Itanje
Download
1 / 67

?ITANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

ČITANJE. Smao pmaetni ljdui mgou čtitai ovo. Moežte li vejoratvi da ja svtanro mgou rzmjautei što sam npaiaso. Femnoleanla slia ljoduksg mzoga, pemra itsžrainjvau na Cmabrigde Uinervtisjyu, njie btino po kjoem rdeu su sovla solžnea, vžano je smao da su pvro i poljsdenje sovlo na pavrom mesjtu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?ITANJE' - lihua


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Itanje
ČITANJE

Smao pmaetni ljdui mgou čtitai ovo.

Moežte li vejoratvi da ja svtanro mgou rzmjautei što sam npaiaso.

Femnoleanla slia ljoduksg mzoga, pemra itsžrainjvau na Cmabrigde Uinervtisjyu, njie btino po kjoem rdeu su sovla solžnea, vžano je smao da su pvro i poljsdenje sovlo na pavrom mesjtu.

Osatatk mžoe btii u ptpouonm nredu a vi još ujviek mžetoe čtitai bez porbemla.

Ovo je ztao što ljoduksi mzoak ne čtia skvao sovlo pobesno, ngeo rjieč kao cjielu. Zidvljaućuje zar ne? A ja sam ujivek msilio kkao je tčonsot psianja vžana!


G ra evinski fakultet u osijeku upravljanje projektima

GRAĐEVINSKI FAKULTET U OSIJEKUUPRAVLJANJE PROJEKTIMA

(1) PROJEKT I CIKLUS PROJEKTA


To je projekt
ŠTO JE PROJEKT?
Zbrka
Zbrka

Riječ projekt ima u našem graditeljstvu dva značenja. Označuje (i) tehničku dokumentaciju kojom su određena tehnička svojstva, oblik i smještaj građevine u prostoru ili (ii) cijelokupan pothvat od ideje do ostvarenja neke zamisli (ne samo u graditeljstvu). Zbog toga taj homonim* često u našoj praksi stvara zbrku i nesuglasice, što nije slučaj u drugim jezicima, gdje se za ova dva značenja koriste različite riječi.

* Homonimi (grč.homo = jednak, onoma = ime) ili istoglasnice riječi su jednakog izraza, a različitog značenja.


T o od navedenog nije projekt
ŠTO OD NAVEDENOG NIJE PROJEKT?

 • Snimanje filma

 • Restrukturiranje poduzeća

 • Mjerenje vodostaja rijeke

 • Nastava iz upravljanja projektima

 • Otvaranje modnog butika

 • Uvođenje nove tehnologije

 • Uspon na Velebit

 • Istraživanje lijeka protiv raka

 • Proizvodnja obuće

 • Osnivanje tvrtke


To je projekt2
ŠTO JE PROJEKT?

Objasniti pojam projekta

Odrediti bitne karakteristika projekta


Neke od tisu a definicija
Neke od tisuća definicija

PROJEKT JE ....

..skup zadataka ili aktivnosti od kojih svaka mora biti završena prije nego se može završiti projekt.

...kompleksan, društveni, otvoreni i dinamički sistem koji ima odnos sa svojim okruženjem.

...skup međuzavisnih i u logičkom redoslijedu povezanih aktivnosti usmjerenih ostvarenju postavljenih ciljeva.


Projekt je
PROJEKT JE

“. . .unikatan proces koji se sastoji od skupa koordiniranih i kontroliranih aktivnosti s početkom i krajem, poduzet da postigne cilj u skladu sa specifičnim zahtjevima, uključujući ograničenja u vremenu, troškovima i resursima.”

ISO 10006, ‘Quality in Project Management,’


Karakteristike projekta
KARAKTERISTIKE PROJEKTA

Iz definicija se može zaključiti:

1. projekt ima strukturu

2. projekt je proces

3. projektom se postižuneki ciljevi

4. projekt ima okruženje s kojim je povezan

5. projekt ima ograničenja

Projekt se bitno razlikuje od standardnih repetitivnih procesa. To je pojedinačni, nerutinski, unikatni i nerepetitivni pothvat.


Projekt i proces
PROJEKT I PROCES

PROCESPROJEKT

Struktura: statičkadinamička

Trajanje: stalnoprivremeno

Tijek info:stalanpromjenjiv

Odluke: repetitivnenerepetitiv.

Slijedi: Upravljanje projektnim procesima je mnogo složenije nego upravljanje neprojektnim procesima.


Op e upravljanje i upravljanje projektom
OPĆE UPRAVLJANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM

 • Opće upravljanje je usmjereno prema kontinuitetu posla, a upravljanje projektom je usmjereno prema dovršenju posla (projekta).

 • Mnoge aktivnosti općeg upravljanja se ponavljaju.

 • Projekti se nikad ne ponavljaju u istom obliku.


Op e upravljanje i upravljanje projektom1
OPĆE UPRAVLJANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM

 • Zadatke obavljaju pojedinci ili timovi

 • Timovi u općem upravljanju ostaju relativno nepromjenjivi.

 • Projektni timovi se često mijenjaju zbog promjena koje donosi životni ciklus projekta.


Vrste projekata
VRSTE PROJEKATA

Prema predmetu projekta:

 • fizički i apstraktni

 • tehnički, gospodarski, kulturni, itd.

 • istraživački, razvojni,

 • po granama gospodarstva


Vrste projekata1
VRSTE PROJEKATA

Prema stupnju određenosti:

 • determinirani (aktivnosti su poznate prije faze izvođenja)

 • stohastički (aktivnosti nisu poznate, rezultate se ne može predvidjeti)


Investicijski projekt
Investicijski projekt

Investicijskim projektom realizira se ulaganje odnosno investicija.

Investicijomse može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Pri tome se može ulagati u financijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije (na primjer u dionice ili obveznice) ili pak u realne oblike imovine (zemljište, građevine, opremu, strojeve, vozila) koji omogućuju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene buduće produktivne poslovne aktivnosti.


Investicijski projekt1
Investicijski projekt

Investiranjem se preusmjeravaju resursi: od potrošnje danas na stvaranje koristi u budućnosti. Investicije* mogu davati pozitivne ili negativne stope prinosa na investirana sredstva. Stoga svako investiranje neminovno uključuje i rizik.

* Neki puta se može naići na izraz „investicijsko ulaganje“, što je krivo, jer je „ulaganje“ naša riječ za tuđicu „investicija“


Faze projekta
FAZE PROJEKTA

Općenito svaki projekt je dinamički proces koji se koje generički može podijeliti u tri faze:

 • KONCIPIRANJE

 • DEFINIRANJE

 • IZVOĐENJE ili IZVRŠENJE ili PROVEDBA

  Sve faze zajedno nazivamo ciklus projekta.


Faze projekta1
Faze projekta

MILESTONE

(PREKRETNICE)

KONCIPIRANJE

DEFINIRANJE

IZVOÐENJE

KORIŠTENJE


Faze graditeljskog projekta
FAZE GRADITELJSKOG PROJEKTA

KoncipiranjeINVESTICIJSKE STUDIJE

Definiranje IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

IzvršenjeGRAĐENJE

Tim osnovnim fazama dodajemo još neke faze radi boljeg planiranja: identifikacija, početak, priprema, završetak …


Faze graditeljskog projekta1
Faze graditeljskogprojekta

 • Svaka faza je ustvari podprojekt graditeljskogprojekta sa svojim vlastitim ciljevima, koji su funkcija ukupnih ciljeva tog projekta.

 • Faza se sastoji od skupa logičkih aktivnosti koje u pravilu završavaju kompletiranjem određene isporuke ključne za tu fazu.


Ivotni vijek graditeljskog projekta dinamika
Životni vijek graditeljskog projekta-dinamika


Faze gra evinskog projekta pmbok
Faze građevinskog projekta (PMBOK)

Predaja i korištenje

Projektiranje

Izvodljivost

Građenje


Ciljevi ograni enja promjene
Ciljevi, ograničenja, promjene

 • Svaki projekt ima svoje ciljeve

 • Projekt se događa u okruženju koje nameće svoja ograničenja

 • Projekt svojim djelovanjem i rezultatima stvara promjene u okruženju

 • Okruženje svojim djelovanjem na projekt izaziva promjene u procesu projekta. Može izazvati i promjenu ciljeva projekta


Ciklus gra evinskog projekta
Ciklus građevinskog projekta

Problem

Ciljevi

Korištenje i održavanje

Identifikacija

Promjene

Završavanje izvršenja

Održivost

projekta

Definiranje

Izvršenje

Priprema izvršenja

Pokretanje izvršenja

Ograničenja


Ivotni vijek i uspjeh projekta
Životni vijek i uspjeh projekta

 • Vjerojatnost uspješnog završetka projekta je najniža na početku projekta, a rizik i stupanj nesigurnosti najviši

 • Vjerojatnost uspješnog završetka projekta progresivno raste kako projekt napreduje

 • Mogućnost interesne grupe da utječe na konačne karakteristike i konačnu cijenu projekta je najveća u početku projekta, a progresivno se smanjuje kako projekt ide kraju


Tro kovi i ivotni vijek projekta
Troškovi i životni vijek projekta

Troškovi su na početku mali, što idemo kraju sve su viši, dok na samom kraju projekta drastično padaju


Karakteristike faza projekta
Karakteristike faza projekta

 • Svaka faza projekta je označena završetkom jednog ili više zadataka

 • Faza projekta završava ocjenom sudionika -da li projekt završava ili prelazi u slijedeću fazu (milestones - ključni događaji ili prekretnice)

 • Ocjenu završetka faze često zovemo izlazom iz faze (phase exits, stage gates, kill points)

 • Svaka faza projekta uključuje komplet različite dokumentacije da se ustanovi željena razina kontrole upravljanja.


Faze graditeljskog projekta2
FAZE GRADITELJSKOG PROJEKTA

Ideja

INVESTICIJSKE STUDIJE

Investicijska odluka

DOKUMENTACIJA

Građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta

Ugovor

GRAĐENJE

Primopredaja

*Milestones


To je koncipiranje
ŠTO JE KONCIPIRANJE?

 • Definiranje problema ili potrebe

 • Određivanje koncepcije projekta:

  • cilj

  • struktura

  • potrebni resursi

  • ograničenja (pravna, politička, tržišna, tehnička)


Ograni enja
OGRANIČENJA

Svaki projekt ima ograničenja koja djeluju na:

 • TROŠKOVE

 • VRIJEME

 • RESURSE


Resursi
RESURSI?

 • Što su resursi?

 • Koliko ima resursa?

 • Nabrojite resurse.


To su resursi
ŠTO SU RESURSI?

 • PRIRODNI RESURSI: zemlja, voda, zrak, biljke, životinje, minerali,

 • PREOBLIKOVANI PRIR. RESURSI: energija, materijal, tehnički sustavi

 • LJUDSKI RESURSI: ljudi, znanje, institucije

 • OMOGUĆAVAJUĆI RESURSI: novac, informacije, prostor

 • VRIJEME


Koncipiranje
KONCIPIRANJE

Projekt počinje idejom.

Ideja nastaje saznanjem o nekoj potrebi u realnom svijetu koja zahtjeva zadovoljenje ili problemu koji treba riječiti


Ideje
IDEJE?

Primjeri potreba ili problema koje se mogu riješiti nekim projektom?


Koncipiranje 1 korak
KONCIPIRANJE: 1. KORAK

 • Istraživanjeokruženjaukojemjenastalapotreba.

 • Pribavljanjerelevantnihinformacijauciljukoncipiranjarješenja.


Istra ivanja
ISTRAŽIVANJA

 • Istraživanja se vremenski preklapaju sa studijama, jer se razradom studija utvrđuje potreba za informacijama.

 • Istraživanja se provode na:

  • terenu (terenska istraživanja)

  • prikupljanjem i obradom podataka (analize, laboratorij)


Koje informacije su potrebne
KOJE INFORMACIJE SU POTREBNE?

 • fizičko okruženje projekta (tlo, vode, topografija..)

 • društveno-ekonomskom okruženje projekta

 • pravni sistem

 • potreba zaštite čovjekove okoline

 • tržište (proizvoda, radne snage itd.)

 • sirovine (proizvodni projekt)

 • zahtjevi naručitelja


Koncipiranje 2 korak
KONCIPIRANJE: 2. KORAK

Koncipiranje rješenja u obliku predinvesticijske studije

Predinvesticijskim studijama se određuju: ciljevi projekta, efekti ulaganja, izvodljivost projekta, potrebno vrijeme izvođenja projekta, ograničenja, rizici


Investicijske studije
INVESTICIJSKE STUDIJE?

 • Investicijske studije su sve studije koje prethode donošenju odluke o investiranju, tj. realizacije investicije.

 • U nas se takve studije često nepravilno nazivaju investicijski program.

 • Ukoliko se u toku izrade pokaže da je projekt neizvodljiv, prestaje se daljnjim aktivnostima.


Izvodljivost projekta
IZVODLJIVOST PROJEKTA

Izvodljivost može biti:

 • tehnička

 • financijska

 • ekonomska

  Proces izrade predinvesticijskih studija je iterativan.

  Cijeli proces izrade predinvesticijskih studija može se programirati.


Koncipiranje 3 korak
KONCIPIRANJE: 3. KORAK

Donošenje investicijske odluke. Odluka se donosi na osnovi:

 • ocjene efikasnosti ulaganja

 • ocjene izvodljivosti projekta

 • procjene rizika


Investicijska odluka
INVESTICIJSKA ODLUKA

Investicijsku odluku donosi investitor.

To je PRVA ključna odluka u procesu projekta.

Ako je odluka negativna, odustaje se od projekta, ili se mijenjaju njegove bitne karakteristike.


Definiranje
DEFINIRANJE

U toj fazi radi se model projekta, kojim se projekt definira dovoljno detaljno, kako bi se mogao jednoznačno izvoditi u realnom svijetu.

Model projekta radi se grafički, tekstom, brojčano ili u digitalnom obliku.

Te modele nazivamo projektna dokumentacija: glavnii izvedbeni projekt.


Emu slu i projektna dokumentacija
ČEMU SLUŽI PROJEKTNA DOKUMENTACIJA?

Određuju se:

 • geometrijske karakteristike objekta

 • razmještaj objekta u prostoru

 • kvalitet materijala, dijelova i cijelog objekta

 • stabilnost i sigurnost objekta

 • fizička svojstva dijelova i cijelog objekta

 • odnos objekta prema okruženju, utjecaj na okoliš


To je dokumentacija za nadmetanje
ŠTO JE DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE?

Skup dokumenata kojima su određeni svi uvjeti (pravni, ekonomski, tehnički i drugi) pod kojima se gradi objekt. Određuje se:

 • objekt koji treba graditi, ili radovi koje treba izvoditi

 • ugovorni odnosi između sudionika u izvođenju projekta


Itanje
???

Što je i čemu služi:

građevinska dozvola?

potvrda glavnog projekta?


Gra evinska dozvola ili potvrda glavnog projekta
GRAĐEVINSKA DOZVOLA ILI POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

Dokument kojim se od strane nadležnog organa uprave potvrđuje da se objekt koji se namjerava graditi, uklapa u okruženje.

Tim dokumentima prethodi lokacijska dozvola (ako ne postoji detaljni plan uređenja kojim su određeni uvjeti uklapanja objekta u prostor).

Lokacijskom dozvolom određeni su uvjeti građenja građevina.


Ponuda izvo a a
PONUDA IZVOĐAČA

Ponuda se daje na osnovi dokumentacije za nadmetanje.

Izvođač svojom ponudom prihvaća uvjete iz dokumentacije i nudi cijenu za koju je spreman sagraditi objekt.


Izbor izvo a a
IZBOR IZVOĐAČA

Investitor prema svojim kriterijima odabire izvođača kojeg smatra najpovoljnijim.

Uvjeti i postupak izbora moraju biti unaprijed poznati svakom ponuditelju i sastavni su dio dokumentacije za nadmetanje.

Izbor izvođača je DRUGA ključna odluka u procesu projekta.


Ugovor o gra enju
UGOVOR O GRAĐENJU

Ugovor je stvarno je sklopljen ponudom i prihvatom ponude, a formalno potpisom dokumenta koji se naziva ugovor o građenju.

Ugovor ustvari čini dokumentacija za nadmetanje i ponuda izvođača s eventualnim izmjenama i dopunama te dokumentacije.


Gra enje
GRAĐENJE

Građenje je fizička realizacija apstraktnog modela projekta u realnom svijetu.

Izvođenje projekta počinje zaključenjem ugovora i završava primopredajom objekta.


Metoda gra enja
METODA GRAĐENJA

Način kojim se gradi objekt naziva se METODA GRAĐENJA.

Građenje se sastoji od procesa.

Procesi mogu biti: izvođenje raznih vrsta radova i pružanje raznih usluga (upravljanje projektom, nadzor, kontrola kvalitete).


Tehnologija
TEHNOLOGIJA

Proces se se može izvoditi na razne načine.

Način i redoslijed izvođenja procesa nazivamo TEHNOLOGIJA GRAĐENJA.

Tehnologijom se određuju:

 • operacije koje čine proces

 • radna snaga

 • mehanizacija


T t t
T T T

Tehnologija:

sredstva proizvodnje i metode

Tehnika:

sredstva rada i primjena

Tehnološki proces:

način i redoslijed operacija


Tehnologija i organizacija
TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA

Definiranje tehnološkog procesa u prostoru, vremenu i vrijednostima postiže se aktivnostima čiji je cilj organizacija procesa.

Organiziranje procesa građenja naziva se ORGANIZACIJA GRAĐENJA.


Tehnika
Tehnika

58

Prof. dr. sc. Mladen Radujković :::: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ::::


Organizacija gra enja
ORGANIZACIJA GRAĐENJA

Međusobno interaktivno povezivanje i određivanje građenja objekta u prostoru, vremenu i vrijednostima. Određuje se:

 • prostor na kome se odvija proces (organizacija gradilišta)

 • vrijeme i redoslijed odvijanja procesa (vremenski plan)

 • elementi i ukupni troškovi procesa (plan troškova)Definiranje i izvo enje
DEFINIRANJE I IZVOĐENJE

Faza izvođenja (građenje) i faza definiranja u projektima izgradnje objekata se obično preklapaju:

 • dio organizacije građenja radi se prije sklapanja ugovora

 • dio izrade projektne dokumentacije (izvedbeni projekti) radi se nakon zaključenja ugovora, tj. u fazi izvođenja


Primopredaja objekta
PRIMOPREDAJA OBJEKTA

Kad je objekt sagrađen obavlja se tehnički pregled, kojim se utvrđuje da li fizička karakteristike objekta odgovaraju onima koje su definirane građevinskom dozvolom. Pregled radi institucija koja je izdala dozvolu.

Primopredaja objekta između izvođača i naručitelja je pravni posao.

Primopredaja objekta je TREĆA ključna odluka u procesu projekta.


Uporaba objekta
UPORABA OBJEKTA

U fazi uporabe objekt mora služiti svojoj namjeni:

 • proizvodnja ili proces

 • boravak: stanovi, hoteli

 • javna funkcija: škola, bolnica, javna uprava, ...

 • infrastrukturne usluge: promet, energija, voda, odvodnja, ...


Povrat uloga
POVRAT ULOGA

Objekti svojom uporabom moraju vratiti uložene resurse:

 • vratiti uloženi kapital, ili

 • ostvariti društvenu korist

  JPP projekti: i jedno i drugo


Tro kovi uporabe
TROŠKOVI UPORABE

Osim stvaranja prihoda, uporabom nastaju i troškovi:

 • troškovi proizvodnje/procesa ili korištenja

 • održavanje i popravci

 • upravljanje objektom

 • zaštita okoliša

 • rekonstrukcija ili rušenje


Ru enje
RUŠENJE

Na kraju vijeka uporabe, objekt se ruši ili rekonstruira – jedno ili drugo stvara troškove.

Te troškove također treba predvidjeti u financijskom dijelu studije izvodljivosti, a naročito troškove zaštite okoliša.


Nema vi e gotovo je
NEMA VIŠE - GOTOVO JE

HVALA NA PAŽNJI!


ad