkelijkegasnevel in de zon.!

 3. Behandeld in een vorige les:Orionnevel, waarinduizendennieuwesterrenontstaan.Minstensviergrotesterren (wittepuntjes)Oorzaaksamen- trekking ?de nevelszijnveelijlerdanonzeatmosfeer.

 4. Behandeld in een vorige les:Een gaswolkverandertnaar een “platte” ronddraaiendeschijf.In het midden de al maar groterwordendeZon.Uiteindelijkbezit de Zon 99 % van allematerie.Het Zonnestelselontstond 4,5 miljardjaargeleden.

 5. De 4 COMPONENTEN WIE ??

 6. ZonPlanetenKuipergordelvan Oortwolk

 7. Nietalleswerdopgeslokt door zon en de planeten.In de Kuipergordelzittenmiljoenen(of meer?) kleineobjecten. En als een wolkrond de zon en planeten is er de van Oortwolk met honderdenmiljarden “vuileijsballen”“rest materiaal”(kometen)doorsnedetotalezonnestelsel:3 tot 4 L.J.

 8. Schematischevoorstelling WERKELIJKHEID ECHT ROND ?ALS NAASTE BUREN ANDERE ZONNESTELSELSA.U. of A.E. =astronomical unit=astronomischeeenheid=afstandAarde-Zon=8 minuten= 150 miljoen km. ECLIPTICAVLAK= het theoretischevlakwaarinzon en de planetendraaien

 9. ‘De tweede ”component”de acht in regelmatigebanenom de ZondraaiendeplanetenVerdeeldnaar 4 Aardseplaneten en vierGasplaneten.de manen, de kleineplaneten(planetoide)

 10. Zon en Planeten in onderlingegrootte.(Onderlingeafstandennietopschaal.)Mercurius 0,4 AE; Venus 0,66 AE; Aarde1AE; Mars1,5AE; Jupiter8AE; Saturnus10AE; Uranus20AE; Neptunus30 AE

 11. De AardseMaan.Zienaltijd de zelfdezijde van de maan.GemiddeldeafstandAarde – Maan : 380.000km.(= 1,3 sec.)MANEN DRAAIEN ROND OM PLANETEN.

 12. Veelmanen. In grotevergeleken met Aarde.Mercurius +Venus: geenAarde : 1.Mars: 2Jupiter: + 60Saturnus:+ 60 + ringenUranus: + 27 + ringenNeptunus: 13 + ringenVeleverschillen in grootte, oppervlak.etc

 13. Astroidengordeltussen Mars en Jupiter.100 duizenden “kleineplaneten”(planetoiden)

 14. IDA, 55 km lang, kale rots met inslagkraters

 15. Gaspara ,Mathilde en Ida.Onregelmatiggevormdestenenklompen.

 16. AstroideTempel 1.Inslagveroorzaakt door STARDUST(nasa ) in 2006

 17. De astroide WILD-2in 2006 bezocht door STARDUST(nasa).

 18. AERO-GEL. Door NASA’s “STARDUST” verzameld in 2006

 19. “3eCOMPONENT” Een aantalgrootstebekendeobjecten in de Kuipergordel.In grotevergeleken met de Aarde.Enkelehebben een of meermanen(b.v. Pluto 3)

 20. “4ecomponent : van Oortwolk”Een komeet, Hyakutaka, afkomstiguit de van Oortwolk. Een van de400 miljardvuilesneeuwballen. Werd door een anderhemellichaamuitzijnbaan “geduwd”. Viel / werd en wordtaangetrokken door de zon. Velengaan in eenellipsbaan door het zonnenstelsel.

 21. De kop van de komeet, bestaanduitijs (water+co2+co etc.) en brokjesgesteenten, mineralen. Verdampingt.g.v. de naderIngzon + botsingen met de deeltjes van de zon. Vormeneen halo rond de kern.

 22. De komeet Hale-Bobb, 1997/98Wit de stofstaartBlauw de gasstaart(plasma-) in het verlengde van lijnzon-komeet.

 23. Het ZONNESTELSEL MAAKT DEEL UIT VAN DE “MELKWEG”-STELSEL. (200 miljardsterren)een anderstelsel: de Sombrero.onderinvloed van een anderstelsel de huidigevorm.Aan de randenzijnstofwolkentezien

 24. Het zonnestelsel over 10 miljard jaar en langer.Helixnevelhet wittepuntje in het midden is het restant van de ster.Zeerveelmateriaal het heelalingeslingerddoorsnedenzeervelelichtjaren.

 25. In het tweedeuur:een aantalplaneten en manen,door Bob van Rongen.

 26. Eenwolk, inhetMelkwegstelsel, waarinnieuwesterrenwordengeboren.Bestaanduitgassen, silicatenenmetalen,zijnderestanten van oudesterren(-stelsels) RECYCLING(hergebruik)

 27. Gelijkertijdonstondenmiljardenkleinere en groterekernen, waarvan een het centrum werd en de grootste: de ZON. Met een achttalgroteplaneten. (De 4 Aardse en de 4 Gasplaneten)

 28. Einde van eenster:de zon over 4,5 miljardjaarDe brandstof is verbruikt (waterstof),gevolggeenkernfusiemeer.Gevolgsterstort in.opnieuwweergroteredrukZwelt op tot mogelijk de Aarde, vernietigt de planeten.Blaastzich op

 29. Eenstervendester(witte punt)Na zichopgeblazentehebbenstoothijallegassen de ruimte in.

 30. Krabnevel

 31. Eensterrenstelsel, gelijkend op onsMelkwegstelsel.doorsnede 100.000 lichtjaren.(L.J.)Zonnestelsel op 30.000 L.J. van het midden.In het middeneen “zwart gat”

 32. De Paardekopnevel ( B-33) in de Orionneveldoorsnede 3 L.J.