Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El canvi climàtic i la humanitat al segle XXI PowerPoint Presentation
Download Presentation
El canvi climàtic i la humanitat al segle XXI

El canvi climàtic i la humanitat al segle XXI

201 Views Download Presentation
Download Presentation

El canvi climàtic i la humanitat al segle XXI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El canvi climàtic i la humanitat al segle XXI

 2. Guió • 1. Què és el canvi climàtic? • 1. L’efecte hivernacle • 1.1.1. La capa d’ozó • 1.2. L’escalfament global • 2.1. El Protocol de Kyoto • 2. Quines són les principals causes d’aquest canvi irreversible? • 3. La humanitat: la major enemiga del medi ambient • 4. Què són els recursos naturals? • 5. Tipus de recursos naturals • 5.1. Recursos renovables • 5.2. Recursos no renovables • 6. Límits dels recursos naturals • 7. El canvi climàtic a la Mediterrània

 3. 1. Què és el canvi climàtic? És qualsevol variació global del clima de la Terra. L'increment de gasos provoca: Augment de la temperatura Augment del nivell del mar

 4. 1. 1. L’efecte hivernacle

 5. 1.1.1. La capa d’ozó És la manera estàndard d'expressar quantitats d'ozó en l'atmosfera de la Terra, més exacta-ment l'estratósfera .

 6. 1.2. L’escalfament global Procés d'augment gradual de la tempe-ratura del planeta l’efecte hivernacle

 7. 1.2.1. El Protocol de Kyoto Conveni internacional Recolzat per l‘ONU El 1997, els països industrialitzats es reuniren a Kyoto Signat el 2002 per la Unió Europea Mesures per lluitar contra els efectes del canvi climàtic.

 8. 2. Quines són les principals causes d’aquest canvi irreversible? • Carbó (centrals tèrmiques) • Cotxes • Fàbriques 22 milions de tones de CO2 • L'agricultura, el fem, • el gas natural, etc. 250 milions de tones de metà Les emissions de CO2 principalment provenen de: La crema de combustibles fòssils La desforestació

 9. 3. La humanitat: la major enemiga del medi ambient La desertització Grans zones verges desapareixen Els cotxes, les fàbriques i les centrals energètiques emeten gasos contaminants i residus químics. Els incendis, la tala abusiva d'arbres, la sobreexplotació dels recursos naturals i la contaminació són un perill hàbitats naturals.

 10. 4. Què són els recursos naturals? Són les matèries que s'extreuen de la terra i serveixen per satisfer les necessitats humanes. Els minerals, el sòl, els animals i les plantes Explotació directa Els combustibles, el vent i l'aigua Producció d'energia

 11. 5. Tipus de recursos naturals 5.1. Recursos renovables Es regeneren de manera natural i continuada (no són limitats) L'energia solar L'energia eòlica Els que s'obtenen d'animals (llana, cuir...) Els que provenen d'una font inesgotable. Plantes d'ús industrial (cotó, lli...)

 12. 5.2. Recursos no renovables Són proporcionats en forma de: Matèries primeres Font de materials Combustibles fòssils

 13. 6. Límits dels recursos naturals L’aigua La pesca Els boscos El petroli

 14. 7. El canvi climàtic a la Mediterrània La precipitació anual es reduirà en un 10% a un 40% Augment del nivell del mar d’un metre per al 2100 Les zones costaneres de baixa altitud es poden perdre a causa de les inundacions Sequeres Desertització Augment de 4°C per l'any 2100 Augment de les taxes de mort i lesions Malalties respiratòries Menys producció d'aliments

 15. Hongria Puja entre 1 i 100 m

 16. 7. Conclusió Els científics afirmen que només tenim deu anys per canviar el nostre estil de vida, evitar que els recursos naturals s’esgotin i impedir una evolució catastròfica del clima de la Terra.