bologna scorecard bolonja ocjene n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bologna Scorecard Bolonja ocjene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bologna Scorecard Bolonja ocjene

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Bologna Scorecard Bolonja ocjene - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Bologna Scorecard Bolonja ocjene. HEWG Meeting RGVO Sastanak 1 8 April 2005. Šta je Bolonja Proces?. Bolonja proces je saradnja u oblasti visokog obrazovanja između zemalja učesnica (sada ih ima 40) kroz koji treba da se ostvari Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA) do 2010. godine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bologna Scorecard Bolonja ocjene' - lila-hendrix


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bologna scorecard bolonja ocjene

Bologna ScorecardBolonja ocjene

HEWG Meeting

RGVO Sastanak

18 April 2005

RGVO sastanak

ta je bolonja proces
Šta je Bolonja Proces?

Bolonja proces je saradnja u oblasti visokog obrazovanja između zemalja učesnica (sada ih ima 40) kroz koji treba da se ostvari Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA) do 2010. godine

RGVO sastanak

kako se ostvaruje bolonja proces
Kako se ostvaruje Bolonja Proces?
 • Kroz seriju bienalnih konferencija ministara zaduženih za visoko obrazovanje u periodu od 10 godina (od 1999 do 2010),
 • Kroz rad Bolonja grupe (BFUG) koju čine predstavnici svih zemalja članica i predstavnici konsultativnih članica (NGO koji se bave visokim obrazovanjem: EUA, EURASHE, ESIB i ENQA, UNESCO-CEPES) kao i predstavnici Evropske Komisije i Vijeća Evrope.

RGVO sastanak

ministarske konferencije
Ministarske konferencije

1. Bolonja 1999 (Bolonjska Deklaracija)

2. Prag 2001

3. Berlin 2003

(BiH potpisala Bolonjsku Deklaraciju)

--------------------------------------Četvrta konferencija je u pripremi

Bergen 19-20 maj 2005.

RGVO sastanak

dokumenti konferencija
Dokumenti Konferencija
 • Bolonja Deklaracija (1999)
 • Praški Komunike (2001)
 • Berlinski Komunike (2003)
 • Bergen Komunike (2005) u pripremi

Komunike sa ministarske konferencije označi glavne zadatke kojima će se Bolonja proces baviti između dvije konferencije.

RGVO sastanak

osnovni zadaci do 2005
Osnovni zadaci do 2005

Osnovni zadaci koji su istaknuti da se postignu u ovom „središnjem periodu“ su:

 • osiguranje kvaliteta (Quality Assurance)
 • dvo-ciklični sistem (Two cycle system) i
 • priznavanje diploma i perioda studija (Recognition)

RGVO sastanak

gdje je bih u bolonja procesu
Gdje je BiH u Bolonja procesu?
 • 14. januara ove godine Ministarstvo civilnih poslova BiH je uputilo Bolonja Sekretarijatu Državni izvještaj i “Stocktaking Report”
 • Svi nacionalni/državni izvještaji od 40 zemalja uključenih u Bolonja proces nalaze se već na web stranici www.bologna-bergen2005.no

RGVO sastanak

dosada nji doga aji iz bolonja procesa u 2005
Dosadašnji događaji iz Bolonja procesa u 2005
 • Kopenhagen, januar, Evropski okviri za kvalifikacije
 • Salcburg, februar, Treći ciklus – doktorski studij
 • Mondorf (Luxemburg), mart, 4 BFUG
 • Mondorf (Luxemburg) april, 5 BFUG

RGVO sastanak

bolonja proces na pola puta stocktaking report
Bolonja proces na pola puta “Stocktaking Report”

Tri grupe pitanja:

 • Osiguranje kvaliteta
 • Sistem zvanja sa dva ciklusa (dodiplomski, postdiplomski)
 • Priznavanje diploma/zvanja i perioda studija

RGVO sastanak

scorecards kartice o uspjehu
Scorecards – kartice o uspjehu
 • Šta je “scorecard”?
 • Kakva je metodologija?
 • Kakvi su rezultati?
 • Komentari?

RGVO sastanak

za to su kori tene kartice o uspjehu
Zašto su korištene kartice o uspjehu?
 • U centru ovog istraživanja je kolektivni i saradnički napor, a ne natjecanje među državama
 • Htjelo se vidjeti “ukupna slika”, tj. kako napredujemo svi zajedno u Bolonja procesu
 • Rezultati treba da nam omoguće da vidimo kako napredujemo prema ovim objektivnim kriterijima
 • Korištena je priznata metodologija:Lisbon Scorecard (CER); Balanced Scorecard (Kaplan and Norton)

RGVO sastanak

vrijednost kartica o uspjehu
Vrijednost kartica o uspjehu
 • U ovoj metodi operiše se sa velikom količinom materijala iz raznih izvora
 • Sistematičan i efikasan okvir za analizu
 • Integrira kvantitativne i kvalitativne mjere
 • Ima opisne rubrike: pet nivoa ocjena- koje omogućuju više fokusiranu analizu

RGVO sastanak

kako je primijenjena metodologija
Kako je primijenjena metodologija?
 • Deset kriterija za tri linije akcije
  • Obezbjeđenje kvaliteta -Quality assurance (4)
  • Dvociklični sistem -Two-cycle system (3)
  • Priznavanje -Recognition (3)
 • Skala sa pet boja
 • Analizirani rezultati
 • Rezultat potvrdila svaka zemlja
 • Primjedbe ugrađene

RGVO sastanak

deset kriterija za tri linije akcije
Deset kriterija za tri linije akcije
 • Obezbjeđenje kvaliteta:

1.1 Stepen razvijenosti sistema obezbjeđenja kvaliteta

1.2 Ključni elementi sistema evaluacije

1.3 Nivo učešća studenata

1.4 Nivo međunarodnog učešća,saradnje i povezivanja

 • Sistem zvanja sa dva ciklusa:

2.1 Stepen implementacije dvocikličnog sistema

2.2 Nivo upisa studenata u dvociklični sistem

2.3 Prelaz iz prvog ciklusa u drugi ciklus

 • Priznavanje diploma/zvanja i perioda studija

3.1 Stepen implementacije dodatka diplomi

3.2 Ratifikacija Lisabonske Konvencije

3.3 Stepen implementacije ECTS-a

RGVO sastanak

zna enje boja
Značenje boja
 • Tamno zelena:Odličan
 • Svijetlo zelena:vrlo dobar
 • Žuta: dobar
 • Narandžasta:dovoljan
 • Crvena:nedovoljan

RGVO sastanak

op ti uspjeh tri najbolje prosje ne ocjene
Opšti uspjeh:Tri najbolje prosječne ocjene
 • 9. Lisabonska Konvencija4.3
 • 10. ECTS 4.16
 • 1. {U okviru QA razvoj

5. {Implementacija dvocikličnog sistema4.09

RGVO sastanak

op ti rezultati tri najni e prosje ne ocjene
Opšti rezultati:Tri najniže prosječne ocjene
 • 3. Učešće studenata u QA2.95
 • 6. Procent učešća studenata u dvocikličnom sistemu3.44
 • 4. Međunarodno učešće u QA3.67

RGVO sastanak

gdje je bih u bolonja procesu1
Gdje je BiH u Bolonja procesu?
 • Država BiH nije obezbijedila zakonski okvir za implementaciju Bolonja principa(Nije usvojen Okvirni zakon o visokom obrazovanju)
 • Zato univerziteti sami počinju da uvode Bolonja pravila bez zakonske potpore ili vrše pritisak na kantonalnu zakonodavnu vlast da promijene kantonalne zakone o visokom obrazovanju.

RGVO sastanak

ocjene za implementaciju bolonja principa stocktaking ocjene
Ocjene za implementaciju Bolonja principa – Stocktaking ocjene

Ocjena

 • Obezbjeđenje kvaliteta: 2
 • Stepen razvijenosti sistema

obezbjeđenja kvaliteta ............................3

 • Ključni elementi sistema evaluacije……………2
 • Nivo učešća studenata…..........................1
 • Nivo međunarodnog učešća,

saradnje i povezivanja…..........................2

RGVO sastanak

ocjene za implementaciju bolonja principa stocktaking ocjene1
Ocjene za implementaciju Bolonja principa – Stocktaking ocjene

Ocjena

 • Sistem zvanja sa dva ciklusa: 1
 • Stepen implementacije

dvocikličnog sistema ............................1

 • Nivo upisa studenata u

dvociklični sistem ...............................1

- Prelaz iz prvog ciklusa u drugi ciklus………2

RGVO sastanak

ocjene za implementaciju bolonja principa stocktaking ocjene2
Ocjene za implementaciju Bolonja principa – Stocktaking ocjene

Ocjena

 • Priznavanje diploma/zvanja

i perioda studija ……………………… 3

-Stepen implementacije dodatka diplomi……… 1

 • Ratifikacija Lisabonske Konvencije………………… 4
 • Stepen implementacije ECTS-a………………………4

UKUPAN USPJEH 2

RGVO sastanak

gdje je bih u bolonja procesu2
Gdje je BiH u Bolonja procesu?

Da bi se BiH pridružila Bolonja porodici mora osnovati

 • 1. nezavisnu državnu agenciju za informisanje i priznavanje kvalifikacija i perioda studija
 • 2. nezavisnu državnu agenciju za osiguranje kvaliteta i akreditaciju
 • I još mnogo toga drugog…..

RGVO sastanak

ta jo treba u initi na putu bolje implementacije bolonja principa
Šta još treba učiniti na putu bolje implementacije Bolonja principa?
 • Hitno treba započeti kampanju intenzivne obuke svih učesnika u visokom obrazovanju i političara (članova parlamenta, ministara, administrativaca u ministarstvu, nastavnika i studenata) o Bolonja procesu.
 • Fakulteti/univerziteti su sada u situaciji da moraju da implementiraju nešto o čemu ili ne znaju ništa ili znaju vrlo malo.

RGVO sastanak

komentari pitanja
Komentari – pitanja?
 • Jesu li rezultati takvi kakve smo i očekivali?
 • Koji aspekti su posebno pozitivni?
 • Gdje se može korektivno djelovati?
 • Šta dalje?

RGVO sastanak

b h najni e ocjene
B-H najniže ocjene
 • Nivo učešća studenata u QA 1
 • Stepen implementacije dvocikličnog sistema 1
 • Nivo upisa studenata u dvociklični sistem 1
 • Stepen implementacije dodatka diplomi 1

RGVO sastanak

b h najvi e ocjene
B-H najviše ocjene
 • Ratifikacija Lisabonske Konvencije 4
 • Implementacija ECTS-a 4

RGVO sastanak